Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Keljonkankaan päiväkodissa (Särkäntie 14, Jyväskylä) tiistaina 20.2.2018 klo 18 - 20

Asiakasraadin helmikuun tapaamisen aiheena on elokuussa 2017 käyttöönotetun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arvioiminen. Tavoitteena on kuulla mahdollisimman laajasti perheiden kokemuksia lasten vasukeskusteluista syksyn ja alkutalven aikana.

Keljonkankaan alueella varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ovat tervetulleita keskustelemaan illan aiheesta. Lisäksi kaikki varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat voivat osallistua keskusteluun lähettämällä kommentteja, kokemuksia, kysymyksiä ja kehittämisideoita sähköpostiin.

Asiantuntijoina mukana ovat päiväkodinjohtaja Sanna Puukari-Pirinen, kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi ja tohtorikoulutettava Noora Heiskanen.

Illan asialista:
 • Keljonkankaan päiväkodin esittely / päiväkodinjohtaja Tiina Ruppa
 • Asiakasraadin sähköpostiin saapuneet viestit
 • Lapsen vasun arviointi / päiväkodinjohtaja Sanna Puukari-Pirinen, elto Taru Kivijärvi ja tohtorikoulutettava Noora Heiskanen
 • Muut asiat

Nimetön.png

Asiakasraadin tapaaminen Puuppolan päiväkodissa 22.1.2018

Vuoden ensimmäisen asiakasraadin aiheena oli Jyväskylän varhaiskasvatuksen esiopetustoiminnan periaatteet. Asiakirjaa on esitelty erilaisissa kuulemistilaisuuksissa, joista asiakasraati on yksi.

Palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta esitteli periaatteet pääkohdittain ja paikalla olleet esiopetuksen työntekijät täydensivät esitystä käytännön kokemuksin ja esimerkein. Esittely herätti paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja opetuksen järjestämisessä kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita. Kaikki eskareiden vanhemmat kutsutaan esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluun. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Keskeistä on, että iloitaan lapsesta ja ollaan hänestä ylpeitä. Jyväskylän varhaiskasvatukselle ennettiin positiivista palautetta. Vanhemman kokemuksen perusteella kutsukirje keskusteluun ohjaa positiiviseen ajatteluun ja keskustelut käydään positiivisessa hengessä eivätkä ne ole ongelmakeskeisiä.

Raatilaisille esiteltiin myös liikunta- ja luontopainotteisen eskarin toimintaa. Lilu-eskareita perustettiin syksyllä 2017 eri puolille kaupunkia, joista yksi aloitti Liinalammin päiväkodissa. Toiminta alkoi siitä, että aluksi ”siirrettiin” kaikki eskaritoiminnot välineineen ulos. Ajan kuluessa huomattiin, että lähes kaikki tarvittava löytyy ulkoa ja luonnosta. Vaajakoskella aloittaneen Lilu-eskarin vanhempaa jännitti kuinka lapset pärjäävät koko päivän ulkona. Nyt on pelkkää postiivista sanottavaa ja kiitollisuus siitä, että lapsi saa niin paljon kaikkia liikuntakokemuksia.

Vastaavaa Lilu-toimintaa toivottiin koko kaupungin alueelle sekä kaikenikäisille lapsille.

Janakan_paivakoti15[1].jpg

 

Asiakasraadin tapaaminen yksityisessä Liikuntapäiväkoti Vaahterassa torstaina 7.12.2018

Tapaamisen teemoina olivat Jyväskylän yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ja Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE).

Asiakasraadin sähköpostiin oli tullut ilahduttavan paljon palautteita ja kysymyksiä asiakkailta. Viestit, jotka on kirjattu illan muistioon, herättivät vilkasta keskustelua. Asiakasraadin sähköpostiin toivotaan jatkossakin runsaasti asiakasperheiden ajatuksia, palautteita, kannanottoja ja kehittämisehdotuksia. Sähköpostienkin välityksellä asiakasraati on yksi tärkeä väylä kaikkien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden osallisuudelle.

Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja ja niiden valvontaa oli toivottu aiheeksi jo edellisellä toimintakaudella. Nyt keskustelun pohjaksi esiteltiin Jyväskylän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta sekä palveluntuottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa. Palveluntuottajan näkökulmasta asioista kertoivat Norlandia päiväkotien edustajat. Ohjaus ja valvonta ovat jatkuvaa vuoropuhelua palveluntuottajien sekä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavien välillä. Yhteistyö koetaan luontevaksi. Kaupunki on tukena, on helppo olla yhteydessä ja tietoa saa säännöllisesti ja tarvittaessa. Säännölliset palveluntuottajien tapaamiset ja auditointikäynnit ovat ohjaavia ja keskustelevia. Yhteisenä tavoitteena on tarjota jyväskyläläisille perheille tasavertaista ja laadukasta varhaiskasvatuspalvelua.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE) on hallituksen kärkihankkeen mukainen valtakunnallinen ja alueellinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Muutostyötä tehdään toimintakulttuuria uudistamalla pitkäjänteisesti ja pitkällä aikajanalla. Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on yksi foorumi, joka lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti vahvistaa perheiden ja lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Illan aikana keskusteltiin raatilaisten mahdollisuudesta olla mukana muutosohjelmatyössä.

Valvonta.jpg

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Puistokadun päiväkotikoulussa keskiviikkona 8.11.2017 klo 18 - 20

Marraskuun alueellisen asiakasraadin teemana oli alle kouluikäisten lasten ravitsemussuositukset.
Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa ohjaa alle kouluikäisiä suomalaiseen perusruokaan. Lasta totutetaan vähitellen uusiin makuihin ja rakenteisiin.
Ravintosuositukset_piirros_pienennetty.jpg
Mukana tapaamisessa olivat Kylän Kattauksen edustajat, jotka kertoivat ravitsemussuosituksiin perustuvasta päiväkotiruokailun suunnittelusta ja toteuttamisesta. Aihe herätti vilkkaan keskustelun ja raatilaiset saivat vastauksia moniin lasten ruokailuun liittyviin kysymyksiinsä.

Lasten ravitsemus_piirros_pienennetty.jpg

Asiakasraadin tapaaminen tiistaina 3.10.2017 Aittorinteen päiväkodissa

Asiakasraati kokoontui syksyn ensimmäiseen tapaamiseen Aittorinteen päiväkodissa. Illan teemoina olivat varhaiskasvatuksen hyvä alku ja joustavat lapsiryhmät sekä pienryhmätoiminta.

Raatilaiset saivat kuulla varhaiskasvatuksen työntekijöiltä erilaisista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä kysellä ja keskustella asioista omien kokemustensa pohjalta.

Yksi varhaiskasvatuksen hyvän alun toimintatavoista on lapsen kotona käytävä aloituskeskustelu. Aloituskeskustelu on puheenvuoro vanhemmille, lapselle ja koko perheelle. Työntekijän kokemuksen mukaan aloituskeskustelu lapsen kotona on oivallinen tapa rauhassa tutustua lapseen ja perheeseen. Se on lapselle ja koko perheelle hyvä kokemus; lapsi kokee olevansa tärkeä, kun keskitytään vain häneen. Kokemus jää lapsen mieleen. Myös vanhemmille on tärkeää, että tuo hetki on ainoastaan heille ja puhutaan vain omasta lapsesta.

Päiväkodissa pienryhmät muodostetaan ja toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien lasten yksilölliset tavoitteet ja tarpeet sekä kaverisuhteet huomioidaan. Lasten toiveita ja mielenkiinnon kohteita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnassa.

Pienryhmissä toimitaan päivittäin, ne voivat olla kiinteitä tai vaihdella toiminnan mukaan. Joustavilla ryhmärakenteilla saadaan lapsiryhmiin pysyvyyttä niin, ettei lasten tarvitse siirtyä ryhmästä toiseen kesken vuoden. Tutut aikuiset ja kaverisuhteet säilyvät. Ryhmäkäsite on muuttunut siten, että ns. kotipesä on se, jossa on joustava rakenne eli lasten ikäjakauma voi olla 1 - 5 - vuotiaat, mutta pienryhmät on muodostettu ikätason mukaisesti.

Tapaamisen teemat saivat aikaan vilkasta keskustelua ja ilta oli hyvä alku asiakasraadin tämän vuoden toiminnalle.Wessmanin_paivakoti12[2].jpg

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Haukkamäen päiväkodissa keskiviikkona 26.4.2017 klo 18 - 20

Asiakasraati on käsitellyt tämän toimintavuoden aikana Jyväskylän uuden vasun teemoja monipuolisesti erilaisin toimintavoin. Kevään viimeisen alueellisen tapaamisen teemana olivat vuorovaikutustaidot ja digitaidot.

Aikuiselta vaaditaan paljon herkkyyttä olla läsnä oikealla tavalla lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lapset tarvitsevat paljon aikuisen tukea oppiakseen vuorovaikutustaitoja. Lapsen tulee saada ilmaista kaikkia oloja, uskaltaa kertoa asioistaan ja olla oma itsensä. Aikuisen tehtävä on ohjata lasta kanavoimaan tunteiden osoittamista. Tarvitaan myös paljon vuoropuhelua vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä.

Lasten digitaitojen esittely koettiin mielenkiintoiseksi. Aikuiset saattavat nähdä laitteet ongelmaksi, mutta lapset eivät koe asioita samoin. Laitteita voidaan hyödyntää monipuolisesti ja niiden oikea käyttäminen on tämän päivän tapa opetella myös vuorovaikutustaitoja. Laitteita ei käytetä vain pelaamiseen, vaan ne ovat välineitä lasten monipuolisessa toiminnassa, yhteisessä leikkien suunnittelussa ja ongelmien ratkaisuissa.Janakan_paivakoti3[2].jpg

Asiakasraadin tapaaminen Wessmanninmäen päiväkodissa 21.3.2017

Asiakasraati on käsitellyt toimintavuoden aikana tapaamisissaan monipuolisesti vasuun liittyviä teemoja. Maaliskuussa oli vuorossa lapsen vasu, jonka uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Illan keskusteluja alustivat kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi ja päiväkodinjohtajaSanna Puukari-Pirinen, jotka esittelivät Jyväskylän lapsen vasu-uudistuksen pohjaa ja prosessia (lomake, vasuprosessi, arviointi). Lisäksi raatilaisten ajatuksia viritteli illan keskusteluihin Kasvatustieteenlaitoksen tohtorikoulutettava Noora Heiskanen osallisuuden vasun näkökulmasta - Osallisuus on paljon enemmän kuin vasu-lomake.
Wessmanin_paivakoti32[1].jpg

Asiakasraadin tapaaminen Säynätsalon päiväkodissa 19.1.2017

Vuoden ensimmäisen tapaamisen aluksi arvioitiin syyskauden tapaamisia. Asiakasraatilaiset totesivat, että toiminnan uudistaminen kannatti. Alueelliset tapaamiset olivat olleet erittäin pidettyjä ja tätä toimintatapaa halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Raatilaiset kokivat tärkeäksi, että tapaamisiin kutsutaan säännöllisesti eri alueiden vanhempia. Tämä voisi raatilaisten mielestä lisätä vanhempien osallisuutta, yhteisölliyyttä ja verkostoitumista asuinalueella.

Varhaiskasvatuksen käytäntö näyttäytyy vanhemmille erilaisena eri alueilla ja sen vuoksi koettiin rikkaudeksi, että raadin tapaamiset ovat eri alueilla eri päiväkodeissa. Vaikka raati pitää omaa yhteistä keskustelua erittäin tärkeänä, toiminnalliset tapaamiset koettiin erinomaisina. Myös mukana olleet varhaiskasvatuksen työntekijät olivat välittäneet kiitoksia asiakasraadille. Esimerkiksi tapaamisessa, jossa oli syksyllä aiheen Jyväskylän uusi vasu, raatilaisten esiin tuomat asiat vanhempien ja perheiden näkökulmasta olivat erittäin arvokkaita.

Illan toinen aihe oli lapsen opinpolku ja kuinka se toteutuu Säynätsalon päiväkoti-koulussa. Jokaisen lapsen opinpolku on erilainen ja se alkaa siitä hetkestä, kun lapsi tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lasten kehitys ei katso ainoastaan ikää, vaan kukin lapsi kulkee omaa kasvun polkuaan, joten ikään sidotut ryhmät eivät palvele yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Myös siirtyminen päiväkodista kouluun on tärkeää. Säynätsalon päiväkotikouluympäristö tarjoaa hyvät puitteet päiväkodin ja koulun saumattomalle yhteistyölle. Koko kaupungissa on käytössä reittikartta eskarista epulle, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä siirtyä päiväkodista kouluun.

Janakan_paivakoti23.jpg

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Väinölän päiväkodissa 12.12.2016

Tapaamisen teemana oli liikkuminen ja hyvinvointioppiminen.

Vanhemmille kerrottiin, miten varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimisuunnitelman perusteissa määritellään liikunta ja hyvinvointi. Päivittäisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä tuetaan lapsen hyvinvointia ja oppimista.

Illan aikana vanhemmat kokeilivat käytännössä, kuinka lapsen jokapäiväiseen liikkumiseen aktivoiminen onnistuu pienillä ja yksinkertaisilla järjestelyillä ja välineillä, periaatteella tämä kaikki on mahdollista myös kotona.
Päivittäinen kolmen tunnin liikuntasuositus koostuu lapsen päivän aikana eri osista, lapsen arjen monipuolisesta liikkumisesta ja luontaisesta toiminnallisuudesta. Liikuntasuosituksen saavuttamisessa tarvitaan kodin ja varhaiskasvatuspaikan yhteistyötä.

Hyvinvointioppimisen teemoihin tutustuttiin käyttämällä tabletteja QR-koodisuunnistuksessa. QR-koodin taakse oli nauhoitettu väittämiä lapsen hyvästä päivästä, hyvinvoinnista, liikunnan sekä vuorovaikutuksen merkityksestä. Koonti tapahtui joukkueittain vastaamalla Kahoot-kyselyyn.

ipad.JPG

Loppukeskustelussa pohdittiin mm. turvallisuuden ja riskin oton haasteista. Mitä kaikkea saa tehdä, miten ja mitä tulee rajoittaa?

Muistiossa lisää illan teemoista ja keskustelusta.

Asiakasraadin tapaaminen Myllytuvan päiväkodissa 17.11.2016 - aiheena Jyväskylän vasu 2017

Asiakasraatilaisille oli tarjolla vasupäärynöitä, joiden sisältö koostui vasun eri alueista. Päärynöiden äärellä syntyi vilkasta keskustelua, omien kokemusten vaihtoa sekä paljon arvokasta pohdintaa. Jyväskylän uuteen vasuun saatiin kommentteja ja ideoita vanhempien ja heidän välityksellään myös lasten kokemuksiin ja näkökulmiin perustuen.

vasu_paarynat.jpgitsesta_huolehtiminen2.jpg Lähtökohtana tulee olla lapsi:
Mitä lapsi tarvitsee?
Miten hänen kasvuaan ja oppimistaan tuetaan? Miten häntä aktivoidaan yksilöllisesti ja ryhmässä?

Muutamia raatilaisten ajatuksia, illan muistiossa lisää:
 • jokaisella lapsella oma tapa vaikuttaa ja olla osallinen; oltava monia menetelmiä kuulla lasta
 • annetaan aikaa lasten omille ideoille ja ratkaisuille, ei aliarvioida lasta tai hänen ajatuksiaan ja ideoitaan
 • lapsia rohkaistaan kertomaan tunteista, ongelmista, harmeista, ”reippaillakin” on tunteet/asiaa
 • ei liikaa rajoiteta tai varoiteta, saa kokeilla
 • liikunta varhaiskasvatuksessa hyvästä, tulee kokeiltua uusia lajeja, jokainen on hyvä jossain
 • lapsi ei koskaan voi saada riittävästi (liikaa) positiivista palautetta, lapsi tarvitsee positiivisia kokemuksia ja positiivista palautetta
 • kiinnitetään huomiota prosessiin, ei tulokseen; arvostetaan lapsen työskentelyä ja annetaan palaute siitä, palastellaan palautetta
 • sukupuolineutraalisuus palautteen antamisessa
 • varhaiskasvatuksen merkitys suuri vuorovaikutustaitojen, sosiaalisen kanssakäymisen, kuuntelemisen opettelussa/harjoittelussa suuri; yksilönä ryhmässä
 • vanhempien tuki ja osallisuus tärkeää
 • vanhemmat mukaan toimintaan, se mitä tapahtuu, on meneillään päivähoidossa, toteutetaan tai käydään läpin jollain tavoin myös kotona
 • monilukutaitoa harjoiteltava yhdessä, tietoturva, tiedostavaksi mediankäyttäjäksi, aikuisen esimerkki, keskusteleminen

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen järjestettiin Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016.

ketunkolon eteinen 4.JPG

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen oli tiistaina 11.10.2016 Huhtasuon päiväkodissa ja illan teemana oli monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa. Asiakasraatilaiset saivat tutustua monikulttuurisuuteen eri näkökulmista monipuolisesti, mielenkiintoisesti ja lämminhenkisesti toteutetun illan kuluessa.

Ohjelma oli järjestetty neljään pajaan, joissa teemoina olivat muun muassa monikulttuurinen toimintaympäristö, suomen kielen ja oman äidinkielen opetus sekä edellisellä toimintakaudella Huhtasuon päiväkodissa järjestetty Meidän maailma – tapahtuma. Kaikissa pajoissa heräsi paljon kysymyksiä ja syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Illan kuluessa raatilaisille selvisi mitä on monikulttuurisuus Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja millaisia kokemuksia on monikulttuurisilla vanhemmilla. ”Perhe oli tullut Suomeen ja lapsi tuotiin päivähoitoon. Äiti oli kokenut tilanteen ahdistavana, koska lapsi ja vanhemmat eivät ymmärtäneet suomen kieltä. Vanhemmat pelkäsivät arjen tilanteita, pärjääkö lapsi, saako hän kavereita, maistuuko ruoka jne. Pikkuhiljaa kaikki asiat selvisivät ja äiti kertoi, että turhaan mietin! Maahanmuuttaja-lapset pärjäävät hyvin, koska varhaiskasvatussuunnitelma ja sen myötä koko varhaiskasvatus ottaa huomioon maahanmuuttajalapset”.