≡ Navigointi

Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraati aloittaa uuden toimintakauden tiistaina 3.10.2017 klo 18 Aittorinteen päiväkodissa

Varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2017 - 2018 asiakasraati aloittaa toimintansa joka syksyiseen tapaan uudistuneella kokoonpanolla. Raadissa jatkaa 10 varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostunutta huoltajaa ja mukaan ilmoittautui elo - syyskuun aikana 18 uutta jäsentä.

Raadin ensimmäinen tapaaminen Aittorinteen päiväkodissa, Yläaitankatu 6, 40320 Jyväskylä tiistaina 3.10. klo 18 - 20

 • Tervetuloa varhaiskasvatuksen asiakasraatiin
 • Aittorinteen päiväkodin esittely, päiväkodinjohtaja Anne Sarkonen
 • Raatilaisten esittäytyminen
 • Illan keskustelujen teemat
  • varhaiskasvatuksen hyvä alku
  • lapsiryhmien muodostamisen periaatteet (joustavat lapsiryhmät)
 • Muut ajankohtaiset asiat

Wessmanin_paivakoti12[2].jpg

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Haukkamäen päiväkodissa keskiviikkona 26.4.2017 klo 18 - 20

Asiakasraati on käsitellyt tämän toimintavuoden aikana Jyväskylän uuden vasun teemoja monipuolisesti erilaisin toimintavoin. Kevään viimeisen alueellisen tapaamisen teemana olivat vuorovaikutustaidot ja digitaidot.

Aikuiselta vaaditaan paljon herkkyyttä olla läsnä oikealla tavalla lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lapset tarvitsevat paljon aikuisen tukea oppiakseen vuorovaikutustaitoja. Lapsen tulee saada ilmaista kaikkia oloja, uskaltaa kertoa asioistaan ja olla oma itsensä. Aikuisen tehtävä on ohjata lasta kanavoimaan tunteiden osoittamista. Tarvitaan myös paljon vuoropuhelua vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä.

Lasten digitaitojen esittely koettiin mielenkiintoiseksi. Aikuiset saattavat nähdä laitteet ongelmaksi, mutta lapset eivät koe asioita samoin. Laitteita voidaan hyödyntää monipuolisesti ja niiden oikea käyttäminen on tämän päivän tapa opetella myös vuorovaikutustaitoja. Laitteita ei käytetä vain pelaamiseen, vaan ne ovat välineitä lasten monipuolisessa toiminnassa, yhteisessä leikkien suunnittelussa ja ongelmien ratkaisuissa.Janakan_paivakoti3[2].jpg

Asiakasraadin tapaaminen Wessmanninmäen päiväkodissa 21.3.2017

Asiakasraati on käsitellyt toimintavuoden aikana tapaamisissaan monipuolisesti vasuun liittyviä teemoja. Maaliskuussa oli vuorossa lapsen vasu, jonka uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Illan keskusteluja alustivat kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi ja päiväkodinjohtajaSanna Puukari-Pirinen, jotka esittelivät Jyväskylän lapsen vasu-uudistuksen pohjaa ja prosessia (lomake, vasuprosessi, arviointi). Lisäksi raatilaisten ajatuksia viritteli illan keskusteluihin Kasvatustieteenlaitoksen tohtorikoulutettava Noora Heiskanen osallisuuden vasun näkökulmasta - Osallisuus on paljon enemmän kuin vasu-lomake.
Wessmanin_paivakoti32[1].jpg

Asiakasraadin tapaaminen Säynätsalon päiväkodissa 19.1.2017

Vuoden ensimmäisen tapaamisen aluksi arvioitiin syyskauden tapaamisia. Asiakasraatilaiset totesivat, että toiminnan uudistaminen kannatti. Alueelliset tapaamiset olivat olleet erittäin pidettyjä ja tätä toimintatapaa halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Raatilaiset kokivat tärkeäksi, että tapaamisiin kutsutaan säännöllisesti eri alueiden vanhempia. Tämä voisi raatilaisten mielestä lisätä vanhempien osallisuutta, yhteisölliyyttä ja verkostoitumista asuinalueella.

Varhaiskasvatuksen käytäntö näyttäytyy vanhemmille erilaisena eri alueilla ja sen vuoksi koettiin rikkaudeksi, että raadin tapaamiset ovat eri alueilla eri päiväkodeissa. Vaikka raati pitää omaa yhteistä keskustelua erittäin tärkeänä, toiminnalliset tapaamiset koettiin erinomaisina. Myös mukana olleet varhaiskasvatuksen työntekijät olivat välittäneet kiitoksia asiakasraadille. Esimerkiksi tapaamisessa, jossa oli syksyllä aiheen Jyväskylän uusi vasu, raatilaisten esiin tuomat asiat vanhempien ja perheiden näkökulmasta olivat erittäin arvokkaita.

Illan toinen aihe oli lapsen opinpolku ja kuinka se toteutuu Säynätsalon päiväkoti-koulussa. Jokaisen lapsen opinpolku on erilainen ja se alkaa siitä hetkestä, kun lapsi tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lasten kehitys ei katso ainoastaan ikää, vaan kukin lapsi kulkee omaa kasvun polkuaan, joten ikään sidotut ryhmät eivät palvele yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Myös siirtyminen päiväkodista kouluun on tärkeää. Säynätsalon päiväkotikouluympäristö tarjoaa hyvät puitteet päiväkodin ja koulun saumattomalle yhteistyölle. Koko kaupungissa on käytössä reittikartta eskarista epulle, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä siirtyä päiväkodista kouluun.

Janakan_paivakoti23.jpg

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Väinölän päiväkodissa 12.12.2016

Tapaamisen teemana oli liikkuminen ja hyvinvointioppiminen.

Vanhemmille kerrottiin, miten varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimisuunnitelman perusteissa määritellään liikunta ja hyvinvointi. Päivittäisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä tuetaan lapsen hyvinvointia ja oppimista.

Illan aikana vanhemmat kokeilivat käytännössä, kuinka lapsen jokapäiväiseen liikkumiseen aktivoiminen onnistuu pienillä ja yksinkertaisilla järjestelyillä ja välineillä, periaatteella tämä kaikki on mahdollista myös kotona.
Päivittäinen kolmen tunnin liikuntasuositus koostuu lapsen päivän aikana eri osista, lapsen arjen monipuolisesta liikkumisesta ja luontaisesta toiminnallisuudesta. Liikuntasuosituksen saavuttamisessa tarvitaan kodin ja varhaiskasvatuspaikan yhteistyötä.

Hyvinvointioppimisen teemoihin tutustuttiin käyttämällä tabletteja QR-koodisuunnistuksessa. QR-koodin taakse oli nauhoitettu väittämiä lapsen hyvästä päivästä, hyvinvoinnista, liikunnan sekä vuorovaikutuksen merkityksestä. Koonti tapahtui joukkueittain vastaamalla Kahoot-kyselyyn.

ipad.JPG

Loppukeskustelussa pohdittiin mm. turvallisuuden ja riskin oton haasteista. Mitä kaikkea saa tehdä, miten ja mitä tulee rajoittaa?

Muistiossa lisää illan teemoista ja keskustelusta.

Asiakasraadin tapaaminen Myllytuvan päiväkodissa 17.11.2016 - aiheena Jyväskylän vasu 2017

Asiakasraatilaisille oli tarjolla vasupäärynöitä, joiden sisältö koostui vasun eri alueista. Päärynöiden äärellä syntyi vilkasta keskustelua, omien kokemusten vaihtoa sekä paljon arvokasta pohdintaa. Jyväskylän uuteen vasuun saatiin kommentteja ja ideoita vanhempien ja heidän välityksellään myös lasten kokemuksiin ja näkökulmiin perustuen.

vasu_paarynat.jpgitsesta_huolehtiminen2.jpg Lähtökohtana tulee olla lapsi:
Mitä lapsi tarvitsee?
Miten hänen kasvuaan ja oppimistaan tuetaan? Miten häntä aktivoidaan yksilöllisesti ja ryhmässä?

Muutamia raatilaisten ajatuksia, illan muistiossa lisää:
 • jokaisella lapsella oma tapa vaikuttaa ja olla osallinen; oltava monia menetelmiä kuulla lasta
 • annetaan aikaa lasten omille ideoille ja ratkaisuille, ei aliarvioida lasta tai hänen ajatuksiaan ja ideoitaan
 • lapsia rohkaistaan kertomaan tunteista, ongelmista, harmeista, ”reippaillakin” on tunteet/asiaa
 • ei liikaa rajoiteta tai varoiteta, saa kokeilla
 • liikunta varhaiskasvatuksessa hyvästä, tulee kokeiltua uusia lajeja, jokainen on hyvä jossain
 • lapsi ei koskaan voi saada riittävästi (liikaa) positiivista palautetta, lapsi tarvitsee positiivisia kokemuksia ja positiivista palautetta
 • kiinnitetään huomiota prosessiin, ei tulokseen; arvostetaan lapsen työskentelyä ja annetaan palaute siitä, palastellaan palautetta
 • sukupuolineutraalisuus palautteen antamisessa
 • varhaiskasvatuksen merkitys suuri vuorovaikutustaitojen, sosiaalisen kanssakäymisen, kuuntelemisen opettelussa/harjoittelussa suuri; yksilönä ryhmässä
 • vanhempien tuki ja osallisuus tärkeää
 • vanhemmat mukaan toimintaan, se mitä tapahtuu, on meneillään päivähoidossa, toteutetaan tai käydään läpin jollain tavoin myös kotona
 • monilukutaitoa harjoiteltava yhdessä, tietoturva, tiedostavaksi mediankäyttäjäksi, aikuisen esimerkki, keskusteleminen

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen järjestettiin Huhtasuon päiväkodissa 11.10.2016.

ketunkolon eteinen 4.JPG

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin ensimmäinen alueellinen tapaaminen oli tiistaina 11.10.2016 Huhtasuon päiväkodissa ja illan teemana oli monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa. Asiakasraatilaiset saivat tutustua monikulttuurisuuteen eri näkökulmista monipuolisesti, mielenkiintoisesti ja lämminhenkisesti toteutetun illan kuluessa.

Ohjelma oli järjestetty neljään pajaan, joissa teemoina olivat muun muassa monikulttuurinen toimintaympäristö, suomen kielen ja oman äidinkielen opetus sekä edellisellä toimintakaudella Huhtasuon päiväkodissa järjestetty Meidän maailma – tapahtuma. Kaikissa pajoissa heräsi paljon kysymyksiä ja syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Illan kuluessa raatilaisille selvisi mitä on monikulttuurisuus Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja millaisia kokemuksia on monikulttuurisilla vanhemmilla. ”Perhe oli tullut Suomeen ja lapsi tuotiin päivähoitoon. Äiti oli kokenut tilanteen ahdistavana, koska lapsi ja vanhemmat eivät ymmärtäneet suomen kieltä. Vanhemmat pelkäsivät arjen tilanteita, pärjääkö lapsi, saako hän kavereita, maistuuko ruoka jne. Pikkuhiljaa kaikki asiat selvisivät ja äiti kertoi, että turhaan mietin! Maahanmuuttaja-lapset pärjäävät hyvin, koska varhaiskasvatussuunnitelma ja sen myötä koko varhaiskasvatus ottaa huomioon maahanmuuttajalapset”.