Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Varhaiskasvatuksen asiakasraati laajenee

Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooliin ilmoittaudutaan 25.9.2020 mennessä

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on jatkossa Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati ja mukaan toimintaan kutsutaan myös Jyväskylän kaupungin perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajia. 

Vaskooli on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään ajankohtaisten asioiden rinnalla myös yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi. Vaskooliin toimintakaudelle 2020 – 2021 ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia 25.9. mennessä heli.arnberg@jyvaskyla.fi.

Vaskooliin toivotaan huoltajia kaikista kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Valittuihin jäseniin ollaan yhteydessä 2.10. mennessä. Mukaan tulevat huoltajat eivät voi työskennellä Jyväskylän Kasvun ja oppimisen palveluissa.

Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset järjestetään etäyhteydellä.

Lisätietoja:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 014 266 7746
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 014 266 3102

Varhaiskasvatuksen asiakasraati toimintavuonna 2019 - 2020

Kiitämme kaikkia innostuneesta yhteistyöstä.

Osa raatilaisista on ilmoittanut haluavansa jatkaa myös ensi toimintavuotena ja osa jää pois esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen asiakkuuden päätyttyä.

Uusia raatilaisia toivotaan mukaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön.
Ilmoittautuminen tulee olemaan syyskuussa. Ilmoittautumisen ajankohdasta ja käytännöistä tiedotetaan elokuussa tarkemmin.

Leppoisaa kesää kaikille!

T. Heli Arnberg ja Sari Koivisto

Asiakasraadin tapaaminen 3.6.2020


Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui etänä 3.6.2020 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraadin toimintavuoden 2019-2020 viimeinen tapaaminen toteutettiin etäkokouksena. Keskustelu ja mielipiteiden vaihto onnistui sujuvasti myös etänä. Varhaiskasvatuksen ympäristöohjelmasta raatilaisille oli kertomassa Sami Talvensola Kasvun ja oppimisen kehittämisyksiköstä. Raatilaisten toiveena oli, että ympäristöasioihin palataan seuraavalla toimintakaudella.

Vilkasta keskustelua herätti myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytännöt poikkeusolojen aikana. Myös siihen teemaan toivottiin palattavan syksyllä.  

Heli Arnberg ja Sari Koivisto


Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui 18.2.2020 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraadin helmikuun tapaaminen järjestettiin yksityisessä Päiväkoti Touhula Fabriikissa osoitteessa Ailakinkatu 8.

Illan aiheena oli varhaiskasvatuksen palveluverkko. Palveluverkkosuunnitelman laadinnasta olivat kertomassa kaavoitustutkija Anna Isopoussu ja hankearkkitehti Kaisa Jokinen Jyväskylän Tilapalvelusta sekä maankäyttöinsinööri Saara Vasama Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluista sekä varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist. Asiakasraatilaisten lisäksi mukana oli Jyväskylässä toimivien yksityisten päiväkotitoimijoiden johtoa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa suunnitellaan yhteistyössä varhaiskasvatuspalvelujen, perusopetuspalvelujen, Tilapalvelun sekä Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen osalta palveluverkkoyhteistyön tavoitteena on mm. ennustaa ja arvioida palvelujen kysyntää ja tarjontaa, varmistaa terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat, ennakoida ja hallita investointeja sekä toimintakuluja, hallita tilojen elinkaarikustannuksia, seurata yksityisen palvelutuotannon osuutta ja turvata riittävä tonttitarjonta. 
Asiantuntijat kuvasivat, miten syntyvyyden lasku ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kasvu vaikuttavat palveluverkkoon sekä minkälaisia eroja eri asuinalueilla välillä on varhaiskasvatuksen kysynnässä.
 

 
Asiakasraadin tapaaminen torstaina 16.1.2020 klo 18 - 20 Päiväkoti Kauratähdessä, Vävypojanpolku 1


Tammikuun asiakasraadin tapaaminen järjestettiin Kauramäen asuinalueella yksityisessä Päiväkoti Kauratähdessä, joka aloitti toiminnan elokuussa 2019. Päiväkodin toiminnasta kertoi päiväkodin johtaja Jonna Putila, Norlandia / Tähtipäiväkodit.


Illan aiheena oli lasten tunne- ja kaveritaitojen kehittäminen sekä kiusaamisen ehkäisy. Teemaa käsiteltiin arjen käytäntöjen sekä pedagogisten toimintatapojen kautta. Mukana keskustelussa oli varhaiskasvatuksen henkilöstöä, jotka kertoivat, kuinka lasten tunne- ja kaveritaitojen kehittymistä tuetaan sekä ennalta ehkäistään kiusaamista.

Varhaiskasvatuksen ajankohtaisilta torstaina 21.11.2019 Savulahden päiväkotikoululla


Illan aikana oli tavoitteena pohtia tiimikorttien kautta yhteisesti
 • Toteutuuko Jyväskylän varhaiskasvatuksessa pedagogisesti suunniteltu monipuolinen toiminta alle 3-vuotiaiden lasten ja yli 3-vuotiaiden lasten osalta?
 • Jäävätkö varhaiskasvatuksen sisällöt ja pedagogiikka tällä hetkellä varhaiskasvatuksen rakenteista ja mm. osallistumisasteesta käytävän keskustelun varjoon?
Työskentely tehtiin hyödyntäen forms-kyselytyökalua, jonka avulla käsiteltiin tiimikorttien tavoitteita Jyväskylän
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden näkökulmasta priorisoiden ja perustellen valintaa. Jokaista tiimikorttia
käsiteltiin kahdessa ryhmässä samaan aikaa ja illan lopuksi ryhmien vetäjät tiivistivät yhteisen ajatuksen
illan työskentelyn tuloksista liittyen omassa pisteessä käsiteltyyn tiimikorttiin. Tuloksena saatiin illan osallistujien näkemys ensisijaisista kehitettävistä asioista.Keskustelussa ja ideoinnissa olivat mukana:
• Asiakasraatilaiset
• Sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
• Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat
• Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisryhmä
• Kunnallisten päiväkotien johtajat
• Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
• Jyväskylän oppilaitosten edustajat (jakakaa kutsua
omalle väellenne)

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin tapaaminen 23.10.2019

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin tapaaminen oli 23.10.2019 Kangasvuoren päiväkotikoulussa 

Tapaamisessa asiakasraatilaiset tutustuivat päiväkotikoulun tiloihin ja samalla päiväkodin johtaja Paula Valkama, koulun rehtori Harri Martikainen, päiväkodin pedagoginen johtaja Kaisa-Sisko Kangas sekä päiväkodin tiimivastaavina toimivat varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat Kangasvuoren päiväkotikoulun yhteistyön erilaisista arjen käytännöistä, jotka tukevat lapsen joustavan kasvun- ja opinpolun rakentumista varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.


Kiitos kaikille mukan olleille aktiivisesta keskustelusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui 9.9.2019 Niittytähden päiväkodissa Korteniityntiellä

Syksyn ensimmäinen varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui yksityisessä Niittytähden päiväkodissa,.

Toimintavuoden 2019 - 2020 asiakasraadissa jatkaa entisiä jäseniä 12 ja uusia jäseniä aloitti 10. Raatilaisissa on edustus kunnallisista ja yksityisistä palveluista, päiväkodeista, perhepäivähoidosta sekä kerhosta.

Illan aikana pohdittiin pienryhmissä asiakasraadin aluevastaavina toimivien päiväkodin johtajien kanssa, kuinka saataisiin lisättyä varhaiskasvatuksen asiakasraadin näkyvyyttä ja tietoisuutta laajemmin varhaiskasvatuksen asiakasperheiden ja työntekijöiden keskuudessa.

Lisäksi keskusteltiin varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisen keinoista ja käytännöistä, koulutetun henkilöstön saatavuudesta sekä rekrytoinnista varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvistin alustamana.

Tule mukaan varhaiskasvatuksen asiakasraatiin

Varhaiskasvatuksen asiakasraati etsii uusia jäseniä Jyväskylässä

Ilmoittaudu mukaan 22.8. mennessä

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on asiakkaiden osallisuus- ja vaikuttamisfoorumi, jonka kautta lasten vanhemmat pääsevät mukaan arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatuspalveluja. Asiakasraati etsii uusia jäseniä toimintakaudelle 2019 -2020.

Raatiin ilmoittaudutaan 22.8.2019 mennessä sähköpostilla heli.arnberg@jyvaskyla.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kertomaan, millaista varhaiskasvatuspalvelua perhe käyttää. Vanhempien edustusta toivotaan eri puolilta Jyväskylää sekä kaikista kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista, perhepäivähoidosta, lasten kerhoista sekä perhepuistoista. Raadin jäsen ei voi työskennellä Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa. Valittuihin raatilaisiin otetaan yhteyttä 26.8. mennessä.

Asiakasraadissa pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen

Asiakasraati kokoontuu 6 kertaa toimintavuoden aikana eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa. Tapaamisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita sekä asiakkaiden palautteista nousseita teemoja. Asiakasraadin toimintaan osallistuminen on yksi lasten vanhempien mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Edellisellä toimintakaudella raadin tapaamisissa kuultiin Tartu tarinaan – hankkeesta, Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta ja -koulusta, kokopäiväpedagogiikasta sekä varhaiskasvatuksen laatutekijöistä. 

Asiakasraati on mukana myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa –illoissa. Tilaisuuksiin kutsutaan varhaiskasvatuksen johto, yksityiset palveluntuottajat, kunnallisten päiväkotien johtajat, sivistyslautakunnan jäsenet sekä oppilaitosten edustajat.

Asiakasraadin toimintaan ja aikaisempien kokousten muistioihin pääsee tutustumaan raadin nettisivuilla.

Lisätietoja:

palvelukoordinaattori Heli Arnberg, varhaiskasvatuspalvelut, p. 014 266 7746
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, p. 014 266 3102

Asiakasraadin tapaaminen 20.5.2019


Asiakasraadin toimintavuosi 2018 - 2019 päätettiin maanantaina 20.5.2019 klo. 18 - 20 Punaisella Pirtillä  Ilmarisenkadulla.

Raatilaiset keskustelivat asiakasraadin vaikuttavuudesta ja siitä, kuinka asiakasraadin näkyvyyttä  ja tietoisuutta saataisiin lisättyä varhaiskasvatuksen kaikkien asiakasperheiden ja työntekijöiden keskuudessa. Ideoitiin myös tulevan toimintakauden aiheita.

Noin puolet nykyisistä raatilaisista jatkaa ensi toimintavuonna.
Uusien raatilaisten ilmoittautuminen on elokuussa. Ilmoittautumisajankohdasta tiedotetaan tarkemmin elokuun alussa.

Kiitämme asiakasraatilaisia osallistumisesta ja osallisuudesta, keskusteluista ja ajatuksista sekä arvokkaasta ja antoisasta yhteistyöstä.

Leppoisaa ja rentouttavaa kesäaikaa kaikille!Varhaiskasvatuksen ajankohtaisillassa mukana myös asiakasraati

Tervetuloa varhaiskasvatuksen ajankohtaisiltaan
torstaina 25.4.2019 klo 18 – 20 Kristilliselle opistolle (Sulkulantie 28)

Jyväskylässä kevään 2019 ajankohtaisia, keskustelua herättäviä teemoja ovat mm.

 • varhaiskasvatuksen palveluverkko
 • subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistuminen
 • paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman päivittäminen,
 • joissa otetaan huomioon myös uudet varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit
 • avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen
 • perheiden tuki
 • alustavia tuloksia valtakunnallisesta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta

Kutsumme kanssamme keskusteluun ja ideointiin:

 • Asiakasraatilaiset
 • Sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat
 • Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisryhmä
 • Kunnallisten päiväkotien johtajat
 • Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
 • KymppiR-työryhmän edustajat
 • Jyväskylän oppilaitosten edustajat

Illan ohjelma:

klo 18.00 - 18.20 Ajankohtaiskatsaus, toimialajohtaja Eino Leisimo sekä palvelujohtajat Tarja Ahlqvist ja Päivi Koivisto
klo 18.20 -18.30  Varhaiskasvatuksen palveluverkko, hankearkkitehti Kaisa Jokinen, erikoissuunnittelija Sarita Humppi ja maankäyttöinsinööri Piia Sipinen
klo 18.30 - 20.00 Keskustelua ja yhteistä työskentelyä illan aiheiden parissa

Tervetuloa mukaan keskustelevaan iltaan!

Yhteistyöterveisin,
palvelujohtajat Tarja Ahlqvist ja Päivi Koivisto

 

Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui maanantaina 25.3.2019 Taikalampun päiväkodin lisärakennuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin maaliskuun tapaamisen aiheena oli varhaiskasvatuksen laatukriteerit.
Illan aiheen pohjustivat varhaiskasvatuspalveluista suunnittelija Tuula Dahlblom ja päiväkodin johtaja Sanna Puukari-Pirinen.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään kevään 2019 aikana ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. Päivittäminen perustuu uusimpiin ohjaaviin asiakirjoihin:
- Varhaiskasvatuslaki 540/2018
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
- Laadun arvioinnin perusteet ja suositukset: (https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf)

Raatilaiset pohtivat varhaiskasvatuksen laatutekijöitä kahdesta näkökulmasta.
  1. Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus
 2. Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus

 Raatilaisten kriteereitä molempiin laatutekijöihin on kirjattu tapaamisen muistioon.


Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui keskiviikkona 20.2.2019 klo 18 - 20 Tammirinteen päiväkodissa

Illassa asiakasraatilaiset listasivat toiveita ja ideoita valokuvauskäytäntöihin sekä  valokuvauksen kilpailutukseen
 • ryhmäkuvat otetaan varhaiskasvatuspäivän aikana
 • yksityiskuviin kaksi eri mahdollisuutta: varhaiskasvatuspäivän aikana tai yhdessä vanhemman kanssa erillisellä ajanvarauksella kuvauslistalle (vanhemman valinnanmahdollisuus)
 • toiveena on paikallinen valokuvaaja, jolla olisi tarjolla yksityiskuviin enemmän ilta-aikoja päiväkodilla tai omassa kuvaamossaan
 • ryhmäkuvia saisi olla tarjolla useampi ja ryhmäkuvan saisi valita itse
 • erilaisia vaihtoehtoja kuvan taustaksi
 • yhtenäinen hinnoittelu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valokuvauksessa (nyt saattavat olla eri hintaisia vaikka kyseessä olisi samakin kuvausfirma)
 • hinta ja laatu ovat tärkeitä kriteereitä kilpailutuksessa, ettei hinta nouse liian korkeaksi ja kaikilla olisi varaa ottaa/ostaa valokuvia, esimerkiksi edullinen ja yhteneväinen pakettihinta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Lisäksi illan aikana keskusteltiin Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan käytänteistä.
Lisää raatilaisten ajatuksia tapaamisen muistiossa.Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui Korpilahden päiväkodissa tiistaina 22.1.2019


Raatilaiset keskustelivat pienryhmissä ruokailun, ulkoilun, lepohetkien, riisumis- ja pukemistilanteiden järjestelyistä ja pedagogiikasta.

Raatilaisten mielestä eteistilanteissa tarvitaan positiivista kiireettömyyttä ja wc-tilanteisiin rauhaa.
Lepohetket ovat tärkeä osa päivää ja mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen toivotaan toteutuvan lapsen yksilöllisen tarpeen ja eri vaihtoehtomahdollisuuksien mukaan.
Ulkoilu koettiin osaksi suomalaisuutta, varhaiskasvatuksessa ulkoillaan positiivisella asenteella joka päivä, joka säällä.

Lisää raatilaisten ajatuksia on kirjattu tapaamisen muistioon.

Lopuksi tutustuttiin Tiina Rupan esittelemänä viihtyisään ja harkitusti suunniteltuun Korpilahden päiväkotiin.

Korpilahden päiväkoti

Asiakasraatilaiset ovat mukana Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa -illassa torstaina 29.11.2018 klo. 18 - 20 Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28Varhaiskasvatuspalveluja käyttää suuri osa Jyväskylän asukkaista. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu jatkuvasti paljon niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, ja asiakkaiden tarpeisiin vastataan mahdollisimman kattavasti. Jyväskylässä syksyllä 2018 ajankohtaisia, keskustelua herättäviä teemoja ovat mm.

 • 1.9.2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki
 • paikallisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien sekä esiopetuksen linjausten päivitykset
 • varhaiskasvatuksen palveluverkko
 • varhaiskasvatuksen loma-ajat sekä niihin liittyvä varahoito
 • avoimet varhaiskasvatuspalvelut sekä vuorohoito
 • perhepäivähoidon kehittämishanke


Mukaan keskusteluun on kutsuttu:

 • Asiakasraatilaiset
 • Sivistyslautakunnan jäsenet
 • Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat
 • Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisryhmä
 • Kunnallisten päiväkotien johtajat
 • Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
 • KymppiR-työryhmän edustajat
 • Jyväskylän oppilaitosten edustajat


Illan ohjelma:

klo 18.00 - 18.30 Talousarvio 2019 ja muut ajankohtaiset asiat, toimialajohtaja Eino Leisimo

klo 18.30 - 19.00 Varhaiskasvatus nyt ja tulevaisuudessa, palvelujohtajat Tarja Ahlqvist ja Päivi Koivisto

klo 19.00 - 20.00 Keskustelua ja yhteistä työskentelyä illan aiheiden parissa

Asiakasraati kokoontui torstaina 25.10.2018 Palokassa Pappilanvuoren päiväkodissa


Asiakasraadin lokakuun tapaamisen aiheena oli  Liikkuva varhaiskasvatus ja koulu - hanke Jyväskylässä.
Keskustelun alustivat  Jyväskylän varhaiskasvatuksen liikunnan hankekoordinaattori Sami Talvensola sekä Jyväskylän Liikkuvan koulun koordinaattori Jon Salminen sekä Liikkuvan koulun hanketyöntekijä Niko Leppä.

Hankkeessa on tavoitteena mm, että toimintaa toteutetaan mahdollisimman paljon toiminnallisesti ulkona ja luonnossa, opetusta toiminnallistetaan, vältetään pitkiä istumajaksoja ja muistetaan tauottaa lyhyitäkin paikallaan oloja.
Keskustelussa korostettiin, että myös huoltajilla on vastuu lapsen arjen toiminnallisuuden ja liikkumisen edistämisessä sekä aktiivisen elämäntavan oppimisessa.

Myös raatilaisia toiminnallistettiin ja aktivoitiin. Pelasimme porukalla Kaatialan kätkö -nimistä liikunnallista tehtäväpeliä.

Lisää illan keskustelusta voit lukea muistiosta.

Tervetuloa!

Asiakasraadin tapaaminen Kukkumäen päiväkodissa 26.9.2018

Asiakasraadin toimintavuosi käynnistyi odottavissa, kiinnostuneissa ja innostuneissa tunnelmissa.

Ensimmäisessä tapaamisessa raatilaiset kertoivat, minkälaisin ajatuksin ja odotuksin ovat tulleet mukaan asiakasraatiin:

 • varhaiskasvatus kiinnostaa omien lasten ja tulevan ammatin kautta
 • mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe omassa elämässä tällä hetkellä
 • usko, että pystytään saamaan asiakasraatiin paljon eri näkemystä ja keskustelua
 • yritetään saada jotain tällä raadilla aikaan, lapsissa on tulevaisuus
 • varhaiskasvatuksessa on todella paljon hyvää, mutta on ollut myös monta asiaa jotka ovat mietityttäneet minua ja tulin tänne, jos saisin vastauksia
 • olen tosi odottavaisin mielin
 • mielenkiinnolla odotan raatia, minulla on useamman vuoden kokemus varhaiskasvatuspalveluista ja monenlaisilla palveluntarpeilla
 • aiheet ovat olleet mielenkiintoisia ja keskustelut ovat olleet hyviä
 • olen huomannut, että asiat etenevät asiakasraadin kautta
Keskusteltiin myös aiheista, joita raatilaiset toivovat käsiteltävän tapaamisissa:
 • mitä uusia asioita tai painotuksia testataan tai on juuri tullut käyttöön Jyväskylän varhaiskasvatuksessa
 • liikunta- ja luontopainotteisuus ja lasten liikkuminen/fyysinen aktiivisuus
 • palveluverkko
 • vanhempainiltakäytännöt
Illan lopuksi Suvi Ylönen ja Karoliina Vallipuro esittelivät Niilo Mäki Instituutin, Jyväskylän kesäyliopiston ja MLL:n Järvi-Suomem piirin yhteistä Tartu Tarinaan -hanketta. Hankkeen esittelydiat löytyvät muistion yhteydestä.

 

 

 

Asiakasraadin 10-vuotis juhlakokous Lutakon Leidissä tiistaina 8.5.2018

Mukana tapaamisessa oli Riitta Pylvänen, joka käynnisti vuonna 2008 silloisen päivähoidon asiakasraadin. Raati kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2008 ja se oli ensimmäinen asiakasraati Jyväskylän palveluissa. Raadin perustamisajatus syntyi päivähoidon johtoryhmässä, jossa mietittiin millä keinoilla saadaan asiakkailta palautetta ja tietoa palvelujen laadusta sekä kuinka perheitä osallistetaan.

Raatilaiset keskustelivat heti alusta alkaen yleisellä tasolla varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Tapaamisissa käsitellyt asiat käytiin läpi päivähoidon johtoryhmässä ja siellä sovittiin, miten asioita viedään eteenpäin. Raatilaiset tiedottivat omalta osaltaan asioista oman päiväkodin muille vanhemmille. Jo silloin raatilaiset pohtivat toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Nykyiset raatilaiset keskustelivat siitä, kuinka näkevät raatilaisen roolinsa oman päiväkodin näkökulmasta. Miten voi tuoda raatilaisuuttaan esille? Todettiin, että tarvittaisiin yhteinen linjaus, kuinka toimitaan, mitkä ovat raatilaisten mahdollisuudet ja vastuut. Raatilaisten näkyvyyttä voitaisiin lisätä alueilla olemassa olevissa osallisuuden rakenteissa. Raatilaisten mielestä tarvittaisiin toiminnallisten tapaamisten lisäksi vanhempainiltoja, joissa perheille kerrottaisiin olemassa olevista rakenteista ja käytänteistä. Kokemusten mukaan toiminnalliset vanhempainillat painottuvat oman lapsen kanssa toimimiseen ja aikuisten välinen vuorovaikutus jää vähäiseksi. Raatilaiset toivovat myös vuoropuhelua ja palautetta siitä, miten ja missä raadin tapaamisissa esillä olleita asioita käsitellään ja kuinka ne etenevät.

Asiakasraati jää kesätauolle. Ilmoittautumisesta vuoden 2018 - 2019 asiakasraatiin tiedotetaan elokuussa.

Mukavaa kesää kaikille!

Asiakasraadin tapaaminen Nenäinniemen päiväkodissa torstaina 19.4.2018

Tapaamisen aiheena oli päivystysjärjestelyt varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Asioista oli kertomassa ja raatilaisten kanssa keskustelemassa päivystystyöryhmän edustajia. 

Raatilaisilla ja raadin sähköpostiin viestejä lähettäneillä asiakkailla oli paljon kysymyksiä päivystysjärjestelyistä. Esimerkiksi kysyttiin kuinka alueiden päivystävät yksiköt valitaan, otetaanko vanhempien kuljetusmahdollisuudet huomioon, kuinka varmistetaan hygienia ja siivoukset päivystysaikojen jälkeen ja saavatko kaikki vanhemmat palautekyselyn päivystyksen jälkeen?

Päivystystyöryhmän edustajat kertoivat varhaiskasvatuksen toimintavuoden aikana tapahtuvasta päivystysaikojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivystysjärjestelyihin vaikuttavat mm. lapsimäärät, käytettävissä olevat tilat, asiakaslähtöisyys, vuorohoidon tarvitsijat ja henkilöstön lomasuunnittelu. Päivystysjärjestelyt ovat mukana koko vuoden suunnittelussa. 

Toiminta perustuu päivystyspedagogiikkaan. Kaikki toiminta suunnitellaan huolellisesti ja lapsille tehdään päivystysvasut. Vaikka toiminta on suunniteltua, se on rennompaa ja vapaampaa kuin muun toimintakauden aikana.

Päivystyksen jälkeen kysytään palautteet vanhemmilta, lapsilta ja henkilökunnalta. Tulokset käydään läpi päivystystyöryhmässä ja alueilla ja niiden pohjalta päivystystoimintaa arvioidaan ja kehitetään toimintaa edelleen. Päivystys on kehittynyt koko ajan ja on nykyään jo vakiintunutta. Päivystävä päiväkoti on tuttu alueen lapsille ja perheille.

 Raatilaisten pohdintaa: 

Asiakasraadin tapaaminen Kotimäen päiväkodissa 21.3.2018

Maaliskuun asiakasraadissa keskusteltiin vilkkaasti illan aiheesta, joka oli subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden lapsivaikutusten arviointi. Paljon keskustelua herättivät myös raadin sähköpostiin tulleet kysymykset ja palautteet liittyen Palokan alueen esiopetus- ja päivysjärjestelyihin, Jyväskylän varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksiin sekä 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun.

Raatilaiset halusivat kuulla kuinka esiopetusryhmien sijoittumista suunnitellaan sekä kuinka ja missä ratkaisuista päätetään. Ryhmien sijoittumisen lisäksi raatilaisia kiinnosti ryhmien muodostamisen periaatteet. Haluttiin tietää myös kuinka vanhempia kuullaan suunnitelmista ja kuinka he voivat niihin vaikuttaa. Suunnitelmista tiedottamista ennen ratkaisujen tekemistä korostettiin.

Joka kevät varhaiskasvatuksessa selvitetään hakijatilanne ja sen perusteella suunnitellaan millaisia lapsiryhmiä perustetaan seuraavalle toimintavuodelle. Lapsiryhmien suunnittelu lähtee siitä minkä verran ja minkäikäisiä lapsia on hakemassa mihinkin yksikköön. Lisäksi otetaan huomioon esiopetusryhmien muodostamisen mahdollisuudet, kuten tilojen soveltuvuus esiopetusikäisille sekä mahdollisuus taata jokaiselle lapselle laadukasta esiopetusta. 

Ratkaisuja tehtäessä halutaan kuulla asiakkaita, mutta päätös voi kuitenkin olla muu kuin mitä toivotaan. Käytössä olevat tilat, henkilöstömäärät, käytössä olevat muut resurssit ja hakijoista lähtevät tarpeet toiminnalle vaikuttavat aina ratkaisuihin.

Lapsen esiopetuspaikka järjestetään mahdollisimman läheltä kotia. Tänä vuonna on tehty ensimmäistä kertaa muutos siihen, että järjestelyillä lapset pääsisivät esiopetukseen omalle asuinalueelleen. Ne esiopetusikäiset lapset, jotka eivät aiemmin ole mahtuneet kotiosoitteen mukaiseen lähialueen päiväkotiin, pyritään nyt sijoittamaan omalle lähialueelle.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden lapsivaikutusten arviointiinsisältyy monipuolinen osallisuuden osio. Vanhempien näkökulmaa on selvitetty asiakaskyselyissä ja sitä selvitettiin myös nyt asiakasraadin tapaamisessa. Lisäksi on huomioitu yksityisten palveluntuottajien näkökulma, kunnallisten yksiköiden henkilöstön näkökulma ja tullaan selvittämään myös lapsen näkökulma.

Raatilaisen mielestä jokainen perhe on ”yksilö”; perheiden tilanteet ovat yksilöllisiä ja vain perhe itse tietää oman tilanteensa ja sen millaista varhaiskasvatusta lapsi tarvitsee. Jos subjektiivista oikeutta ei rajattaisi, ei olisi leimaantumisen riskiä. Rajatussa systeemissä poljetaan niitä joilla ei mene hyvin ja joiden lapset tarvitsisivat enemmän varhaiskasvatusta. Perheen tilanne voi olla myös se, että vanhemmat eivät jaksa tai kehtaa pyytää lapselleen lisää varhaiskasvatusoikeutta. Raatilaiset eivät usko, että rajaamatonta oikeutta käytetään väärin.

Jos varhaiskasvatusoikeutta ei rajata, toteutuu yhdenvertaisuus, kaikilla on mahdollisuus saman tasoiseen varhaiskasvatukseen. Kouluvalmiuksia ajatellen kaikki eivät saa samanlaisia valmiuksia, kun osalla lapsista oikeutta on rajattu, esimerkkinä ulkomaalaistaustaisilla lapsilla kielenkehityksen tukeminen.
Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Keljonkankaan päiväkodissa 20.2.2018

Asiakasraati oli viime toimintavuoden aikana aktiivisesti mukana vasun valmistelu- ja uudistamistyössä ja nyt oli aika arvioida tämän hetkisten kokemusten pohjalta lapsen elokuussa 2017 käyttöön otettua lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Vasukeskustelun saatekirje on tärkeä osa keskusteluun valmistautumisessa ja se auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Kirjeen lähestymistapa ja sävy ohjaavat positiiviseen ajatteluun. Etukäteiskysymykset auttavat ja ohjaavat myös keskustelutilannetta. Raatilaiset toivovat keskustelutilanteesen kiireettömyyttä ja aitoa läsnäoloa.

Lomakkeen vahva pedagoginen painotus koetaan hyvänä. Lapsen kuulemisessa, mielipiteiden selvittämisessä ja dokumentoinnissa menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi keskustelua, lasten piirustuksia, valokuvia, videointia. Raatilaiset ehdottivat, että lapsen vasuun lisättäisiin sivu lapsen omalle piirustukselle. 


Asiakasraadin tapaaminen Puuppolan päiväkodissa 22.1.2018

Vuoden ensimmäisen asiakasraadin aiheena oli Jyväskylän varhaiskasvatuksen esiopetustoiminnan periaatteet. Asiakirjaa on esitelty erilaisissa kuulemistilaisuuksissa, joista asiakasraati on yksi.

Palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta esitteli periaatteet pääkohdittain ja paikalla olleet esiopetuksen työntekijät täydensivät esitystä käytännön kokemuksin ja esimerkein. Esittely herätti paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja opetuksen järjestämisessä kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita. Kaikki eskareiden vanhemmat kutsutaan esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluun. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Keskeistä on, että iloitaan lapsesta ja ollaan hänestä ylpeitä. Jyväskylän varhaiskasvatukselle ennettiin positiivista palautetta. Vanhemman kokemuksen perusteella kutsukirje keskusteluun ohjaa positiiviseen ajatteluun ja keskustelut käydään positiivisessa hengessä eivätkä ne ole ongelmakeskeisiä.

Raatilaisille esiteltiin myös liikunta- ja luontopainotteisen eskarin toimintaa. Lilu-eskareita perustettiin syksyllä 2017 eri puolille kaupunkia, joista yksi aloitti Liinalammin päiväkodissa. Toiminta alkoi siitä, että aluksi ”siirrettiin” kaikki eskaritoiminnot välineineen ulos. Ajan kuluessa huomattiin, että lähes kaikki tarvittava löytyy ulkoa ja luonnosta. Vaajakoskella aloittaneen Lilu-eskarin vanhempaa jännitti kuinka lapset pärjäävät koko päivän ulkona. Nyt on pelkkää postiivista sanottavaa ja kiitollisuus siitä, että lapsi saa niin paljon kaikkia liikuntakokemuksia.

Vastaavaa Lilu-toimintaa toivottiin koko kaupungin alueelle sekä kaikenikäisille lapsille.


 

Asiakasraadin tapaaminen yksityisessä Liikuntapäiväkoti Vaahterassa torstaina 7.12.2018

Tapaamisen teemoina olivat Jyväskylän yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ja Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE).

Asiakasraadin sähköpostiin oli tullut ilahduttavan paljon palautteita ja kysymyksiä asiakkailta. Viestit, jotka on kirjattu illan muistioon, herättivät vilkasta keskustelua. Asiakasraadin sähköpostiin toivotaan jatkossakin runsaasti asiakasperheiden ajatuksia, palautteita, kannanottoja ja kehittämisehdotuksia. Sähköpostienkin välityksellä asiakasraati on yksi tärkeä väylä kaikkien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden osallisuudelle.

Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja ja niiden valvontaa oli toivottu aiheeksi jo edellisellä toimintakaudella. Nyt keskustelun pohjaksi esiteltiin Jyväskylän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta sekä palveluntuottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa. Palveluntuottajan näkökulmasta asioista kertoivat Norlandia päiväkotien edustajat. Ohjaus ja valvonta ovat jatkuvaa vuoropuhelua palveluntuottajien sekä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavien välillä. Yhteistyö koetaan luontevaksi. Kaupunki on tukena, on helppo olla yhteydessä ja tietoa saa säännöllisesti ja tarvittaessa. Säännölliset palveluntuottajien tapaamiset ja auditointikäynnit ovat ohjaavia ja keskustelevia. Yhteisenä tavoitteena on tarjota jyväskyläläisille perheille tasavertaista ja laadukasta varhaiskasvatuspalvelua.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE) on hallituksen kärkihankkeen mukainen valtakunnallinen ja alueellinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Muutostyötä tehdään toimintakulttuuria uudistamalla pitkäjänteisesti ja pitkällä aikajanalla. Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on yksi foorumi, joka lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti vahvistaa perheiden ja lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Illan aikana keskusteltiin raatilaisten mahdollisuudesta olla mukana muutosohjelmatyössä.

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Puistokadun päiväkotikoulussa keskiviikkona 8.11.2017 klo 18 - 20

Marraskuun alueellisen asiakasraadin teemana oli alle kouluikäisten lasten ravitsemussuositukset.
Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa ohjaa alle kouluikäisiä suomalaiseen perusruokaan. Lasta totutetaan vähitellen uusiin makuihin ja rakenteisiin.

Mukana tapaamisessa olivat Kylän Kattauksen edustajat, jotka kertoivat ravitsemussuosituksiin perustuvasta päiväkotiruokailun suunnittelusta ja toteuttamisesta. Aihe herätti vilkkaan keskustelun ja raatilaiset saivat vastauksia moniin lasten ruokailuun liittyviin kysymyksiinsä.Asiakasraadin tapaaminen tiistaina 3.10.2017 Aittorinteen päiväkodissa

Asiakasraati kokoontui syksyn ensimmäiseen tapaamiseen Aittorinteen päiväkodissa. Illan teemoina olivat varhaiskasvatuksen hyvä alku ja joustavat lapsiryhmät sekä pienryhmätoiminta.

Raatilaiset saivat kuulla varhaiskasvatuksen työntekijöiltä erilaisista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä kysellä ja keskustella asioista omien kokemustensa pohjalta.

Yksi varhaiskasvatuksen hyvän alun toimintatavoista on lapsen kotona käytävä aloituskeskustelu. Aloituskeskustelu on puheenvuoro vanhemmille, lapselle ja koko perheelle. Työntekijän kokemuksen mukaan aloituskeskustelu lapsen kotona on oivallinen tapa rauhassa tutustua lapseen ja perheeseen. Se on lapselle ja koko perheelle hyvä kokemus; lapsi kokee olevansa tärkeä, kun keskitytään vain häneen. Kokemus jää lapsen mieleen. Myös vanhemmille on tärkeää, että tuo hetki on ainoastaan heille ja puhutaan vain omasta lapsesta.

Päiväkodissa pienryhmät muodostetaan ja toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien lasten yksilölliset tavoitteet ja tarpeet sekä kaverisuhteet huomioidaan. Lasten toiveita ja mielenkiinnon kohteita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnassa.

Pienryhmissä toimitaan päivittäin, ne voivat olla kiinteitä tai vaihdella toiminnan mukaan. Joustavilla ryhmärakenteilla saadaan lapsiryhmiin pysyvyyttä niin, ettei lasten tarvitse siirtyä ryhmästä toiseen kesken vuoden. Tutut aikuiset ja kaverisuhteet säilyvät. Ryhmäkäsite on muuttunut siten, että ns. kotipesä on se, jossa on joustava rakenne eli lasten ikäjakauma voi olla 1 - 5 - vuotiaat, mutta pienryhmät on muodostettu ikätason mukaisesti.

Tapaamisen teemat saivat aikaan vilkasta keskustelua ja ilta oli hyvä alku asiakasraadin tämän vuoden toiminnalle.Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Haukkamäen päiväkodissa keskiviikkona 26.4.2017 klo 18 - 20

Asiakasraati on käsitellyt tämän toimintavuoden aikana Jyväskylän uuden vasun teemoja monipuolisesti erilaisin toimintavoin. Kevään viimeisen alueellisen tapaamisen teemana olivat vuorovaikutustaidot ja digitaidot.

Aikuiselta vaaditaan paljon herkkyyttä olla läsnä oikealla tavalla lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lapset tarvitsevat paljon aikuisen tukea oppiakseen vuorovaikutustaitoja. Lapsen tulee saada ilmaista kaikkia oloja, uskaltaa kertoa asioistaan ja olla oma itsensä. Aikuisen tehtävä on ohjata lasta kanavoimaan tunteiden osoittamista. Tarvitaan myös paljon vuoropuhelua vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä.

Lasten digitaitojen esittely koettiin mielenkiintoiseksi. Aikuiset saattavat nähdä laitteet ongelmaksi, mutta lapset eivät koe asioita samoin. Laitteita voidaan hyödyntää monipuolisesti ja niiden oikea käyttäminen on tämän päivän tapa opetella myös vuorovaikutustaitoja. Laitteita ei käytetä vain pelaamiseen, vaan ne ovat välineitä lasten monipuolisessa toiminnassa, yhteisessä leikkien suunnittelussa ja ongelmien ratkaisuissa.Asiakasraadin tapaaminen Wessmanninmäen päiväkodissa 21.3.2017

Asiakasraati on käsitellyt toimintavuoden aikana tapaamisissaan monipuolisesti vasuun liittyviä teemoja. Maaliskuussa oli vuorossa lapsen vasu, jonka uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Illan keskusteluja alustivat kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi ja päiväkodinjohtajaSanna Puukari-Pirinen, jotka esittelivät Jyväskylän lapsen vasu-uudistuksen pohjaa ja prosessia (lomake, vasuprosessi, arviointi). Lisäksi raatilaisten ajatuksia viritteli illan keskusteluihin Kasvatustieteenlaitoksen tohtorikoulutettava Noora Heiskanen osallisuuden vasun näkökulmasta - Osallisuus on paljon enemmän kuin vasu-lomake.

Asiakasraadin tapaaminen Säynätsalon päiväkodissa 19.1.2017

Vuoden ensimmäisen tapaamisen aluksi arvioitiin syyskauden tapaamisia. Asiakasraatilaiset totesivat, että toiminnan uudistaminen kannatti. Alueelliset tapaamiset olivat olleet erittäin pidettyjä ja tätä toimintatapaa halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Raatilaiset kokivat tärkeäksi, että tapaamisiin kutsutaan säännöllisesti eri alueiden vanhempia. Tämä voisi raatilaisten mielestä lisätä vanhempien osallisuutta, yhteisölliyyttä ja verkostoitumista asuinalueella.

Varhaiskasvatuksen käytäntö näyttäytyy vanhemmille erilaisena eri alueilla ja sen vuoksi koettiin rikkaudeksi, että raadin tapaamiset ovat eri alueilla eri päiväkodeissa. Vaikka raati pitää omaa yhteistä keskustelua erittäin tärkeänä, toiminnalliset tapaamiset koettiin erinomaisina. Myös mukana olleet varhaiskasvatuksen työntekijät olivat välittäneet kiitoksia asiakasraadille. Esimerkiksi tapaamisessa, jossa oli syksyllä aiheen Jyväskylän uusi vasu, raatilaisten esiin tuomat asiat vanhempien ja perheiden näkökulmasta olivat erittäin arvokkaita.

Illan toinen aihe oli lapsen opinpolku ja kuinka se toteutuu Säynätsalon päiväkoti-koulussa. Jokaisen lapsen opinpolku on erilainen ja se alkaa siitä hetkestä, kun lapsi tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lasten kehitys ei katso ainoastaan ikää, vaan kukin lapsi kulkee omaa kasvun polkuaan, joten ikään sidotut ryhmät eivät palvele yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Myös siirtyminen päiväkodista kouluun on tärkeää. Säynätsalon päiväkotikouluympäristö tarjoaa hyvät puitteet päiväkodin ja koulun saumattomalle yhteistyölle. Koko kaupungissa on käytössä reittikartta eskarista epulle, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä siirtyä päiväkodista kouluun.

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Väinölän päiväkodissa 12.12.2016

Tapaamisen teemana oli liikkuminen ja hyvinvointioppiminen.

Vanhemmille kerrottiin, miten varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimisuunnitelman perusteissa määritellään liikunta ja hyvinvointi. Päivittäisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä tuetaan lapsen hyvinvointia ja oppimista.

Illan aikana vanhemmat kokeilivat käytännössä, kuinka lapsen jokapäiväiseen liikkumiseen aktivoiminen onnistuu pienillä ja yksinkertaisilla järjestelyillä ja välineillä, periaatteella tämä kaikki on mahdollista myös kotona.
Päivittäinen kolmen tunnin liikuntasuositus koostuu lapsen päivän aikana eri osista, lapsen arjen monipuolisesta liikkumisesta ja luontaisesta toiminnallisuudesta. Liikuntasuosituksen saavuttamisessa tarvitaan kodin ja varhaiskasvatuspaikan yhteistyötä.

Hyvinvointioppimisen teemoihin tutustuttiin käyttämällä tabletteja QR-koodisuunnistuksessa. QR-koodin taakse oli nauhoitettu väittämiä lapsen hyvästä päivästä, hyvinvoinnista, liikunnan sekä vuorovaikutuksen merkityksestä. Koonti tapahtui joukkueittain vastaamalla Kahoot-kyselyyn.Loppukeskustelussa pohdittiin mm. turvallisuuden ja riskin oton haasteista. Mitä kaikkea saa tehdä, miten ja mitä tulee rajoittaa?

Muistiossa lisää illan teemoista ja keskustelusta.

Asiakasraadin tapaaminen Myllytuvan päiväkodissa 17.11.2016 - aiheena Jyväskylän vasu 2017

Asiakasraatilaisille oli tarjolla vasupäärynöitä, joiden sisältö koostui vasun eri alueista. Päärynöiden äärellä syntyi vilkasta keskustelua, omien kokemusten vaihtoa sekä paljon arvokasta pohdintaa. Jyväskylän uuteen vasuun saatiin kommentteja ja ideoita vanhempien ja heidän välityksellään myös lasten kokemuksiin ja näkökulmiin perustuen.

Lähtökohtana tulee olla lapsi:
Mitä lapsi tarvitsee?
Miten hänen kasvuaan ja oppimistaan tuetaan? Miten häntä aktivoidaan yksilöllisesti ja ryhmässä?

Muutamia raatilaisten ajatuksia, illan muistiossa lisää:
 • jokaisella lapsella oma tapa vaikuttaa ja olla osallinen; oltava monia menetelmiä kuulla lasta
 • annetaan aikaa lasten omille ideoille ja ratkaisuille, ei aliarvioida lasta tai hänen ajatuksiaan ja ideoitaan
 • lapsia rohkaistaan kertomaan tunteista, ongelmista, harmeista, ”reippaillakin” on tunteet/asiaa
 • ei liikaa rajoiteta tai varoiteta, saa kokeilla
 • liikunta varhaiskasvatuksessa hyvästä, tulee kokeiltua uusia lajeja, jokainen on hyvä jossain
 • lapsi ei koskaan voi saada riittävästi (liikaa) positiivista palautetta, lapsi tarvitsee positiivisia kokemuksia ja positiivista palautetta
 • kiinnitetään huomiota prosessiin, ei tulokseen; arvostetaan lapsen työskentelyä ja annetaan palaute siitä, palastellaan palautetta
 • sukupuolineutraalisuus palautteen antamisessa
 • varhaiskasvatuksen merkitys suuri vuorovaikutustaitojen, sosiaalisen kanssakäymisen, kuuntelemisen opettelussa/harjoittelussa suuri; yksilönä ryhmässä
 • vanhempien tuki ja osallisuus tärkeää
 • vanhemmat mukaan toimintaan, se mitä tapahtuu, on meneillään päivähoidossa, toteutetaan tai käydään läpin jollain tavoin myös kotona
 • monilukutaitoa harjoiteltava yhdessä, tietoturva, tiedostavaksi mediankäyttäjäksi, aikuisen esimerkki, keskusteleminen

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen järjestettiin Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016.

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen oli tiistaina 11.10.2016 Huhtasuon päiväkodissa ja illan teemana oli monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa. Asiakasraatilaiset saivat tutustua monikulttuurisuuteen eri näkökulmista monipuolisesti, mielenkiintoisesti ja lämminhenkisesti toteutetun illan kuluessa.

Ohjelma oli järjestetty neljään pajaan, joissa teemoina olivat muun muassa monikulttuurinen toimintaympäristö, suomen kielen ja oman äidinkielen opetus sekä edellisellä toimintakaudella Huhtasuon päiväkodissa järjestetty Meidän maailma – tapahtuma. Kaikissa pajoissa heräsi paljon kysymyksiä ja syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Illan kuluessa raatilaisille selvisi mitä on monikulttuurisuus Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja millaisia kokemuksia on monikulttuurisilla vanhemmilla. ”Perhe oli tullut Suomeen ja lapsi tuotiin päivähoitoon. Äiti oli kokenut tilanteen ahdistavana, koska lapsi ja vanhemmat eivät ymmärtäneet suomen kieltä. Vanhemmat pelkäsivät arjen tilanteita, pärjääkö lapsi, saako hän kavereita, maistuuko ruoka jne. Pikkuhiljaa kaikki asiat selvisivät ja äiti kertoi, että turhaan mietin! Maahanmuuttaja-lapset pärjäävät hyvin, koska varhaiskasvatussuunnitelma ja sen myötä koko varhaiskasvatus ottaa huomioon maahanmuuttajalapset”.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä