Toimintakulttuuri

Periaatteiden ja tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin tunnusmerkit

Mitä nämä tarkoittavat meillä arjessa? Mihin keskitymme? Miten seuraamme?

  1. Hyvän huomaaminen ja työmotivaation luominen yhdessä

aito läsnäolo, osallisuus, kiittäminen, kannustava arviointi, vertaisoppiminen, yhteiset sopimukset, kokemus yhdenmukaisuudesta, erityisosaaminen esille ja käyttöön

2. Tilaisuus vastavuoroisiin kohtaamisiin ja osaaminen näkyväksi ja käyttöön

turvallinen ilmapiiri, vastavuoroiset kohtaamiset ja vertaisoppiminen, tilaisuus tuoda osaamista esiin, käsitys omasta osaamisesta vahvistuu, omien tekemisten jakaminen, yhteisen ajan suunnittelu

3. Ohjaksia löysemmälle ja rohkeutta omassa toiminnassa

elämyksellisyys, ohjauksen herkkyys, ajatellaan uusiksi: päivän rytmitys, rutiinit, normit, tilat, toimintaympäristöt ja oppimisen tyylit, jakamista ja joustoa johtamiseen, kelpoisuuden lisänä olevan osaamisen hyödyntäminen

4. Uteliaisuus ja rohkeus: tekemisen ja kokeilemisen mahdollisuudet arjessa

toiminta- ja oppimisympäristöjen laajentaminen, vahvuuksien kautta rohkeasti kokeilemaan, lupa erehtyä, avoin keskusteluilmapiiri ja kyseenalaistamisen mahdollisuus

Esimerkkejä konkretiasta ja vastuista

OPS 2016 , VaKa

Vastuu: OPS-ohjausryhmä (palvelujohtajat), sama muoto koko kaupungissa

Kehittämis- ja koulutussuunnitelma

-”oppimisjärjestelmä”, rakenne – osaamisen tunnistaminen/kartoittaminen säännöllisesti

Vastuut: HR-yksikkö – palvelujohtajat – työsuojelu – yksikönjohtajat – yksilö

Osallistava dialoginen YT-aika – uudenmuotoiset tiimit, konkreettisesti YT-ajan vapaamuotoisempi käyttö

Vastuut: Palvelujohtajat, rehtorit, foorumina toimintayksiköt

Tilaisuuksia reflektiivisille kohtaamisille tulee järjestää

- samanaikaisopetus, toisen työn varjostaminen, ope TET, case cafe

Sivistyslautakunta

- osallistava päätöksenteko

- jalkautuminen, kokoukset esim. päiväkodeissa

Vastuu: sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin eri organisaatioiden hyödyntäminen ristiin

Palkitsemiskäytänteet: Hyvät onnistuneet kokeilut palkitaan, ”huonot” palkitaan paremmin!