BLOGI - Globaalikasvatusta Oriveden kouluissa

Globaalikasvatusta Oriveden varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen ja vastuulliseen maailmankansalaisuuteen vaikuttamalla ihmisten tietoihin, taitoihin, arvoihin ja asenteisiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, rasismiin, ympäristökatastrofeihin tai pakolaisuuteen, – ja miten näihin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Suomessa globaalikasvatus on sisällytetty niin varhaiskasvatussuunnitelmien kuin opetussuunnitelmien valtakunnallisiin perusteisiin.

“Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.” (Maastrichtin julistus 2002) 

Lue lisää: globaalikasvatus.fi

23.9.2023 Alueellinen tasa-arvo kansainvälistymisessä

Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan vaikuttavuutta on tutkittu alueellisen tasa-arvon näkökulmasta: 

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/alueellisen-tasa-arvon-toteutuminen-kansainvalistymisessa

Orivedellä yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyystoiminta on aktiivista ja vakiintunut osa koulujen toimintaa.

Orivedellä koulut suunnittelevat ja toteuttavat kv-toimintaa yhteistyössä. Koulujen rehtorit ja kasvatus- ja opetuspalvelujen johto ovat vahvasti kansainvälisyystoiminnan tukena. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus on yksi Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen painopistealueista. Kuva: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/alueellisen-tasa-arvon-toteutuminen-kansainvalistymisessa

22.9.2023 Erasmus+ -koulutuksessa verkostoitumassa

Opetushallitus järjesti 22.9.2023 Helsingissä Erasmus+ akkreditointikoulutuksen koordinaattoreille ja muille hankkeen hallinnointiin osallistuville koulutuspäivän. Orivedeltä tilaisuuteen osallistui Oriveden kaupungin akkreditointikonsortion koordinaattori Jenni Decandia. 

Päivän aikana käytiin läpi hankehallintoon ja avustuksen käyttöön liittyviä yksityiskohtia ja avustuksen eri vaiheita. Tapahtuma tarjosi myös loistavan tilaisuuden verkostoitua muiden hanketoimijoiden kanssa. 

Vaasan lyseon lukion ja Oriveden kaupungin edustajat hyödynsivät myös matkat Helsinkiin ja takaisin: Junamatkojen agendalla mm. Erasmus+, eTwinning, Unesco ja uuden Nordplus Junior -hankeyhteistyön suunnittelua. 

Verkostoyhteistyö on parhautta! 

21.9.2023 eTwinning Unesco ASPNet Itämeri-verkoston toiminnassa

Oriveden kaupunki koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa perusopetuksen Yhteinen Itämeri -hanketta. Hankkeessa on mukana Suomen UNESCO BSP Itämeri-kouluja. Orivedellä Unesco-kouluja ovat Oriveden yhteiskoulu ja lukio, joista yhteiskoulu on mukana hankekumppanina Yhteinen Itämeri -hankkeessa.

Yhteinen Itämeri -hankkeen yksi tavoite on vahvistaa ja lisätä virtuaalista yhteistyötä Itämeren alueen muiden maiden koulujen kanssa. Syyslukukauden aikana Itämeri-verkoston koulut ideoivat ja suunnittelevat tammikuussa 2024 käynnistyvää eTwinning-projektia. 

Syyskuun loppuun mennessä mukana olevat koulut kartoittavat ideoita ja toiveita eTwinning-projektin sisällön, työskentelytapojen sekä projektikumppanien osalta. Ideoita kerätään koulujen oppilailta, opiskelijoilta, huoltajilta ja koulujen henkilöstöltä sähköisen kyselyn avulla. 

Ympäri lukuvuoden järjestetään verkoston kouluille kuukausittain yhteisiä eTwinning-etäkoulutuksia, joissa käydään läpi koulutukseen osallistuvien toiveiden mukaisia asioita. 

Torstaina 21.9. järjestettiin verkoston kouluille syksyn toinen eTwinning-koulutus. Tällä kertaa koulutuksessa käytiin läpi eTwinning-projektin käynnistysprosessia ja sisältöideoita. 


Tammikuussa 2024 käynnistyy verkoston Itämeri-aiheinen eTwinning-projekti. 


Lue lisää eTwinningistä: https://www.oph.fi/fi/etwinning20.9.2023 Unesco-lähettiläskoulutuksen suunnittelua

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille rahoitus Vastuullisen kansainvälisyyden koordinaatiohankkeelle. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa koulutusmateriaali Unesco-kouluille Unesco-lähettilästoimintaan. 

Unesco-koulujen Syysseminaarissa 7. -8.9.2023 pidettiin Unesco-lähettilästyöpaja, jossa nuoret pääsivät ideoimaan koulutuskokonaisuuden suunnittelua. Nuoret pääsivät kertomaan minkälaisia teemoja koulutuksessa olisi hyvä käsitellä heidän mielestään. Työpajassa syntyneitä ajatuksia ja ideoita hyödynnetään koulutuskokonaisuuden suunnittelussa. 

Keskiviikkona 20.9. kv-koordinointihankkeen hanketiimi kokoontui ja yhdessä käytiin läpi Syysseminaarin työpajan anti, sovittiin työn etenemisestä ja aikataulutuksesta. 

Nuoret osallistuvat jatkossakin lähettiläskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Unesco-koulut toimittavat hanketiimille tiedoksi koulutuskokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien nuorten yhteystiedot. Nuorille järjestetään lukuvuoden aikana useampi etätapaaminen, sekä lisäksi 7.-8.12. työpaja Orivedellä. 

Koulutusmateriaalien on tarkoitus valmistua keväällä 2024. 

Lue lisää Oriveden koulujen Unesco-toiminnasta täältä.

19.9. eTwinning - Helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä vuosiluokille 7-9

Orivedellä on linjattu, että kaikki vuosiluokkien 5-7 oppilaat osallistuvat lukuvuosittain eTwinning-projektityöskentelyyn. eTwinning on helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä. eTwinning mahdollistaa kansainvälisyystoimintaan osallistumisen jokaiselle omasta luokkahuoneesta käsin. 

Lue lisää eTwinningistä: https://www.oph.fi/fi/etwinning

Orivedellä eTwinningiä hyödynnetään myös koulujen Erasmus+ - ja Unesco -toiminnassa. Yhteistyön teemat linkittyvät Agenda 2030 tavoitteisiin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Lukuvuonna 2023-2024 yhteiskoulun 7. luokan oppilaat osallistuvat eTwinning-projektiin 3Rs'. Projektin teemoja ovat kierrätys, jätteen vähentäminen ja kierrätysmateriaalit. 

Yhteiskoulun 7-9 lk hyvinvointiagentit osallistuvat eTwinning-projektiin nimeltä Well-being Academy. Projekti-idea syntyi viime keväänä eTwinning-koulujen konferenssissa, jossa työpajatyöskentelynä Oriveden ja portugalilaiskoulun opettaja yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa ryhtyivät suunnittelemaan uutta projektia hyvinvointi-teemalla, Oriveden yhteiskoulun hyvinvointiagenttitoiminnan pohjalta. 

Syksyn eTwinning-viikkojen yhtenä teemana on oppilaiden hyvinvointi. Mikäli olisikaan parempi tapa viettää eTwinning-viikkoja kuin käynnistää uusi eTwinning-projekti hyvinvointi-teemalla! Mukaan projektiin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Mukaan on jo ilmoittautunut yhteiskoulun ja portugalilaiskoulun lisäksi Oriveden yhteiskoulun ja Eräjärven koulun vanha yhteistyökoulu Livornosta Italiasta. 

Oriveden yhteiskoulu on yksi Suomen neljästä eTwinning-kouluista. Lue lisää aiheesta: 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/etwinning-kouluiksi-nimitettiin-suomesta-nelja-osallistavaa-ja-innovatiivista


Lue lisää syksyn eTwinning-viikoista: 
https://school-education.ec.europa.eu/en/insights/news/etwinning-weeks-campaign-2023-innovation-and-education-and-well-being-school

19.9.2023 Tampereen seudun Maailmankoulun ohjausryhmä koolla

Syksyn startti Maailmankoulun työhön

Tampereen seudun Maailmankoulun ohjausryhmä kokoontui tiistaina 19.9. suunnittelemaan tulevaa yhteistyötä. Orivedeltä ohjausryhmässä on mukana Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija. 

Maailmankoulun tehtävänä on auttaa kasvattajia ja opettajia globaalikasvatuksen teemojen tuomisessa opetuksen arkeen. Maailmankoulu tarjoaa helposti hyödynnettäviä materiaaleja sekä kouluttaa ja auttaa globaalikasvatuksen toteutuksessa. 

Lue lisää: https://rauhankasvatus.fi/opetus/

Lapset ja nuoret tarvitsevat tällä hetkellä tulevaisuudenuskoa ja positiivisia tulevaisuuskuvia. Nuorille tulee tarjota osallisuuden kokomuksia ja uskoa, että omilla teoilla on merkitystä. Nuoret tarvitsevat myös tulevaisuustaitoja, joiden avulla selviytyä muuttuvassa maailmassa. Koulujen on tarjottava näitä kaikille nuorille yhdenvertaisesti. 

Maailmankoulun ohjausryhmä tulee koulujen ja varhaiskasvatuksen globaalikasvatustyötä. Kouluille tarjotaan työkaluja miten arvopohjaa ja kasvatusihanteita tuodaan esille. Keskeisiä arvoja ovat ihmisoikeudet, moninaisuus, kestävä elämäntapa sekä maailmankansalaiseksi kasvaminen. 

Kouluissa tulisi käsitellä kestävyyskysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Vaikeisiin kysymyksiin ei ole helppoja ratkaisuja. Vanhat ongelmat vaativat uusia, luovia ratkaisuja. 

Lue lisää Tampereen alueen globaalikasvatustoiminnasta alueellisesta Globaalipolku-blogista: 
https://maailmankoulutampere.wordpress.com/

19.9.2023 Orivedellä kaupunkitason kasvatuksen ja opetuksen painopisteenä kansainvälisyys- ja globaalikasvatus

Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen yksi lukuvuoden 2023-2024 painopistealueista on kansainvälisyys- ja globaalikasvatus. 

19.9.2023 rehtorikokouksessa käytiin läpi painopisteet, tähän linkittyvät vastuutehtävät ja näistä maksettavat korvaukset. Painopisteet näkyvät myös tulevan vuoden talousarviossa. 

Oriveden koulut ja päiväkodit noudattavat Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa. Suunnitelmaan on kirjattu pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet. Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmä seuraa säännöllisesti suunnitelman toteutumista. Tämän lisäksi kouluilla on omat kv- ja globaalikasvatuksen tiimit, jotka huolehtivat toiminnan koordinoinnista koulukohtaisesti. 

Orivedellä kv-toiminnan painopisteitä ovat osallisuus, vihreys ja digitaalisuus. Orivedellä kaikki 5. - 7.luokan oppilaat osallistuvat eTwinning-yhteistyöhön. Erasmus+ -yhteistyön teemat linkittyvät kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat lapset ja nuoret pääset osallistumaan Erasmus+ -liikkuvuuksiin oman koulupolkunsa aikana. 

Osallisuus, vihreys ja digitaalisuus näkyvät eTwinning- ja Erasmus+ -toiminnan lisäksi koulujen Vihreä lippu- ja OKKA-työssä, Unesco-verkostotoiminnassa sekä osana eri oppiaineiden opetusta.

Orivedellä käynnistyi tänä syksynä ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen hanke Tulevaisuuden toimijat. Hankkeen tavoitteena on tukea ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen näkymistä eri oppiaineiden opetuksessa. Hankkeessa tuetaan Eurooppalaisen kestävää kehitystä koskevan viitekehyksen, GreenCombin, hyödyntämistä koulun toiminnan ja opetuksen suunnittelussa ja toteuksessa. Hankkeen toteutuksessa ja tulosten levittämisessä hyödynnetään kv- ja globaalikasvatusverkostoja paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

19.9.2023 Lentopallo, Unesco, eTwinning, Erasmus+, Nordplus Junior... Yhteistyön suunnittelua Viron kanssa

Oriveden lukion edustajia vieraili joulukuussa 2022 Tallinnassa uudessa kumppanikoulussa. Job shadowing -vierailun tavoitteena oli suunnitella ja käynnistää yhteistyötä Tallinna Humanitaargümnaasiumin kanssa lentopallon lajivalmennuksen osalta. Vierailun aikana selvisi, miten paljon enemmän yhteistyötä voikaan olla! 

Lue lisää joulukuun Job shadowing -vierailusta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/14.-16.12.-job-shadowing-tallinnassa 

Tiistaina 19.9. Tallinnan ja Oriveden edustajat kokoontuivat etänä suunnittelemaan tulevia yhteistyökuvioita. 

Tallinnalaiskoulu on Unesco-koulu. Viime vuosina toiminta ei ole ollut kovin aktiivista, ja nyt Unesco-toimintaa lähdetään uudelleenkäynnistämään yhdessä Oriveden Unesco-verkostojen kanssa. Suunnitelmissa on yhteinen eTwinning-projekti BSP-verkoston koulujen kanssa sekä Nordplus Junior -hanke. 

Tallinnalaiskoululla on tälle lukuvuodelle Erasmus+ -hankerahoitus. Koulu hakee itselleen Erasmus+ akkreditointia. Tämä olisi hieno lisä Orivesi-Tallinna yhteistyöhön.

Lukuvuonna 2023-2024 tallinnalaiskoululta vierailee Orivedellä kaksi oppilasryhmää, 7. luokkalaisten ryhmä Oriveden yhteiskoulussa ja lukioikäisten ryhmä vierailee Orivedellä Unesco-työpajoissa. Tämän lisäksi tallinnalaiskoulun opettajia on tulossa Orivedelle Job shadowing -vierailulle. 

Oriveden yhteiskoulusta lähtee vastavierailulle Tallinnaan 7. luokkalaisten ja lukiolaisten ryhmät. Vierailujen teemoja ovat Unesco ja kierrättäminen sekä jätteen synnyn vähentäminen. 

Lokakuussa pidetään Tallinnassa yhteinen eTwinning-työpaja, ja tammikuussa tavoitteena on järjestää Nordplus Junior -hankkeen valmistava vierailu. 

19.9.2023 Terveiset Espanjasta!

Oriveden lukion opiskelija osallistuu kuluvan lukuvuoden ajan Erasmus+ pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen Espanjassa Villalón de Campoksessa. 

Nuorta lähti saattaamaan vaihtoon Orivedeltä Job shadowing -liikkuvuuteen osallistunut henkilölöstön edustaja. Job shadowing -vierailun yhdistäminen nuoren vaihtoon saattamiseen on todettu toimivaksi tavaksi. Nuoren ei tarvitse matkustaa yksin, ja samalla Job shadowing -liikkuvuuteen osallistuva pääsee kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja verkostoitumaan isäntäkoulun opettajien kanssa. 

Espanjalainen isäntäkoulu on Oriveden yhteiskoulun eTwinning-partneri, ja koululta vieraili viime lukuvuonna kaksi edustajaa Job shadowing -vierailulla.

Lue espanajalaisopettajien vierailusta Orivedellä:
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/15.-19.11.2022-job-shadowing-in-orivesiTämän syksyn liikkuvuudet Orivedeltä Espanjaan olivat ensimmäiset laatuaan. 

Liikkuvuuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on hyvä, että isäntäkoulu on tuttu, ja koulun henkilökunta on tuttua. Aikaisempi yhteistyö luo hyvän pohjan uusien yhteistyökuvioden käynnistämiselle. 

Syksyn Job shadowing -vierailulta palannut osallistuja tapasi kaupungin Erasmus+ -koordinaattorin 19.9. Palaverissa käytiin läpi liikkuvuuden antia sekä tärkeitä huomioita tulevia, Espanjaan suuntauvia liikkuvuuksia varten. On hienoa, että nyt Orivedeltä löytyy Espanjan paikallisopas, jota voimme konsultoida tulevia liikkuvuuksia suunniteltaessa. 18.9.2023 Yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-tiimin kokouksessa

Oriveden yhteiskoulu ja lukio toteuttavat koulujen kansainvälisyys- ja kestävän kehityksen toimintaa yhdessä.

Koulujen kv- ja keke-toimintaa koordioi yhteiskoulun ja lukio kv- ja keke-tiimi, jossa ovat mukana koulujen rehtorit, kv- ja keke- vastaavat, oppilas- ja opiskelijaedustajat sekä kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja ja kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija. 

Yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-tiimi kokoontuu säännöllisesti. Maanantaina 19.9. kokouksessa käytiin läpi tilannekatsaus lukuvuoden käynnistymisen jälkeen seuraavien asioiden osalta: 

 • Tiimin kokoonpano
 • Tiimin kokousaikataulut
 • Tiimin toiminnan tavoitteet
 • kv- ja keke-asioista tiedottaminen
 • Vihreä lippu
 • OKKA kestävän kehityksen sertifikaattityö
 • UNESCO
 • eTwinning
 • Erasmus+


Oriveden yhteiskoulun ja lukion kv- ja keketoiminta on tavoitteellista. Toiminnan laatuun vaikuttaa aktiivisen toiminnan lisäksi koulun rakenteet ja koulun johdon tuki. Nämä ovat kaikki hyvällä mallilla Oriveden yhteiskoulussa ja lukiossa. Kv- ja keke-työlle on johdon vahva tuki. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus on yksi Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen lukuvuoden painopistealueista.

Keskeistä Oriveden koulujen kv- ja globaalikasvatustoiminnassa on nuorten osallisuus ja aktiivinen osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja tulosten levittämiseen. Yhteiskoulun ja lukion agentit ja Unesco-lähettiläät ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnan kehittämisessä.

Kv- ja keke-tiimin lisäksi yhteiskoulun puolella on oma globaalikasvatuksen tiimi. Yhteiskoulun ja lukion keke-työn toteusta seuraa ja arvioi yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmä, jossa on edustettuna kaikki kouluympäristössä työskentelevät tahot, kuten tilapalvelut, vahtimestari, kouluravintolan edustus sekä siivouspalveluiden edustus. 

Yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työtä ohjaa koulujen yhteinen kestävän kehityksen ohjelma. Aikaisemmin kestävän kehityksen ohjelma on ollut lukion ohjelma, mutta tälle vuodelle oppilaat ja opiskelijat valitsivat kestävän kehityksen työn painopisteiksi molemmille kouluilla kierrätyksen, jätteiden vähentämisen sekä hyvinvoinnin. Tämän alkusyksyn aikana ohjelmaa työstetään siten, että siitä tulee yhteiskoulun ja lukion yhteinen kestävän kehityksen ohjelma. 

Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. 

Tulevaisuuden toimijat
Yhteiskoululla aloitti työt 11.9. ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen hankerahoituksella kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja. Tulevaisuuden toimijat -hankkeen tavoitteena on tukea ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen näkymistä eri oppiaineiden opetuksessa. Hankkeessa tuetaan Eurooppalaisen kestävää kehitystä koskevan viitekehyksen, GreenCombin, hyödyntämistä koulun toiminnan ja opetuksen suunnittelussa ja toteuksessa. Hankkeen toteutuksessa ja tulosten levittämisessä hyödynnetään kv- ja globaalikasvatusverkostoja paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue lisää OKKA-sertifikaatista täältä:
https://okka-saatio.com/kestava-kehitys/

18.9.2023 Erasmus+ info lukion ykkösille

Oriveden lukion ykkösten opon tunneilla oli tänään 18.9. aiheena kansainvälisyys. Opinto-ohjaaja ja kaupungin Erasmus+ -koordinaattori esittelivät lukiolaisille Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. 

Kaikilla Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijalle maksuttomaan pitkäkestoiseen Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuuteen. Oriveden lukiossa opiskelija voi lähteä vaihtoon joko 2. vuoden 2. jaksossa tai abivuoden keväällä. Myös koko lukuvuoden mittainen vaihto on mahdollinen. 

Yksilöllisen opiskelijaliikkuvuuden lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulu järjestämille opintomatkoille osana eri oppiaineiden opiskelua. Lukion lentopalloilijat toteuttavat vastavuoroisia opintomatkoja tallinnalaiskoulun kanssa, saksan kielen opiskelijat käyvät opintomatkalla Saksassa ja ranskan kielen opiskelijat Ranskassa. Tämän lisäksi esimerkiksi historian ja saksan yhteinen opintokokonaisuus pitää sisällään opintomatkan Berliiniin. 

Kaikki Erasmus+ -liikkuvuudet ovat opiskelijoille maksuttomia. 

Lue lisää Erasmus+ vaihto-opiskelujaksosta täältä: 
http://www.orivedenlukio.fi/opiskelijalle/kansainvalisyys/vaihto-oppilaaksi/


Lue vaihdossa olleiden lukiolaisten kokemuksista täältä:

Iida Italiassa
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/erasmus-vaihto-opiskelijana-italiassa

Sara Saksassa
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/11.5.2022-erasmus-hello-teenager-lukiolaisen-toukokuun-kolum

Rauha Ranskassa
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/17.-26.4.2023-lyhytkestoinen-erasmus-vaihto-ranskassa

15.9.2023 Kansainvälisyys ja globaalikasvatus koulujen lukuvuosisuunnitelmissa

Oriveden koulujen lukuvuosisuunnitelmien tulee olla valmiina 15.9. mennessä. Lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan miten kouluissa toteutetaan kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta. 

Lukuvuosisuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen toteutuksen kirjaaminen lukuvuosisuunnitelmaan vahvistaa näiden teemojen asemaa koulun toimintakulttuurissa ja koulun arjessa. 

Orivedellä koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustoimintaa ohjaa opetussuunnitelmien lisäksi Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelma sekä alueellinen globaalikasvatussuunnitelma. 

Oriveden yhteiskoulu ja lukio ovat Unesco-kouluja. Unesco-koulutoimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 

 • perusoikeudet ja ihmisarvo
 • rauha ja väkivallattomuus
 • sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • kestävä kehitys
 • vapaus, oikeus ja demokratia
 • kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen
 • kansainvälinen solidaarisuus


Oriveden yhteiskoulu on myös eTwinning-koulu. eTwinning-koulujen yhteiset arvot ovat: 
 • jaettu johtajuus
 • yhteistyö ja tiimityöskentely
 • oppilaan toimijuus
 • osallisuus ja innovointi
 • esikuvana oleminen muille kouluille

14. - 16.9.2023 Trip to Turku

Oriveden lukion Erasmus+ -vaihto-opiskelijat Italiasta ja Ranskasta vierailivat Turussa ja kävivät Turku-Tukholma -risteilyllä Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattorin kanssa.

Lue nuorten kirjoittama juttu reissusta. 


Trip to Turku

The 14th September, we took the train from Orivesi to Turku. And, we arrived at 6pm, then we joined Jenni. Together, we took a taxi to go to the seaport where we boardedon a cruise named Viking Line.

The boat was amazing, wonderful and huge. After acouple of hour, we went to eat a delicious and satisfying dinner which was composing about some typical food like fish. We decided to visit the boat and then we went to sleep.

The next day, we woke up at 6.30am to see the beautiful sunrise on Stockholm. Being tired, we went back on our bed to have a nap. At 6pm, we arrived at Turku and unfortunaly we couldn't visit the city because it was started to rain so we go to thesleep on the seaport hotel.

The following day, we visited Turku for example, we saw the cathedral and we made a walk in the square center. Moreover, we went shopping and to eat. To finnish, we ate in the shopping center and we went back at Orivesi by train after a great trip.

13.9.2023 Yhdessä vahvoja! eTwinningiä Kangasalla

Orivesi ja Kangasala ovat mukana Tampereen kaupungin koordinoimassa ja OPH:n rahoittamassa kv-kehittämishankkeessa Yhdessä vahvoja 2. 

Hankkeessa kehitetään Tampereen alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen seudullista yhteistyötä. Alueellinen osaaminen jaetaan ja kuntien kv-toimintaa kehitetään yhteistyössä. 

13.9. Oriveden eTwinning-lähettiläs ja alueellisen kv- ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmän puheenjohtaja vieraili Kangasalla. Huutijärven koululla järjestetyssä eTwinning-työpajassa tutustuttiin eTwinning-ympäristöön ja harjoiteltiin eTwinning-alustan käyttöä. Orivedellä päiväkodit ja koulut osallistuvat aktiivisesti eTwinning-yhteistyöhön. Syksyllä käynnistyviin eTwinning-projekteihin otetaan kaikki halukkaat mukaan. Kangasalan ja Oriveden opettajat voivat osallistua samoihin projekteihin. Tämä yhdessä tekeminen madaltaa kynnystä lähteä mukaan, ja yksittäisen opettajan työmäärä kevenee. Yhteistyössä on voimaa! 

12.9.2023 eTwinning - Helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä vuosiluokille 3-6

Orivedellä kaikki 5. - 7.lk oppilaat osallistuvat eTwinning-työskentelyyn lukuvuosittain. 

eTwinning on helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä. Jokainen oppilas pääsee luomaan kansainvälisiä kontakteja, tutustumaan toisen maan kieleen, kulttuuriin ja elämään omasta luokkahuoneesta käsin. 

Orivedellä opettajat tekevät yhteistyötä eTwinning-projekteissa. Olemme luoneet italialaisten, Valle d'Aostan alueen opettajien kanssa kaksi eTwinning-projektia, joihin kaikki halukkaat opettajat voivat lähteä mukaan oman opetusryhmän tai luokan kanssa. 

Toinen projekti on suunnattu 3-11-vuotiaille lapsille. Pienten projektissa teemana on liikunta ja luonto. Isompien oppilaiden projekti on suunnattu 11-15-vuotiaille. Isompien projektissa teemana on kestävä tulevaisuus. 

Molemmat projektit on rakennettu samalla tavoin: Projektissa on kuukausiaikataulu, jokaiselle kuukaudelle on suunniteltu oma eTwinning-aktiviteetti. Projektiin osallistuva opettaja ja luokka saa pariksi luokan partnerimaasta. Nämä työparit sopivat keskenään mihin kaikkiin aktiviteetteihin he osallistuvat ja millä tavoin. Myös oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan oman luokan osallistumista projektiin. 


Haluatko oppia lisää eTwinningistä? Osallistu webinaareihin ja muihin eTwinning-tapahtumiin: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri?programmes%5BeTwinning%5D=eTwinning13.6.2023 Erasmus+ -vaihtarivuoden valmistelua

Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Erasmus+ lyhyt- ja pitkäkestoiseen oppilasliikkuvuuteen lukio-opintojensa aikana. Minimipituus vaihtarijaksolle toisessa Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevassa maassa on kymmenen päivää, maksimipituus 12 kuukautta. 

Lue lisää Erasmus+ -ohjelman lyhyt- ja pitkäkestoisesta oppilasliikkuvuudesta täältä: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mita-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle

Ensi lukuvuonna Oriveden lukiosta lähtee opiskelijoita pitkäkestoiseen oppilasvaihtoon mm. Ranskaan, Itävaltaan, Belgiaan ja Italiaan. Parhaillaan työn alla on isäntäperheiden haku ja vaihtojen yksityiskohdista sopiminen isäntäkoulujen kanssa. 

Lue lisää Oriveden lukion vaihto-opiskelijatoiminnasta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/17.3.2023-oriveden-lukion-erasmus-vaihto-opintoinfo

Osa ensi lukuvuoden lyhyt- ja pitkäkestoisista liikkuvuuksista toteutetaan vastavuoroisesti: Oriveden lukion opiskelijoiden isäntäkoulu lähettää omia opiskelijoita vastavuoroiseen vaihtoon Oriveden lukioon. 


12.6.2023 Erasmus+ -reissu oli mahtava ja olen valmis lähtemään uudestaan!

Koronapandemian jälkeinen, ensimmäinen kokonainen lukuvuosi Erasmus+ -liikkuvuuksia alkaa olla takanapäin. Päättynyt lukuvuosi oli Oriveden kouluissa kansainvälisesti hyvinkin vauhdikas, sillä koulukohtaisten, vanhojen ohjelmakauden hankkeiden liikkuvuuksien lisäksi toteutettiin ensimmäisen akkreditointi-hankekauden liikkuvuudet. Kesäkuun alussa neljä opettajaa osallistui vielä Job shadowing -liikkuvuuteen ja heinäkuussa kaksi opettajaa on lähdössä Erasmus+ kielikurssille Italiaan. 

Erasmus+ -vieraita lukiossa
Lukuvuoden 2022-2023 aikana Oriveden kaikilla kouluilla ja päiväkodeissa vieraili myös suuri joukko eurooppalaisvieraita. Oriveden lukio isännöi Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaamisessa oppilas- ja opettajiaryhmiä Portugalista, Kroatiasta, Saksasta ja Italiasta. Tämä lisäksi koululla vierailivat oppilasryhmät Italiasta ja Turkista. Italialaisnuoria oli lisäksi kuukauden mittaisessa vaihdossa useampi tammi-huhtikuussa 2023. Job shadowing -vieraita lukiolla kävi Espanjasta, Turkista ja Italiasta. 

Erasmus+ -vieraita Yhteiskoulussa
Yhteiskoululla vieraili keväällä useampi oppilasryhmä Aostasta. Vierailut olivat osa koulujenvälistä eTwinning-työskentelyä. eTwinning-projektissa "What can we do to ber closer to sustainablity?" olivat mukana Orivedeltä yhteiskoulun oppilaiden lisäksi Kultavuoren koulu, Rovastinkankaan koulun ja Eräjärven koulun 5-6 lk oppilaat. Italiasta projektikumppanit olivat Aostan laakson kouluista. Yhteisprojektissa oppilasryhmät olivat jaettu pareihin niin, että jokaisella suomalaisryhmällä oli oma italialainen kumppaniryhmä. 

Lue lisää yhteiskoulun eTwinning-yhteistyöprojektista täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/16.12.2022-etwinning-projekti-what-can-we-do-to-be-closer-to

Erasmus+ -vieraita Kultavuoren koulussa
Kultavuoren koulussa vieraili lukuvuonna 2022-2023 eurooppalaisopettajia Espanjasta, Italiasta ja Kyprokselta. Vierailujen aikana opettajat tutustuivat suomalaiseen koulujärjestelmään, Oriveteen ja Kultavuoren kouluun. Erityisesti vieraat ihastuivat käsityön opetukseen. Vastaavaa ei löydy kumppanikouluista.

Erasmus+ -vieraita Rovastinkankaan koulussa
Syyskuussa ryhmä italialaisopettajia ja rehtoreita pääsi kokemaan ulkona oppimista, kun Rovastinkankaan koulun eskarit lähtivät yhdessä eurooppalaisvieraiden kanssa Erityismetsään. Varmasti ikimuistoinen elämys italialaisvieraille!

Kultavuoren koulussa vieraillut espanjalaisopettaja tutustui vierailunsa aikana myös Rovastinkankaan koulun toiminnalliseen kieltenopetukseen. Kultavuoren koulun kv-toiminnan toteuttamista haastoi koululla toteutetut remontit ja uuden toimintakulttuurin luominen Karpinlahden koulun oppilaiden siirryttyä Rovastinkankaan koululle koulun lakkauttamisen myötä. 

Erasmus+ -vieraita Eräjärven koululla
Syksyllä Orivedellä vieraillut ryhmä italialaisia opettajia ja rehtoreita vieraili Eräjärven koululla. Lukuvuoden aikana Eräjärven koulun 5-6 lk oppilaat osallistuivat isompien oppilaiden eTwinning-projektiin "What can we do to be closer to sutainability?" Eräjärven koulun 1-2 lk oppilaat puolestaan osallistuivat Aostan laakson koulujen ja päiväkotien kanssa toteutettuun eTwinning-projektiin "Eco-friendly schools". Projektissa yhteistyön teemoina olivat ympäristö ja liikunta. Ensi lukuvuodelle Eräjärven koululla on suunnitteilla vastavuoroisia Erasmus+ -liikkuvuuksia eTwinning-kumppanikoulun kanssa. 


Erasmus+ -vieraita Oriveden päiväkodeissa
Syksyllä Orivedellä vieraillut ryhmä italialaisia opettajia ja rehtoreita Aostan laaksossa vieraili myös Oriveden päiväkodeissa. Viikon aikana vieraille ja Oriveden koulujen ja päiväkotien edustajille järjestettiin työpajat, joissa yhdessä ideoitiin tulevia yhteistyökuvioita. eTwinning-projektin lisäksi Oriveden edustajia osallistui Job shadowing -liikkuvuuksiin Italiassa ja Oriveden päiväkodit lähtivät mukaan Oriveden Erasmus+ akkreditointikonsortioon. 

Ensi lukuvuodelle onkin jo suunniteilla kaikille Oriveden kouluille uusia eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyökuvioita Aostan laakson koulujen kanssa. 

Liikkuvuuksiin osallistuneilta on kerätty palautetta liikkuvuusjaksojen päätteeksi. Esimerkkinä mainittakoon yksi viimesimmistä palautteista: "Erasmus+ -reissu oli mahtava ja olen valmis lähtemään uudestaan!"

9.6.2023 Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointihanke käynnistyy!

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille valtionavustusta vastuullisen kansainvälisyyden koordinointihankkeelle. 

Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointi -hankkeen keskiössä on hankkeen koordinaatiotehtävä eli kv-kehittämishankkeita toteuttavien koulujen ja UNESCO-koulujen ohjaus, tuki ja koordinointi.
 
Hankkeessa laaditaan koulutusmateriaali UNESCO-lähettilästoimintaan sekä kehitetään kumppanikoulu-malli, jossa UNESCO-koulujen Agenda 2030 -tavoitteiden mukainen toiminta toimii mallina ja innostajana alueen muille kouluille.
 
Suomalaisten UNESCO-koulujen verkostoyhteistyötä lisätään, samoin yhteistyötä muiden maiden UNESCO-koulujen kanssa.
 
Vastuullisen kansainvälisyyden toimintakulttuuria lisätään ja vahvistetaan kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä tarjoamalla kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköille verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia sekä tietoa, tukea ja materiaalia vastuullisen kansainvälisyyden toimintatapojen luomiseen, käyttöönottoon ja toteutukseen.

8.6.2023 Yhdessä vahvoja 2 -hanke käynnistyy!

Saimme mukavia uutisia KV-hankehakemuksestamme Opetushallitukselta.

Tampereen kaupungille on myönnetty YHDESSÄ VAHVOJA 2 -hankkeelle samansuuruinen avustus kuin viime vuonna.
Erona aikasempaan hankkeeseen mukana on aiempaa vahvemmin myös varhaiskasvatus ja esiopetus. Oriveden kaupunki on hankkeessa mukana seutuyhteistyön osalta. Seutukunnallista yhteistyötä laajennetaan uudessa hankkeessa aiempaa enemmän perusopetuksen ohella myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen puolella. 

Lue lisää Yhdessä vahvoja -hankkeesta täältä: 
https://maailmankoulutampere.wordpress.com/2022/06/06/yhdessa-vahvoja-hanke/


7.6.2023 Kultavuoren koulun matkat Tecuciin

Kaksi Kultavuoren koulun oppilasryhmää vieraili toukuussa Romaniassa. Kumppanikoulu oli koululle vanha tuttu aikasemmasta Erasmus+ -hankkeesta. Ennen matkaa koulujen oppilaat olivat työskennelleet yhdessä eTwinning-projektissa. 

Kultavuoren koulun oppilaat esittelivät matkaa koulun kevätjuhlassa 3.6.2023. 

Kesäkuun alussa matkojen vastuuopettajat hoitivat vielä matkan raportointiosuuden ennen kesälomalle lähtöään. 

6.6.2023 Litter Less Campaign Y2 Launch Event: UNESCO ASPnet x FEE

Oriveden lukio on valittu mukaan kansainväliseen Litter Less UNESCO ASPnet x FEE -kampanjaan. 

Kampanjan tämän kesän käynnistystapahtuma pidettiin 6. kesäkuuta. Tapahtumaan osallistui Oriveden lukiosta kaksi edustajaa. 

"We are very happy to invite Oriveden lukio from Finland to join the “ASPnet x FEE Young Reporters for the Environment Litter Less Campaign”, which will be running from June 2023 until June 2024.

 Building on our work through the Trash Hack Campaign, participation in the Litter Less Campaign will allow students, through the support of their teachers, to become the voice of the environment and take an educated stand on environmental issues, especially those related to litter and waste. They will also gain experience in environmental journalism by producing articles, photographs and videos to creatively raise awareness on litter and waste issues and solutions in their local communities and beyond. Best entries will be submitted to the international YRE competition and receive wide visibility. Throughout the year, we will be supporting teachers to work with their students through a range of activities and resources, including free access to e-courses on pollution, the circular economy or environmental journalism as well as online events with schools from around the world for joint learning and experience sharing."

 
Lue lisää kampanjasta täältä: 
Litter Less UNESCO ASPnet x FEE


5. - 9.6.2023 Job shadowing Livornossa

Oriveden päiväkodit ovat mukana Oriveden kaupungin Erasmus+ akkreditointikonsortiossa. Kesäkuun alussa kaksi varhaiskasvatuksen edustajaa vieraili päiväkodissa Livornossa. Italialaiseen varhasikasvatukseen tutustumassa
Vierailun aikana osallistujat pääsivät tutustumaan italialaiseen varhaiskasvatukseen. Liikkuvuuden tavoitteita olivat vastaanottavaan organisaatioon tutustuminen, italialaisten varhaiskasvattajien arkeen tutustuminen sekä mahdollisten uusien yhteistyökuvioiden suunnittelu. 

Oriveden kaupunki tekee paljon Erasmus+ ja eTwinning-yhteistyötä Aostan laakson alueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Tällä kertaa Job shadowing -liikkuvuus suuntautuikin Livornoon. Livornossa vieraili keväällä 2022 Eräjärven koulun 5-6 lk oppilasryhmä. Tuttu yhteistyöopettaja Ilenia avusti kontaktien luomisessa varhaiskasvatuksen puolelle. 

Lue lisää Aostan laakson alueen kanssa toteutattavasta yhteistyöstä ja sen käynnistymisestä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella

Lue lisää Eräjärven koulun 5-6lk opintomatkasta Livornoon keväällä 2022: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/25.-30.4.2022-erajarven-koulun-oppilaat-italiassaOman työn tarkkailua

Viikon aikana osallistujat pääsivät tutustumaan italialaiseen päiväkotiarkeen ja sitä kautta tarkastelemaan omaa työtään ja suomalaista varhaiskasvatusta uudesta näkökulmasta. Molemmissa järjestelmissä on omat hyvät puolensa. Suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu ja arvostus nousi kuitenkin pohdinnoissa esille. 

Italiassa vieraat ihmettelivät mikä saa suomalaiset varhaiskasvatuksen edustajat kiinnostumaan Italiasta, kun suomalainen järjestelmä on maailmakuulu. Kyllä meilläkin on paljon opittavaa ja tekee hyvä käydä tutustumassa muiden maiden ja päiväkotien toimintatapoihin. Aina on mahdollista oppia uutta ja kehittää omaa toimintaa opitun pohjalta. Tutustu tarkemmin Livornon päiväkotiin "La Rosetta" tästä: 
https://www.scuolabartolena.edu.it/index.php/scuola/informazioni-generali/scuola-dell-infanzia/la-rosetta4. - 9.6.2023 Yhteiskoulun Erasmus+ Job shadowing Bretagnessa

Kesäkuun alussa kaksi Oriveden yhteiskoulun opettajaaa osallistui Job shadowing -liikkuvuuteen Ranskassa Bretagnessa.

Viikon aikana opettajat tutustuivat uuteen isäntäkouluun, koulun opettajiin sekä seurasivat oppitunteja. Vierailun tavoitteena oli tutustumisen lisäksi mahdollisten uusien eTwinning - ja Erasmus+ -yhteistyökuvioiden suunnittelu. 

Lue lisää uudesta ranskalaisesta yhteistyökoulusta täältä: 
https://www.likes.org/1.6.2023 Yhteinen Itämeri -hanke käynnistyy!

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille valtionavustusta perusopetuksen Yhteinen Itämeri -hankkeelle. 

Hankkeessa aktivoidaan, vahvistetaan ja laajennetaan Suomen kansallista UNESCO-koulujen BSP-verkostoa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kumppanikoulujen lisäksi järjestöjen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.
 
Hankkeessa syvennetään globaalikansalaisen tietoja ja taitoja sekä lisätään tietämystä Itämerestä ja Agenda 2030 -tavoitteista. Hankkeessa tavoitellaan kestävää elämäntapaa ja ilmastotekoja, jotka konkretisoituvat nuorille arjen tekoina ja vaikutusmahdollisuuksina.
 
Konkreettisena tuloksena syntyy erilaisia aktiviteetteja, yhteisiä teemapäiviä ja koulutuksia, leirejä ja tapahtumia sekä monialaisia ja laaja-alaisia opintokokonaisuuksia.
 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Itämeren alueen BSP-verkoston koulujen kanssa, mutta myös muiden hankekumppanien lähialueiden koulujen kanssa innostaen lähialueen koulujen toteuttamaan omalla koululla Agenda 2030 -tavoitteiden mukaista opetusta ja kehittämään koulun toimintakulttuuria vastuullisemmaksi.

27.5. - 3.6.2023 Erasmus+ -vieraita Turkista Oriveden lukiossa

Lukuvuoden viimeisellä viikolla Oriveden lukiossa vieraili kuuden oppilaan ryhmä turkkilaisia oppilaita. Viikon aikana turkkilaisvieraiden ohjelmassa oli kouluun tutustumista, Oriveden ja Tampereen nähtävyyksiin tutustumista sekä yhteisiä Erasmus+ -työpajoja yhteiskoulussa vierailevien italialaisoppilaiden kanssa. Molempien ryhmien vierailut toteutetaan Erasmus+ -akkreditointirahoituksella. 

Tutustu tarkemmin vierailun ohjelmaan täältä: 
https://docs.google.com/document/d/14P4kcn20Jb-FVyLlmrwvr8Z6g0DQH8jwjNjwyXnIgUM/edit?usp=sharing


Oriveden lukio valikoitui turkkilaisvieraiden isäntäkouluksi yhteisen eTwinning-projektityöskentelyn kautta. Turkkilaiskoulu ja Oriveden yhteiskoulu toteuttivat yhdessä lukuvuonna 2020-2021 eTwinning-projektin Developing English Communicative Competence through Creative Methods. Tämä eTwinning-projekti palkittiin toisena vuoden 2021 parhaana suomalaisena projektina!

Lue lisää eTwinning-projektista Developing English Communicative Competence through Creative Methods:
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/developing-english-communicative-compete

Lue Opetushallituksen julkaisema uutinen palkitusta projektista: 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/vuoden-parhaissa-etwinning-projekteissa-korostui-vuorovaikutus-ja-yhteisolliseen

30.5. - 2.6.2023 Italialaisia Erasmus+ -vieraita Oriveden yhteiskoulussa

Oriveden yhteiskoulussa vieraili 30.5. - 2.6. ryhmä italialaisia ja opettajia Aostan laaksosta. Vierailu oli osa lukuvuoden aikana toteutettua eTwinning-yhteistyötä. Viikon aikana suomalais- ja italialaisoppilaat pääsevät jatkamaan livetyöpajoissa lukuvuoden aikana netin välityksellä toteutettua eTwinning-yhteistyötä. Mukana työpajoissa ovat myös Oriveden lukion turkkilaisvieraat. Teemana eTwinning-yhteistyössä on "What can we do to be closer to sustainability?"

Tutustu tarkemmin vierailun ohjelmaan täältä: 
https://docs.google.com/document/d/14P4kcn20Jb-FVyLlmrwvr8Z6g0DQH8jwjNjwyXnIgUM/edit?usp=sharing

Italialaisten ja turkkilaisten vierailut Orivedellä toteutetaan molempien kumppanien Erasmus+ -akkreditointirahoituksella.

Lue lisää Oriveden yhteiskoulun ja italialaisen kumppanikoulun eTwinning-yhteistyöstä täältä: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/what-can-we-do-to-be-closer-to-sustainability

16. - 19.5.2023 Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuus Berliiniin

Oriveden Erasmus+ -koordinaattori tutustui toukokuussa Oriveden yhteiskoulun edustajan uuteen saksalaiseen yhteistyökouluun. Job shadowing -liikkuvuus oli osa Oriveden yhteiskoulun Erasmus+ KA1 Staff mobility -hanketta. 

Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuden tavoitteena oli mahdollistaa tutustuminen berliiniläiskouluun, koulun Erasmus+ -suunnitelmaan, koulun Erasmus+ -koordinaattorin työnkuvaan sekä koulun kv-toiminnan toteuttamiseen. Vierailun aikana oli tavoitteena myös suunnitella tulevaa eTwinning, Erasmus+ - ja UNESCO-yhteistyötä sekä oppiainerajat ylittävän yhteistyön toteutusta historian ja saksan kielen opintojen osalta. 

Lue lisää Erasmus+ -ohjelmasta täältä: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027Kouluun ja koulun henkilökuntaan tutustumassa
Vierailun aikana tapasin koulun rehtorin, Erasmus+ koordinaattorin sekä Unesco-yhteysopettajan, joiden kanssa tutustuimme toisiimme ja suunnittelimme tulevia yhteistyökuvioita. Koulun rehtori esitteli koulua ja saksalaista koulujärjestelmää. Koulu historia, sijainti, oppilasaines ja koulun kehittämissuunnitelmat olivat kaikki todella mielenkiintoisia. Vaikka berliiniläiskoulu on suuri ja maahanmuuttajataustaisten osuus koulun oppilaskunnasta on huomattavan korkea, löysimme paljon meidän kouluja yhdistäviä asioita ja yhteisiä kehittämiskohteita. 

Koulun Erasmus+ -koordinaattori kertoi koulun olevan juuri parhaillaan luomassa uutta eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyöverkostoa koulun saaman akkreditoinnin myötä. Tässä mielessä Job shadowing -vierailun ajankohta oli täydellinen meille molemmille! Vierailun aikana saimme luotua hyvät suunnitelmat tulevalle lukuvuodelle. 


Koulun rehtori ja Erasmus+ -koordinaattori esittelivät koulua ja koulun kv-toimintaa 


Oppitunteja seuraamassa

Pääsin seuraamaan koulussa mm. saksan, englannin, ranskan ja maatiedon tunteja sekä vaihtamaan ajatuksia aineenopettajien ja koulun opiskelijoiden kanssa. Oli todella mielenkiintoista kuulla eri aineiden opettajien ajatuksia oman oppiaineen opetuksesta sekä heidän toiveita ja ideoita tulevan eTwinning-, Erasmus+ ja Unesco-yhteistyön osalta. 

Isäntäkoulun henkilökunta ja opiskelijat olivat kaikki äärimmäisen ystävällisiä ja kiinnostuneita aloittamaan yhteistyön kanssamme. Vierailun aikana koulun Unesco-opiskelijat osallistuivat vierailun toteutukseen esittelemällä koulua sekä opastamalla siirtymissä luokkahuoneesta ja koulurakennuksesta toiseen. Unescolaisuus näkyi mielestäni upeasti koulurakennuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus sekä aito lämpö ja toisista välittäminen huokui opiskelijoista ja koulunhenkilökunnan edustajista. 


Unescolaisuus näkyi vahvasti koulun toimintakulttuurissa. 

Saksan tunti oli ehkä vierailun mieliinpainuvin kokemus. Koulun oppilaista suurimmalla osalla sukujuuret ovat muualla kuin Saksassa. Saksan tunnilla opiskelijat tutustuivat maahanmuuttajien kirjoittamaan lyriikkaan, kirjoittajat olivat taustaan joko ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia. Moni opiskelijoista tunnisti teksteistä oman perheensä tarinan. Lyriikan analysointi saksan kielellä kyseisen opiskelijaryhmän kanssa oli äärimmäisen mielenkiintoista. Olisin mielläni osallistunut tämän ryhmän työskentelyn seuraamiseen useamman tunnin ajan!


Interkulturelle Lyrik (Basiskurs Deutsch)

Englannin tunnilla keskustelimme opiskelijoiden kanssa Orivedestä ja Erasmus+ -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Saksalaiskoulu on saanut akkreditoinnin vasta hiljaittain, ja oppilasvaihdot Suomeen ja muihin Erasmus+ -ohjelman maihin ovat vasta alkamassa. Kerroin englannin ryhmän opiskelijoille minkälaisia liikkuvuuksia olemme toteuttaneet opiskelijoiden ja oppilaiden kanssa Orivedellä, ja minkälaisia Erasmus+ -ryhmiä ja -vaihto-opiskelijoita olemme vastaanottaneet Orivedellä 2021 keväästä alkaen. Ehkä joku saksalaiskoulujen opiskelijoista innostuu myös lähtemään vaihtoon Orivedelle! 

Ranskan tunnilla minut yllätti oppilaiden hyvä kielitaito verrattuna siihen, miten pitkään nuoret ovat opiskelleet kieltä. Vierailun ajankohdan aikaan ranskan ryhmän opiskelijoilla oli tosin samaan aikaan kokeita, mistä johtuen vain osa ranskan ryhmästä oli paikalla oppitunnilla. 


In dieser Schule gelten die Menschenrechte
Maantiedon tunnilla oppitunnin teemana oli turismi ja sen vaikutukset alueen ympäristöön. Tämän tunnin aihetta olisi tosi mielenkiintoista käsitellä koulujenvälisessä eTwinning-yhteistyössä. Oppitunnilla tehdyt tehtävät muistuttivat suomalaisen yo-kokeen tehtäviä. Opiskelijoiden tuli analysoida turismi-teemaa erilaisen pohjamateriaalin avulla.

Kyseisessä koulussa reaaliaineiden opiskelun haasteena on heikko kielitaito. Aineenopettaja osasi kuitenkin huomioida tämän hienosti omalla tunnillaan, ja keskeistä sanastoa avattiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan ja pyrittiin varmistamaan, että kaikki pysyivät tehtävässä mukana. 
Akkreditoitu yhteistyökumppani

Berliiniläiskoulu vaikuttaa loistavalta yhteistyötaholta Oriveden yhteiskoululle ja lukiolle, sillä saksalaiskoulu on saanut Erasmus+ -akkreditoinnin ja etsii parhaillaan itselleen uusia akkreditoituja yhteistyökouluja.
Unesco-yhteistyötä
Tämän lisäksi berliiniläiskoulu on myös UNESCO-koulu. Oriveden yhteiskoulu ja lukio ovat mukana Itämeren alueen maiden UNESCO-koulujen Itämeri-verkostossa, ja myös tämän osalta on hienoa päästä laajentamaan yhteistyötä Berliiniin saakka.
eTwinning-yhteistyön suunnittelua
Oriveden koulut hyödyntävät Erasmus+ -yhteistyössä eTwinningiä, ja eTwinning-yhteistyömahdollisuuksien kartoitus olikin yksi Job shadowing -liikkuvuuden tavoitteista. 


Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä
Oriveden lukio on kiinnostunut aloittamaan oppiaineiden välisen yhteistyön historian ja saksan osalta. Tätä yhteistyötä tullaan toteuttamaan eTwinning-ympäristössä yhdessä saksalaiskoulun kanssa. Ensi lukuvuoden aikana molemmista kouluista vierailee opiskelijaryhmät Orivedellä ja Berliinissä. Tapaamisten aikana koulujen opiskelijat jatkavat työskentelyä yhteisten teemojen parissa.

Ensimmäinen ryhmä Oriveden lukion opiskelijoita lähtee vierailulle Berliiniin marraskuussa 2023. Ennen liikkuvuutta koulujen opiskelijat aloittavat yhteistyön eTwinningin välityksellä. 


Koulun arvot oli kirjattu selkeästi näkyviin koulun käytäville. Koulun arvot näkyivät ja kuuluivat aidosti koulun arjessa. 

16. - 18.5.2023 Oriveden lukion saksan lukijoiden opintomatka Berliiniin

Oriveden lukion saksan opiskelijat yhdessä saksan opettajan kanssa osallistuvat Erasmus+ -opintomatkalle Berliiniin 16. -18.5.2023. Liikkuvuuden aikana nuoret pääsevät tutustumaan uuteen yhteistyökouluun, sen oppilaisiin ja opettajiin. Matkan aikana nuoret tutustuvat lisäksi Berliiniin ja sen nähtävyyksiin. Lue lisää matkalle osallistuneen lukiolaisen ajatuksia matkasta: 

Mitä näitte ja koitte?  
Saapumispäivänä olimme hotellin viereisessä ravintolassa (Hofbräu Wirtshaus) syömässä, jossa tarjoilijat olivat Baijerilaiset asut päällä ja pöydissä oli isoja oluttuoppeja. Tiistaina päästiin kuulemaan Berliinin muurin historiasta paikallisen historian opettajan johdolla. Keskiviikkona koulun jälkeen pääsimme Berliinin valtiopäivätalolle vierailemaan. Turvatarkastuksen jälkeen päästiin korkeaan kuppeliin jonka sai omassa tahdissa kävellä ylös. Helatorstai oli Saksassakin pyhäpäivä, joten moni paikka ei silloin ollut auki. Silloin kierreltiin paikallisia nähtävyyksiä, kuten Voitonpylväs (Mitte), Brandenburgin portti sekä juutalaisten muistomerkki.  

Mitä opitte?  
Opin käyttämään saksan kieltä rohkeammin. Opin myös Berliinin omasta koulujärjestelmästä, joka oli melko erilainen Suomen koulujärjestelmään verrattuna. Kuljimme U-bahnilla kouluun. Söimme paljon paikallisia ruokia (döner, currywürst...). Saksalaisten oppilaiden ja opettajien kanssa juteltiin Saksan historiasta, Euroviisuista ja jääkiekosta.  
 
 
Millainen oli koulu, johon olit tutustumassa? Millaisia kulttuurieroja havaitsit?
Koulussa on n. 1500 oppilasta, josta enemmistö olivat juuriltaan muualta kuin Saksasta. Koulu sijaitsi aivan vanhan Berliinin muurin vieressä. Saksan koulussa oppilaat olivat alttiimpia auttamaan ja osallistuivat aktiivisemmin tuntikeskusteluun kuin suomalaiset.
 
 
Miten tämä opintomatka sopi opintoihisi? Täydensikö opintojasi vai jäitkö nyt jälkeen muista aineista? Mitä mieltä olet opintomatkoista ja niiden sopivuudesta osaksi lukio-opintoja.  
Tämä matka täydensi varsinkin saksan ja englannin opintoja, enkä varsinaisesti jäänyt muista jälkeen kouluun palattua.  Opintomatkat ovat motivoivia ja täydentävät monien aineiden opintoja hyvin, joten ajattelen että ne sopivat hyvin lukio-opintoihin.

16. - 19.5.2023 Job shadowing Verresissä

Rovastinkankaan koulun 6. luokan opettajat osallistuvat 16. - 19.5.2023 Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen Verresissä Aostan laaksossa Italiassa. 

Vierailun aikana opettajat tutustuvat isäntäkouluun, Verresiin, Aostan laaksoon ja Milanoon. Vierailun aikana opettajat tutustuvat paremmin italialaiseen koulutusjärjestelmään sekä pääsevät suunnittelemaan tulevia eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyökuvioita yhdessä italialaiskollegoiden kanssa. 

Isäntäkoulu on tuttu koulu, jonka kanssa Rovastinkankaan koulun 6. luokkaiset ova toteuttaneet eTwinning-yhteistyötä lukuvuonna 2022-2023. eTwinning-yhteistyö käynnistyi syksyllä 2022, kun ryhmä italialaisia opettajia ja rehtoreita osallistui Orivedellä Job shadowing -vierailuun. Myös isäntäkoulun edustajat osallistuivat Job shadowing -vierailuun viime syksynä. 

Lue lisää eTwinning-projektista What can we do to be closer to sustainability?
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/16.12.2022-etwinning-projekti-what-can-we-do-to-be-closer-to


Lue lisää italialaisopettajien Job shadowing -vierailusta Orivedellä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella

15. - 19.5.2023 Kultavuoren koulun Erasmus+ -matkat Romaniaan

Kultavuoren koululta lähti kaksi ryhmää Erasmus+ -opintomatkalle Romaniaan Tecuciin. Romaniaan saapui samaan aikaan oppilasryhmiä myös muista Euroopan maista. Tapaaminen oli ensimmäinen Erasmus+ -akkreditointirahoituksella toteutettava tapaaminen Kultavuoren koulun entisten Erasmus+ -hankekumppanien kanssa.

Luvassa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa lapsille.

Tutustu Erasmus+ -tapaamisen ohjelman sisältöön täältä.
15. - 19.5.2023 Job shadowing Aostassa

Oriveden yhteiskoulun kaksi opettajaa osallistui Easmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen Aostassa 15. -19.5.2023.

Job shadowing -vierailun aikana opettajat tutustuivat isänkouluun, italialaiseen koulujärjestelmään sekä ideoivat yhdessä isäntäkoulun opettajien kanssa uusia eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyökuvioita. Liikkuvuuteen osallistui vieraiden kielten opettaja ja musiikin opettaja. Yhteiskoulu ja aostalainen isäntäkoulu Emile Lexert ovat toteuttaneet lukuvuoden 2022-2023 aikana yhteisen eTwinning-projektin. Isäntäkoulun edustajia vieraili Orivedellä syksyllä 2022, ja nyt keväällä 2023 yhteiskoulun kaksi opettajaa kävi vastavierailulla Aostassa. 

Italialaiskoulu on mukana Aostan laakson koulujen ja päiväkotien Erasmus+ akkreditointikonsortiossa. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön suunnittelun. 

Ensi lukuvuonna on tarkoitus jatkaa tämän lukuvuoden aikana käynnistynyttä yhteistyötä. Oppilaat aloittavat ensi yhdessä eTwinning-yhteistyöllä, ja lukuvuoden aikana oppilaat pääsevät tapaamaan toisensa vastavuoroisten Erasmus+ -vierailujen aikana. 

Job shadowing -vierailut olivat osa toukokuussa 2023 päättyvää yhteiskoulun Erasmus+ KA1 Staff mobility -hanketta. 

Job shadowing -liikkuvuudet tarjoavat upean mahdollisuuden päästä tutustumaan eurooppalaisiin yhteistyökouluihin. Vierailut kehittävät osallistujien omaa ammatillista osaamista sekä mahdollistavat verkostoitumisen Euroopassa. Job shadowing -vierailut myös sitouttavat ja innostavat henkilökuntaa koulun pitkäjänteiseen kehittämistyöhön! 

Lue lisää Erasmus+ -ohjelmasta täältä: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027


Kieltenope Aostassa Job shadowing-vierailulla

15. - 19.5.2023 Yhteiskoulun Erasmus+ -opintomatka Aostaan

Oriveden yhteiskoulun 9. luokan oppilaita vierailee Aostassa Pohjois-Italiassa 15. - 19.5.2023. Matka on Erasmus+ -akkrediointirahoituksella toteutettava vastavierailu koululle, josta vieraili Orivedellä ryhmä oppilaita ja opettajia 2. - 5.5.2023. 

Yhteiskoulun ja italialaisen kumppanikoulun oppilaat ovat työskennelleet lukuvuoden 2022 - 2023 aikana yhdessä eTwinning-projektissa "What can we do to be closer to sustainability?". eTwinning-yhteistyö huipentui lukuvuoden lopussa molempien oppilasryhmien vierailulla kumppanikouluissa. 

Tutustu suolaisoppilaiden vierailun ohjelmaan täältä.

Lue lisää italialaiskoulun oppilaiden vierailusta Orivedellä:

13.5.2023 Oriveden kielipolku

Oriveden kouluilla toteutetaan kunnianhimoista kieltenopetusta. Yhtenä työkaluna on Oriveden Kielipolku -työryhmä.
Työryhmän jäseniä ovat Ulpu Siponen, Minna Hannus, Santeri Lattunen, Henriikka Palva-Aho, Jussi Sivula ja Jenni Decandia. Vetäjänä toimii kielten kehittäjäopettaja Suvi Revonniemi.

Oriveden Kielipolun tavoitteena on kehittää kieltenopetusta ja lisätä yhteistyötä eri koulujen välillä. Ryhmässä jaetaan ideoita sekä ammattitaitoa ja edistetään monipuolisia kielivalintoja.

Tänä lukuvuonna Kielipolku on esimerkiksi lanseerannut Kielidiplomit peruskoulusta lukioon saakka. Oppilaat voivat siis tutustua jo alakoulussa mihin tahansa kieleen ja suorittaa siitä kielidiplomin. Tänä keväänä näitä uusia kielidiplomeita jaetaankin heti yli 100 kappaletta!

Lisää tämän hyväntuulisen työryhmän aikaansaannoksista voit lukea Oriveden Kielipolun Pedanet-sivustolta: https://peda.net/orivesi/oriveden-kielipolku

Kyseistä Pedanet-sivustoa vinkataan usein esimerkkinä toiminnallisista menetelmistä ja muutenkin hyödyllisenä sivustona eri paikkakuntien kieltenopettajien keskuudessa.

12.5.2023 Erasmus+ is all about bringing people together!

Aostatalaiset ja orivesiläiset Erasmus+ -vaihtarit ja tutorit tapasivat toisensa Italian Aostassa, Orivedellä Erasmus+ -vaihdossa olleiden italialaisnuorten kotikaupungissa. 

Aostan ja Oriveden koulujen välille on käynnistynyt paljon eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyötä. Kuluneen lukuvuoden aikana suuri määrä Valle d'Aostan oppilaita ja opettajia on vieraillut Orivedellä, ja nyt keväällä orivesiläisiä ryhmiä käy puolestaan vastavierailulla Italiassa. 

Jälleennäkemisen riemu ja eurooppalainen ystävyys ovat Erasmus+ -yhteistyön hedelmiä ja helmiä! 

Lue Iidan Erasmus+ -vaihdosta Aostassa täältä:
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/erasmus-vaihto-opiskelijana-italiassa

Lue Francescan, Camillan ja Eleonora Erasmus+ -vaihdosta Orivedellä täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/13.3.2023-it-s-time-to-say-goodbye

Lue Simonen, Alession ja Coralien Erasmus+ -vaihdosta Orivedellä täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/7.2.2023-arrivederci

Lue Martinan ja Daviden Erasmus+ -vaihdosta Orivedellä täällä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/4.5.-4.6.2022-italialaisia-erasmus-vaihto-opiskelijoita-oriv

Lue Valentinan Job shadowing -vierailusta Orivedellä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/9.-14.1.2023-job-shadowing-orivedella10. - 14.5.2023 Lukion Erasmus+ -matka Aostaan

Oriveden lukion ryhmämatka Aostaan 10. - 14.5.2023 piti sisällään yhteisen tervetulotilaisuuden yhteiskoulun vierailuryhmän kanssa, kouluun ja Aostaan tutustumista, oppitunneille osallistumista ja projektityöskentelyä sekä Orivedellä opiskelleiden Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden tapaamista. 

Orivedellä vaihdossa olleet ja Aostassa vaihdossa olleet lukiolaiset ovat osallistuneet vaihtonsa aikana koulujen yhteiseen eTwinning-projektiin Sustainable future and well-being. Projektityötä on toteutettu englannin, ruotsin ja fysiikan tunneilla. 

Lue lisää Oriveden lukio ja Regina MAria Adelaiden eTwinning-projektista Sustainable future and well-being: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/13.1.2023-oriveden-lukion-uusi-etwinning-projekti-kaynnistyy


Lue lisää lukion ja Aostan koulun oppilaiden ja opettajien uudelleenkohtaamisesta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/erasmus-is-all-about-bringing-people-together
10. - 14.5.2023 Yhteiskoulun Erasmus+ -opintomatka Aostaan

Yhteiskoulun 9. luokan oppilaita osallistuu 10. - 14.5.2023 Erasmus+ -opintomatkalle Aostaan. Vierailun aikana oppilaat jatkavat eTwinning-yhteistyötä aostalaiskoulun oppilaiden kanssa, yhteistyön teemana Sustainable lifestyle. 

Vierailun ohjelmassa yhteinen tervetulotilaisuus lukiolaisten kanssa, kouluun ja Aostan nähtävyksiin tutustumista sekä Erasmus+ työpajoja. 

eTwinning-yhteistyötä 
Yhteiskoulun oppilaat ovat osallistuneet eTwinning-työskentelyyn lukuvuoden aikana englannin, maantiedon ja äidinkielen tunneilla. Lisäksi Orivedellä vieraili yksi aostalaiskoulun opettajista saattamassa koulun Erasmus+ -vaihto-opiskelijoita vaihtoon Orivedelle oman Erasmus+ Job shadowing vierailunsa ohella. Saman vierailun aikana italialaisopettaja kävi 9. luokkalaisten englannin tunnilla kertomassa Aostasta ja suunnittelemassa tulevaa yhteistyötä yhdessä orivesiläisnuorten kanssa. 

Lue lisää ryhmien yhteisestä eTwinning-projektista sekä aostalaisopettajan vierailusta Oriveden 9.luokkalaisten englannin tunnilla: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/16.2.2023-etwinning-tyoskentelya-ja-italialaisvierailu-oppit
10. -14.5.2023 Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Roomassa

Oriveden yhteiskoulun ja lukio 12 oppilasta sekä neljä opettajaa osallistuu 10. - 14.5. Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen viimeiseen hanketapaamiseen Roomassa. 

Hanketapaamisessa on mukana orivesiläisten lisäksi osallistujia kaikista partnerikouluista Portugalista, Kroatista, Saksasta ja Italiasta. Vierailun aikana oppilaat osallistuvat Erasmus+ -työpajoihin sekä tutustuvat Rooman nähtävyyksiin. Perjantaina 12.5. on vuorossa kaikkien yhteinen junamatka Sorrentoon. 

Lue lisää Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeesta täältä: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/ekht


10.5.2023 Säpinää Oriveden juna-asemalla

Säpinää Oriveden juna-asemalla: kolme eri ryhmää yhteiskoulun ja lukion oppilaita ja opettajia sekä muita koulujen aikuisia oli lähdössä keskiviikkona 10.5.2023 samalla junalla Erasmus+ -reissuille Italian Roomaan ja Aostaan.

Lue alta, miten kunkin seurueen matka sujui: 

Yhteiskoulun ja lukio Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Roomassa 10. - 14.5.2023
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/10.-14.5.2023-erasmus-hello-teenager-hanketapaaminen-roomass

Yhteiskoulu 9. luokkalaisten opintomatka Aostaan 10. - 14.5.2023
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/10.-14.5.2023-yhteiskoulun-erasmus-opintomatka-aostaan

Lukion Erasmus+ -vaihtarien ja tutorien hanketapaaminen Aostassa 10. - 14.5.2023
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/10.-14.5.2023-yhteiskoulun-erasmus-opintomatka-aostaan


9.5.2023 Yhdessä vahvoja! Europe Hour -etätapahtuma

Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen kehittäjätyöryhmä järjesti Eurooppa-päivä 9.5. Tampereen alueen kouluille yhteisen Europe Hour -etätapahtuman. Tapahtumassa nähtiin ja kuultiin lyhyitä live- ja videotervehdyksiä Tampereen alueen kunnista. 

Orivedeltä tapahtumassa esiintyivät Kultavuoren koulun, Rovastinkankaan koulu ja yhteiskoulun oppilaat sekä yhteiskoulun ja lukio espanjaiset ja turkkilaiset Erasmus+ -vieraat. 

Lue lisää tapahtumasta täältä: 
https://maailmankoulutampere.wordpress.com/2023/02/14/yhdessa-vahvoja-2/

8. - 12.5.2023 Erasmus+ Job shadowing Oriveden lukiossa

Kaksi espanjalaisopettajaa Alicantesta vieraili Oriveden lukiossa 12. - 15.5.2023. Viikon aikana vieraat osallistuivat samaan aikaan osuvan turkkilaisvierailun työpajoihin ja lukion oppitunneille.

Job shadowing-vierailun tavoitteina oli tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään, englannin kielen opetukseen sekä Oriveden lukion kansainvälisyystoiminnan toteutukseen.

Oriveden lukio ja yhteiskoulu valikoituivat isäntäkouluksi aikaisempien, yhteisten eTwinning-projektien myötä. Oriveden yhteiskoulu on ollut mukana lähettävän koulun kanssa samassa eTwinning-projektissa. 

Lue lisää koulujen yhteisestä eTwinning-projektista täältä: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/do-you-speak-english
Eurooppa-päivän ja eTwinning-päivän juhlintaa yhdessä
Vierailun aikana espanjalaisvieraatpääsivät lisäksi osallistumaan kahteen Eurooppa-päivän etätapahtumaan. Maanantaina Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ hankkeen Hello Teenager! portugalilaiset projektikumppanit järjestivät Europe Day online -tapahtuman projektikumppaneille.

Lue lisää Europe Day -tapahtumasta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.5.-europe-day-online-meeting


Tiistaina 9.5. Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen kehittäjätyöryhmä järjesti Tampereen alueen koululaisille yhteisen Europe Hour -tapahtuman. Tapahtumassa espanjalaisopettajat pääsivät opettamaan muutaman ilmauksen espanjaksi yleisössä mukana olleille lapsille. 

Lue lisää Europe Hour -tapahtumasta täältä:
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/9.5.2023-yhdessa-vahvoja-europe-hour-etatapahtuma

8. - 11.5.2023 Erasmus+ Turkkilaisvieraita Oriveden lukiossa ja yhteiskoulussa

Oriveden lukiossa ja yhteiskoulussa vieraili kuusi turkkilaista oppilasta, kaksi opettajaa ja koulun rehtori 8. - 11.5.2023. Vierailun aikana suomalaiset ja turkkilaiset opiskelijat tutustuivat maidensa koulutusjärjestelmiin sekä työskentelivät Erasmus+ -työpajoissa.

Erasmus+ työpajoissa teemana koulutusjärjestelmät, yliopisto-opinnot ja tulevaisuuden ammatit
Vierailun tavoitteena oli valmistella nuoria tulevaisuuden yliopisto-opintoihin sekä tulevaisuuden työelämään. Vierailun aikana oppilaat pitivät esityksiä koulutusjärjestelmiin sekä tulevaisuuden ammateista. Nuoret tuottivat työpajoissa digitaalisia postereita tulevaisuuden ammateista, jotka koottiin yhteen sähköiseeen kirjaan. 

Turkkilaisvieraiden kanssa samaan aikaan Orivedellä vieraili kaksi espanjalaisopettajaa, jotka osallistuivat Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen Oriveden lukiossa. Myös espanjalaisvieraat pääsivät osallistumaan turkkilaisvierailun työpajoihin, ja koulujärjestelmää, jatko-opintoja sekä työelämää päästiin varteilemaan kolmen maan kesken! 

Lue lisää espanjalaisopettajien Erasmus+ Job shadowing -vierailusta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.-12.5.2023-erasmus-job-shadowing-oriveden-lukiossa

Tutustu työpajojen tuotoksiin tästä: 
https://online.fliphtml5.com/ipqco/srgy/

8.5.2023 UNESCO PAX-verkoston tulevan lukuvuoden suunnittelukokous

Oriveden lukion ja Oriveden yhteiskoulun opettaja- ja oppilasedustajia osallistui maanantaina 8.5. UNESCO PAX-verkoston suunnittelupalaveriin, jossa sovittiin tarkemmin ensi lukuvuoden PAX-verkoston toiminnasta. 

Aikaisemmin keväällä 2023 PAX-verkoston toiminnalle luotiin oma vuosikello. Toukokuun suunnittelupalaverissa sovittiin tarkemmin minkälaista yhteistyötä ja millä aikataululla verkoston koulut tulevat toteuttamaan yhdessä lukuvuonna 2023-2024. 

Lue tarkemmin PAX-verkoston ensi lukuvuoden suunnitelmista täältä

8.5. Europe Day Online meeting

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen portugalilainen kumppanikoulu järjesti projektipartnereille yhteisen virtuaalitapahtuman maanantaina 8.5.2023.

Tapahtumaan osallistuivat Hello Teenager! -hankkeen Rooman hanketapaamiseen osallistuvat oppilaat ja opettajat sekä yhteiskoululla ja lukiossa vierailulla olleet espanjalaisopettajat ja ryhmä turkkilaisia oppilaita ja opettajia. 

Europe Day -tapahtumassa osallistujat pelasivat Eurooppa-teemaista Kahoot-tietovisaa. Tapahtuma tarjosi Rooman hanketapaamiseen osallistuville oppilailla ja opettajille mahdollisuuden kokoontua yhteen ennen samalla viikolla käynnistyvää hanketapaamista. 

5.5.2023 Tampereen seudun opettajien koulutusiltapäivässä esittelyssä Oriveden koulujen kotikansainvälisyystoimintaa

Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen kehittäjätyöryhmä järjesti perjantaina 5.5.2023 Tampereen seudun opettajille yhteisen koulutusiltapäivän. Koulutuksessa Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia esitteli erilaisia matalan kynnyksen projekti-ideoita kotikansainvälisyyteen sekä eTwinningin ja Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue lisää opettajien koulutusiltapäivästä täältä: 
https://maailmankoulutampere.wordpress.com/2023/04/20/kansainvalisyys-ja-globaalikasvatus-osaksi-koulun-arkea/


3.5.2023 Oriveden yhteiskoulusta eTwinning-koulu

Euroopan komission eTwinning-tiimi on myöntänyt Oriveden yhteiskoululle eTwinning-koulun nimikkeen. Nimikkeen saanee koulut toimivat esimerkkeinä muille kouluille.

eTwinning-nimike on tunnustus koko kouluyhteisölle laadukkaasta ja suunnitelmallisesta kansainvälisyystyöstä. eTwinning-koulun arvot ja pedagogiikka ovat osa Oriveden yhteiskoulun toimintakulttuuria. eTwinning-koulussa nuoret ovat mukana aktiivisina toimijoina suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun toimintaa.

Lue lisää aiheesta täältä: 
https://orivesi.fi/oriveden-yhteiskoulusta-etwinning-koulu-nimikkeen-saaneet-koulut-saavat-nakyvyytta-ja-muodostavat-etwinning-koulujen-eurooppalaisen-verkoston/


2. - 5.5.2023 Erasmus+ Job shadowing Aostassa

Neljän opettajan ryhmä osallistui Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen Aostassa 2. - 5.5.2023. Vierailun tavoitteena oli tutustua italialaiseen kumppanikouluun, oppia italialaisesta koulutusjärjestelmästä sekä suunnittella tulevia eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyökuvioita yhdessä. 

Isäntäkoulu on mukana eTwinning-projektissa Eco-friendly Schools. Projektissa Oriveden ja Valle d'Aostan koulut ja päiväkodit toteuttavat yhteistyössä kuukausittain erilaisia projektiaktiviteetteja. Yhteistyön teemoina ovat luonto ja urheilu. 

Lue lisää eTwinning-projektista Eco-friendly Schools: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/22.2.2023-etwinningia-vuokkokujan-paivakodissa
2. - 5.5.2023 Erasmus+ -vieraita Italiasta Oriveden yhteiskoulussa

Oriveden yhteiskoulussa vieraili 2. - 5.5.2023 30 oppilaan ja 5 opettajan ryhmä Aostasta. Italialaisoppilaat olivat iältään 13-14 -vuotiaita. Vierailun tavoitteena oli tavata Oriveden yhteiskoulun eTwinning-projektikumppanit sekä jatkaa yhteistä eTwinning-projektia What can do to be closer to sustainability? livetyöpajoissa. 

Vierailun ohjelmassa oli Erasmus+ -työpajojen lisäksi Oriveden yhteiskouluun tutustumista sekä opastetut kierrokset Oriveden keskustassa ja Tampereella. 

Erasmus+ -työpajoissa oppilaat pääsivät tutustumaan toisiinsa. eTwinning-projektin aikana oppilaat ovat valmistaneet kierrätysmateriaalista omakuvia. Työpajoissa mm. esiteltiin eTwinning-projektitöiden tuloksia sekä pelattiin ja leikittiin englannin kielellä. 

Yhteistyö italialaispartnerien kanssa jatkuu toukokuussa, kun yhteiskoulun oppilasryhmä lähtee vastavierailulle Italiaan 15. - 19.5.2023. 

Lue lisää koulujen yhteisestä eTwinning-projektista täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/16.12.2022-etwinning-projekti-what-can-we-do-to-be-closer-to#top


2. - 5.5.2023 Seilin kansainvälinen kestävän kehityksen leiri

Seilin kansainvälinen kestävän kehityksen leiri järjestettiin 2.-5.5.2023 Seilissä Turun saaristossa. Seilin leirillä tavoitteena oli tavata Suomen ja muiden Itämeren maiden UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -koulujen opettajia ja opiskelijoita ja oppia kestävään kehitykseen liittyviä asioita.

Leirillä nuoret kasvoivat maailmankansalaisina ja toimivat yhdessä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Opettajille ja kouluille leiri mahdollisti verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Koska leirille oli kutsuttu mukaan myös kansainvälisiä vieraita Itämeren alueen Unesco ASPnet Baltic Sea Project -kouluista, leirin kielenä käytettiin englannin kieltä. 

Lue lisää Seilin kestävän kehityksen leiristä täältä: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/


24. - 27.4.2023 Job shadowing Challandissa

Neljä Rovastinkankaan koulun edustajaa osallistui Job shadowing -liikkuvuuteen Aostan laaksossa Challandissa 24. - 27.4.2023. Vierailun tavoitteena oli oppia lisää Italian koulutusjärjestelmästä, tutustua kumppanikouluun sekä suunnitella tulevia yhteistyökuvioita yhdessä. 

Job shadowing -vierailun isäntäkouluna toimi koulu, joka on eTwinning-projektikumppanina yhteisessä projektissa nimeltä Eco-friendly Schools. Isäntäkoulun edustajia vieraili myös viime syksynä Orivedellä, jolloin Job shadowing -vierailun aikana ideoitiin ja käynnistettiin eTwinning-yhteistyö. 

Lue lisää eTwinning-projektista Eco-friendly Schools: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.11.2022-eco-friendly-schools-etwinning-projekti-kaynnisty


Lue lisää italialaisten Job shadowing -vierailusta Orivedellä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella

20. - 27.4.2023 Erasmus+ -vieraita Perugiasta Oriveden lukiossa ja yhteiskoulussa

Oriveden lukiossa ja yhteiskoulussa vieraili 10 italialaisoppilasta ja kolme opettajaa Perugiasta. Yhteistyö koulujen välillä on käynnistynyt joitakin vuosia sitten yhteisten eTwinning-projektin kautta, ja nyt Erasmus+ akkreditointirahoituksen mahdollistamana italialaisryhmä saapui vierailulle Orivedellä. 

Viikon ohjelmassa oli tervetulotilaisuus, kouluun sekä Oriveden ja Tampereen nähtävyyksiin tutustumista. Lisäksi ryhmä vieraili viikonloppuna Helsingissä. Erasmus+ -työpajojen teemoja olivat Agenda 2030, Critical Thinking Skills sekä Digital storytelling. Tutustu videomateriaaliin tästä.


Tutustu yhteiskoulun ja italialaiskoulun aikaisempiin eTwinning-projekteihin tästä: 

Green Teens News: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/green-teens-news

Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances (TIC): 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/inclusiveness-culture-and-traditions-how-heritage-bridges-di


Meet Me Here, United in Diversity: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/meet-me-here-united-in-diversity

17. - 20.4.2023 Lukion ranskan lukijoiden Erasmus+ -opintomatka Pariisiin

Oriveden lukion ranskan opiskelijat osallistuivat jokavuotiselle opintomatkalle Pariisiin 17. - 20.4.2023. Matkan aikana opiskelijaryhmä ja kaksi opettajaa vierailivat isäntäkoululla sekä tutustuivat kouluun, Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. Isäntäperheissä majoittuminen ja yhteinen ohjelma isäntäkoulun oppilaiden tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ja kasvattaa ranskan kielen taitoja! 

Ennen matkaa opiskelijat osallistuivat eTwinning-työskentelyyn. eTwinning-työskentely mahdollisti esittäytymisen ranskalaisille majoittajaoppilaille jo ennen matkan alkua. 

Lue lisää eTwinning-työskentelyn hyödyntämisestä lukio-opinnoissa täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/21.2.2022-etwinning-lukiossa17. - 26.4.2023 Lyhytkestoinen Erasmus+ -vaihto Ranskassa

Oriveden lukion opiskelija Rauha osallistui 10 päivän mittaiselle vaihto-opiskelujaksolle Ranskassa 17. - 26.4.2023. Rauha matkusti yhdessä lukion ranskan lukijoiden ryhmän kanssa Pariisiin, josta hän jatkoi isäntäperheeseensä luokse ja aloitti vaihtonsa. 

Isäntäkouluna toimi Oriveden lukion pitkäaikainen yhteistyökoulu Lycee Lamartine Pariisissa. Erasmus+ vaihto-opiskelujakso ulkomailla tarjoaa nuorille upean mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää kielitaitoaan, tutustua toiseen Euroopan maahan sekä luoda ystävyyssuhteita muiden samanikäisten eurooppalaisnuorten kanssa!

Lue Rauhan kirjoittama teksti vaihdosta täältä.


16. - 27.4.2023 Le dessert est le repas le plus important de la journée

Lyhytkestoisessa Erasmus+ -opiskelijavaihdossa Ranskassa

Oriveden lukion opiskelija Rauha osallistui 10 päivän mittaiselle vaihto-opiskelujaksolle Ranskassa 17. - 26.4.2023. Rauha matkusti yhdessä lukion ranskan lukijoiden ryhmän kanssa Pariisiin, josta hän jatkoi isäntäperheeseensä luokse ja aloitti vaihtonsa. 

Isäntäkouluna toimi Oriveden lukion pitkäaikainen yhteistyökoulu Lycee Lamartine Pariisissa. Erasmus+ vaihto-opiskelujakso ulkomailla tarjoaa nuorille upean mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää kielitaitoaan, tutustua toiseen Euroopan maahan sekä luoda ystävyyssuhteita muiden samanikäisten eurooppalaisnuorten kanssa!


Lue alta Rauhan blogiteksti Pariisin vaihdosta. 
Erasmus+ -opiskelijavaihdossa Pariisissa

Idea lähteä Ranskaan lyhyeen Erasmus-hankkeen kustantamaan vaihtoon alkoi kyteä jo viime vuoden keväällä, heti perinteisen toisen vuoden ranskanlukijoille tarjotun Pariisin matkan jälkeen. Keväällä 2022 minulle kävi tuuri ja kyseisellä matkalla pääsin majoittumaan Pariisissa parhaaseen mahdolliseen isäntäperheeseen, ja sain ystävän host-siskostani Victoiresta. Tämän seurauksena aikalailla tasan vuoden päästä olin jälleen Victoiren perheen luona, tällä kertaa melkein kaksi kokonaista viikkoa. 


Menomatka Pariisiin lukion ranskan ryhmän mukana 

Matka Pariisiin sujui vaivattomasti mukavassa seurassa toisen vuoden ranskanlukijoiden sekö opettajien Iiriksen ja Sannan kanssa. Kaupunkiin päästyäni jatkoin matkaani metrolla isäntäperheen luokse. Hetken harhailtuani löysin Victoiren, joka oli huvittunut suuntavaistostani suurkaupungissa. 


Rentoa pariisilaisarkea
Vaihdon ensimmäinen viikko Pariisissa oli arkinen ja tavallinen: kävin Victoiren mukana koulussa ja iltaisin vietimme rennosti aikaa kotona tai istuskelimme puiston penkillä kuplateetä juoden. Viime vuoden reissulla olin jo kiertänyt kaikki Pariisin tunnetuimmat nähtävyydet läpi, joten Pariisin arkielämän kokeminen oli hyvin mielekäs kokemus minulle. Pääsin vaihdon ajan leikkimään paikallista turistin sijaan. What to do in Paris
Poikkeuksena olivat tiistain aamupäivä ja torstai. Tiistaina sain mahdollisuuden tutustua yksin Pariisiin. Niinpä kirjoitin googleen “what to do in Paris”, ja matkustin Luxembourgin puistoon. Samalla näin Panthéonin ja ostin katukauppiaalta miniversion Eiffel-tornista. Torstaina vietin turistipäivän muiden suomalaisten kanssa ja vierailimme Orsayn museossa sekä Eiffel-tornilla. Orsayn museossa ihastutti jälleen impressionismi, erityisesti Edgar Degasin kauniit maalaukset. Eiffel-tornilla kävelimme portaita pitkin tornin toiseen kerrokseen, ja jatkoimme hissillä aivan ylös asti. Näkymät olivat huikeat pilvisestä päivästä huolimatta. Ranskan koulupäivät ovat pitkiä
Ranskan koulupäivät ovat pitkiä: viikon pisin päivä kesti aamukahdeksasta puoli kuuteen. Kouluruoka yllätti minut positiivisesti: tarjolla oli neljää erilaista alkuruokaa, lihapitoinen pääruoka, useita eri jugurttilajeja, suklainen jälkiruoka sekä tietenkin patonkia. Tällä ruoalla jaksoi hyvin koulupäivän loppuun. Jälkiruoka muuten on majesteettisen tärkeä osa ranskalaista ateriaa, siispä jokaiseen lounaaseen ja illalliseen kuuluu jälkiruokaan, oltiin sitten kotona, koulussa tai ravintolassa. Jälkiruoka voi olla esimerkiksi kakku, keksejä tai leivonnaisia, toisinaan tavallista jugurttia sokerilla. Pariisilaiskoulu Lycee Lamartine

Ensimmäistä kertaa elämässäni Korean tunnille
Ranskassa kieltenopiskelu on oikeastaan aika samankaltaista Suomeen verrattuna: englannin lisäksi jokaisen on opiskeltava joko saksaa tai espanjaa. Saksa ei tosin ole kovin suosittu kieli, joten suurin osa valitsee espanjan. Lisäkielien opiskelu on suhteellisen harvinaista, mutta koska Victoire on suuri K-pop fani, pääsin osallistumaan ensimmäistä kertaa elämässäni Korean tunnille. Koreaa ei opeteta Victoiren koulussa, minkä vuoksi kävimme tunnilla toisessa koulussa. Suurkaupungissa vaihtoehdot eivät lopu kesken! 

Matka lomakodille Bretagnen maakuntaan
Pitkiä koulupäiviä tasapainottaa kahden viikon loma kuuden viikon välein. Niinpä pakkasimme laukkumme ja matkasimme Victoiren isän lomakodille Bretagnen maakuntaan. Neljän tunnin automatkalle lähdimme perjantai-iltana, joten perille saavuttuamme oli lähes pilkkopimeää. Siispä aamulla herättyäni minua odotti henkeäsalpaavan upea merimaisema makuuhuoneeni ikkunasta. 

Bretagne on maakunta Ranskan länsirannikolla. Victoiren perheen lomakoti on aivan meren rannalla, joten myös läheiset kaupungit joissa vierailimme ovat merenrantakaupunkeja. Lasku- ja nousuvesi on erittäin voimakas sillä seudulla, minkä vuoksi merta ei näkynyt iltapäivisin ollenkaan nousuveden ollessa voimakkain aamulla ja illalla. Meren ollessa paikallaan näkymät olivat kuin elokuvasta. Lähes jokaisena päivänä vierailimme eri naapurikaupungeissa. Kaikki vierailemani kaupungit olivat keskiaikaisen esteettisiä linnoineen ja 1200-luvun rakennuksineen. Hienoin nähtävyys oli kuitenkin Mont-Saint-Michelin luostarisaari, josta varmasti jokainen on nähnyt ainakin kerran kuvan.Hienointa reissullani
Hienointa reissullani ei kuitenkaan ollut maisemien tai nähtävyyksien näkeminen, vaan ranskalainen perheeni, erityisesti tärkeä ystäväni Victoire. Perhe, joka otti minut avosylin asumaan luokseen ja huolehti siitä, että sain parhaan mahdollisen kokemuksen Ranskasta. Hauskat kisailut uima-altaassa, yhteiset illallishetket ja vitsailut perheen kanssa ovat arvokkaita muistoja, jotka pidän mukanani lopun ikääni. Kielten lukeminen kannattaa
Jokainen on varmasti kyllästymiseen asti kuullut lauseen “Kielten lukeminen kannattaa.” Miksi? Oma vastaukseni kysymykseen on yksinkertainen: Kielten lukeminen kannattaa, koska koskaan ei tiedä, johtaako ranskan lukeminen ystävystymiseen yritysjohtajan tyttären kanssa, jonka mukana pääsee asumaan paikoissa, joista joskus on vain haaveillut. 

- Rauha


16. - 21.4.2023 Erasmus+ Job shadowing Valpellinessä

Rovastinkankaan koulun 4. luokan opettajat osallistuvat 16. - 21.4.2023 Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen Valpellinessä Aostan laaksossa. Vierailun tavoitteena oli tutustua italialaiseen kumppanikouluun, jonka kanssa Rovastinkankaan koulun 4. luokkalaiset osallistuvat eTwinning-projektiin Eco-friendly schools. 

Vierailun aikana opettajat tutustuivat kumppanikouluun, sen lähiympäristöön sekä Milanoon ja Torinoon. Suomalaisopettajat tutustuivat italialaiseen koulutusjärjestelmään ja suunnittelivat tulevia eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyökuvioita yhdessä italialaisopettajien kanssa. 

Orivesiläisopettajien vierailu oli vastavierailu Valle d'Aostaan, josta Orivedellä vieraili syyskuussa ryhmä opettajia. 

Lue lisää eTwinning-projektista Eco-friendly Schools:
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/14.2.-hyvaa-ystavanpaivaa

Lue lisää italialaisen isäntäkoulun edustajien Erasmus+ Job shadowing -vierailusta Orivedellä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella

13.4. - 26.5.2023 Erasmus+ pitkäkestoinen oppilasvaihto Portugalissa

Oriveden lukion opiskelija Essi osallistui 13.4. - 27.4.2023 pitkäkestoiseen Erasmus+ opiskelijavaihtoon Portugalissa. Isäntäkouluna toimi yhteiskoulun ja lukion pitkäaikainen yhteistyökoulu Alvaiázeressa. 

Essi osallistui viime syksynä Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaamiseen Alvaiázeressa ja innostui lähtemään takaisin kahden kuukauden mittaiselle vaihto-opiskelujaksolle. 

Lue lisää Hello Teenager! -hankkeen hanketapaamisesta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/25.-30.10.2022-erasmus-hello-teenager-hanketapaaminen-portugLue alta Essin kirjoitus vaihdosta! 

Elämä vaihto-oppilaana Portugalissa 

Olen nyt paluumatkalla Suomeen, parhaillaan olen matkalle kohti Lissabonin lentokenttää. Taakse jäi pieni portugalilainen kaupunki nimeltä Alvaiazere, jossa ehdin noin puolitoista kuukautta nauttia Erasmus-vaihdostani, ennen kuin paluu Suomeen oli edessä. Puolessatoista kuukaudessa ehdin rakastua tähän paikkaan ja sen ihmisiin.


Koulussa käyminen eri maassa, jonka kielen osaat enintään tasolla ”moi, kiitos, heippa” oli paikoittain hieman raskasta. Oppitunnit kestivät koulussa joko 50 minuuttia tai tunnin ja 45 minuuttia, jonka lisäksi päivät kestivät pisimmillään puoli yhdeksästä kuuteen. Minulle räätälöitiin oma lukujärjestys, johon kuului liikuntaa, englantia ja matemaattisia aineita. Välillä kävin myös biologian, maantiedon ja historian tunneilla. 


Raskainta vaihtonu aikana oli isäntäperheen vaihtuminen useaan kertaan. Tämä alkoi loppua kohden tuntua raskaalta, sillä juuri kun oli oppinut rentoutumaan uudessa perheessä, oli edessä jo vaihtaminen seuraavaan perheeseen, jossa kaikkeen piti opetella tottumaan uudelleen. Pidin todella jokaisesta perheestä, jossa pääsin asumaan, mutta päällimmäiseksi mieleeni jäi viimeisen perheen 7-vuotias lapsi Margareda, jonka kanssa vietin lähes kaiken aikani, kun olin kotona. Minulla ei ole omia siskoja, mutta Margareda on lähimpänä sitä mitä tulen ikinä kokemaan.


Portugalissa jääkiekko on täysin tuntematon laji, mutta siitä huolimatta sain ystäväni seuraamaan jääkiekkoa kanssani. Koimme yhdessä mm. sen kun Tappara voitti mestaruuden ja kuinka Leijonat pelasivat mm-kisoissa. Jalkapallo on Portugalissa iso juttu ja pääsinkin pelaamaan paikallisessa naisten jalkapallojoukkueessa muutaman viimeisen viikon ajan.

Kokonaisuudessaan vaihto oli minulle todella opettavainen ja mukaani sain paljon uusia kokemuksia ja ihmissuhteita, joista en aio päästää irti. Suosittelen vaihtoon lähtemistä jokaiselle, jolla siihen on mahdollisuus. 

12.-14.4.2023 Yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -liikkuvuudet Tallinnaan

Oriveden yhteiskoulusta ja lukiosta osallistui neljän oppilaan ja kahden opettajan ryhmä Erasmus+ ryhmäliikkuvuuteen Tallinnaan 12. - 14.4.2023. Matka oli jatko Oriveden lukion joulukuun Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuudelle.

Joulukuun Job shadowing -liikkuvuuden aikana lukion edustajat tutustuivat uuteen tallinnalaiseen yhteistyökouluun, jolla on kokemusta Erasmus+ -hankkeista ja joka on UNESCO-koulu. Joulukuun vierailun aikana suunniteltiin koulujenvälistä tulevaa yhteistyötä. Ensimmäinen suunniteltu vierailu oli huhtikuun ryhmäliikkuvuudet, joiden aikana yhteiskoulun ja lukion oppilaat pääsivät yhdessä tallinnalaiskoulun oppilaiden kanssa suunnittelemaan tulevaa UNESCO-yhteistyötä. Tätä yhteistyötä on tarkoitus toteuttaa erityisesti osana historian opetusta sekä lukion kirjoittajalinjalaisten kanssa. 

Huhtikuun vierailun aikana käytiin yhdessä läpi mitä UNESCO-koulutoiminta tarkoittaa, mitä se mahdollistaa kouluille ja mihin UNESCO-koulustatus velvoittaa. Tämän pohjalta nuoret pääsivät ideoimaan unelmien UNESCO-koulua. 

Lue lisää joulukuun Erasmus+ Job shadowing -vierailustaTallinnassa sekä koulujen välisestä yhteistyöstä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.1.2023-kielisukulaisuutta-ja-lentopalloa-plus-paljon-muut

11. - 18.4.2023 Erasmus+ Job shadowing Kultavuoren koululla

Kultavuoren koululla osallistui Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuteen espanjalaisopettaja 11. - 18.4.2023. Isäntäkouluksi valikoitui Kultavuoren koulu aikaisemman eTwinning-yhteistyön kautta. Oriveden yhteiskoulu on osallistunut yhteisiin eTwinning-projekteihin Job shadowing -liikkuvuuteen osallistuneen kollegan kanssa. Espanjalaiskollega osallistui Jobshadowing -liikkuvuuteen aikaisemmin tänä lukuvuonna Oriveden yhteiskoulla ja lukiossa. 

Kultavuoren koulussa espanjalaisopettaja pääsi tutustumaan eri oppiaineiden opetukseen. Yhtenä päivä espanjalaisopettaja vieraili myös Rovastinkankaan koulussa tutustumassa toiminnalliseen kieltenopetukseen. Koulupäivien ulkopuolella espanjalaisopettaja pääsi tutustumaan Oriveteen ja Tampereen nähtävyyksiin yhdessä Kultavuoren koulun opettajien kanssa. 

Lue lisää aikaisemmasta eTwinning-yhteistyöstä täältä: 

Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances (TIC): 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/inclusiveness-culture-and-traditions-how-heritage-bridges-di


Meet Me Here, United in Diversity: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/meet-me-here-united-in-diversity


Lue lisää aikaisemmasta espanjalaisvierailusta täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/15.-19.11.2022-job-shadowing-in-orivesi


27.-30.3.2023 Job Shadowing in Aosta

Kävimme vierailulla Aostassa suunnittelemassa tulevaa oppilasprojektia Sustainable Lifestyle. Olemme aloittaneet yhteistyön Liceo Classico Maria Adelaiden kanssa. Tutustuimme opettajiin ja paikkoihin ja pohdimme, mitä aktiviteetteja tulisimme tekemään toukokuisella vierailulla ysiluokkalaisten kanssa. Matkan kohokohtia olivat aostalaisten ystävällisyys, Alppien upeat maisemat, jotka näkyivät jokaisesta kadunkulmasta ja tietenkin todella hienosti järjestäytynyt koulu, jossa oli kohteliaasti käyttäytyviä oppilaita. Tänne on mukavaa ja turvallista tulla uudestaan oppilaiden kanssa.

Liitteet:

Matkakuvia Aostasta

20.3. Onnellisuuden päivä

International Day of Happiness

Kansainvälinen onnellisuuden päivä pyrkii keskittämään huomiomme onnellisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyteen kansainvälisen kehityksen ja tavoitekeskeisten yhteiskuntien ytimessä.

Yksittäiset maat ovat jo eri keinoin nostaneet onnellisuutta valtion hyvinvointia kuvaavaksi määritteeksi, esimerkiksi kun 1970-luvulla Bhutanin valtio nosti sen ohi perinteisemmän BKT-keskeisen arviointiperustan. Myös kestävän kehityksen tavoitteita suunniteltaessa arvioitiin, että taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökeskeisen hyvinvoinnin kannalta kehitystä on syytä lähestyä uudesta tulokulmasta. Auttamalla toisiamme, pyrkimällä kestävään talouskasvuun ja ottamaan kaikki ihmiset ja kansat mukaan tähän työhön, hyvinvointimme voi kasvaa ja pysyä päätavoitteenamme.

Lue lisää: 
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/onnellisuuden-paiva

19. - 22.3. Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Orivedellä

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaaminen järjestettiin 19.- 22.3. Orivedellä. Orivedelle saapui ryhmä oppilaita ja opettajia Portugalista, Kroatiasta, Saksasta ja Italiasta.


Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! Yläkoululaiset ja lukiolaiset ovat työskennelleet yhdessä hankekumppanien kanssa seuraavien hanketeemojen parissa: 

 • Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa

Maaliskuun hanketapaamisessa projektityöpajojen teemana oli suvaitsevaisuus. 


Hanketoimintaa 2020-2023 
Osana Hello Teenger! -hanketyötä yhteiskoulun ja lukion hyvinvointiagenttitoiminta käynnistyi hankekauden alussa syksyllä 2020.

Lukuvuonna 2020-2021 neljä Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajaa aloitti ympäristökasvattajan opinnot. Samana lukuvuonna yhteiskoulu lähti mukaan Vihreä lippu -ohjelmaan ja lukio tavoittelemaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia.

Syksyllä 2022 yhteiskoululla ja lukiossa on käynnistynyt yhteinen kestävän kehityksen työryhmä, jossa ovat mukana edustettuina kaikki koulussa työskentelevät eri tahot. 


Lue lisää hyvinvointiagenttitoiminnasta: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.8.2022-hyvinvointiagenttikoulutus-ja-agenttitoiminnan-suu


Lue lisää ympäristökasvattajien opinnoista: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/15.12.2022-ymparistokasvattajien-tahtihetket-onnea


Lue lisää kestävän kehityksen työryhmän toiminnasta: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/19.1.2023-yhteiskoulun-ja-lukion-kestavan-kehityksen-tyoryhm


Lue lisää yhteiskoulun Vihreä lippu -toiminnasta: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/vihrea-lippu#top


Lue lisää lukion OKKA-työstä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/17.8.2022-lukion-okka-tyo-lv-2022-2023

19.3. Tasa-arvon päivä

Maaliskuussa vietetään kahta tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää merkkipäivää: kansainvälistä naistenpäivää sekä Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Ensimmäisen kerran Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi liputettiin vuonna 2003. Vuonna 2005 Helsingin yliopiston almanakkatoimisto hyväksyi päivän vakiintuneeksi liputuspäiväksi, ja lipun kuvan lisäys kalenteriin tuli vuonna 2007.

Minna Canth on ensimmäinen nainen, jolla on oma liputuspäivä kalenterissa. 


Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä päivän viettoon17.3. Orivedellä ovet auki maailmaan

Orivedellä ovet auki Eurooppaan – pienessä kaupungissa lapsista kasvaa maailmankansalaisia

Orivesi on mukana laajassa kansainvälisyysohjelmassa, jonka myötä kymmenen prosenttia kaikkien päiväkotien ja koulujen väestä pääsee vuosittain ulkomaille. Orivesi isännöi myös itse vuosittain useita ulkomaalaisseurueita. Seuraava Erasmus-vierailijaryhmä saapuu kaupunkiin sunnuntaina. Lue lisää: 

https://orivesi.fi/orivedella-ovet-auki-eurooppaan-pienessa-kaupungissa-lapsista-kasvaa-maailmankansalaisia/17.3.2023 Oriveden lukion Erasmus+ vaihto-opintoinfo

Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä lukio-opintojensa aikansa Erasmus+ vaihto-opiskelijaksi Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevaan maahan. Vaihto-opiskelujakso on opiskelijalle maksuton. 

17.3.2023 järjestetyssä vaihto-opintoinfossa lukion opinto-ohjaaja sekä Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija esittelivät lukiolaisille vaihtomahdollisuutta. Lisäksi mukana tilaisuudessa oli kolme lukiolaista kertomassa omasta Erasmus+ -vaihdostaan. 

Haluaisitko sinä lähteä Erasmus+ -vaihto-opiskelijaksi ulkomaille? Täältä löydät ohjeet: 
http://www.orivedenlukio.fi/opiskelijalle/kansainvalisyys/vaihto-oppilaaksi/


"Isäntäperheestä tuli minulle toinen oma perhe", kertoo Italiassa vaihdossa ollut lukiolainenLue lisää Erasmus+ pitkäkestoisesta oppilasliikkuvuudesta: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/opportunities/opportunities-for-individuals/pupil-mobility
Lue Iidan ja Saran Erasmus+ vaihto-opiskelukokemuksista: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/erasmus-vaihto-opiskelijana-italiassa

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/11.5.2022-erasmus-hello-teenager-lukiolaisen-toukokuun-kolum

15. - 21.3.2023 Job shadowing Portugalissa

Kaksi Rovastinkankaan koulun edustajaa ja yksi Eräjärven koulun edustaja osallistuivat 15. - 21.3.2023 Job shadowing -liikkuvuuteen Portugalissa Alvaiázeressa. Yhteistyö koulu on Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeen Hello Teenager! -hankekumppani. Samassa koulussa opiskelevat kaikki ikäryhmät esikouluikäisistä lukioon. Maaliskuun Job shadowing -liikkuvuuden tavoitteita olivat isäntäkouluun ja Portugalin koulutusjärjestelmään tutustuminen sekä mahdollisten tulevien eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyösuunnitelmien luominen. 

Lue osallistujien kuvaus liikkuvuuden annista:

Osallistuimme Job shadowing -liikkuvuuteen Portugalissa Alvaiázeressa Agrupamento de Escolas de Alvaiázere - koulussa. 

Ensimmäisinä päivinä tutustuimme varhaiskasvatukseen. Portugalissa varhaiskasvatus kuuluu 3-5-vuotiaille. 6-vuotiaana alkaa koulu.  

16.5. pääsimme kuuntelemaan kirjailija Sara Rodia paikalliseen kirjastoon. Sara Rodi on tehnyt mm. nuorten kirjoja ja ympäristökasvatukseen kantaaottavia kirjoja. Oppilaat olivat hyvin kiinnostuneita vierailusta ja pyysivät nimikirjoituksia. Illalla yhteyshenkilömme kuljetti meitä lähialueen nähtävyyksiä ihailemaan.  

17.5. aamupäivällä koululla vietettiin Saint Patrickin päivää, johon koko koulu osallistui. Oppilaat olivat itse suunnitelleet päivään sopivat t-paidat, joita he esittelivät tuomarien edessä catwalkilla. Paras paita palkittiin. Iltapäivällä jalkauduimme oppitunneille seuraamaan opetusta. Illalla vierailimme läheisessä Tomarin historiallisessa kaupungissa, josta löytyy mm. temppeliritarien linnoitus ja luostari. 

20.5. aamulla kuulimme koulun kirjastossa 5.luokkalaisten äidinkielen tunneille tekemiä tarinoita, joihin he olivat käyttäneet “Story roulette”-menetelmää. Iltapäivän vietimme läheisessä kyläkoulussa, jossa on päiväkoti ja luokat 1-4. Oppilaita on yhteensä alle 40 ja opettajia 2.  

21.5. kävimme seuraamassa 5.luokkalaisten englannin tuntia. Portugalilaiset olivat arempia käyttämään englantia kuin samanikäiset suomalaisoppilaat.  

Kouluvierailun lisäksi saimme mahdollisuuden nähdä satamakaupunki Porto ja pääkaupunki Lissabon. Lue lisää maaliskuun Job shadowing -liikkuvuudesta sekä Yhteiskoulun ja lukio Hello Teenager! -hankkeesta täältä:
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/10.2.2023

14.3.2023 Globaalikasvatuksen verkostoviesti 5/2022-2023

Ajankohtaista Tampereen alueella

Satakielikuukausi 21.2. - 21.3.2023
Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.
 
Lue lisää Satakielikuukaudesta Globaalipolku-blogista:
 

Rasismin- ja syrjinnänvastainen viikko, viikko 12
Rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen päivään 21.3. kyseisellä viikolla otetaan kantaa ympäri maailman syrjimättömyyden, antirasismin, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.
 
Lue vinkit viikon viettoon Tampereen alueen Globaalipolku-blogista: 
 
Myös Rauhankasvatusinstituutin sivustolta löytyy kattavasti materiaali- ja tehtävävinkkejä sekä videoita ikäryhmittäin: 

 
Maailma vuonna 2050 - keskustelutilaisuus nuorille 31.3.2023
Porin, Rauman ja Pirkanmaan UNESCO PAX-verkoston koulut järjestävät 31.3.2023 klo 9.30-10.30 alueiden nuorille yhteisen Teams-keskustelutilaisuuden Maailma vuonna 2050. Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan oppilaillesi/opiskelijoillesi mahdollisuuden osallistua keskusteluun, ilmoita siitä sähköpostitse ja saat ennakkomateriaalin + lisätiedot tapahtumasta: jenni.decandia@orivesi.fi
 
Lue lisää aiheesta UNESCO:n Futures of Education -sivustolta: 
 
 
La Grande Lessive -Pyykkipäivä 28.4.2023
Kansainvälistä taidetapahtumaa Pyykkipäivää vietetään Tampereen seudulla 28.4.2023. Kutsumme kaikki Tampereen koulut toteuttamaan taidetta teemalla "Minun majani on sinun majasi." 
 
Lue lisää teemapäivästä Globaalikasvatus-blogista: 
 
 
Europe Hour - Yhteinen tuntimme 9.5.2023
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita seuraamaan Europe Hour Teams -tapahtumaa 9.5.2023 klo 10-11. Tapahtumassa näemme lyhyitä live-tervehdyksiä kouluilta Tampereen seudun kunnista teemalla "Yhdessä vahvoja". Kaikki halukkaat voivat ilmoittautua myös live-tervehdyksen lähettäjäksi! 
 
Lue tarkemmat ohjeet tapahtumaan osallistumisesta Globaalipolku-blogista: 
 
 
Toivon Agenda - Toivon ja kestävyyden suurtapahtuma 23. - 25.5.2023
Agenda 2030 tavoitteet läheisiksi - toiminnallisesti, vaikuttavasti ja näkyvästi. Toivon Agendassa ohjelmassa livestriimejä, kilpailuja, työpajoja ja paljon muuta. Osallistuminen on helppoa ja hauskaa! 
 
Lue lisää tapahtumasta Globaalipolku -blogista: 

 
Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat
Monipuolisin työtavoin ja tarinallisuuden keinoin pidettävät Rauhankoulun kouluvierailut on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta. 
 
Lue lisää työpajoista Globaalipolku-blogista: 
 
 
 
Tulevia koulutuksia
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.2023 Unesco-iltapäiväkahveilla

Oriveden lukio on Unesco-koulu ja mukana useammassa Unesco-koulujen verkostossa. Maanantaina 13.3.2023 Oriveden lukion edustajat osallistuivat etä-kahvitilaisuuteen vaihtamaan kuulumisia muiden suomalaisten Unesco-koulujen edustajien kanssa. 

Tilaisuuden ohjelma:

 • Suomen Unesco ASPnet -koordinaattori esittäytyy: Jaakko Lindfors (OPH)
 • Ajankohtaista hankerahoituksista: Nina Eskola (OPH)
 • Unesco ASPnet -aluekoordinaattorien esittäytyminen
 • Vapaa sana
 • Iltapäiväkahvien päättäminen


13.3.2023 It's time to say goodbye

Oriveden lukiossa opiskelleet vaihto-opiskelijat lähtivät kotimatkalle kuukauden mittaisen vaihdon päätyttyä 13.3.2023.

Erasmus+ -vaihto Orivedellä oli nuorille unohtumaton elämys!

 


Lue tarkemmin italialaisnuorten vaihdosta Orivedellä: 


Welcome to Oriveden lukio: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/13.2.2023-welcome-to-oriveden-lukio


Team Erasmus+ Villasukkajuoksun SM-kisoissa: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/18.2.2023-team-erasmus-villasukkajuoksujen-sm-kisoissa


eTwinningiä lukion ruotsin tunnilla: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.3.-etwinningia-lukion-ruotsin-tunnilla


Italialaiset Erasmus+ vaihto-opiskelijat yhteiskoulun opekokouksessa: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.3.2023-italialaiset-vaihto-opiskelijat-opekokouksessa


10.3.2023 UNESCO Yhteinen Itämeri -suunnittelupalaveri

Seilin kansainvälinen kestävän kehityksen leiri järjestetään 2.-5.5.2023 Seilissä Turun saaristossa. Seilin leirillä tavoitteena on tavata Suomen ja muiden Itämeren maiden UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -koulujen opettajia ja opiskelijoita ja oppia kestävään kehitykseen liittyviä asioita.

Seilin kestävän kehityksen leirillä kasvetaan maailmankansalaisina ja toimitaan yhdessä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Opettajille ja kouluille leiri mahdollistaa verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Koska leirille on kutsuttu mukaan myös kansainvälisiä vieraita Itämeren alueen Unesco ASPnet Baltic Sea Project -kouluista, leirin kielenä käytetään englannin kieltä.Orivedeltä leirille osallistuu Oriveden lukion ja yhteiskoulun oppilaista, opiskelijoita ja opettajia. 

Perjantain 10.3.2023 suunnittelukokoukseen osallistuivat Yhteinen Itämeri -hankkeen koulujen edustajat suunnittelemaan leirin toteutusta yhteisesti. 


8.3.2023 Italialaiset Erasmus+ vaihto-opiskelijat Yhteiskoulun opekokouksessa

Oriveden lukiossa opiskelee kuukauden ajan kolme italialaista Erasmus+ vaihto-opiskelijaa. Vahtarit vierailivat yhteiskoulun opekokouksessa kertomassa minkälaista on olla Suomessa ja Orivedellä vaihdossa. Suomeen saavuttuaan nuoret tutustuivat ensin Helsinkiin ja Helsingin nähtävyyksiin. Ensimmäinen suuri hämmästyksen aihe nuorille oli suomalaisten hiljaisuus. Italiassa ihmiset tervehtivät toisiaan, keskustelevat kovaan ääneen ja kaduilla on kova melu. Suomessa jopa autot ovat hiljaisempia kuin Italiassa! Ensimmäisen vaihtoviikon aikana nuoret kävivät Tampereella. Viikonloppuna nuoret osallistuivat Orivedellä järjestettyihin Villasukkajuoksun SM-kisoihin. ErasmusPlus-joukkue sijoittui kisassa hienosti viidenneksi! 
Suomalainen ja italialainen koulu eroavat toisistaan monella tapaa. Opekokouksessa nuoret kertoivat tekemistään havainnoista vaihdon ensimmäisten viikkojen aikana. 


Kolmas vaihtoviikko oli talvilomaviikko, jonka aikana nuoret pääsivät koiravaljakon kyytiin, rekiajelulle suomenhevosen kyytiin sekä kokeilemaan avantouintia. Viikon aikana nuoret pääsivät näkemään revontulia Oriveden illassa. Yhtenä lomapäivänä nuoret kävivät Eräpyhän luontokohteessa, jossa paistettiin laavulla makkaraa ja vaahtokarkkeja. 

Talvilomaviikko huipentui Rovaniemen reissuun, jossa vaihto-opiskelijat tapasivat joulupukin ja kävivät katsomassa Orpon lentopallo-ottelun!

Erasmus+ -vaihdon aikana italialaisnuoret osallistuivat myös koulujenväliseen eTwinning-projektityöskentelyyn. Projektin yhtenä teemana on hyvinvointi. Italialaisnuoret osallistuvat eTwinning-työpajaan lukion ruotsin tunnilla, jossa hyvinvointivinkkejä jaettiin nuorilta nuorille ruotsiksi, italiaksi, ranskaksi ja englanniksi. Lue lisää eTwinning-työskentelystä täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.3.-etwinningia-lukion-ruotsin-tunnilla

8.3. eTwinningiä lukion ruotsin tunnilla

Oriveden lukion 1. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat eTwinning-yhteistyöprojektiin yhdessä italialaisten projektipartnerien kanssa osana ruotsin opintojaan. Ruotsinopinnoissa nuorilla on teemana hyvinvointi.

Oriveden lukiossa on parhaillaan italialaisen partnerikoulun kolme opiskelijaa Erasmus+ -vaihdossa. Nämä Erasmus+ -vaihto-opiskelijat valmistivat italian, ranskan ja englannin kielisiä julisteita, joihin oli koottu nuorilta nuorille vinkkejä miten huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

eTwinning-projektissa suomalaiset ja italialaiset nuoret vinkkaavat toisilleen eri kielillä minkälaisilla arjen valinnoilla he voivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Erasmus+ -vaihto-opiskelijat osallistuivat 8.3.2023 Oriveden lukion ruotsin tunnille, jossa suomalaisnuoret valmistivat italialaisten mallien pohjalta vastaavanlaisia julisteita ruotsin kielellä. Erasmus+ -vaihto-oppilaat esittelivät omat julisteensa ja ne toimivat malleina ruotsin tunnilla valmistuville julisteille. Ruotsin tunnilla valmistui julisteita ruotsin kielellä. Julisteisiin liitettiin italialaisvaihto-opiskelijoiden avulla myös muutama hyvinvointiaiheinen suomi-italia-käännös.Tunnin lopussa pelattiin vielä Italia-aiheinen Kahoot. Kysymykset olivat englanniksi, jotta italialaiset ja suomalaiset opiskelijat pystyivät osallistumaan. Mitä veikkaat, minkä maan edustaja vei Kahoot-visassa voiton? 


Valmiit julisteet ladataan projektin Twinspaceen, josta mallia työskentelylle ottavat italialaiskoulun opiskelijat. He valmistavat vastaavia julisteita oman koulunsa englannin kielen ja mahdollisesti muiden kielten tunneilla.

Julisteet ripustetaan molempien partnerikoulujen luokkien seinille. Tätä yhteistyötä on mahdollista halutessaan laajentaa myös muiden vieraiden kielten tunneille!


8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

International Women's Day

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Samana vuonna vietettiin YK:n kansainvälistä naisten teemavuotta, jota seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985 sekä useita naisten maailmankonferensseja. Naistenpäivän historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta, tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on vahvistettu jo YK:n peruskirjassa vuonna 1945. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986.

Lue lisää: 
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-naistenpaiva

7.3.2023 Kohti syrjimätöntä koulua opintopiiri Orivedellä

7.3.2023 käynnistyi Orivedellä opintopiiri Kohti syrjimätöntä koulua.


Opintopiirissä on mukana edustajia kaikista Oriveden kouluista. Opintopiirissä pohdittiin mitä syrjintä on ja minkälainen on inklusiivinen koulu. 

Lämpimät kiitokset kouluttajalle antoisasta iltapäivästä! 

Lue lisää opintopiiristä täältä: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/31.1.2023-kohti-syrjimatonta-koulua-opintopiiri-kaynnistyy-oKuvan esikatselu

6.3.2023 Vierailulla Alvar Aallon pääkaupungissa

Oriveden lukion italialaiset Erasmus+ vaihto-opiskelijat vierailivat Alvar Aallon pääkaupungissa Jyväskylässä yhdessä Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijan kanssa. Nuoret tutustuivat kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Vierailuun sisältyi myös tapaaminen Jyväskylän kaupungin globaalikasvatuksen koordinaattorin kanssa. 3.3. Maailman luontopäivä

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 maaliskuun 3. päivän maailman luontopäiväksi. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa meitä luonnon monimuotoisuudesta ja toisaalta myös sen haavoittuvaisuudesta.

Luonnon arvo ihmisen hyvinvoinnille on korvaamaton. Vuosituhansien ajan ihmiset ja kulttuurit ovat olleet riippuvaisia luonnosta ja sen rikkaista antimista, jotka ovat tarjonneet ihmisille niin ruokaa, lääkkeitä, vaatetusta kuin hengellistä ravintoakin. Luonto ja sen monimuotoisuus ovat kuitenkin uhattuina. Useita eläin- ja kasvilajeja uhkaa sukupuutto muun muassa niiden elinympäristöjen kutistuessa ja laittoman kaupan lisääntyessä.

Lue lisää: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/maailman-luontopaiva


3.3. Kainsainvälinen villin luonnon päivä

World Wildlife Day

Joulukuussa 2013 otettiin käyttöön villiä luontoa koskeva virallinen YK-päivä, jonka ajankohdaksi valittiin 3. maaliskuuta uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kauppaa käsittelevän CITES-sopimuksen käyttöönoton kunniaksi. Tänä päivänä juhlimme maailman monimuotoista villien kasvi- ja eläinlajien kirjoa. Samalla muistutetaan myös salametsästyksen riskeistä, luonnonsuojelun tärkeydestä ja korostetaan kaiken luonnon monimuotoisuutta vastaan kohdistetun rikollisuuden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Lue lisää: 
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-liiton-tapahtumat/kansainvalinen-villin-luonnon-paiva

1.3. Syrjinnänvastainen päivä

Zero Discrimination Day

Joka seitsemäs hiv-tartunnan kanssa elävältä on evätty pääsy terveydenhuollon pariin ja joka kymmenes on joutunut sairautensa takia työsyrjinnän kohteeksi. Syrjinnän vastainen päivä on YK:n aids-järjestön UNAIDS:n aloittama kampanja, jonka tarkoituksena on vapauttaa hivin ja aidsin kanssa eläviä ihmisiä sosiaalisesta stigmasta ja syrjinnästä ja tukea heidän osallistumaan yhteiskuntansa toimintaan sen täysivaltaisina ja tasa-arvoisina jäseninä.  Kampanjan yhtenä johtotähtenä on nobelin rauhanpalkinnon voittaja ja UNAIDS:n syrjinnän vastainen lähettiläs Aung San Suu Kyi.

Lue lisää: 
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-liiton-tapahtumat/syrjinnan-vastainen-paiva


Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys - Mitä ne tarkoittavat? 

Katso Oikeiusministeriön tuottamia videoita aiheesta: 
https://kulttuurinvuosikello.fi/syrjinnan-vastainen-paiva-1-3-oikeusministerion-tuottamia-videoita/

24.2.2023 eTwinningiä Niittykukan päiväkodissa

Niittykukan päiväkoti on mukana eTwinning-projektissa Eco-friendly Schools yhdessä italialaispartnerien kanssa. Perjantaina 24.2.2023 päivitettiin projektin TwinSpaceen uusimmat uutiset eTwinning-yhteistyön etenemisestä. 

eTwinning-projektissa on mukana 3-11-vuotiaita italialaisia ja orivesiläisiä lapsia. Yhteistyön teemoja ovat ympäristö ja liikunta. Niittykukan päiväkodissa vietettiin aineetonta päivää. Isommat lapset leipoivat runebergintorttuja ja tarjoilivat niitä pienemmille lapsille. eTwinning-kumppaneille kerrottiin tapahtumasta. Samalla kerrottiin kuka oli Runeberg ja lähetettiin ohje runebergin torttujen laatimiseen myös Italiaan! 


Lue lisää Niittykukan päiväkodin eTwinning-projektista täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.11.2022-eco-friendly-schools-etwinning-projekti-kaynnisty#top
22.2.2023 Oriveden kaupungin Erasmus+ -akkreditointi YLE:n uutisissa

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa Oriveden kouluille ja päiväkodeille kansainvälisen yhteistyön pitkäjänteisen suunnittelun ja laadullisen kehittämisen.

Lukuvuosittain 10% jokaisen Oriveden koulun oppilaista ja opetushenkilöstöstä pääsee osallistumaan Erasmus+ -opintomatkoille. Tämän lisäksi kaikilla halukkailla Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollista lähteä vaihto-opiskelijaksi 1-12 kuukaudeksi. Erasmus+ -opiskelijavaihto on Oriveden lukion opiskelijoille täysin maksuton. 


Kansainvälinen yhteistyö on paljon muutakin kuin opintomatkoja
Kaikki Oriveden koululaiset osallistuvat koulupolkunsa aikana verkon välityksellä toteutettavaan virtuaaliseen eTwinning-yhteistyöhön muiden eurooppalaiskoulujen oppilaiden kanssa. eTwinning on helppoa ja hauskaa kv-yhteistyötä, joka tarjoaa nuorille kansainvälisyyskokemuksia kotiluokasta käsin. Erasmus+ -matkoille osallistuvat oppilaat tekevät eTwinning-yhteistyötä isäntäkoulun oppilaiden kanssa. 


Erasmus+ -vieraita
Oriveden kouluissa ja päiväkodeissa vierailee myös paljon Erasmus+ -vieraita muista Euroopan maista. Erasmus+ -vierailut vahvistavat omalta osaltaan kansainvälisyyttä Oriveden koulujen ja päiväkotien arjessa.


Yhteistyössä on voimaa

Oriveden kv-toiminnan avaintekijöitä ovat koulujen ja päiväkotien yhteistyö sekä kaupunkitason kv-toiminnan koordinointi. Kaikki Oriveden koulut noudattavat yhteistä Erasmus+ -suunnitelmaa, jonka toteumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä.


Katso YLE:n paikallisuutisten juttu Oriveden kaupungin Erasmus+ -akkreditoinnista

Katso YLE:n verkkosivuilla julkaistu uutinen Oriveden kaupungin Erasmus+ -akkreditoinnista22.2.2023 eTwinningiä Vuokkokujan päiväkodissa

Vuokkokujan päiväkoti on mukana eTwinning-projektissa nimeltä Eco-friendly Schools. Projektin teemana on ympäristö ja liikunta. Päiväkodin arjen toimintaa esitellään italialaisille projektipartnereille ja he vastaavasti esittelevät omaa arkeaa, päiväkotiaan ja lähiympäristöään orivesiläisille. 

Projekti käynnistyi syksyllä 2022, ja jatkuu kevääseen 2023. Joulua ennen lapset tapasivat toisensa videopuhelussa. Seuraavaksi vaihdetaan ideoita erilaisista liikuntaleikeistä/-aktiviiteteista. 22.2.2023 päivitettiin projektin Twinspacea ja kutsuttiin uudelle eTwinning-alustalle rekisteröityneet käyttäjät mukaan projektin TwinSpace-työskentelytilaan. Lue lisää Vuokkokujan päiväkodin eTwinning-projektista täältä: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.11.2022-eco-friendly-schools-etwinning-projekti-kaynnisty#top

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/21.12.2022-season-s-greetings-etwinning-videopuhelu-italiaan

21.2. - 21.3.2023 Satakielikuukausi

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa Satakielikuukauden 21.2.–21.3. aikana.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015. Satakielikuukauden koordinoiva taho on ollut vuodesta 2020 lähtien Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Lue lisää ja lähde mukaan: https://satakielikuukausi.fi/


21.2.2023 eTwinning lukiossa

Lukion uuden opetussuunnitelman mukaisesti lukio-opiskelijoita tulee ohjata aktiiviseen ja suunnitelmalliseen kansainväliseen toimintaan hyödyntämällä kotikansainvälisyyttä ja kansainvälistä liikkuvuutta. Kotikansainvälisyys käsittää esimerkiksi kansainvälisiä projekteja, jotka toteutetaan lukiossa, sen lähiympäristössä tai virtuaaliteknologian avulla. eTwinning sopii loistavasti kotikansainvälisyyden toteutukseen!


eTwinning osana lukio-opintoja

Oriveden lukiossa eTwinningiä hyödynnetään virtuaalisessa yhteistyössä. eTwinning-työskentelyä toteutetetaan osana koulun Erasmus+ -yhteistyötä sekä osana eri oppiaineiden opetusta.

Lukiossa opiskelutahti on vauhdikkaampaa kuin perusopetuksessa. Tästä huolimatta eTwinning istuu erinomaisesti myös lukion arkeen. Alla muutama esimerkki eTwinningin hyödyntämisestä Oriveden lukiossa.


eTwinning lukion fysiikan tunnilla

Oriveden lukion 1. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat lukion eTwinning-projektiin osana fysiikan ja ruotsin opintojaan. Fysiikan tunnilla suomalaiset ja italialaiset opiskelijat jakoivat yhteisen oppimateriaalin Newtonin laista. Ensin nuoret katsoivat teemaan liittyvän videon, jonka jälkeen he vastasivat pienryhmissä kysymyksiin, joihin vastaukset löytyivät videosta.


Lisämateriaalia fysiikan opintoihin:

Orbits and Kepler’s laws


eTwinning lukion ruotsin tunnilla

Seuraavaksi Oriveden lukion 1. vuosikurssin opiskelijat jatkavat eTwinning-yhteistyötä italialaisten projektipartnerien kanssa osana ruotsin opintojaan. Ruotsinopinnoissa nuorilla on teemana hyvinvointi.

Oriveden lukiossa on parhaillaan italialaisen partnerikoulun kolme opiskelijaa Erasmus+ -vaihdossa. Nämä Erasmus+ -vaihto-opiskelijat valmistavat italiankielisiä ja englanninkielisiä julisteita, joissa lukee nuorilta nuorille vinkkejä miten huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Nuoret vinkkaavat toisilleen minkälaisilla arjen valinnoilla he voivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.


Erasmus+ -vaihto-opiskelijat osallistuvat Oriveden lukion sille ruotsin tunnille, jolloin tunnilla tehdään vastaavanlaisia julisteita ruotsin kielellä. Erasmus+ -vaihto-oppilaat esittelevät omat julisteensa ja ne toimivat malleina ruotsin tunnilla valmistuville julisteille.

Valmiit julisteet ladataan projektin Twinspaceen, josta mallia työskentelylle ottavat italialaiskoulun opiskelijat. He valmistavat vastaavia julisteita oman koulunsa englannin kielen ja mahdollisesti muiden kielten tunneilla.

Julisteet ripustetaan molempien partnerikoulujen luokkien seinille. Tätä yhteistyötä on mahdollista halutessaan laajentaa myös muiden vieraiden kielten tunneille!


Miksi fysiikkaa ja ruotsia opiskellaan englannin kielellä?

Tätä kysyivät Oriveden lukiolaiset, kun heille esiteltiin idea eTwinning-yhteistyöstä italialaiskoulun kanssa. Vastaus kysymykseen löytyy lukion suoraan uudesta opetussuunnitelmasta.


Lukion monipuoliset opiskeluympäristöt edistävät nuorten opiskelumotivaatiota ja rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia. Hyvä ja monipuolinen opiskeluympäristö tukee sekä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä. eTwinning mahdollistaa helpolla ja hauskalla tavalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamisen.


Laaja-alainen osaaminen käsittää opiskelijan hyvään yleissivistykseen ja hyväksi ihmiseksi kasvamiseen, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksiin tarvittavien tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostaman kokonaisuuden.


eTwinning-työskentely monipuolistaa opiskelijan kokemusmaailmaa ja avartaa maailmankuvaa. eTwinning mahdollistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kartutettamisen eri oppiaineiden, niiden välisen yhteistyön sekä laaja-alaisen osaamisen kautta.


eTwinning-työskentely tarjoaa kätevän ja helposti toteutettavan mahdollisuuden vahvistaa lukio-opiskelijoiden kansainvälistä osaamista. Nuoret saavat arvokkaita kokemuksia opiskelusta ja yhteistyöstä virtuaalisessa toimintaympäristössä. eTwinning-työskentelyssä vahvistuvat nuorten globaalikansalaisen asenne, kulttuurinen osaaminen, kielitaito, yhteistyö- ja tiimitaidot.


18.2.2023 Team Erasmus+ Villasukkajuoksujen SM-kisoissa

Oriveden lukion Erasmus+ -vaihto-opiskelijat osallistuivat lauantaina 18.2.2023 Orivedellä järjestettyihin Villasukkajuoksujen SM-kilpailuihin.


Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden joukkueen kisasukat Oriveden omat kaupunkivillasukat


Erasmus+ vaihto-opiskelijoita Aostasta

Oriveden lukiossa aloitti tällä viikolla kuukauden Erasmus+ -vaihdon kolme italialaista vaihto-opiskelijaa. Nuoret tulevat Aostasta Pohjois-Italiasta. Aostan laakson kouluilla ja päiväkodeilla on Oriveden koulujen tapaan Erasmus+ -akkreditointi.

Lue lisää Oriveden ja Aostan laakson koulujen ja päiväkotien Erasmus+ -yhteistyöstä täältä

Lue lisää italialaisnuorten Erasmus+ -vaihdosta Orivedellä täältäOrivedellä yhdenvertaiset mahdollisuudet kv-kokemuksiin

Oriveden kaikki koulut ja päiväkodit noudattavat yhteistä Erasmus+ -suunnitelmaa. Orivedellä kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Kaikkien koulujen oppilailla ja opettajilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua Erasmus+ -liikkuvuuksiin.

Lauantaina 18.2.2023 ennen villasukkajuoksujen joukkuekisaa paikalliset nuoret ja italialaiset vaihto-opiskelijat pääsivät kertomaan YLE:n toimittajalle miten Oriveden koulujen kansainvälisyystoiminta nuorille näyttäytyy. 

Katso videokooste nuorten päivästä täältä: Neljän hengen kisajoukkue

Neljän hengen viestijoukkueessa starttasivat lukion kolme italialaista Erasmus+ -vaihto-opiskelijaa sekä yksi Oriveden lukion opiskelija, joka itse oli viime keväänä Erasmus+ -vaihto-opiskelijana kaksi kuukautta Saksassa. Yhteisenä asusteena nuorilla oli joukkuekisassa yllään Oriveden, Suomen villasukkapääkaupungin omat kaupunkivillasukat. 

Lue lisää Villasukkajuoksujen SM-kisoista: https://villasukkajuoksunsm.fi/Team Erasmus+ pärjäsi kisassa hienosti: Joukkue voitti oman alkueränsä ja pääsi mukaan finaaliin. Team Erasmus+ sijoittui viidenneksi kisassa, jossa joukkueita oli mukana yhteensä 20. Huippua, Team Erasmus+! 17.2.2023 Yhteinen pallo – opas kriittiseen globaalikasvatukseen

Yhteinen pallo – opas kriittiseen globaalikasvatukseen johdattelee lukijansa tarkastelemaan maailmaa uusista näkökulmista.

Oppaassa haastetaan lukijoiden käsityksiä elämästä eri puolilla maailmaa, avataan miten yhteiskunnalliset rakenteet ja globaalit kysymykset vaikuttavat elämiimme sekä kannustetaan vaikuttamaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lataa Yhteinen pallo – opas kriittiseen globaalikasvatukseen (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)
Lue lisää: https://www.changemaker.fi/materiaalit/

16.2.2023 eTwinning-työskentelyä ja italialaisvierailu oppitunnilla

Oriveden yhteiskoulun 9A:n englannin tunnilla 16.2.2023 oppilaat työskentelivät eTwinning-projektin Sustainable LIfestyle parissa.

9A:n eTwinning-projektin ensimmäisessä vaiheessa nuoret tutustuvat toisiinsa laatimalla esittelyt itsestään. Esittelyt voivat olla tekstejä, videoita, PowerPoint-esityksiä. 9A:n oppilaiden esittelyt valmistuivat torstain tunnilla. Seuraavaksi projektissa on ohjelmassa videopuhelu, jossa nuoret pääsevät vielä esittäytymään livenä toisilleen sekä kertomaan omasta koulustaan partnerikoulun oppilaille. Esittelyjen laadinnassa hyödynnettiin linkin takaa löytyvää materiaalia.

Torstain 16.2. oppitunnilla vieraili eTwinning-projektin italialaiskoulun englanninopettaja, joka vieraili viikon ajan Oriveden lukiossa saattaen Orivedelle kolme koulun oppilasta kuukauden mittaiseen Erasmus+ -opiskelijavaihtoon. 

Lue lisää italialaisten vierailusta täältä.

Italialaiskoulun opettaja kertoi 9A:n oppilaille omasta koulustaan ja kotimaastaan. Yhteisessä eTwinning-projektissa teemana on ilmastonmuutos, jonka parissa yhteiskoulun oppilaat työskentelevät englannin ja maantiedon sekä suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla. Aostan laaksossa vuorten lumimäärä on vähentynyt, ja tästä on seurannut kuivuutta lumien sulamisvesien puutteen vuoksi. 

eTwinning-yhteistyö huipentuu toukokuussa 2023, kun yhteiskoulun oppilaat matkustavat Italiaan Aostaan Erasmus+ -akkreditointirahoituksella. Vierailun aikana suomalaiset ja italiaiset oppilaat työskentelevät yhdessä ilmastonmuutos-teeman parissa. 

15.2.2023 Ei kestä! Materiaalipaketti ylikulutuksesta

Ei kestä! -materiaalipaketti ylikulutukseen pitää sisällään löydät tiiviin katsauksen ylikulutuksen syihin ja seurauksiin.

Materiaalissa pohditaan, miten omasta kuluttamisesta voisi tehdä harkitumpaa sekä miten kiertotaloutta voi edistää arjessa. Materiaaliin on koottu runsaasti harjoitteita ja toimintaideoita kuluttamisen käsittelemiseen nuorten kanssa.

Materiaali on osa Changemakerin ylikulutuksen vastaista Ei kestä! -kampanjaa.

Lataa Ei kestä! materiaalipaketti ylikulutuksesta (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

14.2.2023 Hyvää ystävänpäivää!

Rovastinkankaan 4. luokan oppilaat ovat mukana eTwinning-projektissa Eco-friendly Schools yhdessä italialaispartnerien kanssa. Ystävänpäivänä 14.2. Rovastinkankaan koulun ja italialaisen partnerikoulun oppilaat tapasivat toisensa videopuhelussa.Oman koulun esittelyä
Italialaiskoulun oppilaat esittelivät omaa kouluaan sekä kyselivät kysymyksiä suomalaisoppilailta Rovastinkankaan koulusta.

Ystäväkirja
Koulujen esittelyjen jälkeen suomalaisoppilaat esittelivät italialaisille laatimaansa ystäväkirjaa. Seuraavaksi ystäväkirja lähetetään Italiaan ja partnerikoulun oppilaat saavat laatia siihen uusia sivuja. Hauska tapa tutustua partnerikoulun oppilaisiin! eTwinning on helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä! Orivedellä kaikki Oriveden koulujen 5. - 7. luokan oppilaat osalilstuvat eTwinning-työskentelyyn lukuvuosittain. Tämä lisäksi Oriveden päiväkodit, esikouluryhmät, alakoulut, yläkoulu ja lukio ovat mukana Valle d'Aostan alueen koulujen ja päiväkotien kanssa toteutettavassa eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyössä. 

Lue lisää eTwinning-projektista Eco-Friendly Schools

Lue lisää eTwinningistä

14.2.2023 Vuosikello Oriveden lukio Unesco-verkostoyhteistyöhön

Vuosikello Unesco-verkostoyhteistyön tueksi


Porin, Rauman ja Tampereen Unesco-koulut muodostavat yhdessä Unesco PAX-verkoston. Verkoston koulut ovat laatineet yhteisen PAX-vuosikellon verkostoyhteistyön tueksi. 


PAX-verkoston vuosikelloon on kirjattu säännölliset tapaamisajankohdat -ja paikat, vuosittaiset PAX-verkoston koulujen yhteiset aktiviteetit, PAX-blogin kirjoitusvuorot sekä yleinen Unesco-toiminnan aikataulutus. Vuosikelloon on aikataulutettu lisäksi koulujen Unesco-toiminnan arviointi ja -yhteissuunnittelu sekä koulujen Unesco-lähettiläiden rekry ja koulutus. 

Yhteinen vuosikello tekee verkoston toiminnasta selkeämpää ja ryhdikkäämpää. Kaikilla kouluilla on omat aikataulut, mutta vuosikellon ansiosta Unesco-toiminta pystytään huomioimaan paremmin kouluilla lukuvuotta suunniteltaessa. Vuosikellon avulla varmistetaan myös, että unescolaisuus näkyy ja kuuluu Unesco-kouluilta vaaditulla tavalla kaikkien verkoston koulujen arjessa. Vuosikello vahvistaa koko kouluyhteisön sitoutumista verkostoyhteistyöhön. 

Aktiivinen verkostoyhteistyö mahdollistaa yhteisen Unesco-toiminnan kehittämisen. Vuosikellon lisäksi PAX-verkoston kouluilla on ajatuksena yhtenäistää koulujen Unesco-toimintaa laatimalla yhteinen opasmateriaali, joka sisältää Unesco-lähettiläiden koulutusmateriaalin, yhteisen syksyn viestin koteihin ja yhtenäiset Powerpoint-diat Unesco-toiminnan esittelyyn lukuvuoden alussa ja vanhempainilloissa. 

Lue lisää PAX-verkoston toiminnasta täältä. 


13.2.2023 Welcome to Oriveden lukio!

Oriveden lukion uudet Erasmus+ -vaihto-opiskelijat saapuivat Orivedelle 13.2.2023. Nuoret ovat kotoisin Aostasta Pohjois-Italiasta. Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina M. Adelaide" di Aosta on tuttu yhteistyökoulu, jossa Oriveden opettajia on vieraillut Job shadowing -vaihdossa ja Oriveden lukiolaisia on ollut Erasmus+ -vaihdossa.

Italialaisnuoret ovat kuukauden ajan Erasmus+ -vaihdossa Orivedellä. Nuorten kanssa Orivedelle matkusti heidän englanninopettajansa, joka on nuorten vaihdon ensimmäisen viikon ajan Job shadowing -vierailulla lukiossa. 

Ensimmäisenä koulupäivänä italialaiset ottivat vastaan lukion rehtori ja apulaisrehtori. Tervetulotilaisuuden jälkeen italialaisten Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden tutor Iida esitteli vieraille koulua ja Orivettä. Job shadowing -vierailun tavoitteita ovat suomalaiseen koulujärjestelemään tutustuminen, englannin opetuksen seuraaminen sekä tulevan eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyön suunnittelu. Job shadowing -opevaihdossa oleva opettaja osallistuu oman englanninryhmänsä kanssa Oriveden yhteiskoulun 9.lk:n eTwinning-projektiin projektipartnerina. Lue lisää yhteisestä eTwinning-projektista täältä. 

10.2.2023 Yhteiskoulun eTwinning-projekti Sustainable Lifestyle

Yhteiskoulun 9.luokan oppilaat aloittivat tammikuussa eTwinning-projektin yhdessä aostalaiskoulun kanssa. Projektityöskentely on osa englannin, maantieteen sekä suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja. eTwinning-työskentelyn lisäksi koulut toteuttavat Erasmus+ -liikkuvuuksia. 

Perjantaina 10.2.2023 projektiin osallistuvilla opettajilla oli etätapaaminen, jossa yhdessä käytiin läpi projektin seuraavien aktiviteettien toteutusta sekä käytiin läpi projektin Twinspacen rakennetta. Oppilaat ovat valmistelleet tulevaa videopuhelua varten esittelyvideoita, diaesityksiä ja kirjoittaneet englanninkielisiä esittelytekstejä

Projekti käynnistyi tammikuussa italialaisopettajan Job shadowing -vierailun aikana. Helmikuussa oppilaat osallistuvat eTwinning-aktiviteetteihin, ja helmikuun lopulla oppilaat tapaavat toisensa videopuhelussa. Maaliskuussa yhteiskoulun opettajat käyvät Jod shadowing -vierailulla Aostassa. Huhtikuussa oppilaat tapaavat toisensa videopuhelun välityksellä. Toukokuussa yhteistyö huipentuu yhteiskoulun Erasmus+ -vierailuun Italiassa Aostassa, jossa nuoret pääsevät työskentelemään yhdessä eTwinning-projektin teemojen parissa. 

January

 • Project start
 • Job shadowing in Orivesi (Finland)

 

February

 • Netiquette
 • Project activity: Getting to know each other 
 • Online meeting - Getting to know each other

 

March

 • Project activity: Presentations
 • Job shadowing in Aosta (Italy)

 

April

 • Online meeting - Presentations


May 

 • Erasmus+ group mobility to Aosta (Italy)
 • Project workshop: Sustainable Lifestyle
 • Project evaluation
 • Project dissemination
10.2.2023 Askel eteenpäin

Sosiaalinen epätasa-arvoisuus alkaa usein syrjinnästä ja yksilöiden tai ryhmien yhteiskunnan ulkopuolelle jättämisestä, eriarvoisista mahdollisuuksista ja lähtökohtien epätasa-arvoisuudesta. Askel eteenpäin -harjoituksessa osallistujat kokevat, miltä tuntuu olla “joku toinen”.

Olemme kaikki keskenämme samanarvoisia, meille jokaiselle kuuluu samat ihmisoikeudet. Joskus kuitenkin saattaa tuntua, että toiset meistä ovat enemmän tasa-arvoisia kuin toiset. Tämän harjoituksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja empatiaa erilaisuutta kohtaan, lisätä tietoisuutta yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta sekä eri vähemmistöjen arjen todellisuudesta. Harjoituksen roolit ovat kuvitteellisia. Harjoitusen kulku on kokonaan riippuvainen osallistujien rooleille luomista kohtaloista, oikeita ja vääriä ratkaisuja ei ole.

Lisätietoa ja materiaalit harjoitukseen: 
https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeuskasvatus/menetelmat-ja-materiaalit/harjoitukset/askel-eteenpain/


10.2.2023 Erasmus+ Job shadowing Portugalissa

Maaliskuussa Eräjärven koulun esiopetuksen opettaja, Rovastinkankaan koulun alakoulun opettaja ja koulunkäynninohjaaja osallistuvat Job shadowing -liikkuvuuteen Portugalissa Alvaiázeressa.

Vastaanottava koulu Agrupamento de Escolas de Alvaiázere on partnerina Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! Yläkoululaiset ja lukiolaiset ovat työskennelleet yhdessä portugalaiskoulun kanssa seuraavien hanketeemojen parissa: 

 • Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa


Nyt Erasmus+ - ja eTwinning-yhteistyö laajenee Orivedellä ja Alvaiázeressa esiopetuksen ja alakoulujen puolelle. Maaliskuun Job shadowing -vierailun aikana osallistujat tutustuvat portugalilaiseen partnerikouluun sekä siellä toteutattavaan Vihreä lippu (Eco-Schools programme) -toimintaan. Tarkoituksena on laatia vierailun aikana yhteistyösuunnitelmia Vihreä lippu -toiminnan osalta. Portugalilaiskoulu sai juuri Erasmus+ akkreditoinnin. Molempien partnerien akkreditointi mahdollistaa vastavuoroisten liikkuvuuksien suunnittelun pitkäjänteisesti.

Tällä viikolla tulevaan liikkuuvuuteen valmistauduttiin hankkimalla matkaliput ja varaamalla majoitus. Orivedellä kaikki Erasmus+ -liikkuvuuksiin osallistujat täyttävät ennen matkaa henkilökohtaisen vastuullisuussuunnitelman

Lue lisää Erasmus+ -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027


9.2.2023 Yhteiskoulun uusi eTwinning-projekti käynnistyy!

Oriveden yhteiskoulun hyvinvointiagentit ovat aloittaneet uuden eTwinning-projektin yhdessä kahden Valle d'Aostan alueen koulun kanssa. Projektissa teemoina ovat hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus. 

Nuoret tapasivat ensimmäisen kerran toisensa videopuhelussa torstaina 8.2.2023. Perjantaina 9.2.2023 pidettiin projektiin osallistuvien opettajien kesken palaveri, jossa sovittiin yhdessä projektin aikataulutuksesta sekä työnjaosta osallistujien kesken. 

Projektin aikana nuoret esittelevät toisilleen omaa koulua, paikkakuntaa sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Oriveden yhteiskoulun oppilaat kertovat hyvinvointiagentti-toiminnasta italialaispartenereille ja italialaiset esittelevät Valle d'Aostan alueen vastuullista turismia ja miten kestävän tulevaisuuden rakentaminen huomioidaan Valle d'Aostan alueella. 

Mukana projektissa on erityisoppilaita Italiasta. eTwinning tarjoaa upean mahdollisuuden osallistaa kaikki nuoret kv-yhteistyöhön. Aina ei ole tarpeen matkustaa ulkomaille, kv-kokemuksia voi saada omassa arjessa, omassa luokassa! 

9.2.2023 Avoin museo

Kansainvälisyyskasvatus opettaa globaalissa maailmassa tarvittavia taitoja ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus pohtia mitä on olla suomalainen, eurooppalainen ja koko maailman kansalainen.

Yhteinen kulttuuriperintömme aina esihistoriasta keskiaikaisiin linnoihin ja itsenäistyvän Suomen historian käännekohtiin on avattu vapaasti nautittavaksi. Suomen kansallismuseon linnat, museot, kokoelmat ja tutkimus tarjoavat sisältöjä opettajille opetuksen tueksi sekä laajasti kaikille historiasta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Tutustu tarjontaan tästä: 
https://www.kansallismuseo.fi/fi/avoin-museo8.2.2023 Team Orivesi mukaan Toivon Agenda -tapahtumaan!

Toivon ja kestävyyden suurtapahtuma

23.–24.5.2023

Agenda 2030-tavoitteet läheisiksi – toiminnallisesti, vaikuttavasti ja näkyvästi.

Kenelle? Lapsille, nuorille ja kasvatusalan ammattilaisille
Missä? Ympäri Suomea ja virtuaalisesti

Ohjelmassa livestriimejä, kilpailuja, työpajoja, virtuaalivierailuja ja paljon muuta.

Osallistuminen on helppoa ja hauskaa!

  1. Kuka tahansa voi järjestää ohjelmaa Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyen, missä tahansa. 
  2. Järjestäjä päättää missä ja miten ohjelma toteutuu, millainen ohjelma on ja kenelle se on suunnattu. 
  3. Järjestäjä ilmoittaa ohjelmansa osaksi tapahtumaa tällä lomakkeella. ​
  4. Lomake muutetaan ohjelmakortiksi Toivon Agenda-sivustolle.​
  5. Osallistujat löytävät ohjelman Toivon Agenda-sivulta ja osallistuvat siihen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

TULE MUKAAN!


https://supervoimia.fi/toivon-agenda/

7.2.2023 Arrivederci!

Oriveden lukion Erasmus+ -vaihto-opiskelijat palasivat takaisin Italiaan 7.2.2023. Kuukauden kestänyt vaihto tarjosi italialaisnuorille mahdollisuuden tutustua Suomeen ja Oriveteen sekä Suomen kieleen ja kulttuuriin. Italialaisten vaihto-opiskelijoiden tutorina toimi Oriveden lukion opiskelija Iida, joka oli viime syksynä itse italialaisvaihtoreiden koulussa Aostassa Erasmus+ -vaihto-opiskelijana. Lue Iidan Italian vaihdosta täältä. 

Vaihdon aikana nuoret osallistuivat Oriveden lukion ja yhteiskoulun oppitunneille. Myös paikalliset nuoret pääsivät käymään keskusteluja englanniksi. Erasmus+ -vieraiden vastaanottaminen on osa koulujen kansainvälisyyskasvatusta. Kotikansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuden päästä osallistumaan kv-toimintaan omassa koulussa tai opetusryhmässä. 

Kuukauden aikana italialaisnuoret pääsivät laskettelemaan, hiihtämään ja luistelemaan sekä kokeilemaan avantouintia ja koiravaljakkoajelua. Tämän lisäksi nuoret kävivät Helsingissä ja Tampereella. 

Lue lisää Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden Helsingin reissusta täältä.

Lue lisää Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden talviliikuntapäivästä täältä. 

Lue lisää Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden Tampereen reissusta täältä

7.2.2023 Safer Internet Day

Together for a better internet

Safer Internet Day takes place every year.
This year's Safer Internet Day took place on Tuesday, 7 February 2023. The Safer Internet Day slogan of “Together for a better internet” encourages everyone to join the movement, to participate, and to make the most of the internet’s potential to bring people together. With a global, community-led approach, Safer Internet Day encourages everyone to come together and play their part. There are many ways to do this.

Read more: 
https://www.saferinternetday.org/home

6.2. Saamelaisten kansallispäivä

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Päivän historiallinen tausta juontaa juurensa vuoteen 1917, jolloin pohjoismaiden saamelaiset sopivat valtion rajat ylittävästä yhteistyöstä Trondheimin pohjoismaisessa saamelaiskokouksessa.

Juhlapäivä on saamelaisten liputuspäivä, lisäksi viranomaiset suosittelevat yleistä liputusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa päivän kunniaksi. Myös edeltävä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esitti, että kaikissa Suomen kouluissa tulisi viettää Saamen kansallispäivää sekä edistää sitä kautta kasvua tietoon ja ylpeyteen ainoasta Euroopan unionin alueella asuvasta alkuperäiskansasta.

 

Saamelaisten kansallispäivällä on tärkeänä juhlapäivänä mahdollisuus vahvistaa saamelaisten omaa kulttuurista identiteettiään ja yhteisöllisyyttä, toisaalta lisätä muiden tietoa ja mahdollisuuksia tutustua saamelaisuuteen ja saamen kieliin. Koulut eri puolilla Suomea ovat hyvin erilaisia siinä suhteessa, minkä verran luokissa on saamelaisia oppilaita tai opettajia. Sen myötä on tietysti eroja siinä, minkä verran tämä juhlapäivä on oman kielen ja kulttuuriperinteen juhlaa ja kuinka paljon ehkäpä aivan uutena asiana tutustumista.

Kuinka moni oppija tietää, että saamelaiset ovat koko EU:n ainoa virallinen alkuperäiskansa ja että saamelaisia lasketaan olevan eri maissa yhteensä noin 75 000–100 000 ja Suomessa noin 10 500? Kieliäkin on monia– kaikkiaan kymmenkunta. Pelkästään Suomessa on kolme eri kieliryhmää: pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kieliryhmät. Monet saamelaiskielet ovat vakavasti uhanalaisia ja elinvoimaisimpienkaan kielten asema ei ole täysin huoleton. Saamenkielten puhujat lasketaan yleensä kymmenissä ja sadoissa. Pohjoissaame on puhujamäärältään suurin ja sitä puhuu äidinkielenään noin 10 000 saamelaista. Yhteensä saamelaiskielten puhujia lasketaan olevan noin 30 000–40 000.

Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Oktavuohta - Saamelaistietoa opetukseen
Vinkkejä päivän viettoon

5.2.2023 Erasmus+ -vaihto-opiskelijat viettämässä Runebergin päivää

Oriveden lukion Erasmus+ - vaihto-opiskelijat tutustuivat sunnuntaina 5.2.2023 Tampereen nähtävyyksistä Pyynikin näköalatorniin ja Näsinneulaan.

Runebergin päivän kunniaksi nuoret maistoivat Runebergin torttuja Näsinneulassa. Runebergin päivästä löytyy infoa netistä italiaksi: 
https://rondine.fi/2020/02/le-origini-e-le-celebrazioni-del-runebergin-paiva/?cn-reloaded=1Pyynikin näköalatornin alakerrassa nuoret maistoivat myös tornin kahvilan kuuluisia munkkeja. 


4.2.2023 Italialaiset Erasmus+ -vaihto-opiskelijat nauttimassa Suomen talvesta

Oriveden lukiossa on opiskellut viimeisen kuukauden ajan kolme italialaista Erasmus+ -vaihto-opiskelijaa. Viimeisenä viikonloppuna italialaisnuoret toivoivat vielä pääsevänsä koiravaljakon kyytiin ennen Italiaan paluuta. 

Lauantaina 4.2. nuoret pääsivät ihanan aurinkoisessa säässä Oriveden Kirkkolahdelle koiravaljakon kyytiin. 
Koiravaljakkoajelun jälkeen nuoret pääsivät Säynäniemeen Mämmilän Norppien saunavuorolla kokeilemaan avantouintia. Varmasti unohtumaton kokemus nuorille! 
Suuret kiitokset Caritalle, Irikselle, Savulle, Banditille ja Saagalle päivän järjestämisestä! 


3.2.2023 Bengalia - Lasten työnteko on kaukana leikistä

Bengalia – Roolipeli maailmantalouden ja lapsityövoiman hyväksikäytön välisistä yhteyksistä

Taksvärkki ry:n Bengalia-roolipeli johdattaa oppilaat pohtimaan globaalin talousjärjestelmän rakenteita. Tavoitteena pelissä on ymmärtää lapsityövoiman hyväksikäytön syitä ja seurauksia ja etsiä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.

Globalisaatiolta eli maailmanlaajuistumiselta ei voi välttyä. Se koskettaa kaikkia ihmisiä ja valtioita, niiden taloutta, politiikkaa ja kulttuuria. Maailmassa elää kuitenkin noin miljardi ihmistä, joiden elämään globalisaatio tuo enimmäkseen haittaa. Monet kehitysmaat kärsivät käänteisestä globalisaatiosta: ne kantavat taakkoinaan pääasiallisesti globalisaation tuhoisia seurauksia.

Bengalia-roolipeli johdattaa pohtimaan yhtä kehitysmaiden kehitystä estävistä globalisaation oireista: lapsityövoiman maailmanlaajuista hyväksikäyttöä. Peli on osa Euroopan unionin tukemaa Taksvärkki ry:n kansainvälisyyskasvatushanketta. Pelin tavoitteena on kannustaa koululaisia ja opiskelijoita etsimään yhteyksiä maailman tilanteen ja suomalaisen elämäntavan välillä.

Tutustu ja pelaa: 
https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/Bengalia-peli+kortit+kyltit.pdf


2.2.2023 Kielikurssille Kroatiaan!

Oriveden yhteiskoulun kolme opettajaa on lähdössä ensi keväänä englannin kielen kurssille Kroatiaan!

https://erasmuscoursescroatia.com/


Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle tarkoitettuja täydennyskoulutusjaksoja ulkomailla. Tukikelpoisia toimia voivat olla esimerkiksi kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen tai työssäoppimis- tai työnseurantajakso koulussa tai muussa organisaatiossa. Täydennyskoulutusjakso voi kestää vähintään 2 päivää ja enintään 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.
1.2.2023 Changemaker

Changemaker tuottaa ja tarjoaa monipuolisia vaikuttamiseen liittyviä materiaaleja. Kaikki materiaalit ovat ilmaisia. Materiaalit ovat saatavilla myös pdf-tiedostoina sekä ruotsinkielisinä versioina.

Tutustu materiaaleihin tästä: 
https://www.changemaker.fi/materiaalit/31.1.2023 Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiiri käynnistyy Orivedellä

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Tampereen seudun opettajille kolmiosaisen Kohti syrjimätöntä koulua opintopiirin. 

Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen kasvatustyöhön

Reflektoiva opintopiiri Tampereen seudun opettajille tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan ja pohtia omaan työarkeen liittyviä yhdenvertaisuuden ja antirasismin kysymyksiä. 

Opintopiiri kokoontuu kolme kertaa: 

1. Tapaamiskerta: Syrjimätön ja yhdenvertainen koulu. 

2. Tapaamiskerta: Rasismin ja antirasismin teemat. 

3. Tapaamiskerta: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät teemat. 

Opintopiiritapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa ja tapaamisten välillä pohditaan yhdenvertaisuuden, syrjinnän vähentämisen ja antirasismin aiheita itsenäisesti itselle sopivalla tavalla, oppimistehtävien tukemana. 
 
Opintopiiritapaamisia on kolme, joista kaksi järjestetään Oriveden kaupungintalolla ja yksi etänä Teamsissa. Lähitapaamisissa on tarjolla kahvia. 

Tapaamisajat ja -paikat: 

 • Tiistai 31.1. klo 14.15-15.45 Oriveden kaupungintalolla 
 • Tiistai 7.3. klo 14.15-15.45 Teamsissa 
 • Tiistai 28.3. klo 14.15-15.45 Oriveden kaupungintalolla.

 

Opintopiirin ohjaa Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki, VTM, TM. Tapaamisissa on mukana myös kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia. 

Opintopiirin ohjelma rakentuu Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirjan ympärille. Osallistujat saavat oppaan itselleen. Ennen opintopiirin alkua oppaaseen voi tutustua sähköisessä muodossa https://rauhankasvatus.fi/kohti-syrjimatonta-koulua/

Tarkoituksena on kasvattaa jaettua ymmärrystä antirasismista ja syrjinnän vähentämisestä sekä etsiä ja jakaa työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Opintopiirissä jutellaan myös koulujen yhdenvertaisuussuunnitelmista. 

Kuvan esikatselu

30.1.2023 Seilin kansainvälinen kestävän kehityksen leiri

Oriveden lukio on mukana Itämeren maiden UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -kouluverkostossa. Ensi keväänä verkoston koulujen opiskelijat ja opettajat tapaavat toisensa kansainvälisellä kestävän kehityksen leirilä Seilissä. 

Seilin kansainvälinen kestävän kehityksen leiri järjestetään 2.-5.5.2023 Seilissä Turun saaristossa. Seilin leirillä tavoitteena on tavata Suomen ja muiden Itämeren maiden UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -koulujen opettajia ja opiskelijoita ja oppia kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Leirillä kasvetaan maailmankansalaisina ja toimitaan yhdessä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Opettajille ja kouluille leiri mahdollistaa verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Koska leirille on kutsuttu mukaan myös kansainvälisiä vieraita Itämeren alueen Unesco ASPnet Baltic Sea Project -kouluista, leirin kielenä käytetään englannin kieltä.

Lue lisää UNESCO Yhteinen Itämeri -hankkeen blogista: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2023/01/23/ilmoittaudu-mukaan-seilin-kansainvaliselle-kestavan-kehityksen-leirille-2-5-5-2023/27.1.2023 Yhteiskoulun hyvinvointiagenttien uusi eTwinning-yhteistyö käynnistyy!


Oriveden yhteiskoulun hyvinvointiagentit aloittavat uuden eTwinning-yhteistyön italialaiskoulun kanssa. Yhteistyön teemana on kestävä kehitys ja nuorten hyvinvointi.

Hyvinvointiagenttien eTwinning-projektissa esitellään italialaiskumppaneille yhteiskoulun agenttitoimintaa sekä paikallisten urheiluseurojen toteuttamaa toimintaa erityisliikkujien toimintaa. Italialaisessa kumppanikoulussa puolestaan oppilaat valmistautuvat kertomaan tarkemmin koulun polkupyörä-projektista, jossa tavoitteena on vammaisten lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen. Lisäksi italialaiskoulun oppilaat esittelevät paikallista, Valle d'Aostan alueen kestävää turismia. 

Tavoitteena on opettaa nuorille miten jokainen voi edistää omaa ja muiden hyvinvointia sekä miten jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentumiseen. 


Italialaiskoululla on tarjolla upea pyörävalikoima erilaisiin tarpeisiin. Aivan jokaiselle koulun oppilaalle löytyy sopiva pyörä!


Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori testaamassa italialaiskoulun pyörävalikoimaa Job shadowing -vierailun aikana.

Lue lisää viime kevään Job shadowing -vierailusta Valle d'Aostassa: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/8.-12.4.2022-erasmus-job-shadowing-italiassa-valle-d-aostass

27.1.2023 Millainen koulu on Unesco-koulu?

Oriveden lukio on Unesco-koulu ja kuuluu maailman suurimpaan kouluverkostoon UNESCO Associated Schools Network.

Mitä Unesco-kouluna oleminen tarkoittaa? Mitä kaikkea Unesco-koulutoiminta pitää sisällään?

UNESCO ASPnet-verkostoon kuuluminen: 

Olemme sitoutuneet osallistumaan UNESCO:n tehtävään rakentaa rauha maailmaan. 

Sisällytämme UNESCO:n arvot ja tavoitteet näkyvästi oppiaitoksemme organisaatioon, toimintakulttuuriin, opetukseen ja projekteihin. 

Ihmisoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus, sukupuolten tasa-arvo, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuri, oikeudenmukaisuus ja demokratia, moninaisuuden kunnioitus ja kansainvälinen solidaarisuus toteutuvat koulumme opetuksessa ja toimintakulttuurissa. 

Kuulumme globaaliin yhteisöön saman henkisten koulujen kanssa. Luomme yhteyksiä, jaamme tietoa ja kokemuksia ja kehitämme yhteisiä projekteja rehtorien, opettajien ja oppilaiden kanssa ympäri maailmaa. 

 

Mihin koulu sitoutuu: 

Koulu vaalii UNESCO:n arvoja ja perusperiaatteita.

Koulu laatii ja lähettää vuosiraportin kansalliselle koordinaattorille annettuun päivämäärään mennessä. Raportissa käytetään annettua pohjaa. 

Koulu osallistuu lukuvuosittain vähintään yhteen kansalliseen tai kansainväliseen projektiin, kilpailuun tai kampanjaan, jota UNESCO on ehdottanut tai tai vastaavaan kansalliseen aktiviteettiin, jota kansallinen koordinaattori on ehdottanut. 

Koulu viettää joka lukuvuonna vähintään kahta kansainvälistä YK:n juhlapäivää. Tapahtumapäivät valitaan ASPnetin verkkokalenterista. Tapahtumaan osallistuu koko kouluyhteisö. 

Koulu pitää esillä ASPnet-jäsenyyslogoa tunnuksena koulun ASPnet jäsenyydestä. Kansallinen koordinaattori toimittaa tarkemmat ohjeet. 

Koulu tiedottaa kouluyhteisölle ASPnet jäsenyydestä esim. henkilökunnan kokouksissa, vanhempainilloissa ja oppilaiden kokoontumisissa käyttäen julisteita ja koulun kotisivuja. 
Kansainvälisyys ja globaalikasvatus Oriveden lukiossa
Oriveden lukio noudattaa kansainvälisyys- ja globaalikasvatustoiminnassaan Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa sekä alueellista yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelmaa.


Monipuoliset kansainvälistymismahdollisuudet
Oriveden lukio tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kansainvälistä osaamistaan monipuolisesti. Oriveden lukion kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä opiskelijoiden kielitaidon, sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen sekä kriittisen ajattelun kehittymistä.


Hauskaa ja helppoa kansainvälisyyttä - Virtuaalinen yhteistyö Oriveden lukiossa
Oriveden lukion kansainvälisyystoiminnassa hyödynnetään virtuaalista yhteistyötä. Erasmus+ -liikkuvuuksissa ja eri oppiaineiden opetuksessa toteutetaan eTwinning-työskentelyä ja muuta verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä.  


Plussaa Erasmuksesta

Jokaisella Oriveden lukion opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua koulun järjestämille opintomatkalle sekä Erasmus+ vaihto-opiskelujaksolle ulkomailla. Liikkuvuudet ovat opiskelijoille maksuttomia.


Kasvu aktiiviseksi maailmankansalaiseksi
Oriveden lukiossa toteutettavan globaalikasvatuksen tavoitteena on tukea kestävää elintapaa ekososiaalisen sivistyksen kaikilla osa-alueilla. Oriveden lukio kuuluu kansainväliseen Unesco Associated Schools Network ASPnet-kouluverkostoon. Unesco-koulutoiminnan tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Oriveden lukio osallistuu aktiivisesti alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen Unesco-koulujen verkostoyhteistyöhön.

Lue tarkemmin Unesco-koulutoiminnasta Unesco ASPnet-jäsenoppaasta: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Unesco-ASPnet-Opas-j%C3%A4senoppilaitoksille-uusi-logo_0.pdf

26.1.2023 Kansainvälisyys ja globaalikasvatus Oriveden lukiossaKansainvälisyys ja globaalikasvatus Oriveden lukiossa

Oriveden lukio noudattaa kansainvälisyys- ja globaalikasvatustoiminnassaan Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa sekä alueellista yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelmaa.


Monipuoliset kansainvälistymismahdollisuudet
Oriveden lukio tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kansainvälistä osaamistaan monipuolisesti. Oriveden lukion kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä opiskelijoiden kielitaidon, sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen sekä kriittisen ajattelun kehittymistä.

Katso opiskelijoiden tekemä video Welcome to Oriveden lukio!


Hauskaa ja helppoa kansainvälisyyttä - Virtuaalinen yhteistyö Oriveden lukiossa

Oriveden lukion kansainvälisyystoiminnassa hyödynnetään virtuaalista yhteistyötä. Erasmus+ -liikkuvuuksissa ja eri oppiaineiden opetuksessa toteutetaan eTwinning-työskentelyä ja muuta verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä.  


Plussaa Erasmuksesta

Jokaisella Oriveden lukion opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua koulun järjestämille opintomatkalle sekä Erasmus+ vaihto-opiskelujaksolle ulkomailla. Liikkuvuudet ovat opiskelijoille maksuttomia.


Kasvu aktiiviseksi maailmankansalaiseksi

Oriveden lukiossa toteutettavan globaalikasvatuksen tavoitteena on tukea kestävää elintapaa ekososiaalisen sivistyksen kaikilla osa-alueilla. Oriveden lukio kuuluu kansainväliseen Unesco Associated Schools Network ASPnet-kouluverkostoon. Unesco-koulutoiminnan tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Oriveden lukio osallistuu aktiivisesti alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen Unesco-koulujen verkostoyhteistyöhön.

24.1. Kansainvälinen koulutuksen päivä

Kansainvälistä koulutuksen päivää on vietetty vuodesta 2019 lähtien, kun YK:n yleisistunto hyväksyi 59 jäsenmaan esityksen siitä, että koulutus ansaitsee oman merkkipäivän. 

Koulutuksella on rauhan, vakaiden olojen, turvallisuuden, tasa-arvon, demokratian ja kehityksen vahvistumisessa perustavanlaatuinen rooli. Kansainvälisen koulutuksen päivän vietto on merkki siitä, että YK:n jäsenmailta löytyy yhteistä poliittista tahtoa tukea toimia, jotka mahdollistavat entistä tasa-arvoisemman ja laadukkaamman koulutuksen kaikille – maasta, kansanosasta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. (Lähde)

Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä päivän viettoon


24.1.2023 Tampereen seudun Maailmankoulu

Tampereen seudun Maailmankoulu on kahdeksan kunnan yhteinen kasvattajien ja opettajien tukipalvelu. Mukana ovat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Orivesi ja Vesilahti. Toimintamme keskiössä on koko kasvatus-ja opetushenkilöstö aina varhaiskasvatuksesta lukioon.

Maailmankoulun tehtävänä Tampereen seudulla on auttaa kasvattajia ja opettajia opetussuunnitelmien mukaisesti kestävän tulevaisuuden teemojen, ilmiöpohjaisen oppimisen ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tuomisessa toiminnallisesti arkeen.

Tampereen seudun Maailmankoulun ohjausryhmä kokoontui 24.1.2023 suunnittelemaan tulevaa seudullista yhteistyötä. Luvassa on mm. yhteistä ohjelmaa rasisminvastaiselle viikolle. 

Maailmankoulun opettajaverkostolla on toimintaa yhteensä kahdeksalla
alueella ja paikkakunnalla Suomessa. Katso, mitä Tamperen seudulla tapahtuu ja mitä toimintaa järjestetään: 

https://rauhankasvatus.fi/tampereen-maailmankoulun-opettajaverkosto/


24.1.2023 Kielisukulaisuutta ja lentopalloa - plus paljon muuta

Oriveden yhteiskoulu ja lukio ovat aloittaneet yhteistyön tallinnalaiskoulun kanssa. Tallinn Humanitaargümnaasium on iso, noin 1120 oppilaan ja opiskelijan koulu, josta löytyvät niin peruskoulun pienet ja isot kuin lukiolaisetkin.

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä koulu on myös Unesco-koulu ja täydentää hyvin Oriveden lukion Unesco-teemaan liittyvää Itämeri-yhteistyötä.Tallinn Humanitaargümnaasiumin arvot ovat: ”koulu on kuin perhe”, ”kehitystä läpi elämän” ja ”yhteistyössä on voimaa”.

Yhteiskoulun ja lukion puolesta yhteistyön aloitusta olivat Tallinnassa virittelemässä lehtorit Kirsi-Marja Muotiala ja Harri Raitala, vt. apulaisrehtori Janne Mäkinen sekä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia. 

Vastavuoroisia Erasmus+ -liikkuvuuksia 
Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuus Tallinna-Orivesi -akselilla. Opintomatkat aloitetaan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä lentopallolinjan opinnoissa. Uudella yhteistyökoululla on nimittäin myös lentopallovalmennus. Myöhemmin yhteistyötä laajennetaan muihin oppiaineisiin kuten myös alakoulun puolelle – tähän tallinnalaisella yhteistyökoulullamme on halu ja valmius.


Kielikysymys
Kaikkien Tallinn Humanitäärgümnaasiumin opiskelijoiden äidinkieli on venäjä. Liki neljännes virolaisista on venäjänkielisiä. Tällä haavaa etenkin nuorempi venäjänkielinen sukupolvi haluaa lapsensa vironkieliseen tai kaksikieliseen kouluun. Myös Tallinn Humanitäärgümnasiumissa opetus tapahtuu pääosin viroksi.

- Kielikysymys tai politiikka Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta eivät näy koulussamme eivätkä aiheuta ongelmia kuten ristiriitoja oppilaiden tai henkilöstön kesken. Meillä on myös Ukrainasta tulleita oppilaita ja opiskelijoita ja he ovat integroituneet kouluumme hyvin, koulun Erasmus+ -vastaavat Anna Zavolner ja Viktoria Peter kertovat.

Tallinna-yhteistyö tarjoaa myös hyvän näköalapaikan tarkastella nyky-Viron yhteiskuntaa ja paljon positiivista huomiota saanutta koulutuspolitiikkaa.

Janne Mäkinen,
Oriveden lukio

Lue lisää lukion edustajien Erasmus+ Job shadowing -vierailusta Tallinnassa: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/14.-16.12.-job-shadowing-tallinnassa23.1.2023 Rovastinkankaan koulu mukaan Tallinna-yhteistyöhön

Oriveden lukion käynnistämä yhteistyö tallinnalaiskoulun kanssa laajenee alakouluun

Oriveden lukion edustajat vierailivat Tallinnassa joulukuussa 2022 Tallinn Humanitaargümnasiumissa. Erasmus+ Job shadowing -vierailun tavoitteena oli tutustua uuteen partnerkouluun ja ideoida minkälaista yhteistyötä koulut voisivat toteuttaa lentopallolinjalaisten kanssa sekä äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineessa. Vierailun aikana syntyi myös idea yhteistyön laajentamisesta alakoulun puolelle. 

Hankekumppani läheltä
Tallinnalaiskoulun sijainti on otollinen, sinne on mahdollista matkustaa vihreästi laivalla ja junalla. Rovastinkankaan koulun 5. luokan opettaja kiinnostui tästä mahdollisuudesta ja maanantain 23.1. videopuhelussa kävimme läpi ideoita alakoulu-, yläkoulu- ja lukioyhteistyön osalta. Palaverissa käsiteltiin tulevan yhteistyön sisältöä, aikataulutusta sekä vastavuoroisten liikkuvuuksien rahoitusta. 

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen yhteistyön
Tallinnalaiskoulun tavoitteena on saada myös itselleen Oriveden koulujen tavoin Erasmus+ -akkreditointi. Tämä mahdollistaisi pitkäaikaisen, suunnitelmallisen yhteistyön toteutuksen. Suunnittelupalaverissa hahmoteltiin yhteistyössä mahdollista yhteistyön vuosikelloa. Oriveden lukion tapaan tallinnalaiskoulu on Unesco-koulu, myös Oriveden yhteiskoulu tavoittelee itselleen Unesco-koulustatusta. Unesco-yhteistyössä painopisteenä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä aktiivinen kansalaisuus. 

20. - 21.1.2023 The visit of Helsinki

Hello everyone!

We are the Italian guys who came to Oriveden lukio as Erasmus+ exchange students and we are going to tell you about our journey in Helsinki. 

Friday the 20th of January we went to visit Helsinki with our friends Iida and Sara, and accompanied by our Erasmus coordinator Jenni. We left Orivesi in the afternoon, after the morning classes, taking the train.

We arrived in the Finnish capital in the evening. From there we went straight to the hotel and after saying goodbye to Jenni and left our luggage in the hotel room we decided to do some funny activities, having already explored the city and visited the most important monuments two weeks ago. 

In fact, the first activity we had was at the Megazone, a center where you can have fun shooting laser guns. Each one was wearing a vest and to earn more points you had to shoot your gun at it. After an hour of activity we were all sweaty but we had a lot of fun. After that we walked through the streets of the center looking for some restaurant to eat .. but in the end we chose to eat a hamburger at McDonald's. 

It was late, so after the dinner we went back to the hotel but no one knew what the next morning would have reserved for us …


”THERE’S SMOKE, GET OUT, GET OUT!” 

We were woken up by the fire alarm and the cries of hotel guests. In a few minutes a lot of people found themselves on the stairs to understand how to behave. Fear could be seen in people's eyes and increased when the flashing lights of the firefighters were seen outside the window.

Luckily it was just a mistake and we returned safely to our rooms. After a few hours we went for a delicious breakfast and then headed to the Allas Sea Pool-Sauna.

Here we tried the unmissable Finnish tradition of ice bathing in the sea. It was fun but the sea was really cold. After drying off we walked through the streets of the center, and after having lunch, we did some shopping. And we have come to the end of our trip to Helsinki where really everything has happened!

Coralie, Alessio e Simone


 

19.1.2023 Yhdessä vahvoja - Globaalikasvatusta ja kansainvälisyyttä alueellisena yhteistyönä

Torstaina 19.1. Tampereen alueen globaali- ja kansaivälisyystyön kehittäjätyöryhmä kokoontui Kangasalla Vatialan koululla suunnittelemaan kevätlukukauden yhteistyötä. 

Vatialan koulun esittelykierroksen jälkeen vaihdettiin ajankohtaiset globaalikasvatuksen ja kansainvälisyystyön kuntakohtaiset kuulumiset. Jakamalla tietoa ja ideoita saamme kehitettyä kaikkien kuntien toimintaa yhdessä. Kevätlukukauden yhteisiin suunnitelmiin kuuluvat mm. yhteiset globaalikasvatuksen teemapäivät Pyykkipäivä (La grande lessive) sekä Europe Hour Eurooppa-päivänä. Tämän lisäksi suunnitteilla on järjestää Yhdessä vahvoja -hankerahoituksella Tampereen seudun opettajille suunnattu koulutusiltapäivä. 

Globaalikasvatusta Tampereen alueella
Tampereen alueella globaalikasvatustyön organisointia toteutetaan yksiköissä ja kunnissa eri tavoin, sillä yksikköjen ja kuntien organisaatiot ovat eroavat toisistaan. Alueellista globaalikasvatustoimintaa suunnittelee ja ohjaa glops-kehittäjien ryhmä. Ryhmässä on kustakin toiminta-alueen kunnasta 1 – 5 edustajaa.

Alueellinen kehittäjätyöryhmä
Alueellinen glops-kehittäjien ryhmä kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan johdolla. Ryhmä suunnittelee ja tuottaa erilaisia tukitoimia, joiden avulla kehitetään globaalikasvatusta osana varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa sekä verkostoidutaan ja jaetaan kokemuksia, ideoita ja vinkkejä. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä koulutuksia toiminta-alueen glops-vastaaville sekä jaetaan tietoja muiden järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista. Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä mm. Osakkeen kanssa.

Yhteiset globaalikasvatuksen tavoitteet

Globaalikasvatuksen tavoitteena Tampereen alueella on: 
● vahvistaa lasten ja nuorten identiteetin kehittymistä, arvoja ja asenteita
● vahvistaa osallisuutta, toimijuutta, kriittistä ajattelua sekä konfliktinratkaisutaitoja
● vahvistaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kykyä toimia eri kulttuureissa ja
ympäristöissä
● Kasvattaa lasten ja nuorten ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta heidän arjessaan
● luoda edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle niin arkipäivän
toiminnassa kuin myös kansainvälisessä kontekstissa
● luoda perusta ihmisoikeuksia ja muita kulttuureja kunnioittavaan
maailmankansalaisuuteen
● verkostoitua globaalisti mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
● opettaa ymmärtämään oman toiminnan ja valintojen vaikutus niin sosiaalisessa kuin
ekologisessakin toiminnassa
● tukea kestävää elämäntapaa ekososiaalisen sivistyksen kaikilla osa-alueilla

19.1.2023 Yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmä arvioi koulujen keke-työtä

Oriveden yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmä kokoontui 19.1.2023 arvioimaan kouluissa toteutettavaa kestävän kehityksen työtä. Yhteiskoulu ja lukio seuraavat ja arvioivat koulukohtaisesti kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista, kestävän kehityksen opetuksen toteutusta sekä kestävän kehityksen asioiden tilaa koulun toimintakulttuurissa. 

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen kestävän kehityksen työryhmä perustettiin osana yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeen Hello Teenager! -hanketyöskentelyä. Hankkeen tavoitteita ovat nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa.

Kestävän kehityksen työryhmä arvioi koulun kestävän kehityksen työtä. Ryhmässä on mukana johdon, henkilöstön ja oppilaiden sekä opiskelijoiden edustajia. Työryhmä kokoontuu kolmesti lukuvuoden aikana. Yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-tiimi puolestaan koordinoi koulujen kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa kouluyhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. 

Oriveden yhteiskoulu lähti mukaan Vihreä lippu -ohjelmaan osana Erasmus+ Hello Teenager! -hanketyöskentelyä ja lukio puolestaan tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. Tavoitteena on saada sertifikaatti Erasmus+ -hankkeen hankekauden päätteeksi syksyllä 2023. 

Lue lisää: 
Erasmus+ Hello Teenager! -hanke
Yhteiskoulun Vihreä lippu -toiminta
Kestävä kehitys Oriveden lukiossa
OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti 

18.1.2023 Yhteiskoululla tavoitteena eTwinning-koulustatus

Oriveden yhteiskoulu hakee itselleen eTwinning-koulustatusta. eTwinning-koulu -nimike kertoo paitsi yksittäisten opettajien niin myös koko koulun aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta eTwinning-toimintaan. Oriveden kaikki koulut hyödyntävät eTwinningiä osana Erasmus+ -yhteistyötä. Lisäksi Oriveden koulujen globaalikasvatuksen työryhmä on linjannut, että kaikki Oriveden 5., 6. ja 7. luokan oppilaat osallistuvat eTwinnning-työskentelyyn lukuvuosittain. 

eTwinning-koulu -nimikkeen saaneet koulut ovat edelläkävijöitä seuraavilla alueilla: digitaaliset käytännöt, internetin turvallinen käyttö, innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät, henkilöstön ammatillisen kehittämisen edistäminen sekä yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen sekä henkilöstön että oppilaiden parissa. Yhteiskoulun globaalikasvatuksen tiimin kokouksessa 18.1. käytiin yhdessä läpi yhteiskoulun eTwinning-kouluhakua se arviointiin hakukriteerien toteutusta koulun toiminnassa. 

Lue lisää: 
eTwinning Oriveden yhteiskoulussa
Opetushallituksen eTwinning-sivut
Yhteiskoulun eTwinning-projekti palkittiin vuoden parhaana projektina


16.1.2023 Yhteiskoulun ja lukion kansainvälisyys- ja kestävän kehityksen toimintaa suunnittelemassa

Oriveden yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke -työstä vastaavat kokoontuivat arvioimaan ja suunnittelemaan koulujen tulevaa toimintaa. Yhteiskoulu ja lukio ovat mukana eTwinning-, Erasmus+-, Vihreä lippu ja OKKA- toiminnassa. Koulujen kv- ja keke-toiminta on niin aktiivista, että kokouksen asialistaa ei meinata kokouksissa ehtiä käydä läpi. Yhteistyössä asiat saadaan kuitenkin hoidettua, vaikka kaikkea ei kokouksessa ehditäkään käsitellä. Työryhmä hyödyntää työn suunnittelussa ja koordinoinnissa livekokousten ohella tiimin Teams-työtilaa ja yhteistä WhatsApp-ryhmää. 

16.1. kokouksessa asialistalla olivat mm. seuraavat aiheet: 

 • Kansainvälisyystoiminnasta sekä kestävän kehityksen työstä tiedottaminen
 • Yhteiskoulun eTwinning-kouluhakemus
 • Alakoulu-yläkoulu eTwinning-yhteistyö / Valle d’Aosta ja Livorno
 • eTwinning Oriveden lukiossa
 • Erasmus+ -vierailut yhteiskoululla ja lukiolla
 • Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaaminen Orivedellä
 • Opintomatkat Orivedeltä maailmalle
 • Unesco Yhteinen Itämeri -hankekuulumiset
 • Yhteiskoulun Unesco-kouluhakemus
 • Yhteistyö Oriveden Sanomien kanssa
 • Kestävä kehitys Oriveden lukiossa / OKKA-työ
 • Yhteiskoulun Vihreä lippu -toiminta


13.1.2023 Yhteiskoulun uusi eTwinning-projekti Sustainable lifestyle käynnistyy!

Oriveden yhteiskoulun luokat 9A ja 9E aloittavat uuden eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyön italialaisen Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina M. Adelaide" di Aosta koulun kanssa. Italialaiskoulun opettaja vieraili Orivedellä Job shadowing - opettajavaihdossa. Vierailua hyödynnettiin myös yhteisen eTwinning-yhteistyön suunnitteluun. 

Oppilaat osallistuvat projektityöskentelyyn osana eri oppiaineiden opetusta. eTwinning-työskentelyä toteutetaan ainakin suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla, maantiedon tunneilla ja englannin tunneilla. Twinspace-työskentelyn lisäksi oppilaat tapaavat toisensa videopuheluissa. Yhteistyö huipentuu toukokuussa yhteiskoulun oppilaiden vieraillessa Italiassa. Yhteistyöhön kuuluu lisäksi suomalaisopettajien Job shadowing -vierailu Italiaan keväällä 2023. 

Lue lisää:
eTwinning-projekti Sustainable Lifestyle13.1.2023 Oriveden lukion uusi eTwinning-projekti käynnistyy!

eTwinning on helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä!

Oriveden lukion 1. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat kevätlukukaudella 2023 eTwinning-projektiin Sustainable future and well-being" osana ruotsin ja fysiikan opintojaan. Partnerikouluna projektissa on italialainen Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina M. Adelaide di Aosta

Oriveden lukiossa eTwinningiä hyödynnetään myös osana koulun Erasmus+ Hello Teenager! -hanketyöskentelyä. 
Mitä on eTwinning?

Katso Opetushallituksen Youtube-kanavan eTwinning-soittolistan videot ja opi miten eTwinningiä voi hyödyntää osana omaa opetusta ja koulun muuta toimintaa: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsBm4tVhwD2HWTZ_vO9MF_RIoBugtodz6Oriveden lukion italialaiset Erasmus+ vaihto-opiskelijat ja Job shadowing -vierailulla ollut italialaisopettaja suunnittelemassa yhdessä lukion edustajien kanssa tulevaa eTwinning-yhteistyötä.

Lue lisää italialaisopettajan Job shadowing -vierailusta Oriveden lukiossa ja yhteiskoulussa: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/9.-14.1.2023-job-shadowing-orivedella

12.1.2023 Do you eat a lot of pizza there? Rovastinkankaan koulun eTwinning-videopuhelu Italiaan

Rovastinkankaan 5. luokkalaiset osallistuvat eTwinning-projektiin Eco-friendly schools yhdessä italaisen koulun kanssa Aostan laaksosta Italiasta. Projektin alussa oppilaat pääsivät tutustumaan toisiinsa videopuhelun välityksellä. Rovastinkankaan koulun oppilaat olivat valmistelleet kysymyksiä partnerikoulun oppilaille. Videopuhelussa oppilaat pääsivät esittäytymään toisilleen ja tutstumaan toisiinsa kysymyksien ja vastausten avulla. 

10.1.2023 Erasmus+ vaihto-opiskelijoita Oriveden lukioon

Oriveden lukiossa aloitti kuukauden mittaisen vaihto-opiskelujakson kolme 17-vuotiasta italialaisnuorta. Nuoret ovat kotoisin Aostasta. Nuoret tulevat samasta koulusta, jossa yksi Oriveden lukion opiskelija oli Erasmus+ vaihto-opiskelijana syksyllä 2022. 

Vastavuoroiset Erasmus+ opiskelijavaihdot ovat osa Valle d' Aostan alueen koulujen ja Oriveden kaupungin koulujen akkreditointiyhteistyötä. Molemmat ovat saaneet Erasmus+ akkreditoinnin konsortiona. 

Kuukauden vaihdon aikana nuoret pääsevät tutustumaan Oriveteen sekä suomalaiseen koulujärjestelmään Oriveden lukiossa. Kaksi vaihto-opiskelijoista osallistuu Oriveden lukion urheilulinjan jalkapallon lajivalmennukseen ja kolmas lentopallolukion lajivalmennukseen. Nuorten lukujärjestyksessä on lisäksi heille mieleisiä oppiaineita sekä sellaisia oppiaineita, joita on helppo opiskella ilman suomen kielen taitoa: 

 • englanti
 • ranska
 • liikunta 
 • musiikki
 • kuvataide
 • kotitalous
 • biologia

9. - 14.1.2023 Job shadowing Orivedellä

I had the chance to visit Finland for a week: an opportunity I did not want to miss!

I travelled with 3 of our students from Regina Maria Adelaide high school of Aosta, who thanks to Erasmus + have the possibility of experiencing Finnish life for a month.

After exploring Helsinki, we were welcomed by Jenni, the Erasmus coordinator, who was extremely kind, thoughtful and enthusiastic about showing us around the school and the town. I met the principal and the assistant principal, I took part in a couple of lessons and interacted with several teachers: everybody was absolutely helpful and welcoming. Thanks to these new connections, we managed to create two e-twinning projects that will allow our schools to keep collaborating also in the future.

As I have been a person who experienced several exchanging programs when I was a student, I will never grow tired of affirming how strongly I believe in these projects, how meaningful they are for students and how excited I am to be able to play an active role role in Erasmus + mobility!

Thanks to all Orivesi school staff and see you soon!

 

Valentina Henriet

English teacher and Erasmus + referent of Regina Maria Adelaide high school of Aosta, Italy


4.1.2023 Erasmus+ Hello Teenager! Tammikuun kolumni: Miksi päätin tulla Oriveden lukioon?

Jokaista 9. -luokkalaista odottaa tänäkin vuonna yhteishaun tekeminen. Toisille tulevan opinahjon valitseminen sujuu vaivattomasti, toisille se tuottaa enemmän haasteita. Vaikka voin onnekseni todeta, ettei yhteishakuni tekemisessä keväällä 2021 mennyt puolta tuntia pidempää, ei se tarkoita kuitenkaan sitä, ettenkö olisi tehnyt hieman ajatustyötä asian eteen.

Mietin lukiota valitessa eniten ajankäyttöä. Halusin säästää matkustamiseen kuluvan ajan harrastuksille ja muulle vapaa-ajalle, jotka ovat äärettömän tärkeitä oman jaksamiseni kannalta. 40 minuutin automatka Tampereen Norssin lukioon verrattuna viiden minuutin automatka Oriveden lukioon - kumpi tuntuu houkuttelevammalta?

Nimenomaan Norssin lukio oli yksi vaihtoehdoistani. Tutustumista kyseiseen oppilaitokseen kuitenkin hidasti pandemia, joka oli peruuttanut kaikki koulun esittelykierrokset. Myös henkilökohtainen plus-miinus listani oli yhteishakuun mennessä muodostunut hyvin epätasapainoiseksi kallistuen miinuksen puolelle Tampereen koulujen osalta.

Isot koulut eivät sittenkään houkuttaneet. Olenkin huomannut viihtyväni parhaiten pienissä ryhmissä. Kun opiskelijoita on vähemmän, opettaja kohtaa opiskelijan henkilökohtaisemmin. Omalla kohdallani se on innostanut ja motivoinut minua opinnoissa. Oriveden lukion opettajat ovatkin hyvin tsemppaavia ja heistä välittyy vilpitön välittäminen. Voin olla varma, että heidän puoleensa voi kääntyä asiassa kuin asiassa.

Myös lukion tuttuus veti puoleensa. Viihdyin yläasteella ja sen kuluminen niin nopeasti harmitti. Siksi Oriveden lukio tuntui luonnolliselta jatkumolta. Olen kuitenkin huomannut, ettei yläasteen läheisyys näy niin vahvasti lukiossa kuin olin aluksi ajatellut, mikä on ihan hyvä asia. Yläkoulu ja lukio ovat ihan omat maailmansa. Toki, jos vanhoja opettajia tulee ikävä, voi yläasteen puolella piipahtaa vaivattomasti.

Olen yhä edelleen tyytyväinen valintaani. Lukiossamme ei varmasti katoa opiskelijamassaan ja siellä saa yksilöllistä ja laadukasta opetusta. Siellä tutustuu täysin uusiin ihmisiin ja jo entuudestaan tutuista kasvoista tulee vielä tutumpia.

Nykyinen Oriveden yhteiskoulun ysiläinen: toivottavasti nähdään ensi syksynä Oriveden lukiossa!

 

Aino Pollari

Oriveden lukion 2 vsk:n opiskelija


 

21.12.2022 Season's greetings! eTwinning-videopuhelu Italiaan

Vuokkokujan päiväkodin sini- ja keltavuokot tapasivat eTwinning-projektikumppaninsa italialaista 21.12.2022. videopuhelun välityksellä. Molemmat lapsiryhmät esittivät lauluesityksen ja sen jälkeen molempien projektikumppanien lapsiryhmät saivat kysellä kysymyksiä toisiltaan. 20.12.2022 Uno, due, tre... Buon Natale!

Eräjärven koulun 1. - 2. luokan oppilaat tapasivat tänään italialaiset eTwinning-projektikumppaninsa videopuhelun välityksellä. Molemmat luokat osallistuvat Oriveden ja Valle d'Aostan alueen päiväkotien ja alakoulujen yhteiseen eTwinning-projektiin Eco-friendly Schools. Projektissa teemoina ovat liikunta ja ympäristö. Tällä kertaa oppilaat vaihtoivat kuulumisia ennen joululoman alkua. Lue lisää projektista Eco-friendly Schools täältä: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.11.2022-eco-friendly-schools-etwinning-projekti-kaynnisty

Videopuhelun alussa molempien koulujen oppilaat lauloivat toisilleen harjoittelemansa joululaulun. Sen jälkeen oppilaat kävivät esittäytymässä vuorotellen. Italialaisoppilaat opettivat suomalaisille numerot 0-10 italiaksi, jonka jälkeen suomalaisoppilaat opettivat samat numerot suomeksi. Sen jälkeen oppilailla oli mahdollisuus kysellä toisiltaan heitä kiinnostavia asioita. Oppilaat kyselivät toisistaan säästä ja jouluherkuista, ja he halusivat tietää tarkalleen minkä ikäinen kukin videopuhelun osallistuja oli. Lopuksi Eräjärven koulun oppilaat antoivat aplodit italialaisten oppilaiden jouluaiheisille taideteoksille. Lopuksi suomalaisoppilaat esittelivät vielä omia pehmolelujaan italialaisoppilaille. 

Ciao! Moi! Bye! Hyvästelyt huudeltiin useammalla kielellä ja heiluteltiin hyvästiksi puhelun lopuksi. 

Videopuhelu oli hauska kokemus, ja Eräjärven oppilaat odottavat jo kovasti, että heistä kasvaisi isoja 5. - 6. luokkalaisia, jolloin yhteistyötä toteutetaan eTwinningin lisäksi myös Erasmus+ akkreditointiliikkuvuuksien muodossa. Italialaisoppilaat pääsevät vierailemaan Orivedelle ja Oriveden oppilaat pääsevät vierailemaan Italiassa. 

20.12.2022 eTwinning-videopuheluja Italiaan

Oriveden päiväkodit, alakoulut ja yläkoulu osallistuvat yhdessä Valle d'Aostan alueen italialaisparterien kanssa eTwinning-yhteistyöhön. Ennen joululoman alkua ja joulun jälkeen yhteistyökoulut tapaavat toisensa videopuhelujen välityksellä.

Tiistaina 20.12. videopuheluja pitävät ainakin Eräjärven 1.-2. -luokkalaiset, Eräjärven koulun 5.-6. -luokkalaiset sekä Rovastinkankaan koulun 6. luokkalaiset. Keskiviikkona videopuheluyhteyden Italiaan ottavat Vuokkokujan 3-5 -vuotiaiden ryhmä. Joulun jälkeen videopuheluja on suunnitteilla jo Oriveden yhteiskoulun 9. luokkalaisille sekä Rovastinkankaan koulun 4. luokkalaisille.

19.12.2022 Greenday Oriveden yhteiskoululla

Maanantaina 19.12. vietettiin Oriveden yhteiskoulussa Greenday-päivää. Päivä oli osa koulun monialaisia opintoja. Päivän aikana kaikilla oppitunneilla opiskeltiin tämän vuoden Vihreä lippu -teeman mukaisesti energiankulutukseen ja -säästöön liittyviä asioita. Tavoitteena oli perehtyä ajankohtaiseen energiateemaan opiskelemalla tietoa ja vinkkejä mm. energiantuotannosta ja -kulutuksesta, ilmastonmuutoksesta, sähkön ja polttoaineen hinnasta, energiansäästöstä, vastuullisesta kuluttamisesta etc. 

Kunkin oppiaineen tunnille aineenopettaja oli valinnut sisällön ja toimintatavat. Oppilaat kirjoittavat Greenday-päivän tunneista oppimispäiväkirjaa keskiviikkona 21.12. erillisen aikataulun mukaisesti. Oppimispäiväkirjassa pohditaan ohjaavien kysymysten avulla, mitä Greenday-päivän aikana eri oppitunneilla opittiin. Torstaina 22.12. luokanohjaajan kanssa käydään oppimispäiväkirjoja läpi, annetaan palautetta Greenday-päivästä ja ehdotetaan uusia Vihreä lippu -tapoja koulullemme.

Intoa ja energiaa Greenday-päivään ja viimeiseen kouluviikkoon ennen joululomaa!


16.12.2022 eTwinning-projekti What can we do to be closer to sustainability? käynnistyy!

Oriveden kaikki alakoulut ja yläkoulu osallistuvat eTwinning-projektiin What can we do to be closer to sustainability? yhdessä italialaisten Valle d'Aostan alueen koulujen kanssa. Mukana projektissa on 11-15-vuotiaita oppilaita. Projekti sai alkunsa syyskuussa, kun ryhmä italialaisia opettajia ja rehtoreita vieraili Orivedellä. Lue tarkemmin italialaisten vierailusta täältä: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella


Yhteistyökoulut aloittelevat yhteistyötä ennen joulua ja jouluoman jälkeen pidettävien videopuhelujen välityksellä. Projektissa on mukana isompi määrä kouluja, jotka on jaettu työpareiksi sen mukaan minkä teemojen parissa koulut ja oppilaat ovat valinneet haluavansa työskennellä. 

Vastaanvanlainen eTwinning-yhteistyö käynnistyi aikaisemmin 3-11-vuotiaiden lasten osalta. Mukana eTwinning-projektissa Eco-friendly schools ovat Orivedeltä Niittykukan, vuokkokujan ja Orivarsan päiväkodit sekä alakouluista Rovastinkankaan koulu ja Eräjärven koulu. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat Valle d'Aostan alueen päiväkodit ja koulut. Lue lisää 3-11-vuotiaiden eTwinning-projektista täältä:

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/24.11.2022-eco-friendly-schools-etwinning-projekti-kaynnisty 


eTwinning-yhteistyön lisäksi osa Oriveden päiväkotien ja koulujen henkilökunnasta vierailee keväällä 2023 Valle d'Aostassa yhteistyökoulussa/ -päiväkodissa. Nämä Job shadowing -liikkuvuudet toteutetaan Oriveden kaupungin akkreditointirahoituksella. Lue lisää Oriveden kaupungin akkreditoinnista täältä: 

https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/erasmus

14. - 16.12.2022 Job shadowing Tallinnassa

Neljä Oriveden lukion edustajaa vieraili 14. - 16.12.2022 Tallinna Humanitaargümnaasiumissa. Erasmus+ Job shadowing -vierailun aikana osallistujat tutustuivat kouluun ja koulun henkilökuntaan. Oppituntien seuraamisen ja oman osaamisen kasvattamisen lisäksi ohjelmassa oli tulevien yhteistyökuvioiden ideointia ja suunnittelua yhdessä tallinnalaiskoulun edustajien kanssa. 


Tallinna Humanitaargümnaasium on yli tuhannen oppilaan koulu. Koulussa on sekä viron että venäjän kielisiä linjoja. Koulun pienimmät oppijat ovat esikouluikäisiä ja vanhimmat lukiolaisia. Koululla on aktiivista Erasmus+ -toimintaa ja koulu on Unesco-koulu, joskin Unesco-toiminta ei ole viime vuosina ollut kovin aktiivista. Nyt sitä on tarkoitus lähteä käynnistelemään uudelleen yhdessä Oriveden lukion kanssa. Erasmus+ - ja Unesco-toiminnan lisäksi molempia kouluja yhdistää lentopallopainotus. Keskiviikko 14.12.
Vierailun ensimmäisenä päivänä isäntäkoulun edustajat esittelivät koulun toimintaa sekä koulun Erasmus+ -hanketoimintaa. Oriveden lukion lentopallolinjan koordinaattori osallistui lisäksi ensimmäisen päivän aikana useamman joukkueen lentopalloharjoituksiin yhdessä virolaiskoulun lentopallovalmentajan kanssa. Illalla ohjelmassa oli Tallinnan nähtävyyksiin tutustumista.


Viron kielen tunnilla opiskelijat tekivät kuullunymmärtämisen ja luetunymmärtämisen harjoituskoetta. Oli mukava päästä testaamaan myös itse viron kielen kuullunymmärtämistä!Torstai 15.12.
Toisena päivänä ohjelmassa oli tapaaminen koulun rehtorin kanssa, oppitunneille osallistumista sekä tulevien yhteistyökuvioiden yhteissuunnittelua. Iltaohjelmassa oli Tallinnan joulumarkkinat.


Team Orivesi joulumarkkinoilla


Perjantai 16.12.
Kolmantena päivänä ohjelmassa oli viron kielen ja historian tuntien seuraamista sekä koulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Vaikuttavaa oli nähdä ja kuulla miten hyvä opiskelumotivaatio koulun opiskelijoilla oli. 


Viron kielen tunnilla aiheena ruuanlaittosanastoa. 


8. luokan historian tunnilla oli aiheena kaupankäynti


Tulevia yhteistyösuunnitelmia
Tulevassa Erasmus+ -yhteistyössä painottuu tulevaisuudessa lentopallo ja kestävä kehitys. Projektityötä tullaan toteuttamaan eTwinningin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Erasmus+ -liikkuvuuksia toteutetaan oppilasryhmien kanssa. Tämän lisäksi koulun opettajilla on mahdollisuus osallistua Job shadowing -opettajavaihtoon Tallinna Humanitaargümnaasiumissa. 

Oriveden koulut pyrkivät toteuttamaan Erasmus+ -liikkuvuudet mahdollisimman vastuullisesti. Tallinna Humanitaargümnaasium on kumppani läheltä, liikkuvuudet on mahdollista toteuttaa ilman lentämistä. Tallinna Humanitaargümnaasium on loistava uusi yhteistyökumppani kaikille Oriveden kouluille!


12.12.2022 Globaalikasvatus Oriveden lukiossa

“Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.” (Maastrichtin julistus 2002) 

Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija & alueellisen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyystyön kehittäjätyöryhmän puheenjohtaja Jenni Decandia vieraili Osakkeen saksan, venäjän ja englannin opettajien ainetiimin tapaamisessa esittelemässä alueellisen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyystyön kehittäjätyöryhmän toimintaa sekä lukiossa toteutettavaa globaalikasvatusta. 

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen ja vastuulliseen maailmankansalaisuuteen vaikuttamalla ihmisten tietoihin, taitoihin, arvoihin ja asenteisiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, rasismiin, ympäristökatastrofeihin tai pakolaisuuteen, – ja miten näihin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Suomessa globaalikasvatus on sisällytetty niin varhaiskasvatussuunnitelmien kuin opetussuunnitelmien valtakunnallisiin perusteisiin.

Mitä on globaalikasvatus? Miten globaalikasvatusta voisi toteuttaa lukiossa?

Lue lisää globaalikasvatuksesta ja tutustu käytännön esimerkkeihin Jennin diaesityksestä:'

GLOBAALIKASVATUS 12.12.2022

8.-9.12.2022 Oriveen lukion Unesco-lähettiläät Helsingissä

Syyslukukauden lopuksi UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -koulut tapasivat Helsingissä 8.-9.12.2022. Tapaamisen tavoitteena oli tutustua ja verkostoitua ja kehittää verkoston kouluihin Itämeri-ryhmien toimintaa. Yhteinen Itämeri -hankkeen aikana on opittu paljon yhdessä ja luomalla verkoston kouluihin Itämeri-ryhmiä voidaan varmistaa, että opittua ja koettua voidaan jakaa ja levittää omissa kouluissa myös muille koulun opiskelijoille.

Helsingin tapaamisessa Itämeri-ryhmien toiminnan tueksi opiskelijat ja opettajat osallistuivat Luonto-Liiton Itämeri-lähettiläskoulutukseen ja tutustuivat Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n kouluille tuottamiin Itämeri-ja ympäristöaiheisiin opetusmateriaaleihin. Vierailu huipentui tulevan ihmisoikeuksien päivän kunniaksi Suomen linnaan, jossa tutustuttiin kohteen historiaan ja maailmanperintöön ihmisoikeuksia unohtamatta.

Lue lisää Yhteinen Itämeri -blogista: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2022/12/20/unesco-aspnet-baltic-sea-project-koulut-koolla-helsingissa-8-9-12-2022/


Kuva: Mika Jokiaho

10.12. Ihmisoikeuksien päivä

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin 10.12.1948 YK:n yleiskokouksessa. Julistus kokosi ensimäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan universaaleja ja kuuluvan kaikille.

 

Ihmisoikeuksien julistuksen valmistelun taustalla vaikuttivat toisen maailmansodan tapahtumat. Ihmiskunta oli käynyt läpi historiansa tuhoisimman sodan, joka oli vaatinut kymmenien miljoonien ihmisten hengen. Lisäksi taustalla vaikutti tarve löytää yhteisiä keinoja siihen, etteivät muun muassa natsi-Saksan hallinon toteuttamat juutalaisten järjestelmällinen tuhoaminen ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vainoaminen enää toistuisi.

”Ei koskaan enää” oli kantavana ajatuksena, kun YK perustettiin vuonna 1945. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja maailmanrauhan turvaaminen ovat yhä järjestön keskeisiä päämääriä. Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä on yhä ajankohtainensillä ihmisoikeudet eivät toteudu kokonaisuudessaan yhdessäkään maailman valtiossa.

Linkit: 
Lisätietoa Ihmisoikeuksien päivästä
Vinkkejä päivän viettoon

8.12. Suomalaisen musiikin päivä

Suomalaisen musiikin päivää vietetään säveltäjämestari Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä 8.12. Päivä on ollut liputuspäivä vuodesta 2011 lähtien. Koska Jean Sibeliuksen päivä sattuu vuoden pimeimpään aikaan, liputusaika poikkeaa normaalista. Laissa määrätään, että liputus alkaa kahdeksalta aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Koska joulukuussa todella vähän valoisaa aikaa, suosituksena on, että liput laskettaisiin Jean Sibeliuksen päivänä jo kello 16.

3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 kolmannen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006. Suomessa sopimus astui voimaan 2016. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa.

 

Vammaisuus on jo pelkästään terminä rajoitteita kuvaava. Se kuvaa psyykkisen tai fyysisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty elämään täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössään. Suomessa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana vammaisten henkilöiden asema yhteiskunnassa on parantunut palveluiden kehittymisen myötä. Yhteiskunnasta on tullut vähitellen myös esteettömämpi ja saavutettavampi. Tästä huolimatta ihmiset, joilla on jokin vamma, kohtaavat jokapäiväisessä elämässä useita esteitä, syrjiviä käytäntöjä ja sosioekonomista eriarvoisuutta. Tämän lisäksi moniperusteinen syrjintä ja eriarvoisuus voi lisätä haasteita arkipäivään. Kielellistä vähemmistöä edustavat ja muut hauraat vammaisryhmät syrjäytyvät palveluista vielä muita useammin.

Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä päivän viettoon


28.11.2022 eTwinning-koulutusiltapäivä yhteiskoulun ja lukion opettajille

eTwinning-koulutusiltapäivässä 28.11.2022 yhteiskoulun ja lukion opettajille esiteltiin uudistunutta eTwinning-alustaa sekä kerrottiin eTwinningin tarjoamista mahdollisuuksista oman opetuksen rikastuttamiseksi ja miten omaa ammatillista osaamista voi kehittää eTwinningin avulla. Opettajat, joilla on itsellä aikaisempaa kokemusta eTwinningin käytöstä kertoivat minkälaista eTwinning-työskentelyä he ovat toteuttaneet. Kokeneemmat opettajat antoivat hyviä käytännön vinkkejä eTwinning-työskentelyn suunnitteluun ja toteutukseen. 

Osa opettajista otti koulutusiltapäivässä ensiaskeleensa eTwinning-maailmassa ja rekisteröityi uudelle eTwinning-alustalle. Yhteiskoulun ja lukion yhteisessä Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! eTwinningiä tullaan hyödyntämään kevätlukukaudella mm. hanketoiminnan arvioinnissa maaliskuun hanketapaamisen yhteydessä.

eTwinningiä hyödynnetään Oriveden kouluissa osana Erasmus+ -yhteistyötä ja koulujen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmä on linjannut, että kaikki Oriveden 5. - 7. luokan oppilaat osallistuvat eTwinning-työskentelyyn lukuvuosittain. Tämän lisäksi kaikilla opettajilla on mahdollisuus hyödyntää eTwinningiä osana oman oppiaineen opetusta. 

eTwinningiä hyödynnetään Orivedellä myös alakoulun ja yläkoulun välisessä nivelvaihtyössä. Oppilaiden siirtymistä alakoulusta yläkouluun helpottaa se, että oppilailla on jo tuttuja opettajia ja oppilaita koulussa, Yhteiskoulun 7. luokan ja Eräjärven koulun 5-6 lk yhteinen eTwinning-työskentely mahdollistaa alakoululaisille yläkouluun tutustumisen yhteisen projektityöskentelyn kautta. 

eTwinning on helppoa ja hauskaa kansainvälisyyttä. eTwinning mahdollistaa kv-kokemuksien tarjoamisen omasta luokasta käsin! 


Hyödyllisiä eTwinning-linkkejä: 
Opetushallituksen eTwinning-sivut
Opetushallituksen Youtube-kanavan eTwinning-videot

28.11.2022 Kansainvälisyyden merkitys

Oriveden yhteiskoulun 9.luokan oppilas Iita on mukana hyvinvointiagenttina Oriveden yhteiskoulun Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager!. Lisäksi Iita on osallistunut useampaan eTwinning-projektiin yläkoulun aikana. 


Mitä on kansainvälisyys, millä tavoilla se ilmenee koulumme arjessa, miksi kansainvälisyyttä on hyvä ylläpitää, omia kokemuksia kansainvälisyydestä, mikä on kansainvälisyyden merkitys? Muun muassa näitä asioita pohdimme tässä kolumnissa.

Mitä on kansainvälisyys?

Kansainvälisyys on mielestäni hyvin tärkeä osa meidän koulumme ja myöskin omaa arkeani. Kansainvälisyys tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, joita ei välttämättä jokainen saa omassa arjessaan.  Kansainvälisyys on antanut ja mahdollistanut monia asioita elämässäni, kuten uusia kansainvälisiä ystävyyssuhteita, parantanut kielitaitoa, antanut mahdollisuuksia osallistua itseä kiehtovaan toimintaan ja rohkaissut vaikuttamiseen kansainvälisissä piireissä sekä toiminnassa.

Koulun arki oli mielestäni hieman ankeaa ja vaivaannuttavaa ennen kuin sain kuulla KV-hankkeesta ja Hello Teenager! -hankkeesta ja ennen kuin luokkamme osallistui eTwinning-projekteihin. Olin tuolloin vielä nuori 7. luokkalainen, jolla kuitenkin oli pilke silmäkulmassa ja halua vaikuttaa. Kun lähdin mukaan hanketoimintaan koulunkäynnistä tuli vielä mukavampaa. Uskon, että aika moni muukin joka toiminnassa on mukana, voi samaistua näihin ajatuksiin. 

Miksi kansainvälisyyttä on hyvä ylläpitää?

Kansainvälisyyden ylläpitäminen on mielestäni hyvin tärkeää koulussamme senkin jälkeen, kun nämä nykyiset eTwinning-projektit ja Erasmus+ hankkeet päättyvät ja kun esimerkiksi minä siirryn opiskelemaan lukioon. Kansainvälisyys innostaa nuoria ja varmasti opettajia ja muutakin henkilökuntaa, sekä tuo mukanaan paljon uniikkeja mahdollisuuksia. Uusia ystäviä eri puolilta maailmaamme sekä itsevarmuutta.

Omia kokemuksia kansainvälisyyteen liittyen?

Kuten mainitsinkin, olen ollut nyt yläkoulussa mukana koulun kansainvälisyyshankkeissa seitsemänneltä luokalta asti. Olen saanut eTwinning-projekteista ja Erasmus+ hanketoiminnasta todella paljon uusia muistoja, uusia kansainvälisiä ystävyyssuhteita, rohkeutta, itsevarmuutta ja halua vaikuttaa. Muun muassa tämän vuoden lokakuussa meillä oli Erasmus+ -matka Portugaliin, Alvaiazereen. Matkan kesto oli vain 6 päivää, mutta matkapäivät olivat todella antoisia. Sain tutustua moniin uusiin paikkoihin, yöpyä host-perheessä, tutustua uusiin ihmisiin, viettää aikaa ystävien kanssa tärkeiden asioiden puolesta ja mikä parasta, matkustaa ensimmäistä kertaa Portugaliin, josta olin unelmoinut jo viidenneltä luokalta lähtien.

Suosittelen lämpimästi kaikille kansainvälisyystoimintaan osallistumista, mikäli mahdollista sillä sitä et tule katumaan! Näitä kokemuksia voi hyödyntää tulevaisuudessakin ja se on aina vain hyvä asia!

Iita, Oriveden yhteiskoulu

24.11.2022 eTwinning-projekti Eco-friendly Schools käynnistyy!

eTwinning on helppoa ja hauskaa eurooppalaista yhteistyötä!

Syyskuussa Orivedellä vieraili ryhmä italialaisia varhaiskasvattajia ja opettajia Valle d'Aostasta. Vierailun aikana italialaiset ja Oriveden varhaiskasvattajat ja opettajat suunnittelivat tulevaa eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyötä. 

Nyt marraskuussa käynnistyy 3-11-vuotiaiden ryhmien eTwinning-projekti Eco-friendly Schools. Mukana on useampi orivesiläinen ja Aostan laakson koulu ja päiväkoti. Orivedeltä mukana on Niittykukan, Vuokkokujan ja Orivarsan päiväkodit, Rovastinkankaan koulun eskariryhmä, sekä Rovastinkankaan ja Eräjärven koululta oppilasryhmät. Yhteistyön teemana on urheilu ja luonto. 


Lue lisää: 
https://www.oph.fi/fi/etwinning

Lue lisää projektista:
https://school-education.ec.europa.eu/fi/etwinning/projects/eco-friendly-schools/twinspace/pages/project-information

Lue lisää italialaisryhmän vierailusta Orivedellä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/oriveden-koulujen-globaalikasvatuksen-blogi/5.-9.9.2022-job-shadowing-vieraita-italiasta-orivedella


22.11.2022 Yhteinen Itämeri -hankkeen retki Helsinkiin

Joulukuun alussa Oriveden lukion Unesco-lähettiläitä ja Unesco-yhteysopettaja osallistuu Itämeri-teemaiseen Yhteinen Itämeri -hankkeen tapaamiseen. Luvassa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa!

OHJELMA 

Torstai 8.12.2022 

Yhteinen Itämeri -tapaaminen alkaa Suomalais-venäläisessä koulussa

 • Opetushallituksen ja Tarton terveiset, opetusneuvos Anu Halvari ja Oriveden lukion opiskelija Sofia Alainen (pääseekö Sofia mukaan?) 
 • Yhteinen Itämeri -hankkeen tehtävän anto: Minkälaista voisi olla Itämeri-opiskelijaryhmien toiminta UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -kouluissa? Miten saisimme innostettua muita osallistumaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen ja Itämeri-tietoisuuden lisäämiseen?
 • BSP-koulut esittäytyvät ja kertovat omat kuulumiset.  
 • Luonto-Liitto esittäytyy, kouluvierailukoordinaattori Sofia Kaipainen, Luonto-Liitto 

Itämeri-lähettiläskoulutus  
Tutustumiskierros Suomalais-venäläisessä koulussa 
Itämeri-ryhmän toiminnan suunnittelua 

Keskustelua ryhmissä: Itämeri-kouluvierailujen järjestäminen omassa koulussa? UNESCO ASPnet BSP-kouluissa? Minkälaista toimintaa Itämeri-ryhmä järjestää? Toiminta BSP-verkoston muiden koulujen kanssa? 

 

Perjantai 9.12.2022 

Suomen ympäristökeskus SYKE, Latokartanonkaari 11. 

 • Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n esittelyä 
 • SYKE:n Itämeri-aiheisten materiaalien esittelyä 
 • Suomen ympäristökeskuksen ja UNESCO APnet BSP -koulujen yhteistyö jatkossa
Opastettu kierros Suomenlinnassa ja sen maailmanperintöön ja historiaan tutustuen ihmisoikeuksia unohtamatta. 

 

 

22.11.2022 Parhaimmat eTwinning-projektit -vuosijuhlassa esittelyssä Oriveden yhteiskoulun palkittu projekti!
Ohjelma

15.00 - 15.05 Vuosijuhlan avaus
15.05 - 15.50 Paneelikeskustelu
15.50 - 16.00 Kysymyksiä panelisteille


Paneelissa mukana

 • Sari Kallio, musiikkiluokan opettaja, Raahen keskuskoulu
 • Jenni Decandia, opettaja & kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki
 • Mari Jokela, matkailualan opettaja, Lapin koulutuskeskus REDU
 • Raija Kärkkäinen, lehtori, Oulun normaalikoulu
 • Anna-Kaisa Ruski, lukion linjanjohtaja, englannin ja uskonnon opettaja, Karkun evankielinen opisto
 • Mari Sääskilahti, luokanopettaja, Oulun normaalikoulu


Tule inspiroitumaan onnistuneita projekteista! 

Kurkkaa lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/parhaimmat-etwinning-projektit-vuosijuhla-2022

Lue lisää yhteiskoulun vuoden parhaimpana eTwinning-projektina palkitusta projektista: 
Developing English Communicative Competence through Creative Methods


20.11. Lapsen oikeuksien päivä

Suomalainen kalenteri uudistui vuonna 2020 ja silloin myös Lapsen oikeuksien päivä vakiintui liputuspäiväksi. Lapsen oikeuksien päivän matka vakiintuneeksi liputuspäiväksi on ollut pitkä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991. Sopimus on poikkeuksellisen laaja, kattava ja yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. (Lähde: lapsenoikeudet.fi)

 

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä versiona Unicefin sivuilla sekä lapsen arkielämää lähellä olevat oikeudet tiivistettynä sekä sopimus kokonaisuudessaan.


Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä päivän viettoon

17. - 19.11.2022 UNESCO Baltic Sea Project -konferenssi Virossa

Oriveden lukion edustus osallistui UNESCO Baltic Sea Project -konferenssiin Tartossa 17. -19.11.2022. Jokaisesta Itämeren alueen maasta (Venäjää ja Ruotsia lukuunottamatta) osallistui tapaamiseen kolmen hengen delegaatio. Suomesta konferenssiin osallistui opetushallituksen edustaja sekä Orivedeltä Oriveden lukion opettaja- ja opiskelijaedustajat. 

Konferenssissa keskeisenä tavoitteena oli arvioida UNESCO BSP-verkoston nykyistä toimintaa sekä suunnitella tulevaa verkostoyhteistyötä. Uutta UNESCO BSP -verkostossa on Unesco BSP Youth-osasto. Nuorille halutaan tarjota mahdollisuus kehittää ja viedä verkoston toimintaa eteenpäin nuorten valitsemalla ja toteuttamalla tavalla. 

The Baltic Sea Project (BSP) is an international network among UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). Its main aims are to promote global citizenship, a culture of peace and non-violence, support sustainable development goals, sustainable lifestyles and enhance intercultural learning with the appreciation of cultural diversity and heritage in the countries surrounding Baltic Sea. The BSP offers different activities for 180 schools around the Baltic Sea.

Lue lisää UNESCO BSP-verkoston toiminnasta:  https://unesco-bsp.blogspot.com/

Tutustu Viron konferenssin ohjelmaan täältäEnsimmäisenä ja kolmantena konferenssipäivänä työskenneltiin hotellin konferenssi-tilassa. 


Toisena päivänä työskenneltiin Tarton Loodusmajassa ja tutustuttiin myös sen toimintaan.Paikalliset lukiolaiset järjestivät myös tutustumisretken Tartun keskustassa. Lukiolaiset esittelivät jokainen vuorollaan paikallisia nähtävyyksiä kansainvälisille konferenssivieraille. 
16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä

YK:n yleiskokouksen julistamana kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä meitä kaikkia pyydetään muistamaan, kuinka olennaista ihmisten moninaisuuden, vapauden ja tasa-arvon kunnioittaminen on kansainväliselle rauhalle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Tuona päivänä on myös hyväksytty Unescon suvaitsevaisuuden periaatteiden julistus, jossa todetaan kaikkien ihmisten jakamat ihmisoikeudet.


Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä teemapäivän viettoon

15. - 19.11.2022 Espanjalaisia Job shadowing -vierailulla Oriveden yhteiskoululla ja lukiolla

Opettaja ja rehtori Villalón de Campos-Valladolidista Pohjois-Espanjasta tutustuivat Oriveden yhteiskoulun ja lukion opetukseen 15. - 19.11.2022. Erasmus+ Job shadowing -liikkuvuuden tavoitteina oli tutustua suomalaiseen partnerikouluun, koulun rehtorin työhön, sekä englannin ja luonnontieteiden opetukseen. 

Vieraat osallistuivat eri oppiaineiden oppitunneille sekä tutustuivat yhteiskoulun ja lukion lisäksi Oriveteen. Erasmus+ -vieraat olivat valinneet isäntäkouluksi nimenomaan Oriveden yhteiskoulun ja lukion, sillä Oriveden yhteiskoulu on ollut mukana useammassa eTwinning-projektissa yhdessä espanjalaiskoulun IES Jorge Guillén kanssa. IES Jorge Guillén oppilaat ovat 12-18-vuotiaita. 

Yhteiskoulun oppilaat saivat mahdollisuuden opetella muutaman sanan espanjaa espanajalaisvieraiden kanssa. Oppilaat kyselivät vierailta Espanjasta ja espanajalaisesta partnerikoulusta. Orivesiläisnuoret saivat myös kertoa vieraille Orivedestä ja omasta koulunkäynnistään. 


Oriveden kaupungin Erasmus+ -akkreditointirahoitus mahdollistaa myös Oriveden opettajien Job shaodwing -vastavierailun espanjalaiskouluun. Myös oppilasryhmien kanssa on mahdollista lähteä vastavierailulle ja Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä Erasmus+ opiskelijavaihtoon espanjalaiskouluun. 


Yhteiskoulun oppilaat pääsivät vaihtamaan ajatuksia vieraiden kanssa koulunkäynnistä Suomessa ja Espanjassa. Espanjalaisvieraat kertoivat omasta kotipaikkakunnastaan ja omasta koulustaan yhteiskoulun oppilaille. 

eTwinning-projektikumppanit tapasivat toisensa livenä ensimmäistä kertaa! Yhteiskoulun ja IES Jorge Guillén oppilaat ovat osallistuneet useampaan eTwinning-projektiin yhdessä. 


Yhteiskoulun käsityön opettaja esitteli omaa oppiainettaan vieraille sujuvasti espanjaksi!

15. - 19.11.2022 Job Shadowing in orivesiPrior to the Job Shadowing, TEAMS meetings, whatsapps and emails were held with our guest Jenni Decandia. Jenni helped us to prepare our arrival and accommodation in both Tampere and Helsinki. She also helped us with the transfers from Tampere to the centre of Orivesi, where her high school was located. The weeks before, she was informed about the courses, classes and meetings we wanted to attend and she prepared everything for us.

The first day we arrived at the centre, we were welcomed in the different classes and Jenni had prepared a timetable for us to attend with different teachers and we would be able to see the classes of different subjects. The students at Orivesi did not study Spanish. It was a bit complicated in the classes where only Finnish was spoken. You can understand a little bit, but it is quite complicated. The English class was one of the most productive and the Swedish class was also very productive because they let us teach Spanish and we taught the numbers in Spanish to the little ones with our methodologies and games. This was very enriching because in this way we exchanged methodologies with our Finnish classmates.

We were able to talk to the management team and see how a Finnish school works, which is a bit different from ours.

 

The main objective of this mobility was to get to know at first hand the functioning of a Finnish school which is quite similar in characteristics to ours. Oriveden Lukio and yhteiskoulu are rural schools, not very big and they teach more or less what we teach. From year 7 to year 12, which corresponds to our ESO and Bachillerato. They start classes at 8 o'clock in the morning, where it is still very dark, and they leave at 14:00. Their hours of daylight are few, so they wear reflectors and at school they are taught from a very early age to wear reflectors so that they can be seen. Pupils go to school on scooters, quad bikes and even bicycles, apart from those who use the bus. When it snows a lot in winter they take off their boots when they arrive and walk in socks and so do the teachers. We saw that the teachers' room is full of a wardrobe for clothes but also for shoes. Their temperature in the school is 18 or 20 degrees but they are not cold. They are very used to it.

We were very struck by the fact that in year 7, which corresponds to 1st ESO, they have subjects such as Home Economics that teach cooking, sewing, ironing or how to remove a stain. A subject that we should have in our education system, very useful in our daily lives. In Physical Education they have ice skating, like the Canadians.

Their classes are 75 minutes long with a 5 minute break in the middle. In this sense, our educational system has classes of 50 or 55 minutes and I consider that it is better because their classes are too long and you can lose concentration. They have four subjects per day, which is better than having six subjects. They eat at school but at different times depending on the day. We had lunch at 11:50. We have the whole day in a row and we go home for lunch. In the afternoon they have extracurricular activities at the centre. They have their break rooms, which our students unfortunately don't have.

The ratios per class, which are around 15 pupils, and the fact that they have the subject teacher, another teacher to control behaviour or to provide support in case they have not understood and another teacher from time to time if they have to do practical work and so can make even smaller groups (this is something we should learn from in the Spanish education system), is very striking. Another point in their favour is that they have many counsellors in the school (the one for the educational system, the one for extracurricular activities, the one for bullying help...).

For Finns, education is paramount and the government invests large amounts in public education and parents respect the authority of the teacher above all else.

Something very curious is that they don't have as many meetings as we do. They are more independent. The principal is the one who organises the meetings and within the departments they don't coordinate. In Spain, this is done better. We coordinate and make decisions agreed upon by the whole department and centre. It is also striking that the head teacher and the head of studies are on the management team, but the role of secretary is more of an administrative role and is not part of the management team. All the management team and guidance counsellors teach except the secretary.

All teachers participate in an interdisciplinary project. At least one per year.

The Finns are like us, they have large and broad curricula which there is no time to teach and also a lot of bureaucracy. They only give marks to the students at the end of the school year but the tutor has to meet between December and January with the parents of his or her tutor in individual meetings to follow up the student.


This is the tool that Finnish people use to leave their mobile phones before going inside the class and in case they have to use them, teachers will give them back to them.

Their music room is huge and has a lot of instruments compared to ours, and the labs are similar to ours, but they have for example gowns in there. The school buys gowns and all the pupils wear them and they are passed from one pupil to another.

Their level in terms of subjects is more or less the same as ours. In terms of technology in the classroom, all classrooms are equipped with a computer, projector and screen in addition to the traditional blackboard, but in our school it is the same. We also have our own Smartboards.

 

Those rumours that go around that in Finland they don't have homework, it's not true because they have it and the way the teachers give marks is based on the evaluation instruments such as notebooks (which by the way are free and the material is given to them in the school, we are talking about a public school), exams, observations in class, mini tests... We are not so different.

We are very happy to have enjoyed such an experience because it allows us to value the Finnish education system, but it also helps us to value our own education system and especially the way our school and our colleagues work. To value our students who, although we sometimes think that they behave badly, they are still teenagers and the same thing happens everywhere in the world, even in Finland.

Attending the teachers' meetings and having access to the programmes of their subjects have been of great interest to us in order to improve our teaching work in this language, as well as to learn about methodological and organisational aspects that can complement and improve our daily work in class.

This experience has also allowed us to transmit to other members of our staff some aspects of the general organisation of the host school which, in our opinion, may be very useful in optimising the management of our material and personal resources.


11. - 13.11. Ahtisaari-päivät

Maailma on täynnä eri kokoisia ja muotoisia ihmisten välisiä konflikteja. Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että tunnistamme, että näitä konflikteja voi ratkaista ja että kenestä tahansa voi tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään. Ahtisaari-päivät tarjoaa konfliktinratkaisuun keinoja ja verkostoja suomalaisille nuorille ja kouluille. Tarjoamme erilaisia työkaluja ja harjoitteita opettajille ja opiskelijoille, teemme kouluvierailuja sekä tarjoamme nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan CMI:n nuorten rauhanlähettiläiden ryhmässä.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

”Ahtisaari-päivät ei ole vain yksi päivä vuodessa, vaan ympäri vuoden jatkuvaa toimintaa. Ahtisaari-päivät voi olla milloin vain!”

Ahtisaari-päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Lue lisää Ahtisaari-päivästä: 
https://ahtisaaripaiva.fi/


10. - 11.11.2022 Joensuun kansainvälisyyspäivillä Unesco-lähettiläänä

Torstai 10.11.2022

Hieman yli puolenyön venähtäneen nukkumaanmenon jäljiltä oli oikein mukava herätä kauniiseen herätyskellon pärinään puoli seitsemän aikaan torstaiaamuna. Hotellin aamupalalla nautimme croissantteja, pekonia ja herkullisia itse tehtyjä karjalanpiirakoita.

Aamiaisen jälkeen löysimme tiemme Joensuun yliopiston konservatoriolle joensuulaisen Tokmannin ja S-marketin jälkeen, kun olimme yrittäneet löytää muistitikkua. Valitettavasti emme sitä kuitenkaan löytäneet, mutta onneksi sille ei missään vaiheessa tullutkaan käyttöä. Aikamme ihmeteltyä roll-uppia saimme sen pystytettyä ja jopa pysymäänkin pystyssä. Ripustelimme opiskelijoiden viime keväänä tekemiä töitä esille ja valmistauduimme sekä henkisesti että fyysisesti tulevaan koitokseen.

Heti ensimmäisenä pisteellemme löysi tiensä amerikkalaisia tapahtumavieraita ja voisi sanoa, että päästiin kärsimään tulikokeesta. Pääsimme lounastamaan pienellä porukalla Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Natura-ravintolaan. Ruoka oli hyvää, niin kuin meille lupailtiinkin ennen reissuun lähtöä.Lounaan jälkeen kokoonnuimme Konserttisaliin kuuntelemaan kansainvälisyyspäivien aloitussanoja, joita meille kertoili kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sekä opetushallituksen johtaja Samu Seitsalo. Heti tämän jälkeen pääsimme kuuntelemaan Raisa Forsterin tarinointia liittyen maailman moninaisuuteen.Tämän jälkeen oli pieni tauko, jonka aikana siirryimme kohti rinnakkaissessioiden järjestämispaikkoja. Sessioita oli yhdeksän erilaista ja niitä järjestettiin ympäri kampusta. Itse kävin pajassa, joka oli osoitettu aloitteleville kansainvälistyjille. Tämä infopläjäys oli selvästi tarkoitettu enemmänkin opettajille, joten sanoisin, ettei siitä ollut kovinkaan hyötyä minulle opiskelijana.

Rinnakkaissessioiden jälkeen oli kahvitarjoilu InfoTorilla. Tarjolla oli marjaisaa piirakkaa sekä juotavaksi kahvia, teetä taikka vettä. Sitten vuorossa oli jälleen erilaisia rinnakkaissessioita. Niitä oli taas kahdeksan. Tällä kertaa itseä kiinnosti eniten paja nimeltään: “Tunnetaitojen opettaminen draaman kautta.” Sinne siis suuntasin ja itse asiassa tämä sessio oli oikein mukava ja mielenkiintoinen. Kokeilimme pienellä porukalla muutamia erilaisia draamaharjoituksia, jotka liittyivät tunteisiin. Näiden jälkeen me opiskelijat lähdimme suuntaamaan hotellille. Ulkoilmassa meitä oli vastassa tihkusadetta, kosteutta ja pimeyttä. Konservatoriolla olisi ollut vielä yksi ohjelmanumero, jota opettajat jäivätkin kuuntelemaan.

Ennen seitsemää lähdimme Orivesi-porukalla kohti Joensuun taidemuseo Onnia, jossa oli vuorossa Joensuun kaupungin vastaanotto. Heti sisään tullessamme meitä vastassa oli Joensuun kaupunginhenkilökuntaa kättelyjonossa – olo oli kuin Linnanjuhlissa. Tilaisuudessa oli tarjolla maukasta ruokaa, hyvää juotavaa ja muutamia esityksiä, muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jere Nuutiaisen puhe, Veila-yhtye kanteleensa kanssa ja Bärna Ela rauhoittamassa meitä hienolla äänellään. Illassa oli mukana myös tunnelmaa nostattava. Paikalla oli tietenkin myös hyvää seuraa. Vastaanoton jälkeen tallustelimme kaikki yhdessä kohti hotellia ja jokainen lähti sitten omille teilleen löytäen lopulta huoneisiinsa.

Aili, Oriveden lukion Unesco-lähettiläsPerjantai 11.11.


Joensuun kansainvälisyyspäivän perjantai valkeni kauniilla auringonnousulla. Saavuimme yliopistolle hieman jälkeen kahdeksan aamulla valmistelemaan Unescon ständiä yhdeksältä alkavaan tapahtumaan.

Päivä alkoi teatteriyhdistys RanKids:in ja Joensuun KIEKU-tiimin päivänavauksella, jossa esitettiin palasia monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKids Divisionin dokumenttiteatteriesityksestä. Kyseinen teatteriesitys oli oikein ihana ja silmiäavaava monikulttuurisuudesta. Esitys oli oikein virkistävä päivänavaus ja upea kokonaisuus!

Teatteriesityksen ja ständillä oleskelun jälkeen alkoi mielenkiintoiset rinnakkaissessiot, joissa käsiteltiin erilaisia asioita liittyen kansainvälistymiseen. 45 minuutin sessioita löytyi muun muassa Erasmus+ hankkeeseen liittyen sekä toisten ihmisten arvostamisesta jakohtaamisesta. Itse osallistuin sessioon, jossa kerrottiin koskettavia maahanmuuttajien kotiutumistarinoita. Tämäkin - kuten kaikki päivien sessiot - oli mielenkiintoinen ja mieltä avartava.

Päivä päättyi luonaan sekä ständillä olon jälkeen loppusanoihin sekä kuohuviinitarjoiluun, jossa ilmoitettiin myös ensi vuoden 2023 kansainvälisyyspäivien kaupunki eli kotikaupunkini Pori. Tämän jälkeen koitti bussimatka takaisin Orivedelle, joka sujui mukavissa tunnelmissa muiden Unesco-lähettiläiden sekä eri opettajien kanssa jutellessa. Kaiken kaikkiaan matka oli todella mukava ja mielenkiintoinen. Oli mahtavaa päästä mukaan Joensuun kansainvälisyyspäiville Unesco-lähettiläänä!

Milja, Oriveden lukion Unesco-lähettiläs

10. - 11.11.2022 Team Orivesi Joensuun kansainvälisyyspäivillä

Oriveden lukion Unesco-lähettiläät esittelivät Joensuussa Opetushallituksen kansainvälisyyspäivillä 10. - 11.11.2022 suomalaisten Unesco-koulujen toimintaa. Oriveden lukio on mukana Unesco-koulujen kehittämishankkeessa Yhteinen Itämeri. Lisäksi Oriveden lukio on mukana PAX-verkostossa, johon kuuluu Unesco-kouluja Orivedeltä, Tampereelta, Porista ja Raumalta. 

Joensuun kv-päiville osallistui Orivedeltä kahdeksan hengen edustus, mukana opettajia alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta sekä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija. Alueellinen kv-kehittäjätiimi järjesti osana Yhdessä vahvoja! -verkostohanketta bussikuljetuksen kv-päiville. Yhteinen bussimatka alueen kv-aktiivien kesken tarjosi myös hienon mahdollisuuden verkostoitumiseen. Ensi vuonna kv-päivät järjestetään Porissa, ja sinne lähdemme varmasti taas oppimaan uutta kv-toiminnasta. Lue lisää: 

Oriveden lukion Unesco-toiminta
Joensuun kv-päivät 
Ensi vuonna Poriin kv-päiville! 


6.11. Ruotsalaisuuden päivä

6. marraskuuta vietetään Suomessa ruotsalaisuuden päivää (svenska dagen). Ruotsalaisuuden päivää viettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908, perinteen käynnisti Ruotsalainen kansanpuolue (Svenska Folkpartiet). Päivän alkuperäinen ajatus oli lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ruotsinkielisen väestön keskuudessa. Nykyisin päivän tavoitteena on kunnioittaa Suomen kaksikielisyyttä sekä tehdä näkyväksi ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä kulttuuriperintöä Suomessa. 

Hur bra koll har du på traditionen? Testa din kunskap med det här quizet: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/05/10-fragor-om-svenska-dagen

Varför firas svenska dagen? 
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/03/varfor-firas-svenska-dagen

3.11.2022 Erasmus+ Job shadowing Italiassa

Hei!

Olin syyslomaviikolla Erasmus+ -matkalla Italiassa. Yhteensä neljä erityisopetuksen edustajaa Orivedeltä yhteiskoulusta, Kultavuoren koulusta ja Rovastinkankaan koulusta osallistui Job shadowing -liikkuvuuteen. Matkustimme Pohjois-Italiaan Aostan alueelle. Matkan tarkoituksena oli tutustua Aostan alueen erityisopetusjärjestelyihin ja miettiä yhdessä tulevia yhteistyökuvioita Erasmus+ -akkreditoinnin suhteen.

Meistä piti matkan aikana hellää huolta Lara, paikallinen Erasmus+ -koordinaattori. Majoituimme hänen miehensä hotellissa ja saimme nauttia pari kertaa illallista Laran kotona. Lara myös ajelutti meitä ympäriinsä uskomattoman kauniilla kiemuraisilla vuoristoteillä, missä välillä kyllä pelotti kovassa vauhdissa. Aostan alue on kokonaan vuoristoa ja maisemat olivat kyllä upeita!

Ohjelmaa oli paljon. Meidän suomalaisten lisäksi mukana oli kaksi espanjalaista opettajaa ja tanskalainen koulupäällikkö miehensä kanssa. Vierailimme monessa koulussa ja tutustuimme inkluusion ajatukseen. Italialaisissa kouluissa laitetaan kaikki oppilaat lähikouluun yleisopetuksen luokalle, eikä erityisopetusluokkia ole ollenkaan. Inkluusio toteutuu alakoulusta aina lukioon saakka. Ajatuksena on, että kaikki ovat samanarvoisia ja kaikki voivat oppia toisiltaan. Erilaisia oppilaita ei siis laiteta pois silmistä, vaan he ovat osana tavallista opetusryhmää. Osa oppilaista opiskelee luokassa yleisten tavoitteiden mukaan ja osalle laaditaan omat tavoitteet. Aostan alueella on loistavat resurssit inkluuion toteuttamiseen: support teacherillä on 12 oppituntia / vko yhdelle oppilaalle eli hän huolehtii siis kahden oppilaan opetuksesta. Tavallisesti luokissa on siis luokanopettaja / aineenopettaja ja usein erityislasten kanssa yksi tai useampi tukiopettaja. 

Aostan alueen inkluusioon tutustuminen oli silmiä avartavaa. Jäin miettimään, että voisimmeko me ottaa oppia noista ajatuksista? Voisiko meillä olla enemmän tukea inkluusioon? Inkluusion ajatus voisi oikeasti toimia, jos sitä tehtäisiin yhteistyössä, eikä pahimmillaan yksin puurtaen isossa ryhmässä. Entä voisimmeko kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että kaikki oppilaat olisivat oikeasti osa meidän kouluamme? Erilaisilta oppijoilta voimme oppia paljon ja samalla voimme oppia itsestämmekin. Yhdessä italialaisessa koulussa oli kehitetty polkupyöräprojekti tätä varten. Koululle oli tilattu sponsorien avulla ensin kolme kolmipyörää ja myöhemmin vielä monta erilaista pyörää lisää. Näillä pyörillä voitiin käydä ajelemassa koko luokan kanssa ja pyöräily onnistui lähes kaikilta. Osalla pyöristä pystyi ajamaan kahdestaan ja yhteen pyörään sai myös pyörätuolin kyytiin. Oli mukavaa kuntoilla yhdessä ja samalla tutustua toisiin tekemisen kautta.

Toisaalta jäin miettimään Suomen systeemin hienouksia. Italiassa keskitytään inkluusioon: tukiopettajan saavat kaikki diagnoosin saaneet oppilaat ja tukiopettajat keskittyvät vain näihin oppilaisiin. Suomessa tukea annetaan kolmiportaisen tuen mallin mukaan ja kaikki oppilaat voivat saada tukea tarvitessaan, esim. laaja-alaiselta erityisopettajalta. Väittäisin myös, että osalle oppilaista pienryhmä on ihan paras paikka opiskella asioita, ainakin jaksomuotoisesti. Meidän kaupungissa on onneksi tarjolla pienryhmiä ja ryhmässä on useampia aikuisia tukena ja apuna. Olen iloinen myös siitä, että Kultavuoren koululla on koko kaupunkia palveleva luokka, jossa on myös kehitysvammaisia. Heilläkin on paikka meidän koululla! On tosin hyvä, että heillä on oma tila, jossa pystytään antamaan perushuolenpitoa. En osaisi kuvitella ihan kaikkia oppilaita tavallisessa luokkatilassa neljännessä kerroksessa ilman tarvittavia apuvälineitä. Mietin myös sitä, että joissakin tapauksissa myös oma erityisryhmä tai jopa erityiskoulu on ollut merkittävä asia. Esimerkiksi viittomakielinen kuurojen koulu on ollut merkittävä paikka viittomakielisen yhteisön ja kuurojen kulttuurin kannalta. Tällaista yhteisöä ei synny koskaan luokassa, jossa on yksi äidinkieleltään viittomakielinen ja muut puhuvat eri kieltä. 

Matkan aikana oli tarkoitus pohtia myös yhteistyökuvioita. Tuo tavoite jäi vai osittain saavutetuksi, sillä meillä ei ollut tälle varattu kovinkaan paljon aikaa. Ehdimme kyllä keskustelemaan ideoista, mutta mitään varsinaista suunnitelmaa emme saaneet vielä vierailun aikana tehtyä. Kultavuoren koulussa on ajateltu tarjota Erasmus+ -yhteistyötä ja matkustamista viides- ja kuudesluokkalaisille. Tuon ikäiset ovat italialaisessa koulujärjestelmässä "middle schoolissa" eli yläkoulussa. Siellä on aineenopettajat, mikä vaikuttaa yhteistyön suunnitteluun. Esimerkiksi yhdellä musiikkipainotteisella koululla yksi opettaja olisi kiinnostunut tekemään musiikkiin liittyvää yhteistyötä. Ja kaikkea muutakin voi kehitellä. Yhteistyötä voi tehdä monella tavalla!31.10.2022 Erasmus+ -vaihto-opiskelijana Italiassa

Hei!

Nimeni on Iida ja olen 17-vuotias nuori, joka lähti Italiaan vaihtoon kahdeksi kuukaudeksi. Opiskelen tällä hetkellä Oriveden lukiossa toista vuotta. Olen vaihdossa kaupungissa nimeltä Aosta, joka sijaitsee Pohjois-Italiassa alpeilla. Sain tietää Erasmus+ hankkeesta koulussa, kun meille kerrottiin siitä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Päätin lähteä vaihtoon, koska koin tämän mahdollisuutena nähdä italialaista kulttuuria ja elämää. Olin myös mukana keväällä Erasmus+ projektissa Kroatiassa, jossa sain viimeisen potkun lähteä vaihtoon pidemmäksi aikaa. 

Käyn täällä Italiassa koulua normaalisti, mutta en tule saamaan siitä mitään suoritusta tai arviointia. Suurimmalla osalla tunneista en ymmärrä paljoa mitä puhutaan, joten osallistun vaan tunneilla niin paljon kuin pystyn ja seuraan vierestä mitä seuraavaksi tapahtuu. Omien lukiokurssien suorittaminen onnistuu itsenäisesti ja netissä. Sen suuremmin kursseja ei täällä pysty suorittaa, mutta silti tarpeeksi, etteivät lukio-opinnot mene tämän takia sekaisin. 

Minulla ei ollut oikeastaan odotuksia vaihdolta, kun tänne lähdin, koska en tiennyt yhtään mitä odottaa. En ollut myöskään koskaan ennen käynyt Italiassa. Ainut odotukseni oli, että tulen syömään paljon pizzaa ja pastaa. Voin kertoa olleeni tässä asiassa täysin oikeassa. Välilllä tuntuu, ettei täällä paljon muuta edes syödä. Mutta se ei haittaa, koska kummatkin on täällä todella hyviä. Suurimmaksi osaksi kokemukseni täällä on ollut positiivinen ja mukava. Totta kai uusi kulttuuri ja uudet ihmiset ottavat oman aikansa tottua. Hienointa on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja käydä keskusteluja heidän elämästään täällä. Maisemat täällä alpeilla on hyvin erilaiset verrattuna Suomeen. Korkeat vuoret tekevät täällä maisemista upeat!

Olen oppinut hieman puhumaan Italiaa, vaikka en ole sitä ikinä aikaisemmin opiskellut. Arjessa kuulen sitä lähes joka hetki, joten päivä päivältä tietyt sanat tulevat tutuiksi. Lisäksi olen saanut koulusta Italian kurssin, missä pystyn oppimaan vielä laajemmin. Koulussa melkein kaikki opetus on Italiaksi, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtämään esimerkiksi asian mistä sillä hetkellä puhutaan. Luokallani on 20 oppilasta ja meidän luokka käy Italialaisen lukion kolmatta vuotta. Täällä “lukio” kestää viisi vuotta. Suomessa lukion viimeisen vuoden opiskelijat ja Italian koulun viimeisen vuoden opiskelijat ovat samanikäisiä. Täällä oppilaat pysyvät samassa luokkatilassa ja opettajat vaihtuvat, toisin kuin meillä Suomessa. Täällä valitaan tiettyä ainetta/aihetta painottava koulu. Minä käyn tieteitä sekä ihmistieteitä painottavaa koulua. 

Isäntäperheeseeni kuuluu kaksossiskot sekä äiti ja isä. Asumme kaupungista vähän syrjemmällä noin kilometrin korkeudessa vuorilla. Isäntäperhe on ottanut minut hyvin vastaan ja auttanut paljon sopeutumisessa. Isäntäperhe on ollut tärkeä osa tätä kokemusta ja saanut minulle olon kuin olisin kotona. Myös uudet ystävät ovat tärkeitä. Mielestäni lukiolaisen kannattaa lähteä vaihtoon, jotta voi rikastua kokemuksilla ja uusilla ihmisillä sekä tutustua uuteen kulttuuriin ja laajentaa omaa maailmankuvaa. Mielestäni myös jokainen lukiolainen ansaitsisi tämän kokoisen tauon täysiaikaisesta opiskelemisesta. Olen kiitollinen, että Erasmus+ on tarjonnut Oriveden lukiolaisille näin huikean mahdollisuuden!


Lue lisää Oriveden lukion Erasmus+ -vaihto-opiskelumahdollisuuksista: 
http://www.orivedenlukio.fi/opiskelijalle/kansainvalisyys/vaihto-oppilaaksi/
Hello Teenager-hankkeen Erasmus-matka Portugaliin 25.10 - 30.10

Katso portugalaisten tekemä videokooste hanketapaamisesta täältä.

Tässä on matkapäiväkirja Hello Teenager-hankkeen Erasmus-matkalta Portugaliin 25.10 - 30.10. Kohteena oli pikkukaupunkin Alvaiazer. Matkalle osallistui nuoria Suomesta, Kroatiasta, Italiasta ja Saksasta. Reissu oli uskomaton kokemus nuorille ja he saivat roppakaupalla kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä.
 

 

Tiistai 25.10.2022  

Matkamme alkoi 14.15 koulumme pihasta, Orivedeltä. Söimme hieman välipalaa matkalla, kuten ruisleipää ja omenoita. Sekä joimme mehua. Matkamme kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää oli ohi nopeasti. Paulina myös vietti aikaansa nukkuen.  

Lentokentälle saavuttuamme oli hieman haasteita boarding pass automaatin kanssa, mutta onneksi apunamme oli mukava työntekijä. Tuon jälkeen menimme turvatarkastukseen, jossa Santerin laukku oli hyvin epäilyttävä jonka vuoksi hän joutui ekstra tarkastuksiin.  

Turvatarkastus sähläyksen jälkeen kiirehdimme syömään Burger Kingiin ja olimme yllättyneitä työntekijöiden ripeästä toiminnasta. Pian suuntasimmekin kohti lentokonetta. Lentoaikamme olikin noin 4,40 tuntia joka oli hyvin tylsä ja tuskainen.  

Pian monen pitkän tunnin kuluttua saavuimme Lissaboniin. Pian saimmekin matkalaukkumme ja suuntasimme kohti Star Inn lentokenttähotellia, johon olikin lyhyt matka! Pienen odottelun jälkeen saimme kuin saimmekin hotellihuoneemme joissa oli hyvin lämmin tunnelma! Etenkin Matin lämpötilaltaan 24 asteen huoneessa😆  

Ja hyvin myöhään illalla kävimme syömässä hotellimme alakerran ravintolassa, jossa koimme hämmästyksen hetken tajutessamme, että lautasella on oikeasti sipsejä! Pian hyvin ”ravitsevan ruoan” jälkeen tallustimme kohti hotellihuoneitamme ja menimme nukkumaan pitkän päivän päätteksi. 

 

Keskiviikko 26.10.2022 

Aamu alkoi hotelliaamiaisella, joka oli runsas. Veitsiä ei ollut ja jälkiruokaa oli paljon, mitkä ihmetyttivät. Sitten lähdimme seikkailemaan Lissabonin keskustaan, joka oli hauskaa, mutta sekavaa. Kohokohta oli ehdottomasti se, että Matti sai tingattua 30e kuljetuksesta. Ihmettelimme myös Lissabonin ratikkaa, sillä meno oli hurjaa, nopeaa ja aika hullua verrattuna Suomen todella hallittuun liikenteeseen.  

Seikkailimme myös metrossa, joka oli todella kivaa ja ensimmäinen kertani. Valitettavasti Matti ei kerennyt yhdessä kohtaa metroon, mutta hän on kokenut ja osasi löytää tiensä pariimme. Sanna ja Miia kävivät myös Portugalin ainutlaatuisessa, uniikissa luomu lankakaupassa, joka oli heille elintärkeää. Sitten matka alkoi kohti Alwaizeria, mutta ennen sitä meillä oli turistikierros Lissabonissa, joka oli runsas, kattava ja todella mahtava. 

Oppaamme kertoivat todella hyvin ja kattavasti Lissabonin nähtävyyksistä. Tosin, niin minäkin. Illalla saavuimme kylään ja tapasimme isäntäperheet. Se oli jännittävää, mutta ilta sujui hyvin. Söimme portugalilaista ilta-palaa ja menimme nukkumaan. 

 

Torstai 27.10.2022 

 

Aamu alkoi aamupalalla jonka jälkeen menimme kouluun josta menimme katsomaan leivän tekoa ja tekemään leipää. Kun taikina oli tehty oli aika lähteä kierrokselle jossa kiersimme jalan eri paikkoja kaupungissa ja otimme selfieitä. Tämän jälkeen menimme katsomaan miten leivän tekeminen oli edennyt ilman oppilaita ja pääsimme syömään leipää. Sitten menimme kotiin nukkumaan 

 

Perjantai 28.10.2022 

  

Aamulla koululla piti olla 9 aikoihin, jolloin alkoi muiden maiden oppilaiden kanssa ryhmätyöt erilaisista aiheista. Esitelmien työstämisen jälkeen menimme koulun järjestämälle brunchille, jossa syötiin erilaisia portugalilaisia ruokia. Syömisen jälkeen aikaisemmin tehdyt ryhmätyöt esitettiin koko porukalle.  Katso video "portugalilaisia ruokia" täältä.

Kävimme syömässä paikallisella ammattikoululla, jossa ruokana oli jonkinlaista erittäin suolaista kalaruokaa. Lähdimme ruoan jälkeen ajelulle Alvaiazeren lähialueille. Kävimme muunmuassa paikallisella oliiviöljytehtaalla ja Alvaiazeren vuoren huipulle. Retken jälkeen soittelimme kirjastossa Portugalilaisia soittimia. Musiikki hetken jälkeen lähdimme takaisin isäntäperheisiin perjantai illan viettoon. 

 

Lauantai 29.10.2022 

Lauantaiaamuna suuntasimme päiväretkelle rannikolle. Aamulla satoi todella paljon.  

Ensin vierailimme surffauskaupungissa Balealissa ja näimme Atlantin valtamerin. Jyrkät ja korkeat kukkulat olivat hyvin vaikuttavia. Tämän jälkeen menimme kaupunkiin nimeltään Peniche. Kaupungissa oli paljon kalastajia ja keskiaikaisia linnakkeita, jotka toimivat poliittisina vankiloina diktatuurin aikana. 

Tämän jälkeen ajoimme Óbisoiin, joka oli viehättävä kaupunki vanhan linnan sisällä. Óbidos lahjoitettiin Portugalin kuningatar Isabelille häälahjana vuonna 1281. 

Runsaan buffet-lounaan jälkeen kävimme vielä Caldas da Rainhan kaupungissa. Kaupunki on kuuluisa sen termiisisestä sairaalasta ja kylpylästään, jonka kuningatar Dona Leonor perusti vuonna 1500. 

Pitkän ja mielenkiintoisen päivän jälkeen suuntasimme takaisin Alvaiázereen, jossa meillä oli jäähyväisjuhlat uusien ystäviemme kanssa. 

 

Sunnuntai 30.10.2022 

 

Sunnuntaiaamuna Alvaiázeressa pitkien ja surullisten jäähyväisten jälkeen aloitimme viimein bussimatkamme Lissaboniin. Ennen paluulentoa menimme ostoskeskukseen  jälleen metrolla. Suuressa ja modernissa kauppakeskuksessa söimme kansainväliset king burger ateriat. Lentokoneessa kuulimme todella huonoja uutisia kapteenilta, että lento myöhästyisi kaksi tuntia. Heeeelp! Pian saimme kuitenkin kuulla, että pääsisimme lähtemään 15 minuutin päästä. Pitkällä ja uuvuttavalla lennolla Sakke hauskuutti meitä kertomalla vitsejä eräästä omalaatuisesta herrasta, jonka tapasimme reissulla. Olimme Helsingissä noin tunnin myöhässä. Pitkän taipaleen jälkeen saavuimme Orivedelle klo 4 aamulla. 

28.10.2022 Kultavuoren koulun ympäristökasvatuksen Go Green in schools! -ideakirja on valmistunut!

Hello!

Saimme valmiiksi Go Green in schools -kirjamme, joka on Kultavuoren ja Hirsilän koulujen Take Care! Erasmus+ -hankkeen lopputyö. Se on sähköinen kuva- ja ideakirja, joka on kooste hankkeen koulujen itse valitsemista, parhaiksi katsomistaan ympäristöaktiviteeteista.

Sähköisessä kirjassa on reilut sata sivua kestävän kehityksen ideoita eri oppiaineiden ja monialaisten tunneille. Kirjan teemat ovat kierrätys ja kierrätystaide, luonnon monimuotoisuus, energia ja liikenne, ruoka, vesi, ilmastonmuutos ja aktiivinen/globaali kansalaisuus.

Kirjaa voi olla kiva selailla myös oppilaiden kanssa, siellä on myös muutamia videoita joistakin projekteista.

Tutustu kirjaan tästä: https://read.bookcreator.com/MHahLwxXhvYXJKmzsk04ovWYSnJ3/9NGloV-fSa6zDFY5n0FQyw

Lue lisää Erasmus+ Take Care! -hankkeesta täältä: https://peda.net/orivesi/perusopetus/kultavuoren-koulu/etcscse

24.10. YK:n päivä

Yhdistyneet kansakunnat on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin 24. lokakuuta 1945. Maailmanjärjestö perustettiin toisen maailmansodan jälkeen edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia. YK:n virallinen tunnus esittää maapalloa, jota ympäröi oliivipuun lehvistä sidottu rauhaa symboloiva seppele. 

17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi Valikko

YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, ensimmäinen tavoite on köyhyyden poistaminen maailmasta sen kaikissa muodoissa. Köyhyyden poistaminen edellyttää maailman valtioilta monia toimia. Panostusta tarvitaan niin koulutuksen, terveydenhuollon, talouden kuin poliittisten järjestelmien tasolla. Budjetti ja bruttokansantuote ei aina kerro koko totuutta.

 

Kaikille maailman ihmisille kuuluvat yhtäläiset oikeudet hyvään elämään heidän syntyperästään riippumatta. Onkin tärkeää muistuttaa äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksien välisestä perustavanlaatuisesta yhteydestä, ja että köyhyydessä elävät ihmiset kärsivät suuresti erilaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Köyhyys ei tarkoita ainoastaan tietyn elintason puuttumista, vaan myös nälkä ja aliravitsemus, koulutuksen, terveydenhuollon ja peruspalveluiden puutteellisuus sekä poliittinen osallistumattomuus ovat merkkejä köyhyydestä.

Köyhyyden vähentämiseen liittyy myös ihmisten välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Toisten ekologisen jalanjäljen ollessa liiallisen suuri, jää toisille maapallon luonnonvaroista käytettäväksi vain murto-osa. Eriarvoisuutta esiintyy paitsi maailman eri maiden välillä myös valtioiden sisällä. Köyhemmissäkin maissa asuu paljon hyvin toimeentulevia ihmisiä, mutta rikkaus ja hyvä elintaso ovat keskittyneet niissä usein vain pienelle osalle väestöä.

Linkit: 
Lisätietoa päivästä
Vinkkejä päivän viettoon


16.10. Maailman ruokapäivä Valikko

Yli 800 miljoonaa ihmistä elää nälkäisenä ympäri maailmaa, samalla kun kaikesta tuottamastamme ruuastamme katoaa hävikin myötä taivaan tuuliin noin kolmannes. Samalla kun miljardit kärsivät ravintoaineiden puutteista, elää maailmalla 1,4 miljardia ihmistä ylipainon kanssa joista neljänneksellä ylipaino tuottaa vakavia terveydellisiä ongelmia, altistaen heidät sydän-, sokeritaudille ja muille sairauksille.

Maailman ruokapäivän on ottanut omakseen kansalaisyhteiskunta ympäri maailmaa, koska ruuantuotannon epäkohtien, huonojen syömistottumusten ja köyhimpien alueiden nälänhätä ovat ongelmia, joista monet ovat meille myös arkipäiväämme. Ruokapäivän aikana voimme tarkastella luvan kanssa omia ruokailutottumuksiamme, havaita yhteiskuntamme ruokaan liittyviä epäkohtia ja vaatia niihin muutoksia. Muutos on hyvä aloittaa yksilötasolla esimerkiksi tarkastamalla annoskokonaan, monipuolistamalla ruokavaliotaan ja käyttämällä enemmän aikaa terveellisten raaka-aineiden ja ruokalajien käyttämiseksi mutta yhdessä voimme vaikuttaa myös suuremman mittakaavan ongelmiin, kuten kehitysmaiden nälänhätää ehkäisemällä tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja vaatimalla esimerkiksi vähittäistavarakaupan ja maatalousteollisuuden järkeistämistä, mutta pyöristyttävät hävikkiluvut kaunistuisivat edes ripauksen, ennen seuraavaa ruokapäivää.

Linkit: 

Lisätietoa maailman ruokapäivästä

Ideoita ruokapäivän viettoon

15.10.2022 Yhteiskoulun Vihreä lippu -toimintasuunnitelma on valmistunut

Yhteiskoulun Vihreä lippu -toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa joukko innokkaita 7. - 9. luokkalaisia hyvinvointiagentteja. 

Agentit kokoontuvat säännöllisesti. Vihreä lippu -toimintasuunnitelmaan on kerätty agenttien Vihreä lippu -toimintakauden suunnitelmat. Huippua, agentit! 

Tutustu yhteiskoulun Vihreä lippu -toimintasuunnitelmaan tästä.

14.10.2022 Rovastinkankaan koulun ulkoluokkapäivä

Rovastinkankaan koulu toteuttaa kaupunkitason globaaalikasvatuksen teemapäivän ulkoluokkapäivän teemalla "Jokamiehenoikeudet". Päivä on yksi Rovastinkankaan koulun lukuvuoden 2022-2023 Vihreä lippu -tempauksista. 

13. - 15.10.2022 Erasmus+ Days 2022

Erasmus muuttaa elämäsi ja avartaa maailmaasi


Orivedellä Erasmus+ -yhteistyö eurooppalaiskoulujen kanssa on pysyvä osa koulujen arkea. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden lähteä ulkomaille laajentamaan osaamistaan. Ulkomaankokemus vahvistaa muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia avaintaitoja ja osaamista, avartaa maailmankuvaa sekä parantaa itsetuntemusta. 

Lue ErasmusDays-juttu Oriveden Sanomista: 
https://orivedensanomat.fi/2022/10/13/talla-viikolla-vietetaan-erasmus-paivia-aitoa-kohtaamista-ystavystymista-yhdessa-tekemista-ja-toisessa-maassa-vierailua-ei-pysty-mikaan-koulukirjan-tehtava-tai-luokassa-tehty-harj/#ErasmusDays on kolme päivää kestävä vuosittainen tapahtuma, jonka aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa Erasmus+ -ohjelmasta. #ErasmusDays tarjoaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi sekä omaa toimintaa että eurooppalaisen yhteistyön tuloksia. Päivät järjestetään tänä vuonna 13.-15. lokakuuta. 

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden lähteä ulkomaille laajentamaan osaamistaan. Ulkomaankokemus vahvistaa muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia avaintaitoja ja osaamista, avartaa maailmankuvaa sekä parantaa itsetuntemusta.

#ErasmusDays-tapahtuma on syntynyt halusta kertoa eurooppalaisen yhteistyön hyödyistä sekä Erasmus+ -ohjelmaan osallistuneiden kokemuksista, opeista ja saavutetuista tuloksista. Tänä vuonna halutaan nostaa esiin erityisesti ympäristöasioita, tasa-arvoa ja osallisuutta sekä digitaitoja edistäviä hankkeita. 

Tämän vuoden #ErasmusDays-tapahtuman teema muotoutuu Euroopan nuorison teemavuoden, eurooppalaisten arvojen sekä Erasmus+ -ohjelman 35-vuotisjuhlavuoden ympärille. Nykyisessä maailmantilanteessa eurooppalaisten arvojen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys vain korostuu. 

Oriveden varhaiskasvatus ja kouluilla on runsaasti kokemusta Erasmus+ -hankkeista eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Vuonna 2021 Opetushallitus myönsi Oriveden kaupungille Erasmus+ -akkreditoinnin, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan toteuttaa kansainvälistä yhteistyötä. 

Akkreditointirahoitus on myönnetty uudelle Erasmus+ -ohjelmakaudelle vuoteen 2027 saakka. Tämä mahdollistaa yhdenvertaiset liikkuvuusmahdollisuudet lapsille ja nuorille Orivedellä. Ei ole väliä mitä koulua lapsi tai nuori Orivedellä käy, mahdollisuudet päästä mukaan kansainväliseen yhteistyöhön ja osallistua opintomatkoille ovat nyt jokaiselle samat. 

Kaikki Oriveden kaupungin koulut noudattavat Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa. Keskeisiä painopisteitä ovat vihreys, osallisuus ja digitaalisuus. Oriveden koulut ovat sitoutuneet noudattamaan yhdessä sovittuja vastuullisuuslupauksia. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan. Lapsilla ja nuorilla on aktiivinen rooli, he ovat mukana kansainvälisyystoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa ja arvioinnissa. 

Ulkomailla opiskelu tai omassa koulussa työskentely muiden maiden oppilaiden ja kollegoiden kanssa ovat unohtumattomia ja avartavia kokemuksia. Omaa kulttuuria ja kotiseutua opitaan tarkkailemaan uusista näkökulmista. Oman arjen arvostus kasvaa. 

Aitoa kohtaamista, ystävystymistä, yhdessä tekemistä ja toisessa maassa vierailua ei pysty mikään koulukirjan tehtävä tai luokassa tehty harjoitus korvaamaan. Itse koetut elämykset jättävän jäljen ja taidot kehittyvät eri tavalla kuin oppitunneilla. 

Orivedellä vieraili 5. - 9. syyskuuta ryhmä varhaiskasvattajia, opettajia ja rehtoreita Aostan laaksosta Pohjois-Italiasta. Viikon aikana vieraat tutustuivat suomalaiseen koulujärjestelmään. Ryhmä vieraili Oriveden päiväkodeissa ja kouluissa, ja yhteisissä suunnitteluiltapäivissä suomalaiset ja italialaiset kollegat ideoivat tulevaa yhteistyötä. Koulujen syyslomaviikolla ryhmä erityisopetuksen edustajia lähtee Job shadowing -vastavierailulle Italiaan jatkamaan yhteistyön suunnittelua. 

Lukuvuosittain 10 prosenttia kaikkien Oriveden koulujen oppilaista ja opetushenkilöstöstä osallistuu liikkuvuuksiin. Tämän lisäksi yhteistyötä toteutetaan myös netin välityksellä eTwinning-alustalla. eTwinning on eurooppalaiskoulujen väliseen yhteistyöhön tarkoitettu turvallinen työskentely-ympäristö. 

Kaikki Erasmus+ -hankkeissa tai vaihtojaksoilla mukana olleet koulut ja henkilöt voivat jakaa kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Erasmusdays. Iloisia #ErasmusDays -päiviä kaikille! 

Jenni Decandia

Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori

https://www.erasmusdays.eu/10. -14.10.2022 Portugali-viikko yhteiskoululla ja lukiolla

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ hankkeen Hello Teenager! viimeinen vuosi käynnistyi elokuussa 2022. Lokakuussa ryhmä oppilaita, opiskelijoita ja opettajia matkustaa Portugaliin hanketapaamiseen.

Viikolla 41 kouluilla vietetään Portugali-teemaviikkoa. Viikon sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat koulun hyvinvointiagentit. Ohjelmassa viikon aikana on info-julisteita ja tietoiskuja, Portugali-aiheinen Kahoot sekä portugalilaista ruokaa kouluruokailussa. 

Lue lisää: 

Hyvinvointiagenttien Portugali-viikon suunnitelmat

Erasmus+ Hello Teenager! -hanke

Portugalilainen partnerikoulu Alvaiázeressa


10.10.2022 Unesco Yhteinen Itämeri -hankkeen suunnittelupalaveri

Oriveden lukion Unesco-edustajat osallistuvat 10.10. Yhteinen Itämeri -hankkeen suunnittelupalaveriin. Palaverissa agendalla mm. 

 • Opetushallituksen ajankohtaiset Unesco-verkoston asiat: BSP WebQuizin kysymykset ja Tarton koordinaattoritapaaminen 17.-19.11.2022, SYKE:n hanke
 • Itämeri-ryhmien kokoaminen kouluihin & toiminnan tavoitteet ja tehtävät
 • Itämeri-opintojakson tekeminen & vinkkejä eri oppiaineiden moduuleihin Itämeri-teeman integroinnista
 • YK:n maailman vesipäivä 21.3.2023. Teemana ilmastonmuutos ja vesi
 • Harakan vierailu ja työpajat
 • Seilin leiri joko toukokuuss 2023
 • Ajankohtaiskirje BSP-verkostolle 10. - 14.10.2022 Energiansäästöviikko yhteiskoululla

Oriveden yhteiskoulun Vihreä lippu -agentit järjestävät koululla viikolla 41 energiansäästöviikon. Viikon ohjelmaan kuuluu energiansäästö-teeman alkukartoituskysely. Kartoituksen teemaksi agentit valitsivat seuraavat:

- oppilaiden asenteet ja tietoisuus lähtötilanteessa
- henkilökunnan asenteet ja tottumukset lähtötilanteessa.

Sähköinen kysely teetetään luokanohjaajan tunnilla. Oriveden yhteiskoulun Vihreä lippu -toiminta käynnistyi lukuvuonna 2021-2022 osana koulun Erasmus+ Hello Teenager! -hanketyöskentelyä. Oriveden yhteiskoulu sain Vihreän lin keväällä 2022. 

Lue lisää: 

Energiansääästö-kampanja (Motiva)

Yhteiskoulun Vihreä lippu -sivut
Erasmus+ Hello Teenager! -hanke10.10. Suomalaisen kirjallisuuden päivä

Aleksis Kiven päivää on vietetty vuodesta 1950 lähtien liputuspäivänä. 1960-luvulle saakka päivä oli myös koululaisten vapaapäivä. Aleksis Kiven päivään liitettiiin lisämääre ”suomalaisen kirjallisuuden päivä” vuonna 1978.

Vinkkejä päivän viettoon:

Sanomapron opevinkit: 

https://www.sanomapro.fi/opevinkit-aleksis-kiven-paivaan/


Yle Oppiminen: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/06/aleksis-kiven-paiva-suomalaisen-kirjallisuuden-paiva-1010Lähde: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/06/aleksis-kiven-paiva-suomalaisen-kirjallisuuden-paiva-1010

7.10.2022 Oriveden lukio mukana PAX-verkoston suunnittelupalaverissa

Oriveden lukion Unesco-lähettiläät sekä Uensco-yhteyshenkilöt osallistuivat 7.10. Uensco PAX-verkoston toiminnan suunnittelupalaveriin. Palaverissa käytiin läpi syyskuun kansallisten Unesco-päivien antia, tutustuttiin PAX-verkoston uusimman jäsenen, Rauman normaalikoulun, edustajiin. 

Palaverissa tutustuttiin viime kevään PAX-verkoston kyselyn tuloksiin sekä sovittiin PAX-verkoston toiminnasta lukuvuonna 2022-2023. Tärkeinä teemoina nousivat esille tasa-arvo, syrjimätön koulu, osallisuus sekä erilaiset osallistavat menetelmät. 

Porin ja Pirkanmaan seudun Unesco-koulujen verkostoon kuuluvat Björneborgs Svenska Samskola, Kuninkaanhaan koulu (Pori), Oriveden lukio, Tampereen Normaalikoulu ja Varalan Urheiluopisto (Tampere) ja Rauman normaalikoulu. 

Seuraavan verkoston palaverin kutsuu koolle Oriveden lukion edustus. 

Unesco-kouluja on Suomessa noin 60 ja ympäri maailmaa lähes 12 000. Tarkoituksenamme on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Suomessa meillä UNESCO-kouluissa on koettu erityisen tärkeiksi varsinkin ihmisoikeus-, ympäristö- ja maailmanperintökasvatus.

Pyrimme Unesco-kouluissa edistämään YK:n Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ja osallistumme eri tavoin Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteuttamiseen. Hyödynnämme opetuksessamme Unescon aineistoja ja jaamme ideoita ja toimivia käytänteitä myös muihin lähialueen oppilaitoksiin. Yritämme tarjota lapsille ja nuorille paremmat lähtökohdat ymmärtää monimutkaistuvaa, keskinäisriippuvaista maailmaa ja voimaannuttaa heitä luoviksi ja vastuullisiksi maailmankansalaisiksi.

Suomessa oppilaitosten Unesco-toimintaa koordinoi opetushallitus yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa.

Lue lisää: 

Oriveden lukio on Unesco-koulu

Unesco PAX-verkosto 

Unesco syyspäivät 5. - 6.9.2022

6.-7.10.2022 Oriveden digiopet ja eTwinning-lähettiläs ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa

Oriveden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen digiopettajat sekä eTwinning-lähettiläs osallistuivat 6. - 7.10. Aulangon kylpylähotellissa järjestettyyn suomen suurimpaan digitaalisen koulutuksen tapahtumaan ITK-konferenssiin. Tapahtumasta haettiin oppia ja uusia tuulia digitaitojen kehittämiseen sekä digitaaliseen yhteistyöhön muiden eurooppalaiskoulujen kanssa. 

Oriveden eTwinning-lähettilään osallistuminen konferenssiin (sis. majoitus) oli Opetushallituksen myöntämä palkinto vuoden 2021 parhaasta suomalaisesta eTwinning-projektista. Palkittu Developing English Communicative Competence through Creative Methods -projekti tarjosi yhteiskoulun oppilaille mahdollisuuden harjoitella vieraan kielen käyttöä monipuolisesti eri vuorovaikutustilanteissa, niin suullisesti kuin eri sovelluksia hyödyntämällä. Oppilaille tarjoitui mahdollisuus harjoitella vieraalla kielellä kommunikointia aidossa ympäristössä, turvallisesti opettajien ohjauksessa. Oartnerikoulujen oppilaat työskentelivät yhdessä tuottaen yhteisiä tuotoksia ja osallistujat tapasivat videopuheluissa toisiaan. Osana projektia toteutettiin kansainvälinen kriittisen ajattelun työpaja ja tuotettiin opetusmateriaalia muiden opettajien käyttöön.

Lue lisää: 
ITK-konferenssi 2022
Artikkeli vuoden 2021 parhaista suomalaisista eTwinning-projekteista
Developing English Communicative Competence through Creative Methods -projektin esittely 5.10.2022 Lasten ja nuorten osallisuus - Työpajat Oriveden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajille

Viime lukuvuoden aikana toteuttiin Tampereen seudulla tutkimus, jossa selvitettiin lasten ja nuorten osallisuutta, mistä se syntyy ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Orivedellä käytiin tutkimuksen tuloksia läpi kuntakohtaisessa jalkautuspajassa 5.10.2022. 

Kuntakohtaisten jalkautuspajojen tavoitteena on:
 • luoda laajenevaa ja syventyvää ymmärrystä osallisuudesta ilmiönä
 • rakentaa ymmärrystä lisäävää dialogia tutkimustiedon ja osallistujien kokemuksen ja varhaiskasvatuksen sekä koulun käytänteiden välillä
 • synnyttää pohjaa uudenlaisten lapsi- ja oppilaslähtöisten käytänteiden ja työtapojen syvenemiselle ja syntymiselle
Koulutuksessa esiteltiin arviointihankkeessa tuotettu dialoginen työskentelymalli.

Osallistujien toivottiin tutustuvan etukäteen alla olevaan tutkimusjohtaja Tiina Soinin koostamaan arvioinnin tulosten esittelyyn. Videon kesto on 20 min.

5.10. Kansainvälinen opettajien päivä

Kiitos kaikille opettajille! 

Opettajat takaavat koulutusjärjestelmän arvon ja tehokkuuden omalla työpanoksellaan.


Opettajat pystyvät parhaimmillaan löytämään nuorista näiden piilevät kyvyt ja opettavat heitä kanavoimaan voimansa ja toiveensa, joiden myötä heistä tulee tasapainoisia ja tuottavia kansalaisia. He auttavat oppilaita ajattelemaan kriittisesti ja etsimään tietoa moninaisista lähteistä, toimimaan yhteistyössä ja ratkaisemaan haasteellisia tilanteita tekemällä oikeita päätöksiä.

He ovat tehtävissään oppimisen portinvartijoita mutta eivät silti saa ansaitsemaansa tunnustusta ja tukea maailmanlaajuisesti työssään. Tässä vain muutamia syitä sille, miksi Unesco on pyhittänyt lokakuun 5. päivän kansainväliseksi opettajien päiväksi.

Linkit: 

Tietoa opettajien päivästä (UNESCO)


5.10.2022 Oriveden eTwinning-lähettilään vinkit parhaisiin käytänteisiin ja laadukkaiden eTwinning-projektien tekemiseen

Oppimisen iloa ja eurooppalaista yhteistyötä

eTwinning-projektit tarjoavat helpon ja kätevän tavan rikastuttaa omaa opetusta. Oppilaille tarjoutuu aitoja mahdollisuuksia kommunikoida vieraalla kielellä ja päästä tutustumaan ikätovereihin muissa maissa. eTwinning-projekteissa työskennellään Euroopan laajuisesti yhteisesti valittujen teemojen parissa.

Lue alta eTwinning-lähettiläämme Jenni Decandian vinkit parhaisiin eTwinning-käytänteisiin ja laadukkaiden eTwinning-projektien tekemiseen. Kurkkaa myös "Parhaat käytänteet" video!

eTwinning-lähettilään vinkit -artikkeli Opetushallituksen eTwinning-sivuilla: 


https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/tasmavinkkeja-parhaisiin-kaytanteisiin-ja-laadukkaisiin-etwinning-projekteihin


Video: Jennin kuusi vinkkiä toimivaan ja laadukkaaseen eTwinning-työskentelyyn: 
4.10.2022 Maailman eläinten päivä

Maailman eläinten päivää vietetään joka vuosi 4.10. Tästä päivästä starttaa myös Eläinten viikko, jolloin Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY muistuttaa eläinten hyvästä kohtelusta. Suomessa Eläinten viikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1959. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY järjestää vuosittain teematapahtumia sekä tuottaa opetusmateriaalia Eläinten viikkoon liittyen.

Miten sinä huomioit eläinystävää?


3. - 7.10.2022 Jäikö ruokaa? -viikko yhteistyössä ruokalan väen kanssa yhteiskoululla

Oriveden yhteiskoulun ympäristöraadin hyvinvointiagentit järjestivät yhteiskoululla Jäikö ruokaa? -viikon yhteistyössä ruokalan väen kanssa  viikolla 40.

Viikon ohjelmaan kuului ruokahävikkipunnistuksia kouluruokailussa, johon kutsuttiin mukaan myös lukiolaiset. Viikon ruokahävikkipunnistusvuorot jaettiin agenttien kesken. Viikon aikana agentit osallistuivat lisäksi tulevien energiansäästöviikon ja Portugali-teemaviikon suunnitteluun. 

Agentit raportoivat ruokahävikkiviikon tuloksista. 

Lue lisää: 

Jäikö ruokaa?-kampanja (Ekokumppanit)

Yhteiskoulun Vihreä lippu -sivut

3.10.2022 Postia Italiaan Rovastinkankaan eskareilta!

Rovastinkankaan koulun esikoululaiset lähettivät postia italialaisen yhteistyötyökoulun lapsille. Uusi yhteistyö lähti käyntiin italiaisopettajien vieraillessa Orivedellä syyskuun alussa Job shadowing -vierailulla. Italialaiset osallistuivat Rovastinkankaan koulun eskariryhmän mukana Erityismetsä -vierailulle. Rovastinkankaan koulun eskariryhmän ope puolestaan on lähdössä muiden varhaiskasvattajien kanssa Job shawoding -vastavierailulle Italiaan keväällä 2023. Oppilasryhmät tekevät yhteistyötä myös eTwinning-ympäristössä. 

Lue lisää:
Italialaisryhmän Job shadowing -vierailu Orivedellä syyskuussa 2022 
eTwinning on hauskaa ja helppoa - Katso Oriveden oman eTwinning-lähettilään vinkit onnistuneeseen yhteistyöhön

3.10.2022 Oriveden kaupungin globaalilkasvatuksen työryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koulujen ja päiväkotien kv-toimintaa

Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin nimi muutettiin 15.9. kokouksessa Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmäksi. Nimenmuutoksen taustalla on Erasmus-yhteistyön laajentaminen koskemaan Orivedellä myös varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus otetaan mukaan Oriveden koulujen Erasmus+ akkreditointi-konsortioon. Tällä tavalla varmistamme laadukkaan ja yhdenvertaisen globaalikasvatuksen polun kaikille Oriveden lapsille varhaiskasvatuksesta lukioon. 

Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmän kokouksessa 3.10. käytiin läpi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa alkusyksyn aikana toteutettua Vihreä lippu-, OKKA-, eTwinning- ja Erasmus+ -toimintaa. Lisäksi käytiin läpi tulevia suunnitelmia näiden ohjelmien osalta. Kaikkien yhteisenä projektina on tämän lukuvuoden aikana päivittää ja viime lukuvuoden aikana luodut kaupungin Kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus -Pedanetsivut. 

Lue lisää: 

Kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus (Pedanet)

3.10.2022 Huomaa hyvä! -iltapäivä Rovastinkankaan koululla

Oriveden Huomaa hyvä! -lähettiläs järjesti 3.10. koulutusiltapäivän Rovastinkankaan koulun henkilökunnalle. Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi ovat yksi Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen lukuvuoden painopistealueista. 

Vahvuudet ovat yksi parhaita tapoja parantaa työn imua ja yleistä hyvinvointia. Työntekijöiden lisääntynyt ymmärrys omista vahvuuksista ja mahdollisuus käyttää ja kehittää niitä on yhteydessä parempaan suoriutumiseen, positiivisiin tunnetiloihin, kasvaneeseen työn imuun ja laajemmin yleiseen hyvinvointiin.
 

Huomaa hyvä! -palveluun

 

3.10. - 27.11.2022 Erasmus+ vaihto-opiskelujakso Italiassa

Oriveden lukion opiskelija Iida lähtee Erasmus+ vaihto-opiskelijaksi Italiaan Valle d'Aostaan lukion 2. jakson ajaksi. Valle d'Aostassa sijaitsee ryhmä päiväkoteja ja kouluja, jotka ovat saaneet Oriveden kaupungin koulujen tavoin konsortiona Erasmus+ -akkreditoinnin. Iida on kolmas Oriveden lukion opiskelijoista, joka on vaihto-opiskelijana pohjois-italialaisessa partnerikoulussa. 

Erasmus+ -opiskelijavaihto on mahdollinen kaikille Oriveden lukion opiskelijoille. Vaihto on opiskelijalle itselleen maksuton. 

Lue lisää: 

Lähde vaihto-opiskelijaksi toiseen EU-maahan! (Oriveden lukio)

Oriveden kaupungin Erasmus+ akkreditointi 1.10.2022 Open calls - Erasmus+ akkreditointihaku on käynnissä

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungin koulujen konsortiolle Erasmus+ akkreditoinnin keväällä 2021. Akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kv-kehittämistyön. Oriveden koulujen Erasmus+ -suunnitelmassa painotetaan kaikkien Oriveden lasten ja nuorten sekä koulujen henkilökunnan yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kv-liikkuvuuksiin ja koulujen kv-yhteistyöhön. 

Se, että koulujen eurooppalaiset yhteistyökumppanit aikaisemmista eTwinning- ja Erasmus-projekteista saisivat myös akkreditoinnin, mahdollistaisi vastavuoroisten liikkuvuuksien toteuttamisen akkreditointi-hankerahoituksella koko ohjelmakauden ajan. Vaikka meillä Orivedellä on akkreditointi, on akkreditointihakuaika jännittävää yhteistyökumppanien akkreditointihaun kannalla. Pidämme peukkuja pystyssä, ja autamme ja opastamme hakemuksen laadinnassa. Together we are more!

30.9.2022 Erasmus+ lähtövalmennus pitkäkestoisiin opiskelijaliikkuvuuksiin osallistuville

Oriveden lukion opiskelija on lähdössä 3.10.2022 lukion 2. jakson ajaksi Erasmus+ vaihto-opiskelijaksi Italiaan. Opetushallitus järjestää säännöllisin väliajoin vaihtoon lähteville opiskelijoille ja koulujen yhteyshenkilöille lähtövalmennusta. 

Lähtövalmennus on tarkoitettu yleissivistävän koulutuksen sektorin hankkeissa toteuttaviin pitkäkestoisiin opiskelijaliikkuvuuksiin osallistuville ja heidän yhteyshenkilölleen. 

Valmennus on jaettu kahteen osioon:

 • 9.30-13.45 osuus on tarkoitettu vaihtoon lähteville nuorille
 • 14-16 osuus on tarkoitettu vaihtoon lähtevän nuoren opettajalle/ohjaajalle/yhteyshenkilölle lähettävältä koululta


29.9.2022 Italian kielen kurssille Italiaan kesällä 2022

Kaksi yhteiskoulun opettajaa osallistuu ensi kesänä italiana kielen kurssille Italiassa. Kurssi on laadittu Erasmus+ KA1-rahoituksen saaneiden osallistujien näkökulmasta. Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori ja kurssille osallistujat tapasivat yhteiskoululla 29.9.2022 ja kävivät Erasmus+ -liikkuvuuksiin liittyvää hankehallintoa ja matkajärjestelyjä yhdessä läpi. 

Haluaisitko sinäkin lähteä Erasmus+ -kielikurssille ulkomaille? Tutustu ensi kesän italian kurssin sisältöön ja sivuston muuhunkin kurssitarjontaan: 

Italian kielikurssin sisältö ja ohjelma

Muu kurssitarjonta
26.9.2022 Erasmus+ Included online meeting

Rovastinkankaan Erasmus+ Included -hankekausi lähestyy loppuaan. 26.9.2022 hanketapaamisessa keskusteltiin hankkeen tulostenjakamistilaisuuksista sekä tulevasta viimeisestä hanketapaamisesta Italiassa.

Viimeinen Erasmus+ Included -hankkeen hanketapaaminen tullaan järjestämään joulukuussa 2022. Hanketapaamiseen osallistuu Orivedeltä kaksi edustajaa. 

26.9.2022 Eramus+ Hello Teenager! Yhteiskoulun hyvinvointiagenttien syyskuun kolumni

Nuoret liikkuvat liian vähän

Monet ovat varmasti kuulleet, että nykyajan nuoret liikkuvat liian vähän. Olen yksi nuorista ja olen samaa mieltä. Sanotaan että nuoret liikkuvat liian vähän, mutta mikä saisi meidät liikkumaan enemmän? Ja miksi nuoret liikkuvat vähemmän mitä ennen?

Kun sanotaan että nuoret liikkuvat vähän, sillä ei tarkoiteta, että kaikkien pitäisi harrastaa kilpaurheilua ja treenata päivittäin hiki hatussa. Vaan tarkoitetaan, että pitäisi ylipäätään liikkua ja viettää aikaa esimerkiksi pelaamalla koripalloa tai jalkapalloa ystäviensä kanssa.

Mielestäni Orivedellä on erittäin hyvät mahdollisuudet liikkua vapaa-ajalla. Täältä löytyy kuntosaleja, tekonurmikenttä, tenniskentät, frisbeegolfrata, liikuntahalli sekä paljon muitakin paikkoja, jossa liikkua ystävien kanssa.

Entä millaiset harrastusmahdollisuudet täällä ovat? Orivedellä on paljon urheilujoukkueita, mutta valitettavasti aika lajikohtaisesti pojille sekä nuorille tytöille on jalkapallojoukkueet, myös lentopallo- ja jääkiekkojoukkueita on nuorille, mutta tarjolla ei ole valitettavasti kaikkia lajeja mitä nuoret mahdollisesti haluaisivat harrastaa.

Miten nuoret saisivat liikkumaan enemmän? Uskoisin, että vanhempien, opettajien ja kaikkien kannustuksen myötä nuoret voisivat alkaa liikkua enemmän. Vanhemmat voisivat vaikka ehdottaa lapsilleen, että menisi kavereidensa kanssa pelaamaan koripalloa taikka kävelylle.

Miksi nuoret eivät liiku nykyään? Uskoisin että suurin syy on puhelimet, tietokoneet ja muut elektroniset laitteet. Varmasti moni tahtoo mieluummin jäädä ystäviensä kanssa pelaamaan tietokoneelle pelejä kuin lähteä ulos kavereiden kanssa.

Miksi pitää liikkua enemmän? Liikunta on tärkeää meille kaikille. Liikunta edistää meidän hyvinvointiamme ja saa meidät jaksamaan paremmin arjessa, siksi mielestäni kaikkien pitäisi liikkua säännöllisesti. Tärkeää on mielestäni kuitenkin se, että jokainen liikkuu oman jaksamisen mukaan ja liikkuu sillä tavalla mistä itse pitää. 

Yhteiskoulun hyvinvointiagentti Milla 

Lue kolumni Oriveden Sanomista:
https://orivedensanomat.fi/2022/10/04/hello-teenager-nuoret-liikkuvat-liian-vahan/
26.9. Euroopan kielten päivä


Euroopan neuvoston aloitteesta Euroopan kielten päivää on juhlittu 2001 alkaen joka vuosi 26. päivänä syyskuuta – yhdessä Euroopan komission kanssa. 

 

Euroopan neuvosto kannustaa kaikkien 47 jäsenvaltionsa 800 miljoonaa asukasta opiskelemaan lisää kieliä kaikenikäisinä, koulussa ja sen ulkopuolella. Euroopan neuvosto tukee koko Euroopan monikielisyyttä ja on vakuuttunut, että kielellinen monimuotoisuus on kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen työkalu ja maanosamme rikkaan kulttuuriperinnön avaintekijä. 

Linkit: 
Lisätietoa Euroopan kielten päivästä sekä vinkkejä päivän viettoon 

26.9.2022 Askel eTwinningistä liikkuvuuteen

Erasmus+ -hankkeissa kannustetaan käyttämään eTwinningin tarjoamia ideoita, työkaluja ja verkkoympäristöjä hanketyössä. Mutta miten olisi hyvä lähteä liikkeelle? Miten voisin yhdistää eTwinningin ja liikkuvuuden suunnittelun ja toteutuksen toisiinsa?

Koska eTwinning toimii verkossa, sen voi yhdistää helposti osaksi Erasmus+ -ohjelmaa ja muita kansainvälistä liikkuvuutta tukevia ohjelmia. Lue eTwinning-lähettiläiden Jenni Decandian ja Sari Kallion näkökulmista ja vinkeistä eTwinningin ja liikkuvuuksien yhdistämiseen!

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/askel-etwinningista-liikkuvuuteen
23.9.2022 Yhteiskoulun ja lukion rehtorien kv-ajatuksia

Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori vieraili 23.9.2022 yhteiskoulun ja lukion rehtorien luona. Syyskuun tapaamisessa käytiin läpi tulevia Opetushallituksen kv-päiviä Joensuussa, turkkilaisvierailun sujumista ja yhteistyön merkitystä kv-tiimiläisten työn tukemiseksi.

Koulun johdolla on suuri merkitys kv- ja keke-työn onnistumisen ja työn sujuvuuden kannalta. Orivedellä tilanne on hieno, sillä kaikkien koulujen rehtorit ovat sitoutuneita kv- ja keke-työhön ja jakavat ymmärryksen kv- ja keke-työn merkityksellisyydestä. 

23.9.2022 Kultavuoren koulun Erasmus+ - ja eTwinning -suunnitelmia

Kultavuoren koulun opettajat pohtivat koko henkilökunnan voimin Kultavuoren koulun uusia kv-yhteistyökuvioita perjantaina 23.9.2022. Paikalla oli myös kaupungin Erasmus+ -koordinaattori, joka esitteli Pedanetin Kansainvälisyys ja kestävä -tulevaisuus -sivustoa, Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa sekä akkreditointirahoituksen ja eTwinningin mahdollistamia yhteistyömuotoja. 

Kultavuoren koulun Erasmus+ -hanke Take care! päättyi viime lukuvuoden lopussa ja nyt koululla luodaan uusia linjoja ja suunnitelmia kv-yhteistyön osalta. Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelman mukaisesti 10% kaikkien koulujen oppilaista ja opettajista osallistuu kv-liikkuvuuksiin lukuvuosittain. Liikkuvuusyhteistyössä hyödynnetään eTwinningiä. Tämän lisäksi Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulvaisuuden tiimi on linjannut, että kaikki Oriveden koulujen 5., 6. ja 7. luokkien oppilaat osallistuvat eTwinning-yhteistyöhön lukuvuosittain. Kaikki Oriveden koulujen ja varhaiskasvatuksen kv-yhteistyö linkitetään kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoitteisiin. 


22.9.2022 Hyvän ja vaikuttavan kansainvälisen hankkeen suunnittelu

Opetushallitus tarjoaa hyviä koulutuksia Erasmus+ -hankkeita suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Oriveden edustus oli mukana 22.9.2022 Opetushallituksen webinaarissa Hyvän ja vaikuttavan kansainvälisen hankkeen suunnittelu. 

Mitä vaikuttavuus tarkoittaa kansainvälisissä hankkeissa? Miten suunnitella vaikuttavia kansainvälisiä hankkeita? Entä minkälaisia käytännön kokemuksia hanketoimijoilla on onnistuneista hankkeista ja niiden suunnittelusta?

Ohjelma

12.30 Tilaisuuden avaus

12.40 Impact in international projects – what does impact mean and how to plan effective cooperation?
Impact Advisor Bas Beisiegel, National Agency Erasmus+ Onderwijs & Training, Netherlands

13.40 Yhteenvetoa ja keskustelua

13.50 Tauko

14.00 Haasteita ja onnistumisia: kokemuksia ja oppeja kansainvälisten hankkeiden suunnittelusta

Paneelissa keskustelemassa:

 • luokanopettaja Maarit Rajamäki-Kivi, Myllylän koulu, Orimattila
 • kansainvälisten asioiden koordinaattori Sirpa Uotila, SASKY koulutuskuntayhtymä, Sastamala
 • yliopettaja, terveyden edistäminen Jouni Tuomi, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • suunnittelija Juha Kiviniemi, Verke

15.10 Tuumasta toimeen! - tietoa lähiaikojen rahoitushauista
Tytti Voutilainen, vastaava asiantuntija, OPH

15.30 Tilaisuus päättyy

Linkki koulutukseen ja koulutuksen materiaaleihin: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/hyvan-ja-vaikuttavan-kansainvalisen-hankkeen-suunnittelu

21.9. Kansainvälinen rauhanpäivä

Kansainvälinen rauhanpäivä (The International Day of Peace) on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien, väkivallan ja sotimisen taukoavan 24 tunniksi. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ovat Agenda 2030 -tavoitteissa tavoite numero 16.

Rauhaa ei ole pelkästään sodan puuttuminen vaan väkivallaton ja oikeudenmukainen elämä. Rauhanomaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikilla on pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rauha edesauttaa kestävää kehitystä ja samaan aikaan kestävän kehityksen tukeminen edistää rauhaa.

Rauhaa voi olla valtioiden kesken ja niiden sisällä. Valtioiden välillä rauha näkyy luottamuksellisina valtioiden välisinä suhteina sekä toimivana kansainvälisenä yhteistyönä. Joskus rauhan tieltä täytyy ratkaista konflikteja tai muita ristiriitoja. Kaikkein rauhanomaisin keino ratkaista keskinäiset ongelmat on puhua yhdessä.


Linkit: 

Lisätietoa kansainvälisestä rauhanpäivästä

Vinkit rauhanpäivän viettoon


21.9.2022 Akkreditoitujen Erasmus+ -hankkeiden koulutuspäivä Jyväskylässä

Opetushallitus järjesti Jyväskylässä akkreditoitujen Erasmus+ -hankkeiden koulutuspäivän 21.9. Koulutuksessa vaihdettiin hyviä käytäntänteitä ja käytiin läpi muita hyvän hankehallinnon osa-alueita. Koulutuspäivän paneelikeskustelussa osallistujat kyselivät Oriveden kaupungin, SASKYn ja Gradian edustajilta kysymyksiä ja vinkkejä akkreditointi-liikkuvuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin liittyen. 

Oriveden edustajana tilaisuudessa toimi Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia. 

Lue lisää tapahtumasta: 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-aloituskoulutus-yleissivistavalle-koulutukselle-020.9.2022 Erasmus+ Hello Teenager! Portugalin hanketapaamisen valmistelua

Yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeen seuraava hanketapaaminen järjestetään lokakuussa Portugalissa. Partnerikoulujen yhteyshenkilöt kokoontuivat 20.9.2022 suunnittelemaan hanketapaamisen käytännönjärjestelyjä.

Vierailun aikana oppilaat työskentelevät yhdessä ympäristö-teeman parissa. Ahkeroinnin lisäksi luvassa on myös retki meren rannalle. Mukava reissu tulossa! 


19.9.2022 Yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-tiimin palaveri

Yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-tiimin koontuu säännöllisesti. Tiimissä on mukana sekä opettaja- että opiskelijaedustajia. Globaalikasvatusta, kv-työtä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista tehdään yhteistyössä.

19.9.2022 kokouksessa agendalla oli mm.

 • tiimin jäsenten välinen viestintä ja viestintäkanavat
 • vastuunjako kv-toiminnasta tiedottamisen osalta
 • lukion keke-työn eteneminen
 • hyvinvointiagenttikoulutus
 • turkkilaisvierailu
 • Erasmus+ -liikkuvuuksien pelisäännöt
 • Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Portugalissa
 • Ruokahävikkiviikko ja käsipaperin kulutuksen vähentäminen

Ja vielä jäi useampi asia hoidettavaksi Teams-työtilan kautta. Paljon on kaikenlaista hienoa ja hyödyllistä käynnissä kv- ja keke-toiminnan osalta yhteiskoululla ja lukiolla! 

19. - 30.9.2022 Erasmus+ -vieraita Oriveden lukiossa

Oriveden lukiossa vieraili ryhmä opettajia ja opiskelijoita Ankarasta tutustumassa suomalaiseen kouluun ja lukio-opintoihin. Vierailun aikana suunniteltiin myös mahdollisia tulevia yhteistyökuviota sekä koulu- että nuorisopuolella. 


19.9.2022 Rovastinkankaan koulun Erasmus+ - ja eTwinning-yhteistyön suunnittelua

19.9.2022 kaupungin Erasmus+ -koordinaattori vieraili Rovastinkankaan koulun opekokouksessa kertomassa syyskuun italaisvierailun annista, Vastuullinen kansainvälisyys Orivedellä -materiaalista, Erasmus+ -liikkuvuus- ja eTwinning-yhteistyömahdollisuuksista. 

Rovastinkankaan koululta löytyy paljon intoa ja kiiinnostusta kv-yhteistyöhön! Italialaisten vierailu sai aikaan matkakuumetta Orivedellä! 

15.9.2022 Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin kokoonpano laajenee

Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimi kokoontui 15.9.2022. Kokouksessa käytiin läpi tiimin kokoonpano lukuvuonna 2022-2023, tuleva kokousaikataulutus, tiimin ja kaupungin Erasmus+ -suunnitelman lukuvuoden tavoitteet. Lisäksi sovittiin yhdessä kaupungitason globaalikasvatuksen teemapäivien toteutuksesta sekä keskusteltiin tulevista, varhaiskasvatuksen ja yleissivitävän koulutuksen kansainvälisyyspäivistä Joensuussa 10. - 11.11.2022. 

Oriveden kaupungin koulujen akkreditointi-konsortioon lähtee mukaan myös Oriveden varhaiskasvatus. Tämän muutoksen myötä kaupunkitason tiimiin otetaan mukaan myös varhaiskasvatuksen edustus. Tämän myötä tiimin nimeä päätettiin muokata kokoonpanoa vastaavaan muotoon. Uudeksi nimeksi valittiin Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmä. 

Lue lisää: 

kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus Oriveden varhaiskasvatuksessa ja kouluissa14.9.2022 Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen yhteishenkilöiden Teams-palaveri

Yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen yhteishenkilöiden syksyn ensimmäinen Teams-palaveri pidettiin 14.9.2022. Lukuvuosi on vasta nyt käynnistämässä Etelä-Euroopan maissa.

Syksyn ensimmäisessä tapaamisessa lyötiin lukkoon lokakuun Portugalin hanketapaamisen ajankohta sekä käytiin läpi tulevaan hanketapaamiseen valmistautumista. Oli ihana tavata taas rakkaita eurooppalaiskollegoita kesätauon jälkeen! 14.9.2022 Erasmus+ Included iTheatre-laitteen käyttöraportointia

Erasmus+ Included -hankkeessa Rovastinkankaan koulun, Karpinlahden koulun ja Kultavuoren koulun oppilaat ovat opiskelleet eri aiheita ja tuottaneet animaatioita opiskelluista asioista. Erasmus+ Included -hankkeessa kerätään tietoa näistä oppimiskokemuksista, laitteen käytötä ja oppilaiden välisestä yhteistyöstä työskentelyn aikana. Mukana olleet opettajat ovat kirjanneet raportointilomakkeisiin tietoja työsentelyn sujumisesta ja työn aiheista ja aikataulutuksesta. 

Erasmus+ Included -hankkeen hankepartnerit ovat tuottaneet vastaavanlaista dataa hankekauden työskentelystä ja nyt hankkeessa ollaan vaiheessa, jossa tämän raportoinnin avulla arvioidaan iTheatre-laitteen ja digitaalisen tarinnankerronnan merkitystä lasten taitojen kehittymisessä ja oppimisessa. 

Oriveden koulujen raportointilomakkeet on nyt kaikki ladattu hankkeen sähköiseen työskentely-ympäristöön ja nyt jäämme jännityksellä odottamaan lopullisia tuloksia! 

13.9.2022 Agenttikokous yhteiskoululla

Yhteiskoulun agentit jatkoivat 13.9.2022 tulevien Vihreä lippu -toiminnan suunnittelua. Muutama vapaaehtoinen alkoi ideoimaan alkukartoitusta (mitä ja miten kartoitetaan). Kartoituskohteiksi valittiin oppilaiden asenteet ja tietoisuus lähtötilanteessa sekä henkilökunnan asenteet ja tottumukset lähtötilanteessa. Forms-kyselyt tehdään seuraavalle luokanohjaajan tunnille.
Lisäksi agentit jatkoivat Portugali-teemaviikon tietoiskujen, Kahoot-visojen, teemaruuan ja lippujen valmistelua. Agentit sopivat, että syyskuun kolumnin Oriveden Sanomiin tekee Milla.

12. - 16.9.2022 Vieraslajitalkoot

Rovastinkankaan koulu lähti mukaan vieraslajitalkoisiin viikolla 37. Vieraslajitalkoot ovat yksi Rovastinkankaan koulun lukuvuoden 2022-2023 Vihreä lippu -tempauksista. 

Talkoot keskittyvät vieraslajien torjunnan kautta luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Samalla luonnossa oleskelu lisää sekä kehon että mielen hyvinvointia. 

Mitä vieraslajit ovat?

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat levinneet ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena luontaisilta esiintymisalueiltaan uusiin sijainteihin. Haitalliset vieraslajit uhkaavat maassamme luontaisesti esiintyviä lajeja. Maailmanlaajuisesti vieraslajeja pidetään toiseksi merkittävämpänä uhkana luonnon monimuotoisuudelle.

Tehokkaasti leviävät vieraskasvilajit tukahduttavat elintilaa muulta kasvillisuudelta, kuten esimerkiksi puutarhoissa, metsänreunoissa ja puronvarsilla viihtyvät jättipalsamit. Vaikutukset yltävät laajemmin ekosysteemiin, kun alkuperäisten kasvilajien vähenemisen seurauksena kärsivät myös niistä riippuvaiset selkärangattomat eliöt.

Lue lisää vieraslajitalkoista WWF:n sivuilta: 
https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/vieraslajitalkoot/

12.9.2022 kansainvälisyys ja globaalikasvatus koulujen lukuvuosisuunnitelmissa

Oriveden koulujen lukuvuosisuunnitelmat valmistuivat syyskuun aikana. Lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan tiedot koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Kaikki Oriveden koulut noudattavat Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa. Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimi on linjannut, että kaikki Oriveden koulujen 5., 6. ja 7. luokan oppilaat osallistuvat eTwinning-työskentelyyn lukuvuosittain. Tämän lisäksi eTwinningiä hyödynnetään Erasmus+ -liikkuvuusyhteistyössä. 

Kaikilla Oriveden peruskouluilla on Vihreä lippu ja Vihreä lippu -toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmat. Oriveden lukio puolestaan tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. Oriveden lukion tavoitteena on saada sertifikaatti Erasmus+ Hello Teenager! -hankekauden loppuun mennessä.

Oriveden kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijan työnkuvaan kuuluu koulujen opettajien ja rehtorien auttaminen ja tukeminen kv- ja globaalikasvatusasioissa. Ma 12.9. kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija vieraili yhteiskoululla ja kävi yhdessä yhteiskoulun ja lukion lukuvuosisuunnitelmia läpi kestävän kehityksen ja kv-yhteistyön osalta. 

12.9.2022 Sähköinen kysely italialaisvierailun jälkeen

Oriveden päiväkodeilla ja kouluilla kävi 15 italialaista varhaiskasvattajaa, opettajaa ja rehtoria Job shadowing-vierailulla. Vierailujen ja yhteistyön suunnittelupajojen aikana eurooppalaiskollegoilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa ja ideoida tulevaa yhteistyötä. Vierailun jälkeen molempien maiden opettajille ja rehtoreille lähetettiin sähköinen kysely, jonka avulla kartoitettiin osallistujien toiveita tulevista yhteistyökuvioista, niin eTwinning-yhteistyön kuin Erasmus+ -liikkuvuuksien osalta. 

Viikko oli todella antoisa ja moni italialainen ja suomalainen opettaja haluaa tehdä yhteistyötä jatkossa. Vierailun aikana ehdimme luoda kaksi eri eTwinning-yhteistyösuunnitelmaa isompien ja pienempien oppilaiden opetukseen. 

Useampi Oriveden opettaja on kiinnostunut lähtemään Erasmus+ Job shadowing -opettajavaihtoon ensi keväänä ja myöhemmässä vaiheessa myös isompien oppilaiden kanssa ryhmäliikkuvuuteen ulkomaille. 

Seuraava askel on, että luomme eTwinning-alustalle yhteistyöprojektin, ja jatkamme yhteistyötä verkossa projektin Twinspacessa. 

8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta siksi, että kansainvälinen yhteisö muistaisi lukutaidon merkityksen ja ymmärtäisi sen, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

 

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.

Linkit: 

Lisätietoa kansainvälisestä lukutaitopäivästä

Vinkkejä päivän viettoon yläkoulussa

7. - 9.9.2022 Varhaiskasvatuksen eTwinning seminaari Esbjergissä Tanskassa

Osallistuin varhaiskasvatuksen eTwinning-seminaariin Jyllannissa, Etelä-Tanskassa. Seminaarin aiheena oli teknologia ja leikkisä oppiminen varhaiskasvatuksessa, mutta tutustuimme pitkälti myös luontokasvatukseen tanskalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Kolmipäiväisen seminaarin ensimmäisenä päivänä kävimme tutustumassa Myrthuegårdin luontokouluun, joka on perustettu jo 1972. Alun perin se oli ollut maatila, joka ostettiin luontokoulua varten. Tilan sijainti oli ihanteellinen, sillä se sijaitsee Unescon maailmanperintökohteessa. Aluksi paikka toimi apurahojen ja lahjoitusten turvin, kunnes se alkoi niittää mainetta ja nyt se tulee toimeen myymällä luontokoulupalveluja päiväkodeille, kouluille ja aikuisryhmille. Luontokoulun henkilökuntaan kuului mm. varhaiskasvatuksenopettaja, luokanopettaja ja biologi.

Esbjergin kunta on lähtenyt mukaan maatilan luontokoulun kehittämiseen, sillä sen omat päiväkodit olivat liian pieniä lapsiryhmille ja osa lapsiryhmistä sijoitettiin aina luontokouluun, jolloin päiväkodin tilat riittivät paikallaoleville lapsille. Vielä tälläkin hetkellä Myrthuegårdin lähellä olevalla luonnonsuojelualueella viettää jatkuvasti osa Esbjergin lapsiryhmiä aikaansa. Ideana on, että aina yksi ryhmä päiväkodista viettää luonnossa kolme kuukautta ja sitten vaihdetaan toiseen ryhmään. Kuljetusta varten on henkilökunnalle aikoinaan hankittu ammattikuljettajan ajokortteja, mutta koska osa henkilökunnasta siirtynyt muualle töihin joudutaan kuljetukset osin ostamaan muualta.

Tällä hetkellä luontokoulu on liittynyt muiden leirikouluja ja teemapäiviä järjestävien alueellisten paikkojen kanssa yhteen ja toimii omana yksikkönään. Myrthuegård tarjoaa lähinnä luonto- ja tunnekasvatusta, mutta muista sen sisaryrityksistä voi saada opetusta esim. keskiaikaan, kivikauteen tai robotiikkaan.

Luontokoulussa pääsimme luentojen lisäksi koettamaan erilaisia varhaiskasvatukselle suunnattuja toimintatuokioita metsässä ja pelloilla, sekä kokeilemaan ryhmäytymis- ja tunnetaitoja kehittäviä leikkejä.

Torstaina aloitimme tutustumalla kunnallisiin päiväkoteihin. Tarjolla tutustuttavaksi oli kolme eri päiväkotia, joista sai tutustua vain yhteen. Onneksi seminaariimme osallistui myös kasvattajia kaikista näistä päiväkodeista, joten pääsimme kuulemaan myös niiden talojen toiminnasta, joissa emme voineet vierailla.

Itse tutustuin Vognsbøl børnehusiin, joka oli melko uusi liikuntaan ja luontokasvatukseen panostava päiväkoti. Päiväkodissa oli tällä hetkellä 60 lasta alle 3-vuotiaiden ryhmissä ja 100 lasta 3-6-vuotiaiden ryhmissä. Tanskassa 6-vuotiaat syksyllä kouluun menevät lapset siirtyvät huhtikuussa koululle esikouluun kesän ajaksi ja ryhmiä aletaan täyttämään uudelleen huhtikuusta lähtien. Erityisesti tutustumisesta jäi mieleen loistavat ulkotilat, joissa oli otettu huomioon turvallinen liikkuminen, sisätilojen oppimisympäristöjä korostava käyttö, kaikkien alle kolmevuotiaiden nukkuminen ulkona vaunuissa ja meidän Päikkyämme vastaava Aula-järjestelmä.

Puolilta päiviltä siirryimme kunnan ammattikorkeakoulun tiloihin, missä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen johtaja Jesper Wiese esitteli heidän koulutustaan ja Mette Lindkær, Esbjergin kunnan varhaiskasvatusjohtaja esitteli Tanskan varhaiskasvatusta.

Seminaarin Keynote-puhuja Smriti Vasistha käsitteli teknologiaa etwinning-ympäristössä. Luentonsa lisäksi hän esitteli erilaisia sovelluksia, joita voi käyttää eTwinning- projekteissa.

Loppupäivä yliopistolla käytettiin ryhmätöihin, joissa oli tarkoitus käyttää myös meille esiteltyjä sovelluksia. Ryhmätyöt jatkuvat tulevaisuudessa eTwinning-projekteina, jotka toteutetaan tämän talven aikana. Omaan ryhmääni kuului itseni lisäksi osallistujia Puolasta, Liettuasta ja Tanskasta ja niinpä minä sain tuoda mukanani Orivedelle eTwinning-projektin yhdelle päiväkodeistamme.

Illasta teimme vesisateessa lauttamatkan Fanøn saarelle ja tutustumiskierroksen siellä paikallisen oppaan johdolla. Illan päätteeksi nautimme loistavan illallisen Krogaard-nimisessä ravintolassa.

Perjantaina jatkoimme tiiviisti ryhmätöidemme tekoa ja lopuksi pääsimme esittelemään ne toisillemme. Yhdeltä seminaari päättyi, otimme mukaamme eväspussit ja suuntasimme kohti Suomea. Kolmen tiiviin päivän ajan oli ollut mahdollisuus keskustella muiden maiden varhaiskasvattajien kanssa, vertailla työtämme, pedagogiikkaa, järjestelmiä jne. Ohjelma oli monipuolinen, mutta parasta olivat kohtaamiset ja se, miten hyvin meidät saatiin ryhmäytymään ja tekemään yhteistyötä toistemme kanssa. Torstai-iltana ei olisi uskonut, että ryhmä oli tutustunut toisiinsa vasta keskiviikkona.

6.9.2022 Agenttikokous yhteiskoululla

Erasmus+ -hankkeen Hello Teenager! hyvinvointiagentit kokoontuivat 6.9. yhteiskoululla. Agenttikokouksessa käytiin läpi agenttitoiminnan 10 kultaista sääntöä, suunniteltiin lokakuun Portugali-viikkoa sekä tulevia Vihreä lippu -tempauksia: 

 • Jäikö ruokaa? -viikko yhteistyössä ruokalan väen kanssa (vko 40)
 • Energiansäästöviikko (vko 41)
 • Astetta alemmas -kampanja
 • käsipyyheautomaattien vaihto5. - 9.9.2022 Job shadowing -vieraita Italiasta Orivedellä

15 italialaisen opettajan ja rehtorin ryhmä vieraili Orivedellä 5. - 9.9.2022 tutustumassa Oriveden varhaiskasvatukseen ja kouluopetukseen. Viikon aikana ryhmä vieraili päiväkodeilla ja kouluilla sekä tutustui Oriveden ja Tampereen nähtävyyksiin. Vierailun yhtenä tavoitteena oli suunnitella varhaiskasvattajien ja koulujen opettajien kanssa tulevaa kv-yhteistyötä italialaisten kanssa. Italialaisryhmän päiväkodit ja koulut ovat saaneet Oriveden koulujen tavoin Erasmus+ -akkreditoinnin. Akkredtiointi mahdollistaa vastavuoroisten liikkuvuuksien toteuttamisen. Liikkuvuuksien lisäksi yhteistyötä tehdään virtuaalisesti eTwinning-työskentely-ympäristöä hyödyntäen. Viikon aikana ryhmä vieraili seuraavissa kohteissa: 

JOB SHADOWING ORIVEDELLÄ 5. - 9.9.2022

Ma 5.9

8–11 Orivarsan päiväkoti + lapsiryhmän mukana vierailu liikuntahallilla

Lounastauko

13–15 Kaupungintalo, valtuustosali: Oriveden kaupungin ja suomalaisen koulutusjärjestelmän esittely, yhteiskoulun oppilaiden esitys koulun kv-toiminnasta nuorten näkökulmasta + italialaisen yhteistyökumppanin esittely
18.00 Orivesi-kierros & illallinen 

 

Ti 6.9. 

9–11 Rovastinkankaan koulun esiopetus: Erityismetsä-retki

11.30 –15 Eräjärven koulu: kouluun tutustuminen + työpaja "Oppimisympäristöt"

18.00 Paltanmäen opastettu museokierros + illallinen 

 

Ke 7.9. 

8–10 Vuokkokujan päiväkoti + Vihreä lippu ympäristöraadin toimintaan osallistuminen yhdessä lasten kanssa
10.30–11 Niittykukan päiväkoti

Lounastauko

15–22.30 retki Tampereelle 
Illallinen Tampereella

 

 

To 8.9.

8–11 Kultavuoren koulu 

Lounastauko 

13–15 Tulevan eTwinning- ja Erasmus-yhteistyön suunnittelua, yhteiskoulun luokka A313 

17.00 Iltaohjelma (Päiväkumpu):
- suunnittelutyön ja viikon yhteenvetoa
- rantasauna + uinti
- illallinen

Pe 9.9.

8–11 Yhteiskoulu ja lukio

Lounastauko 

13–15 Tulevan eTwinning- ja Erasmus-yhteistyön suunnittelua, yhteiskoulun luokka A313

Lähtö Helsinkiin 

Unesco-koulujen syyspäivät 5. - 6.9.2022

Toivon ja unelmien näkymiä

Unesco ASPNET-koulujen vuotuinen syysseminaari järjestettiin 5.–6.9.2022 Helsingissä. Oriveden lukio kuuluu kansainväliseen UNESCO ASPNET-koulujen verkostoon. Lisäksi Oriveden lukio on mukana kahdessa kansallisessa Unesco-koulujen verkostossa. 

Toivon ja unelmien merkitys on syventynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Keskustelut ratkaisujen hakemisesta, ihmisoikeuskysymykset, ponnistelut yhteisen päämäärän löytämiseksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa ovat kaikki entistä tärkeämpiä. Pandemia-ajan jälkeen UNESCO ASPnet -koulujen syysseminaari päästiin järjestämään lähitapaamisena.

Lue lisää tapahtumasta: 
http://kohtivuotta2030.blogspot.com/2022/10/toivon-ja-unelmien-nakymia.html

Oriveden lukion Unesco-sivut: 
https://peda.net/orivesi/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/unesco

2.9.2022 Lukion Erasmus+ -toiminnan suunnittelua Taksvärkkipäivänä

Oriveden lukiossa Erasmus+ näkyy monipuolisesti: 

Lukio on mukana Oriveden yhteiskoulun koordinoimassa Erasmus+ KA229 Hello Teenager! -hankkeessa. Lukuvuonna 2022-2023 hankkeessa toteutetaan hanketapaamiset Portugalissa, Orivedellä ja Italiassa. Yhdellä lukiolaisella on lisäksi mahdollisuus lähteä kahdeksi kuukaudeksi opiskelijavaihtoon Portugaliin. 

Erasmus+ akkreditointirahoituksella toteutetaan useita ryhmäliikkuvuuksia. Jatkossa saksan opiskelijat tekevät lukuvuosittain opintomatkan Saksaan, ranskan opiskelijat Ranskaan sekä äidin kielen ja kirjallisuuden opiskelijat ja lentopalloilijat tekevät opintomatkat Viroon.

Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä Erasmus+ akkreditointirahoituksella vaihto-opiskelijaksi ja koulun opettajilla/henkilökunnan edustustajilla on mahdollisuus osallistu Job shadowing -opettajaliikkuvuuteen tai opettajien täydennyskoulutuskurssille ulkomailla. 
Viime keväänä, koronatilanteen parantuessa lukiolaisia ja opettajia osallistui huhti-toukokuussa suuri määrä kv-liikkuvuuksiin. Keväällä sovimme, että syksyllä kokooonnumme opettajien kanssa ja käymme läpi Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelman, Oriveden lukion kv-liikkuvuusmahdollisuudet sekä luomme pelisäännöt liikkuvuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. 

Lukion opettajakunta kokoontui Taksvärkkipäivänä yhdessä kaupungin Erasmus+ -koordinaattorin kanssa. Tapaamisessa sekä aikaisemmin viime keväänä esille nousseiden kysymysten ja pohdintojen pohjalta kaupungin Erasmus+ -koordinaattori laati luonnoksen pelisäännöistä. Opettajille tarjottiin mahdollisuus kommentoida luonnosta, ja tämän pohjalta rehtorit laativat muokatun version pelisäännöistä. Muokattu versio käsitellään tulevassa jaksokokouksessa sekä opiskelijakunnan edustajien kanssa. 

Tavoitteena on varmistaa, että kansainvälisyystoiminta on aidosti avointa kaikille lukiolaisille ja henkilökunnan jäsenille ja että toiminta on linjassa Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelman kanssa. Erasmus+ -ohjelmassa painopisteitä ovat osallisuus, vihreys ja digitaalisuus. 


1.9.2022 Globaalikasvatuksen alueellista suunnittelua

Tampereen alueellinen kv-kehittäjätyöryhmä kokoontui 1.9.2022 Hatanpään lukiolle. Pitkän korona-ajan etäilyn jälkeen oli ihana päästä tapaamaan livenä kasvotusten! 

Alue kv-kehittäjätyöryhmässä on mukana edustajat Tampereelta ja sen seutukunnista. Tällä hetkellä työryhmän puheenjohtajana toimii Oriveden edustaja, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija. 

1.9.2022 palaverissa agendalla oli työryhmän kokoonpano, työryhmän kokousaikataulutus ja työryhmän toiminnan tavoitteiden läpikäyminen. Seuraavassa kokouksessa työryöryhmä aloittaa tarkemman lukuvuoden toiminnan suunnittelun. 

Yhdessä vahvoja! -hankerahoitus mahdollistaa alueellisen kv- ja globaalikasvatustyön toiminnan kehittämisen. Seudullisen hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen kaupunki. 

31.8.2022 Yhdessä vahvoja - Alueellinen kv-kehittäminen ja eTwinning webinaari

Oriveden yhteiskoulun globaalikasvatustiimi sekä yhteiskoulu ja lukion rehtorit osallistuivat Opetushallituksen tarjoamaan, Oriveden eTwinning-lähettiläiden Jenni Decandian ja Tiina Sarisalmen vetämään webinaariin. Webinaarissa esiteltiin alueellinen Yhdessä vahvoja! kv-kehittämishanke, eTwinningin tarjoamat mahdollisuudet eurooppalaiskoulujen väliseen yhteistyöhön sekä laadukkaan kv-toiminnan kriteerit. 

Lue lisää koulutuksesta täältä: 

https://maailmankoulutampere.wordpress.com/2022/08/01/yhdessa-vahvoja-alueellinen-kv-kehittaminen-ja-etwinning/

29.8.2022 Italialaisvierialun valmistelua

Orivedelle saapuu 5. - 9.9.2022 Erasmus+ Job shadowing -vierailulle ryhmä italialaisia varhaiskasvattajia, opettajia ja rehtoreita Pohjois-Italiasta. Osallistujat tulevat päiväkodeista ja kouluista, jotka ovat Oriveden koulujen tavoin saaneet Erasmus+ -akkreditoinnin konsortiona. 

Viikon aikana vieraat tutustuvat suomalaiseen koulujärjestelmään sekä Oriveden päiväkoteihin ja kouluihin. Viikon aikana Oriveden varhaiskasvatuksen ja koulupuolen opettajat osallistuvat yhdessä italialaiskollegoiden kanssa kahteen työpajaan, joissa suunnitellaan tulevaa Erasmus+ ja eTwinning-yhteistyötä. 

Viikon vierailuohjelman suunnittelua on toteutettu yhteistyössä Oriveden koulujen ja päiväkotien kanssa. 29.8.2022 italialainen ja Oriveden Erasmus+ -koordinaattorit tapasivat etäpalaverissa, jossa käytiin tulevan vierailun aikatauluja ja sisältöä yhdessä läpi. Hieno viikko tulossa! 

27.8.2022 Suomen luonnon päivä

Suomesta tuli vuonna 2017 maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputti luontonsa kunniaksi. Sisäministeriö suosittelee liputusta myös vuonna 2022, ja vuonna 2023 Suomen luonnon päivä onkin jo vakiintunut liputuspäivä. 

Suomalaiselle luonto on niin lähellä, ettei sitä aina edes huomaa. Se on kuin paras kaveri, jota alkaa kaivata vasta, kun siitä joutuu erilleen. Se on mukana kaikessa mitä teemme: ruoassa, puheessa, juhlissa, taiteessa ja leikissä sekä tietysti liikunnassa. Välillä käy niin, että tähän kaveriin menee myös hermot. Kun lunta tupruttaa silmien täydeltä tai kun vettä tulee kesken kesähäiden, me kiroamme tuittupäistä luontoamme. Mutta kun sen kanssa pääsee taas liikkeelle, mieli virkistyy ja jalka nousee rivakammin. Saattaa vähän naurattaakin.

Jokaisella meistä on luonnon kanssa omat juttumme. Sen kanssa tulevat tutuksi ikihonkien humina, aaltojen pauhu, kaupunkiluonnon öiset salat ja lähimetsän antimet. Mistä yksi etsii marjoja tai sienisopan aineksia, etsii toinen lepoa ja kolmas seikkailua. Näin kirjavaa kaveria kannattaa juhlia yhdessä.

Lue lisää Suomen luonnon päivästä: 
https://suomenluonnonpaiva.fi/juhli-suomen-luontoa-27-8-2022/26.–27.8.2022 Suomen ja Viron Unesco-koulujen retki Rosalaan ja Bengtskäriin

Suomen ja Viron UNESCO ASPnet Baltic Sea Project -koulujen opettajat ja opiskelijat tapasivat Rosalan ja Bengtskärin retkellä 26.–27.8.2022 Turun saaristossa. Suomesta osallistui 25 opiskelijaa ja opettajaa Alppilan lukiosta, Oriveden lukiosta, Vaasan lyseon lukiosta, Martinlaakson lukiosta sekä Helsingin kielilukiosta ja Suomalaisvenäläisestä koulusta.

Lue tarkemmin retkestä Yhteinen Itämeri -hankkeen blogista: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2022/09/16/suomen-ja-viron-unesco-aspnet-baltic-sea-project-koulujen-tapaaminen-rosalassa-ja-bengtsarissa-26-27-8-2022/


26.8.2022 Yhteiskoulun Vihreä lippu -aamunavaus

26.8.2022 Yhteiskoulun Vihreä lippu -aamunavauksessa nostettiin koulun pihan lipputankoon Vihreä lippu. Aamunavaukseen osallistui koko koulu. Vihreä lippu myönnetttin Oriveden yhteiskoululle 16.5.2022. 

Vihreän lipun toimintamalli ohjaa ympäristöasioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osallistavaan julokselliseen työskentelyyn projekti ja teema kerrallaan. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa ja samalla osa maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkostoa. 

Yhteiskoulun oppilaat ja henkilökunta sitoutuvat jätteiden lajitteluun, monisteiden määrän, kertakäyttöisten tuotteiden määrän ja ruokahävikin vähentämiseen sekä pitämään huolta kouluympäristön siisteydestä. Koulun Vihreä lippu -tavat laitetaan näkyville koulun seinälle ja koulun kotisivuille. 

Oriveden yhteiskoulun Vihreä lippu -tavat: 

1. Lajittelemme jätteet.
2. Vähennämme monisteiden määrää.
3. Vähennämme kertakäyttöisten tuotteiden määrää.
4. Vähennämme ruokahävikkiä.
5. Pidämme huolta kouluympäristön siisteydestä.


25.8. Maailmankoulun opettajaverkoston etäkokoontuminen

Maailmankoulun opettajien verkostoitumispalaveri pidettiin etänä 25.8.2022. Palaverissa käytiin läpi kuntien ja seutujen globaalikasvatuksen kuulumisia sekä käytiin läpi Maailmankoulun verkkosivujen uudistumista. Oriveden edustajana seudullisessa maailmankoulun ohjausryhmässä on kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija. 

Maailmankoulu on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajilta opettajille. Tuemme ammattikasvattajien työtä globaalin oikeudenmukaisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Maailmankoulu on osa Rauhankasvatusinstituuttia.

Lue lisää Maailmankoulun toiminnasta: 
https://maailmankoulu.fi/

25.8.2022 Yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmä käyntiin

25.8.2022 käynnistettiin Yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmän toiminta. Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajista neljä valmistui lukuvuonna 2021-2022 ympäristökasvattajiksi. Ympäristökasvattajan opinnot olivat osa yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hanketyötä. 

Lukio tavoittelee osana Erasmus+ Hello Teenager! -hanketta OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. Osana OKKA-työtä yhteiskoululle ja lukiollle perustettiin yhteinen kestävän kehityksen työryhmä, jossa kaikki koulurakennuksessa työskentelevät tahot ovat mukana edustettuina. Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida yhteiskoululla ja lukiolla toteuttavaa kestävän kehityksen työtä sekä OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatien kriteerien täyttymistä. Työryhmä kokoontuu kolme kertaa lukuvuodessa. 

24.8.2022 Oriveden varhaiskasvatuksen digiope osallistuu eTwinning-seminaariin Tanskassa!

Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksesssa ja perusopetuksessa työskentelee kolme digiopettajaa hankerahoituksella. Osana digiopettajan työtä digiopet auttavat ja tukevat opettajia eTwinning-yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Oriveden varhaiskasvatuksen digiopettaja on valittu mukaan Opetushallituksen kustantamalle matkalle eTwinning-seminaariin Tanskassa 7. -9.9.2022.

Tanskassa järjestettävään eTwinning-seminaarin teema on "Nordic kindergarten pedagogy meets & plays with technology"!

Seminaari tarjoaa osallistujille inspiroivia työpajoja ja esitelmiä sekä tietoa tanskalaisesta ja pohjoismaisesta pedagogiikasta ja leikkisästä oppimisesta uusia teknologioita hyödyntämällä. Lisäksi osallistujat pääsevät tutustumaan kollegoihin muista maista ja löytämään kumppaneita kansainväliseen yhteistyöhön ja eTwinning-projekteihin.

Lue lisää seminaarista: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/teknologia-ja-leikkisa-oppiminen-varhaiskasvatuksessa-nordic-kindergarten-pedagogy


24.8.2022 Hyvinvointiagenttikoulutus ja agenttitoiminnan suunnittelupäivä

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeen hyvinvointiagenteille järjestettiin koulutus- ja suunnittelupäivä 24.8.2022. Päivän aikana uudet ja vanhat agentit saivat koulutuksen agenttihommiin. Agentit suunnittelivat omalla koululla tapahtuvaa agenttitoimintaa sekä ideoivat eurooppallaisten partnerikoulujen agenttien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. 

Agenttitoimintaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat yhteiskoulun ja lukion opiskelijat. Agenttitoiminnassa mukana olevat sitoutuvat noudattamaan agenttitoiminnan kultaisia sääntöjä. 24.8.2022 Vihreä lippu, eTwinning ja Erasmus+ Eräjärven koululla lukuvuonna 2022-2023

Oriveden kaupugin Erasmus+ -koordinaattori vieraili 24.8.2022 Eräjärven koulun opekokouksessa esittelemässä Vastuullinen kansainvälisyys Oriveden kouluissa -materiaalia ja Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelmaa. Opettajakunnan kanssa käytiin läpi koulun Vihreä lippu-, eTwinning- ja Erasmus+ -suunnitelmia lukuvuodelle 2022-2023. 

Eräjärven koulun 5-6 luokan oppilaat aloittivat syksyllä 2022 eTwinning-yhteistyön italialaiskoulun kanssa. Huhtikuussa 2022 ryhmä Eräjärven koulun 5-6 luokan oppilaita vieraili Italiassa Livornossa ja lukuvuonna 2022-2023 yhteistyö jatkuu eTwinning-yhteistyönä. Lukuvuonna 2023-2024 Eräjärven koulun oppilaat lähtevät taas vierailulle Livornoon. Yhteistyön teemana on luonto ja ympäristö. Koulun Vihreä lippu -toiminta on osa kv-yhteistyötä. 

23.8.2022 Rovastinkankaan koulun Erasmus+ Included -hanke jatkuu

23.8.2022 pidettiin Erasmus+ Included -hankkeen etäpalaveri muiden partnerikoulujen kanssa. Hankepalaverissa käytiin läpi missä hankkeessa mennään nyt uuden lukuvuoden alkaessa ja mitä kaikkea hankkeessa tullaan vielä tekemään ennen hankakauden päättymistä.

Orivedellä hanketyöhön ovat osallistuneet Rovastinkankaan, Karpinlahden koulun ja Eräjärven koulun oppilaat ja opettajat. iTheatre-laitteen avulla on tuotettu animaatioita. 

Seuraava hanketapaaminen pidetään joulukuussa 2022 Italiassa. 


Lue lisää Erasmus+ Included -hankkeesta: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/rk/erasmus-hankkeet/included

22.8.2022 Yhteiskoulun ja lukion syksyn kv- ja keke-toimintaa

Oriveden yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-vastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä. Kouluilla on käynnissä yhteinen Erasmus+ Hello Teenager! -hanke. Myös kestävän kehityksen työtä tehdään yhdessä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteisen kv-tiimin kokouksessa 22.8. mm. ideoitiin kv-ja keke-asioista tiedottamista, lukion hyvinvointiagenttien ja Unesco-lähettiläiden rekryä, sovittiin 31.8.2022 eTwinning-webinaariin osallistuminen koko tiimin voimin sekä käytiin läpi lukuvuoden liikkuvuussuunnitelmia. Yhteistyössä on voimaa!

22.8.2022 Siirtymävaihe vanhan ohjelmakauden Erasmus+ -hankkeista akkreditointi-liikkuvuuksiin

Kaikilla Oriveden kouluilla oli vanhoja, entisen Erasmus+ -ohjelmakauden hankkeita käynnissä, kun korona iski keväällä 2022 ja kun Oriveden koulujen konsortio sai Erasmus+ -akkreditoinnin keväällä 2021. 

Tällä hetkellä Orivedellä on Erasmus+ -liikkuvuuksien osalta käynnissä tietynlainen siirtymävaihe. Pikku hiljaa koulujen vanhan ohjelmakauden hankkeet päättyvät ja kv-liikkuvuuksia on alettu toteuttaa myös akkreditointi-rahoituksella. Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin kokouksessa on linjattu, että koulut pyrkivät ensisijaisesti toteuttamaan vanhojen hankkeiden liikkuvuudet, ja mahdollisuuksien mukaan aloittamaan akkreditointi-liikkuvuuksien toteuttamisen vanhojen liikkuvuuksien rinnalla. Viime kevät olikin todellista vauhdikasta aikaa, kun kaikkien koulujen kaikkien hankkeiden tapaamisia ja liikkuvuuksia päästiin vihdoinkin taas toteuttamaan huhtikuun 2022 alusta lähtien. 

22.8.2022 Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori vieraili Kultavuoren koululla ja esitteli Erasmus+ akkreditoinnin ja eTwinning-tarjoamia mahdollisuuksia tuleviin kv-yhteistyökuvioihin. Kultavuoren koulun Erasmus+ -hanke päättyi lukuvuoden 2021-2022 päättyessä, ja nyt Kultavuoren koululla alkaa kv-yhteistyön suunnittelu ja toteutus akkreditointi-rahoituksen avulla.

Lue lisää: 
Erasmus+ Take care! 
Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelma

22.8.2022 Globaalikasvatuksen verkostoviestejä

Oriveden varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnalle tiedotetaan säännöllisesti tulevista globaalikasvatuksen koulutuksista. Globaalikasvtuksen verkostoviestien laadinnasta vastaa alueellinen kv-kehittäjätiimi, tiimiläiset tuottavat verkostoviestin sisällön yhteistyönä. Verkostoviestejä lähetetään useamman kerran lukuvuodessa. 

Kv- ja globaalikasvatustapahtumat ja -koulutukset sekä muut verkostoitumistapahtumat innostavat ja tarjoavat uusia ideoita ja työkaluja kv- ja globaalikasvatustyön tueksi. Verkostoviestien lisäksi tulevaan koulutustarjontaan tutustutaan Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin kokouksissa. 

19.8.2022 Laadukas kv-toiminta vaatii koordinointia ja yhteistyötä

Oriveden kaupungin kv-toiminta on varsin vilkasta ja monipuolista. Orivedellä laadukkaan kv-toiminnan totetuttamiseen puitteet ovat todella hyvät: kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijan työtehtäviin kuuluu koulujen eTwinning- ja Erasmus+ -yhteistyön koordinointi.

Oriveden opettajilla on mahdollisuus saada aina halutessaan apua ja tukea kv-työn suunnitteluun ja toteutukseen. Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin kokouksissa kv- ja keke-työtä suunnitellaan yhdessä kaikkien koulujen edustajien kanssa. 

Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija vierailee myös säännöllisesti Oriveden kouluilla opekokouksissa, tiimipalavereissa ja johtoryhmän kokouksissa. 19.8.2022 kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija tapasi yhteiskoulun ja lukion rehtorit. Näissä säännöllisissä tapaamisissa käydään läpi koulujen ajankohtaisia kv- ja keke-asioita. Tällä kertaa käytiin läpi mm. vastuuhenkilöiden työnjakoa. 18.8.2022 Digiopet apuun eTwinning-työskentelyyn!

Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksessa, alakouluilla ja yläkoululla aloittaa työskentelyn yhteensä kolme digiopettajaa. Digiopettajia kannattaa hyödyntää myös eTwinning-työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. 

18.8.2022 varhaiskasvatuksen digiope ja kaupugin Erasmus+ -koordinaattori tapasivat ja kävivät läpi miten digiope voi olla avuksi eTwinning- ja Erasmus+ yhteistyössä. Huippua, että olemme saaneet Orivedelle monta digiopea!

18.8.2022 Hyvinvointiagentti-rekry

Oriveden yhteiskoululla ja lukiolla käynnistyi hyvinvointiagenttitoiminta Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen käynnistyessä lukuvuonna 2020-2021. Lukuvuoden alussa tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus lähteä mukaan hyvinvointiagenttitoimintaan. 

18.8. yhteiskoulun hyvinvointiagentit kokoontuivat sopimaan ja suunnitelemaan syksyn 2022 agenttirekryä. Ajatuksena on käydä kiertämässä luokissa ja esittelemässä agenttitoimintaa erityisesti uusille 7. luokkalaisille. 


Lue tarkemmin hyvinvointiagentti-toiminnasta yhteiskoulun hyvinvointiagentin blogista: 

Mitä hyvinvointiagenttitoiminta on?

18.8.2022 Oriveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä maksuttomaan opiskelijavaihtoon ulkomaille!

Oriveden kaupungin Erasmus+ akkreditointirahoitus tarjoaa Oriveden lukion opiskelijoille mahdollisuuden lähteä opiskelijalle itselleen täysin maksuttomaan opiskelijavaihtoon toiseen Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevaan maahan. 

Ensimmäiset Oriveden lukion Erasmus+ vaihto-opiskelijat lähtivät maailmalle viime keväänä. Yksi ukiolainen lähti vaihto-opiskelijaksi Saksaan ja kaksi lukiolaista lähti Erasmus+ -vaihto-opiskelijaksi Italiaan. Myös Oriveden lukiossa opiskeli viime keväänä neljä italialaista Erasmus+ -vaihto-opiskelijaa. Syksyllä Oriveden lukioon on tulossa Erasmus+ -vaihto-opiskelija Turkista ja Oriveden lukiosta lähdetään Erasmus+ -vaihto-opiskelijaksi Italiaan ja Espanjaan sekä mahdollisesti myös Portugaliin. 

Nyt, kun ensimmäiset vaihtokokemukset on kerätty, on aika laatia yhteiset pelisäännöt ja toimivat käytänteet vaihtojen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Oriveden lukion opo ja kaupungin Erasmus+ -koordinaattori tapasivat lukiolla 18.8.2022 ja kävivät läpi vaihtoihin liittyviä asioita, joista on hyvä sopia selkeät pelisäännöt lukion opettajien kanssa. Tämä pelisääntökeskustelu tullaan käymään taksvärkkipäivänä. 


Lue lisää: 

Miksi nuoren kannattaa lähteä ulkomaille vaihtoon tai opiskelemaan? (Yle Uutiset)17.8.2022 Lukion kestävän kehityksen työn painopisteet lv 2022-2023

Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia osana koulun Erasmus+ Hello Teenager! -hanketta. OKKA-työn suunnittelupalaverissa 17.8.2022 käytiin läpi mihin OKKA-työssä viime lukuvuoden aikana päästiin ja mitä kaikkea lukuvuonna 2022-2023 tullaan tekemään ja millä aikataululla. 

Oriveden lukion kestävän kehitykseen on kirjattu kuukausikohtainen suunnitelma keke-työn toteuttamiseksi. Tämä suunnitelma päivitettiin ja suunnitelmaan lisättiin uutta sisältöä. Kestävän kehityksen työn tulee olla opiskelijalähtöistä. Keke-työssä yhteistyötä tekevät koulun kansainvälisyys- ja keke-tiimin edustajat, hyvinvointiagentit, Unesco-lähettiläät ja lukion opiskelijakunnan hallitus. 

Oriveden lukion opiskelijat ovat valinneet kestävän kehityksen työn painopistealueet lukuvuodelle 2022-2023: 

15.8.2022 Yhteinen Itämeri 2.0

Oriveden lukio on mukana Unesco koulujen Aspnet-verkostohankkeessa Yhteinen Itämeri. Ensimmäinen hankerahoituspäätös saatiin keväällä 2021 ja nyt lukuvuoden 2022-2023 syksyllä käynnistellään Yhteinen itämeri 2.0 -jatkohankekautta. 

Lukuvuoden alussa hankkeessa mukana olevien koulujen edustajat kokoontuivat 15.8.2022 suunnittelemaan tämän lukuvuoden yhteistyötä. Ensimmäinen hankerahoituksella toteutettava Unesco-retki on elokuun lopulla Rosalaan ja Bengtskäriin. Hankekoordinaattorina toimii Vaasan lyseon lukio. 

Lue lisää Yhteinen itämer -hankkeessa ja UNesco Aspenet Itämeri-verkostosta: 

https://yhteinenitameri.wordpress.com/home-2/


9.8.2022 Yhteiskoulun ja lukion kansainvälisyys- ja kestävän kehityksen asioita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Oriveden yhteiskoulun ja lukion kv-vastaavat sekä keke-työstä vastaavat opettajat, koulujen rehtorit ja Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori kokoontuivat lukuvuoden alussa suunnittelemaan ja sopimaan yhteiskoulun ja lukion kv- ja keke-työn vastuista ja tavoitteista. 

Molemmilla kouluilla kiinnitetään kv- ja keke-työssä erityistä huomioita osallisuuteen, vihreyteen ja digitaalisuuteen. Yhteiskoululla on käynnissä vielä kaksi edellisen ohjelmakauden Erasmus+ -hanketta (Erasmus+ Hello Teenager! ja Staff mobility), lukion puolella jatkuu vielä Erasmus+ Hello Teenager! -hanke. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa uusia akkrediointi liikkuvuuksia lukuvuoden 2022-2023 aikana siten, että 10% koulujen oppilaista ja opettajista pääsee osallistumaan liikkuvuuksiin. Lukion puolella akkreditointirahoitusta hyödynnetään lukion ranskan ja saksan opiskelijoiden opintomatkoissa Saksaan ja Ranskaa sekä suunnitteilla olevassa lentopallo- ja äidinkieli ja kirjallisuusyhteistyössä uuden virolaisen yhteistyökoulun kanssa. Tämän lisäksi kouluilla toteutetaan eTwinning-yhteistyötä osaa eri oppiaineiden opetusta ja kv-yhteistyötä. 

Yhteiskoulu sai toukokuussa 2022 Vihreän lipun, jota juhlistetaan lukuvuoden alussa yhteisellä Vihreä lippu -aamunavaustilaisuudella. Lukio puolestaan tavoittelee OKKA_säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia osana Hello Teenager! -hanketta. 6.6.2022 Yhteiskoulun eTwinning-projektin Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances päätöswebinaari

eTwinning-projektin Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances päätöswebinaarin aikaan yhteiskoulun oppilaat olivat jo kesälomalla. Oriveden eTwinning-lähettiläs edusti yhteiskoulua projektin päätöstapahtumassa 6. kesäkuuta 2022. Lue lisää projektista: 

https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/inclusiveness-culture-and-traditions-how-heritage-bridges-di

29.5. - 1.6.2022 Erasmus+ Included -hanketapaaminen Madridissa

Rovastinkankaan koulun Erasmus+ Included -hankkeen hanketapaaminen järjestettiin 29.5. - 1.6.2022 Madridissa. Tapaamiseen osallistui kaksi Rovastinkankaan edustajaa. Tapaaminen järjestettiin Madridin eurooppalaisessa yliopistossa. Hankevastaavien tapaamisen ilsäksi ohjelmassa oli kansainvälinen Multiplier event. 

Lue tarkemmin tapaamisesta hankkeen sivuilta: 
https://www.includedeurope.eu/2022/07/11/6th-conference-on-education-and-autism-spectrum-disorder-included-international-multiplier-event/


Katso video Rovastinkankaan koulun esityksestä hanketapaamisessa: 

18. - 20.5.2022 Kestävän kehityksen leiri Seilin saarella

Opettajia ja opiskelijoita Henlsingin, Vantaan, Tuusulan, Oulun, Oriveden ja Vaasan lukioista ja peruskouluista osallistui UNESCOn ASPNet Baltic Sea Project -verkostohankkeen kestävän kehityksen leirille ja Palatonin akatemiaan 18. - 20.5.2022 Turun saaristossa. Retki oli osa Yhteinen Itämeri -hanketta, jossa yhtenä keskeisenä teemana on valjastaa opiskelijat ottamaan globaalia vastuuta yhteisen maailman puolesta. Oriveden lukiosta leirille osallistui koulun UNESCO-lähettiläät sekä UNESCO-tiimin opettajaedustajia.

Kolmipäiväisen leirin aikana opiskelijat pääsivät pohtimaan Agenda 2030 tavoitteita ja niiden toteutumista, haastamaan omaa kulutuskäyttäytymistään sekä osallistumaan Turun yliopiston opettajaopiskelijoiden järjestämiin työpajoihin. 

Lue lisää Seilin leiristä täältä: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2022/05/25/kasvoimme-leirilla-maailmankansalaisina/13.5.2022 Suomen lasten metsäretkipäivä

Suomen lasten metsäretkipäivä on lasten oma retkijuhlapäivä! Metsäretkipäivä järjestetään vuosittain toukokuussa, tänä keväänä perjantaina 13.5.2022! Suomen lasten metsäretkipäivän tavoitteena on antaa iloa ja ohjata lasta nauttimaan, tutkimaan ja oppimaan metsästä. 

Suomen lasten metsäretkipäivä kannustaa kaikkia metsäretkistä kiinnostuneita viemään lapsia metsäretkille. Retkijuhlaa vietetään vuosittain aina toukokuussa.

Lue lisää metsäretkipäivästä: 
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/


11.5.2022 Erasmus+ Hello Teenager! Vaihto-opiskelu Saksassa

Oriveden lukion opiskelija osallistui osana lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hanketta kahden kuukauden vaihto-opiskelujaksolle Saksassa Mechernichisissä. Isäntäkouluna toimi lukion tuttu yhteistyökoulu, jonne lukion saksan lukijat ovat perinteisesti toteuttaneet opintomatkan lukuvuosittain. 

Lue Saran vaihto-opiskelukokemuksesta: 

Vaihtoterveiset Mechernichistä

Laitoin viime kesänä viestiä Oriveden lukion oppilasvaihdoista vastaavalle opettajalle, ettäolisin kiinnostunut lähtemään ulkomaille osaksi lukuvuotta. Olin niin innoissani lähdössä, että en ollut edes saanut virallista hyväksymiskirjettä Oriveden lukioon ennen kuin laitoin viestiä.

Kouluun kuitenkin pääsin ja melko pian vaihdon päämääräksi varmistui Eurooppa Erasmus+-hankkeen myötä. Itse ehdotin vaihtomaaksi Saksaa, koska olin kiinnostunut kielestä ja kulttuurista. Oriveden lukiolla on ystävyyskoulu noin 27 tuhannen asukkaan Mechernichissä ja sinne saatiinkin sujuvasti järjestettyä kahden kuukauden mittainen vaihtojakso.

Matkustin huhtikuun alussa Mechernichiin, jossa olen asunut aivan ihanassa isäntäperheessä. Saavuttuani tänne, Saksassa alkoi kahden viikon pääsiäisloma. Pääsin perheen kanssa heidän vuosittaiselle Ranskan retkelle ja osallistumaan Nyonsin musiikkikarnevaaleihin. Olen viettänyt perheen kanssa myös muuten paljon aikaa, olemme käyneet vaeltamassa erilaisissa kansallispuistoissa, vierailemassa museoissa ja erilaisissa juhlissa.

Koulussa olen käynyt nyt pari viikkoa ja kaikki ovat olleet todella mukavia ja auttavaisia. Koulussani ei vielä oppilailla ole tietokoneita, niin kuin meillä Oriveden lukiossa. Heillä on käytössä kirjoja ja jokaisella on kansiot joihin laittavat tunnilla saadut ja tehdyt monisteet sekä muistiinpanot. Koulussa on kyllä ipadit, ja niitä käytetäänkin, mutta ei niin usein kuin meillä Suomessa tietokoneita. Erilaista on myös lyhyet neljän minuutin välitunnit sekä omien eväiden syöminen ilmaisen kouluruuan sijaan.

Toukokuun alussa Mechernichiin saapui myös muita Erasmus+-hankkeen kautta tulleita opiskelijoita sekä heidän opettajiaan. Heitä tuli Kroatiasta, Italiasta, Portugalista ja Suomesta Orivedeltä ja he olivat täällä viiden päivän ajan. Olemme usean päivän ajan tehneet erilaisia retkiä ja tutustuneet alueeseen sekä toisiimme. Orivesiläisistä tunsinkin osan jo etukäteen ja mukana oli myös saksan opettajani Miia Oriveden lukiosta. Miia olikin alusta asti vähintään yhtä innoissaan vaihtoon lähdöstä kuin minä itse, mistä tulikin jo ennen lähtöä sellainen olo,että vaihtoon lähteminen on hyvä päätös.

Olenkin päässyt kokemaan täällä paljon sellaista, mikä ilman Erasmus+-hanketta olisi jäänyt kokematta ja olen saanut paljon uusia ystäviä. Kannustaisinkin kaikkia hakeutumaan kansainvälisyyshankkeisiin mukaan keräämään uusia kokemuksia ja muistoja!

Sara Jauhiainen

Lue kolumni Oriveden Sanomissa: 
https://orivedensanomat.fi/2022/05/11/hello-teenager-vaihtoterveiset-mechernichista-sara-jauhiainen-kertoo-millaista-on-ollut-kahden-kuukauden-vaihdossa-saksassa/

Oriveden lukion opiskelija, haluatko lähteä Erasmus+ vaihto-opiskelijaksi? 
Näin se onnistuu:
https://peda.net/orivesi/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/erasmus-vaihto-oppilasjakso9.5.2022 Europe Hour - Yhdessä vahvoja!

Alueellinen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä järjesti Tampereen alueen kouluille yhteisen Europe Hour -tapahtuman Eurooppapäivänä 9.5.2022. Yhteisen Teams-oppitunnin teemana oli yhdessä vahvoja. Tapahtumassa nähtiin eri kuntien esityksiä ja tutustuttiin kevään aikaisemman yhteisen, La Grande Lessive -teemapäivän tuotoksiin.

Keväällä 2022 järjestetty Tampereen koulujen yhteinen Europe Hour tapahtuma oli jo toinen, ensimmäistä kertaa yhteinen oppitunti toteutettiin keväällä 2021.

2. - 5.5.2022 Erasmus+ Take care! Nature experts in Finland

Katalonialaisesta kumppanikoulustamme saapui meille 12 oppilasta ja kolme opettajaa yhdeksi kouluviikoksi.
Tutkimme luontoa yhdessä monin tavoin: teimme luonnontieteellisiä kokeita, kävimme linturetkellä ja patikoimme, hiihdimme, tutkimme lunta sekä tutustuimme Hyytiälän metsätutkimuskeskusksessa tehtävään tuktimustyöhön. Opimme mm. että metsä on tärkeä hiilinielu! Katalonialaiset saivat myös hieman käsitystä suomalaisesta kulttuurista perhevierailuilla.


28.4.2022 Rovastinkankaan koulun eTwinning-projektin Pleased to eTwin You! päätöswebinaari

Rovastinkankaan koulun 6. luokkalaiset osallistuivat kevälukukaudella 2022 eTwinning-projektiin Pleased to eTwin You! Mukana on lisäksi kouluja Turkista, Pohjois-Makedoniasta ja Espanjasta. Rovastinkankaan koululta mukana on 15 oppilasta kuudennelta luokalta, eli projektiin liittyminen on ollut vapaaehtoista.

Projektin tavoitteita ovat:

 • oppilaiden tutustuminen toisiin oppilaisiin
 • englannin kielen käyttäminen vuorovaikutustilanteessa 
 • TVT-taitojen käyttäminen käytännössä


Projektin päätöswebinaari pidettiin 28.4.2022. Päätöswebinaari oli ilta-aikaan, jolloin Rovastinkankaan koulun kutoset eivät päässeet osallistumaan. Ei hätää, Eräjärven koulun 5-6 luokan oppilaat tuurasivat Rovastinkaan koulun oppilaita Italian matkansa aikana! :)

26.4.2022 Lukiolaisia luontoretkellä

Oriveden lukion UNESCO-lähettiläät osallistuivat UNESCO Yhteinen Itämeri -verkostohankkeen Harakan luontoretkelle Helsingissä. Retki oli osa Yhteinen Itämeri -verkostohankkeen yhteistä opintojaksoa. Päivän aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa.

Ohjelmaan kuului opastettu tutustumiskierros Harakan saaren historiaan, kulttuuriin ja luontoon sekä kasvien bongailua iNaturalist-sovelluksella. Päivään kuului myös mielenkiintoisia työpajoja: 
 • Vesitutkimukset
 • Kalojen mikromuovit
 • Plankton ja rantavyöhykkeen eliöstö
 • Harakan linnut
 • UNESCO ASPNet Baltic Sea Project -työpaja

Lue lisää Harakan luontoretkestä täältä: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2022/05/04/yhteinen-itameri-opintojakson-luontoretki-harakkaan-helsinkiin-26-4-2022/25. - 30.4.2022 Eräjärven koulun oppilaat Italiassa

Eräjärven koulun 5-6 lk oppilaat aloittivat lukuvuonna yhteistyön italialaisen partnerikoulun oppilaiden kanssa. Huhtikuussa 2022 Eräjärven koulun oppilaat vierailivat Livornossa partnerikoulussa. 

Viikon aikana oppilaat tutustuivat toisiinsa, osallistuivat erilaisiin ympäristö-aiheisiin työpajoihin koululla sekä tutustuivat Livornon, Pisan ja Firenzeen nähtävyyksiin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppilaiden oli tarkoitus tavata Firenzessa Alexander Stubb, joka olisi kertonut työstään sekä kielten opiskelun merkityksestä. Tämä suunnitelma valitettavasti peruuntui. Lue viikosta oppilaiden matkapäiväkirjasta: 

https://peda.net/orivesi/perusopetus/er%C3%A4j%C3%A4rven-koulu/erasmus-italia/matkapaivakirja25. -29.4.2022 Tähteitä nolla -kampanja Kultavuoren koululla

Kultavuoren koulun Tähteitä nolla -kampanja sujui hienosti 25. - 29.4.2022. Kaiken kaikkiaan biojätettä jäi noin 10 kg. Vielä olisi kuitenkin varaa parantaa. Siis muista, että otat sen verran kuin syöt! 

Tässä vielä jokaisen päivän ruokahävikin määrä:
Maanantai 2,090 kg
Tiistai 1,710 kg
Keskiviikko 2,154 kg
Torstai 1,9 kg
Perjantai 2,454 kg
Yhteensä 10,308 kg

Vähiten ruokahävikkiä tuli 6B- ja D-luokalle. Molemmat luokat saivat palkinnot. Onnea voittajille! 


25. - 29.4.2022 Nuukuusviikko Rovastinkankaan koululla

Rovastinkankaan koululla vietettiin nuukuusviikkoa viikolla 17. Viikon aikana toteutettiin biojätepunnitusta sekä koulun Vihreä lippu-tapojen tarkkailua. Viikona aikana Rovastinkankaan koululla järjestettiin lisäksi vappudisco ja pihaleikkejä leikittiin perjantaina 29.4.2022.

Nuukuusviikko on yksi Rovastinkankaan koulun Vihreä lippu -tempauksista lukuvuonna 2021-2022. 


19. -24.4.2022 Lukion Job shadowing -opettajavaihto Ranskassa

Oriveden lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori osallistui Job shadowing -opettajavaihtoon Ranskassa. Vierailun tavoitteena oli oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja lukion ranskalaiseen yhteistyökouluun tutustuminen. Vierailun aikana eurooppalaiskollegat pääsivät myös suunnittelemaan tulevaa eTwinning-yhteistyötä osana lukion historian, yhteiskuntaopin ja ranskan opintoja sekä oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia. 

Oriveden lukio on Unesco-koulu ja Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia osana koulun Erasmus+ -hanketta Hello Teenager! Job shadowing -vierailun aikana eurooppalaiskollegat saivat mahdollisuuden myös ideoida miten kestävän kehityksen työtä voidaan toteuttaa yhteistyössä kumppanikoulun kanssa. Lue lisää: 
Oriveden lukio on Unesco-koulu
Oriveden lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hanke
Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia
Oriveden lukion ranskalainen yhteistyökoulu
Oriveden lukion Erasmus+ Job shadowing -hanke

19. - 23.4.2022 Lukion ranskan lukijat Pariisissa

Oriveden lukion ranskan kielen lukijat kävivät opintoretkellä Pariisissa 19. - 23.4.2022. 

TI 19.4.

 • lähtö Ranskaan
 • tutustuminen Montmarten alueeseen ja Sacre Coeur kirkkoon 
 • kokoontuminen Le Lycee Lamartinin koululla
 • majoittuminen perheisiin 

KE 20.4.

 • kokoontuminen koululla
 • opintoretki Versailles´n linnaan ja sen puistoon
 • Notre Dame
 • paluu koululle

TO 21.4.

 • kokoontuminen koululla
 • opintoretki taidemuseo Louvreen
 • Place de la Concorden ja Tuileries´n puiston läpi Champs-Elysees -katua pitkin Riemukaarelle ( l´Arc de Triomphe)
 • tutustuminen moderniin Pariisiin eli la Defense
 • paluu koululle

PE 22.4.

 • kokoontuminen koululla
 • tutustuminen Pariisin vanhaan oopperaan eli Palais Garnier
 • d´Orsayn taidemuseo
 • opintoretki Eiffel-tornille
 • paluu koululle

LA 23.4.

 • opiskelijoilla perheiden järjestämää ohjelmaa
 • lento Suomeen

19.4.2022 Alueellisen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelman päivitys

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus koskevat kaikkia opetuksen piirissä olevia lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta lukioon sekä kasvatus- ja opetushenkilöstöä. Maailmankansalaiseksi kasvaminen kuuluu kiinteänä osana kasvatuksen ja opetuksen sisältöihin ja toimintakulttuuriin. Kestävät arvot sekä toisten ihmisten ja kulttuurien avoin kohtaaminen ovat koulun toimintakulttuurin perustana kaikissa oppiaineissa.

Alueellinen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä on lukuvuoden 2021-2022 aikana vastannut alueellisen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatussuunnitelman päivitystyöstä. Päivitetty suunnitelma on voimassa vuosille 2022 – 2024. Tampereen toiminta-alueen paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevan alueellisen globaalikasvatuksen suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen globaalikasvatusta luontevana osana oppimista, yksikön arkea ja toimintakulttuuria.

Tutustu pävitettyyn suunnitelmaan: 
Alueellinen globaalikasvatussuunnitelma 19.4.2022

8. - 12.4.2022 Erasmus+ Job shadowing Italiassa Valle d'Aostassa

Oriveden kaupungin Erasmus+ -koordinaattori saattoi Oriveden lukion vaihto-opiskelijan Italiaan vaihtoon Valle d'Aostaan 8.4.2022. Vaihto-opiskelija jäi vajaaksi kahdeksi kuukaudeksi vaihtoon Italiaan, Erasmus+ -koordinaattori puolestaan tutustui uuteen Erasmus+ -kumppaniin 8. - 12.4. välise ajan. 

Job shadowing -vaihdon tavoitteena oli tutustua paikallisen Erasmus+ -koordinaattorin työhön sekä vierailut alueen päiväkodeissa ja kouluissa, jotka ovat saaneet Erasmus+ akkreditoinnin konsortiona. 

8.4.2022 Oriveden yhteiskoulun eTwinning-projekti valittu vuoden parhaaksi eTwinning-projektiksi

Vuoden 2021 parhaina suomalaisina eTwinning-projekteina palkittiin Lapin koulutuskeskus REDUn ”A wonderful journey” sekä Oriveden yhteiskoulun ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods”. Parhaita projekteja yhdistää onnistuneen projektinhallinnan lisäksi yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen korostuminen. Tällä on pandemia-aikana ollut erityisen tärkeä rooli.

Lue lisää eTwinning-palkinnosta ja yhteiskoulun palkitusta projektista: 

Uutinen eTwinning-palkinnosta Opetushallituksen sivuilla

Developing English Communicative Competence through Creative Methods -projektin sivut


5.4. - 1.5.2022 Italialaisia Erasmus+ vaihto-opiskelijoita Oriveden lukiossa

Oriveden lukiossa opiskeli kaksi italialaista Erasmus+ vaihto-opiskelijaa 5.4. - 1.5.2022. Nuoret saapuivat Orivedelle Pohjois-Italiasta Valle d'Aostasta koulusta nimeltä Liceo delle scienze umane Regina Maria Adelaide. Nuoret kirjoittivat kolumnin Oriveden Sanomiin, jossa he kertoivat vaihto-opiskelustaan Orivedellä. 

Lämpimät terveiset kaikille Oriveden asukkaille!

Olemme olleet huhtikuun alusta lähtien täällä Oriveden lukiossa Erasmus+vaihto-opiskelijoina, osallistumme Erasmus+ -ohjelman pitkäkestoiseen oppilasliikkuvuuteen. Olemme kotoisin Pohjois-Italiasta, Aostan laaksosta ja käymme täällä paikallista koulua kuukauden ajan. Ilmasto on ollut odotusten mukainen: kylmä. Tähän aikaan vuodesta Italiassa alkaa olla lämmin (yli +20 celsiusastetta) ja lähteminen sellaisesta lämmöstä lumiseen avaruuteen, mikä täällä Suomessa oli huhtikuun alussa meitä vastassa, oli hieman traumaattista. Nyt olemme kyllä alkaneet jo tottua siihen.

Lisäksi täällä on kilometrejä ja kilometrejä koskematonta ja kaunista luontoa: metsiä, peltoja ja järviä. Tällaiseen luontoon emme ole tottuneet Italiassa.Täällä ihmiset ovat aluksi hyvin pidättyväisiä ja ujoja, mutta kun heihin tutustuu paremmin, he ovat avoimia ja lämpimiä. Meidät on otettu täällä todella ystävällisesti vastaan. Tämän huomasimme heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Koulujärjestelmä on täällä hyvin erilainen kuin meillä. Suomalainen koulujärjestelmä on paljon mukavampi kuin italialainen. On huippua, että voit pitää 15 minuutin tauon oppituntien välillä, ruokalassa on erittäin kätevää syödä lounasta ja koulunkäynti vaikuttaa olevan ylipäätään vähemmän vaativaa kuin Italiassa. Koulussa opiskeltavat oppiaineet ovat osittain erilaisia kuin Italiassa. Toisaalta taas saman oppiaineen opiskelu eroaa siitä miten kyseist äoppiainetta opiskellaan Italiassa.

Vapaa-ajalla olemme käyneet pari kertaa Tampereella ja kerran Jämsässä. Vaihtomme aikana meillä on ollut ilo tavata perhe Decandia. Decandiat ovat kertoneet meille paljon tavoista ja arjesta täällä Suomessa. Vaikka emme osaakaan suomea, kommunikointi ei ollut täällä ongelma, sillä suurin osa väestöstä osaa englantia.

Kiitämme Oriveden lukiota siitä, että olemme päässeet tänne opiskelijavaihtoon sekä tämän kokemuksen mahdollistamisesta. Pidimme Orivedestä erittäin paljon ja toivomme, että voimme palata tänne myöhemmin, ehkä lomalla. Erityinen kiitos Oriveden kaupungille ja sen asukkaille lämpimästä vastaanotosta.

Federico Chabod ja Edoardo Cortivo
Oriveden lukion italialaiset vaihto-opiskelijat

Lue juttu Oriveden Sanomista: 
https://orivedensanomat.fi/2022/04/28/hello-teenager-lampimat-terveiset-kaikille-oriveden-asukkaille-vaihto-opiskelijat-federico-ja-edoardo-kertovat-viihtyneensa-paikkakunnalla-erinomaisesti/


1.4.2022 Onnenpäivä Oriveden kouluissa: Matkustaminen ulkomaille on taas sallittua!

Pitkän korona-ajan jälkeen kv-liikkuvuuksien toteuttaminen on taas mahdollista! Tätä hetkeä on Oriveden kouluissa odotettu pitkään, sillä kaikilla Oriveden kouluilla on sekä vanhan Erasmus+ -ohjelmakauden hankkeiden liikkuvuuksia että uuden ohjelmakauden akkreditointi-liikkuvuuksia toteuttamatta. 

Kaksi kuukautta enää lukuvuotta jäljellä, suunnitelmissa on toteuttaa seuraavat liikkuvuudet loppukevään aikana: 

Eräjärven koulu
Erasmus+ -hanketapaaminen Livornossa 25. - 30.4.2022 (akkreditointi)

Rovastinkankaan koulu
Erasmus+ -hanketapaaminen Madridissa 29.5. - 1.6.2022 (Erasmus+ Incuded -hanke)

Kultavuoren koulu
Erasmus+ Take care! hankkeen hanketapaaminen Orievedellä
Erasmus+ Take care! -hankkeen hanketapaaminen Espanjassa

Yhteiskoulu
Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaaminen Saksassa
Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Kroatiassa
Erasmus+ Job shadowing -opettajaliikkuvuus Italiaan (akkreditointi)

Lukio
Erasmus+ Hello Teenager! -hankkeen hanketapaaminen Saksassa
Erasmus+ Hello Teenager! -yksilöllinen oppilasliikkuvuus 2kk Saksaan 
Erasmus+ Hello Teenager! -hanketapaaminen Kroatiassa
Erasmus+ Job shadowing -opettajaliikkuvuus Italiaan (akkreditointi)
Erasmus+ Job shadowing -hankkeen opettajaliikkuvuus Ranskaan
Erasmus+ pitkäkestoinen oppilasliikkuvuus Italiaan (akkreditointi)
Erasmus+ lyhytkestoinen oppilasliikkuvuus Italiaan (akkreditointi)
Erasmus+ oppilaiden ryhmäliikkuvuus Ranskaan (akkreditointi)

24.3.2022 Kansainvälinen globaalikasvatuksen teemapäivä La Grande Lessive - Pyykkipäivä

Tampereen alueen koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt osallistuivat maailmanlaajuisen teemapäivän La Grande Lessive (Pyykkipäivä) viettoon maaliskuun lopussa. Päivän aikana tuotettiin taidetta teemalla ”Valo ja varjo” ja taideteokset ripustettiin näkyville kouluille tai kaupunkiympäristöön ohikulkijoita ilahduttamaan.

Pyykkipäivä oli yksi alueellisista globaalikasvatuksen teemapäivistä, jonka viettoon Tampereen alueen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmä innosti kaikkia osallistumaan.

Lue lisää päivästä täältä:

 

23.3.2022 Yhteiskoulun eTwinning-projektin European Friends videopuhelu italialaiskoulun kanssa

Yhteiskoulun 7. luokan oppilaat osallistuvat lukuvuonna 2021-2022 yhdessä italialaiskoulun kanssa eTwinning-projektiin European Friends. Projektin tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus työskennellä vieraalla kielellä yhdessä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa. Työskentelykielenä projektissa on englanti. Projektin aikana italialaisoppilaat opettavat yhteiskoulun oppilaille italiaa ja yhteiskoulun oppilaat opettavat italialaiskoulun oppilaille suomea. 

Projekti tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua Italiaan, italian kieleen ja kulttuuriin. Oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Oppilailla on mahdollisuus saada itselleen partnerikoulusta kirjekaveri. Koulujen oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja luomaan ystävyyssuhteita projektityöskentelyn aikana. Nuoret tapaavat toisiaan videopuheluiden välityksellä. 

Työskentely englannin kielellä kehittää kielitaitoa. Työskentely toisesta saasta ja kulttuurista kotoisin olevien oppilaiden kanssa kehittää oppilaiden kulttuurista osaamista ja taitoja työskennellä monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä. 

Lue lisää European Friends-projektista projektin sivuilta: 

https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/european-friends

22.3.2022 Maailman vesipäivä

Oriveden lukio osallistui osana Suomen UNESCO ASPNet Baltic Sea Project -kouluverkostoa maailman vesipäivän viettoon. Lukiolaiset osallistuivat teemailtapäivänä UNESCO-työpajoihin, joissa oli kaikissa teemana Itämeri: 

 • Sarjakuva- ja julistetyöpaja 
 • Fakta- /fiktioteksti aiheesta Itämeri
 • Videotyöpaja
 • Podcast -työpaja

Parhaimmat tuotokset pääsevät osaksi Yhteinen itämeri -digioppikirjaa. Digioppikirja on opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden yhteinen projekti. Digikirjan teknisestä toteutuksesta vastaa Opintoverkko Oy.

Lue lisää Yhteinen Itämeri -digioppikirjaprojektista: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2021/11/04/tuusulan-lukio-hastaa-mukaan-talkoisiin-tekemaan-yhteinen-itameri-digikirjaa/

Lue lisää teemapäivän vietosta Suomen UNESCO-kouluissa: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2022/03/26/unesco-baltic-sea-project-kouluissa-vietettiin-ykn-maailman-vesiviikkoa-ja-tehtiin-maailmankansalaisen-tekoja/

21. - 23.3.2022 Erasmus+ Take care! Virtuaalimatka BelgiaanKultavuoren koulun oppilaita osallistui virtuaalimatkalle Belgiaan 21. - 23.3.2022. 


Monday 21.3. 

8.15 Meeting in the school yard 

Flight to Brussels. Get to know Brussels and EU. Vocabulary. Preparing your presentation. 

10.20 Lunch at schoola and break (10.50 back to Kampus) 

11.00-11.25 Opening ceremony online. Welcome word of the coordinator and the school. 

Dividing into groups. 

11.25-13 Workshop online. Topics: How to be a good citizen? Padlet: Virtual water 
13-13.15 Break and snack 

13.15-14.00 Documenting the day 

  

Tuesday 22.3. 

8.15 Meeting at school, flying to Brussels again. 

Preparing your presentation. Getting to know Belgium and Brussels. 

10.20 Lunch and break 

11.00-11.15 Presentations of the schools about active citizenship 

Dividing into groups  

11.15-12.00 Workshop: Games 

Each country within their group tries to get the most coins. At the 

end they can share what questions did they answer wrong and why.

 

12-13 Workshop: Comics – See the link of your group! 

13-13.15 Break and Snack 

13.15-14 Documentation 

 

Wednesday 23.3. 

9.15 Flying to Brussels 

10.20 Lunch and Break 

11-11.15 Presentations of the schools 

Dividing into groups  

11.15-12.00 Worshop: Building a green city 

Competition inside of the teams who can hold the CO2 in 

the green field and the other parts too while building the city. At the end the students evaluate their cities. 

 

12-13 A recycled craft. Materials: an old T-shirt and scissors. 

Small break 

13-13.45 Documentation 

13.45-14 Final celebration 


18.3.2022 Unesco PAX Eatnameamet-etätyöpaja

Oriveden lukion opiskelijoita osallistui 18.3. Unesco PAX-verkostohankkeen etätyöpajaan. Mukana keskustelutilaisuudessa oli Oriveden yhteiskoulun ja lukion opiskelijoiden ja opettajien lisäksi opiskelijoita ja opettajia PAX-verkoston muista kumppanikouluista Tampereelta ja Porista. 

Keskustelutilaisuudessa nuoret pääsivät pohtimaan vähemmistökulttuurien tilannetta Suomessa. Osallistuvissa oppilaitoiksissa nuoret olivat katsoneet etukäteen saamelaisten kulttuuria ja historiaa käsittelevän Eatnamamet - Hiljainen taistelumme -dokumenttielokuvan. Kyseessä on palkittu dokumenttielokuva (Kirkon mediasäätiön palkinto, Tampereen elokuvajuhlien yleisöpalkinto, Nuuk International Film Festival paras dokumenttielokuva), joka kuvaa Suomen valtion harjoittamaa saamelaispolitiikkaa ja saamelaisten yhä jatkuvaa taistelua olemassaolonsa puolesta.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa kouluille maksuttomia työpajoja, joissa käsitellään saamelaiskysymyksiä ohjaaja Suvi Westin Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -dokumenttielokuvan pohjalta. Työpajoissa käsitellään vallankäyttöä, kansalaisvaikuttamista sekä saamelaisten ja Suomen valtion yhteistä historiaa osallistavin menetelmin. Opiskelijat pääsevät pohtimaan elokuvan teemoja keskustellen, piirtäen ja kuvakorttien tuella. 

Työpaja soveltuu erinomaisesti historian, yhteiskuntaopin, maantiedon ja elämänkatsomustiedon oppiaineisiin, mutta myös muiden oppiaineiden tunneille!


Lue lisää työpajasta: 
https://rauhankasvatus.fi/eatnameamet/

Maaliskuu 2022 Kultavuoren koulun ilmastonmuutosleikki

Kultavuoren koulun ympäristöraati haastatteli eri luokkien oppilaita ja huomasi, että puolet oppilaista ei tiennyt, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. Tiedätkö sinä, mitä se tarkoitaa?

No, aurinko lämmittää maapalloa ja osan auringonsäteistä pitäisi normaalisti heijastua takaisin avaruuteen. Ihmisen toiminta on kuitenkin lisännyt aivan valtavasti kasvihuonekaasujen, mm. hiilidioksin ja metaanin, määrää. Kasvihuonekaasut muodostavat esteen, jonka läpi auringonsäteet eivät pääse ja maapallo lämpenee huolestuttavaa vauhtia. Tätä ongelmaa sanotaan ilmastonmuutokseksi. 

Ympäristöraatilaiset leikittivät kaikkia luokkia ja leikin avulla tutustuttiin siihen, miten kasvihuonekaasut estivät auringon säteitä heijastumasta takaisin avaruuteen. Lopuksi pelattiin vielä peliä, missä löytyi erilaisia keinoja maapallon pelastamiseksi. Esimerkiksi voisitko käyttää junaa lentokoneen sijaan? Entä voisitko vaihtaa tuulienergiaan?


28.2.2022 Oriveden uusi eTwinning-lähettiläs esittäytyyKuten kaikissa eTwinning-maissa, myös eri puolilla Suomea toimii eTwinning-lähettiläitä. He ovat kokeneita opettajia ja eTwinningin asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet eTwinningin toimintaan, pedagogisiin ratkaisuihin ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Voit olla heihin yhteydessä, jos tarvitset teknistä apua TwinSpacen kanssa tai toivot infoa tai työpajaa alueellesi. Tilaisuudet ovat maksuttomia, ja osallistujia tulee olla vähintään kymmenen henkilöä.

Alla näet Suomen eTwinning-lähettiläät kartalla sekä heidän esittelynsä ja yhteystietonsa: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ota-yhteytta-etwinning-yhteyshenkiloihin


16. - 18.2.2022 Erasmus+ Take Care! Virtuaalimatka RomaniaanWednesday 16.2.

9.15 The “Flight” to Romania

Presenting your suitcase. Preparing for our presentation. Practising vocabulary.

10.20-10.50 Lunch + break

11.00 Welcome: Opening ceremony (for all)

11.15-n.11.30 Presentations from Romania and Greece: Spring traditions

11.40-12.45 Workshop for students: Eco art: spring traditions

12.45-13.00 Evaluation/Reflexion of the day

Discussions between students about using recyclable materials in art activities

Break 15 min

13.15-14.00 Documenting the day: Peda.net, local newspaper, TwinSpace, a video, poster…

 

Thursday 17.2.

9.15 Meeting at Opisto. Studying Romania and its culture. Preparing for the day, checking the materials and vocabulary.

10.20-10.50 Lunch and break.

11.00-11.15 Presentations from Finland and Cyprus: Green arts and handicrafts in our school

11:15 - 12:45 Students’ workshop: “Let’s fight together against climate change using Green art and handicrafts”

12.45-13.00 Evaluation

13.-13.15 Break

13.15-14.00 Documenting the day

 

Friday 18.2.

9.15 Flying to Opisto again. Studying about Romanian culture. Preparing for the day.

10.20-10.50 Lunch and break

11.00-11.15 Presentations from Spain/Catalonia and Finland: Green arts and handicrafts in our school.

11.15-12.45 Students’ workshop: “My Green Portait” in 5 groups

Evaluation in groups

12.45- 13.00 Break 

13.00-14.00 Documenting the day and finishing the documentation of the week.

3.2.2022 Erasmus+ Hello Teenager! Virtual project meeting "Environental ethics and competences"

Oriveden yhteiskoulun ja lukion yhteisen Erasmus+ -hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaan helmikuussa 2021 oli tarkoitus tavata partnerikoulun edustajien kanssa hanketapaamisessa Orivedellä. Koronatilanne ei sallinut tavata livenä talvella 2021, eikä vielä vuoden 2022 helmikuussakaan, mutta emme antaneet sen haitata, joten hanketapaaminen järjestettiin virtuaalisena 3.2.2022. 

Tapaamisen ohjelmasta vastasi tällä kertaa saksalainen partnerikoulu. Ohjelmassa oli Vihreä lippu -toiminnan esittelyä, pienryhmissä työskentelyä eettisyys ja ympäristöosaaminen -teeman parissa sekä tietysti yhteinen Kahoot. 

2.2.2022 Vihreän lipun päivä

Keskiviikkona 2.2.2022 juhlistettiin Oriveden kouluissa Vihreää lippua. Vihreän lipun omaan kansalliseen juhlapäivään kuuluu ”toinen toista” -sanaleikin mukaisesti yhdessä tekeminen ja toinen toisensa muistaminen – kestävästi Vihreän lipun periaatteita noudattaen.

Lue lisää Vihreän lipun päivästä Vihreä lippu -sivuilta: 
https://vihrealippu.fi/2022/02/vihrean-lipun-paiva_2022/


31.1.- 18.2.2022 Löytötavarat esillä Rovastinkankaan koululla

Rovastinkankaan koulun ympäristöraati järjesti tempauksen "Löytötavarat esillä Tredun käytävällä" viikolla 5-7. Tempaus on osa koulun Vihreä lippu -tapojen mukaista toimintaa.

Rvastinkankaan koulun Vihreä lippu -tavat: 

1. Pidämme huolta omista ja koulun tavaroista.

2. Lajittelemme, kierrätämme ja käytämme uudelleen.

3. Syömme lautasen tyhjäksi.

4. Käytämme vettä säästeliäästi ja kuivaamme kädet pyyhkeeseen.

5. Sammutamme turhat valot.

6. Kuljemme koulumatkat lihasvoimin aina kun mahdollista.

7. Emme tuhoa emmekä roskaa luontoa.

24. - 28.1.2022 Pihapongauksen koululaisviikko

Tammikuun lopulla, maanantaista perjantaihin ennen varsinaista Pihabongaus-viikonloppua vietetään Pihabongauksen koululaisviikkoa. Opettajat kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa voivat osallistua lähtemällä vähäksi aikaa ryhmänsä kanssa ulos tarkkailemaan talvilintuja.

Pihabongauksen ideana on havainnoida, mitä lintuja näkyy, ja laskea, montako yksilöä kutakin lajia enimmillään nähdään samaan aikaan.

Havainnot ilmoitetaan kaikista havaituista linnuista. Kaikkia lintulajeja ei tarvitse tunnistaa, mutta myös määrittämättömät yksilöt ilmoitetaan. Havaintojen määrällä ei ole väliä, vaan osallistumalla luokka on mukana tekemässä kansalaistiedettä talvilintukantojen vaihtelusta.

Oppilaiden kanssa voidaan myös tutustua tieteellisen tutkimuksen teon periaatteisiin. Oppilaat voivat arvioida esimerkiksi tutkimuksen virhelähteitä, tulosten vertailukelpoisuutta ja havainnoinnin tulosta. Pienempien oppilaiden kanssa Pihabongaus on mainio tilaisuus tutustua lähiympäristön asukkaisiin, luonnon havainnointiin ja eläinten talvehtimiseen. Pihabongaustutkimus sopii niin ekaluokkalaiselle kuin lukiolaisellekin.

Lue lisää Pihabongauksen koululaisviikosta BirdLifen sivuilta: 
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/14.1.2022 Kultavuoren koululla on aihetta juhlaan!

Perjantaina 14.1.2022 Kultavuoren koulussa juhlittiin Vihreää lippua! Päivä alkoi lipun nostolla, jonka jälkeen kuultiin keskusradiosta puhe:

"Hyvää huomenta! 

Kultavuoren koululla on aihetta juhlaan. Suomen Ympäristökasvatusjärjestö on myöntänyt meille Vihreän lipun. Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristöohjelma ja sertifikaatti, jossa lapset muuttavat koulunsa arkea kestävämmäksi yhdessä opettajien ja henkilökunnan kanssa. Lapset pääsevät vaikuttamaan, rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta ja miettimään ratkaisuja ympäristöongelmiin. Vihreä lippu on osa kansainvälistä ohjelmaa, joka toimii 68 maassa. Suomessa Vihreässä lipussa on mukana jo 95 000 lasta sekä 11 000 opettajaa. 

Kultavuoren koulussa Vihreän lipun toiminta alkoi vuosi sitten. Ensin perustettiin ympäristöraati, johon valittiin 3.-6.-luokkalaisia oppilaita, pari opettajaa, ohjaaja ja keittäjä-siivooja. Ensimmäisenä teemana oli jätteiden vähentäminen. Ympäristöraati tutki ensin, miten koulussamme onnistuu kierrättäminen ja kierrättämistä lähdettiin parantamaan. Hankimme joka luokkaan kierrätysroskiksia lisää. Erilaisten tempausten ja leikkien avulla on saatu koko koulu siistimään ympäristöä ja harjoittelemaan kierrätystä. Olemme myös leikkien kautta herätelleet miettimään sitä, tarvitaanko kaikkea mahdollista tavaraa. Pedanetistä Vihreän lipun sivulta löytyy lisää tietoa ja kuvia vuoden varrelta.  

Vihreän lipun toiminnassa on ollut mukana koko koulu. Saimme loppuraportin palautteessa paljon kehuja. Ympäristöraatimme on ollut innokas ja aktiivinen. Koronasta huolimatta on onnistuttu järjestämään paljon teemaan liittyvää toimintaa ja tapahtumia. Saimme kehuja myös siitä, että keittiö- ja siivoushenkilökuntakin on saatu mukaan. Erityisesti kehuja tuli upeasti järjestetyistä leikkitunneista. Mainion ympäristöraadin lisäksi kaikki oppilaat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Vihreän lipun toimintaa. 

Nyt olemme saaneet Vihreän lipun Kultavuoren koululle. Ympäristön hyväksi on edelleen tehtävä töitä. Ympäristöraati valitsee seuraavaksi uuden teeman ja Vihreän lipun toiminta jatkuu edelleen. Tänään kuitenkin juhlitaan. Ruokailun yhteydessä nostamme maljan Vihreän lipun kunniaksi. Onnea Kultavuoren koulu!"

Ruokailun yhteydessä nostettiin maljan Vihreälle Lipulle ja saatiin jälkiruuaksi jäätelöä. 

21.12.2021 Yhteiskoulun eTwinning-projektin Nature in Europe Online meeting

Oriveden yhteiskoulun oppilaita osallistui 21.12.2022 koulun eTwinning-projektin Nature in Europe videopuheluun. Tällä kertaa partnerikouluista tapaamiseen osallistuivat puolalaiskoulun oppilaat.

Tapaamisessa molempien koulujen oppilaat esittelivät oman maansa luontoa eri vuodenaikoina sekä kävivät keskustelua siitä, miten luonto eri Euroopan maissa eroaa toisistaa eri vuodenaikoina ja toisaalta oppilaat pohtivat, mitä yhtäläisyyksiä suomalaisesta, puolalaisesta, italialaisesta, ranskalaisesta ja turkkilaisesta luonnosta löytyy. 

Twinspace-työskentelyn lisäksi oppilaat pelasivat yhdessä joulu-aiheista kahootia ja kertoivat toisilleen lomasuunnitelmistaan. 
16.12.2021 Erasmus+ Hello Teenager! Online meeting

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Hello Teenager! -hankkeen hyvinvointiagentit tapasivat partnerikoulujen agentit syyslukukauden lopussa 16.12.2022 yhteisessä Teams-videopuhelussa.

Tapaamisessa käytiin läpi kuulumiset ja se, mitä missäkin partnerikoulussa oli tehty hankkeen teemojen parissa syyslukukauden aikana. Jokainen partnerikoulu oli valmistellut tapaamiseen ohjelmaa. Yhteiskoulun agentit toimivat tapaamisen juontajina. Suomalaisagentit esittelivät partnerikoulun oppilaille koulun Vihreä lippu -toimintaa, jonka jälkeen pelattiin yhdessä Kahootia, johon kaikkien partnerikoulujen hyvinvointiagentit olivat lähettäneet omia kysymyksiään.
20.12.2021 Green Day Oriveden yhteiskoululla

Oriveden yhteiskoulussa vietettiin 20.12.2022 Green Day -monialaista opintopäivää Jätteiden vähentäminen -teemalla. Aihetta käsiteltiin eri oppiaineiden tunneilla erilaisia oppimisen tapoja käyttäen. Tuotokset koottiin oppimispäiväkirjaksi.

Oppilaat kokivat päivän mielekkääksi ja kertoivat oppineensa päivän aikana uutta kestävästä kehityksestä ja jätteiden vähentämisestä. 


16.12.2022 Erasmus+ Hello Teenager! Joulukuun kolumni

Tärkeintä lukion opetusta ei opetettu oppitunnilla

Lukion ensimmäisenä päivänä meidät ohjattiin saliin, jossa sitten istuuduimme riveihin järjestetyille penkeille. Muutaman minuutin jälkeen rehtori astui salin edessä olevalle lavalle ja rupesi pitämään puhettaan. Puhe meni aivan kuin olettaisi. Ensin toivotettiin uudet lukiolaiset tervetulleiksi, sitten käsiteltiin hieman koulun järjestyssääntöjä ja oppilaiden vastuita. Rehtorin puheesta on nyt kulunut yli kaksi vuotta, enkä tosiaan muista ollenkaan sen kaikkia yksityiskohta. Yksi osa puheesta kuitenkin jäi päähäni pyörimään koko lukion ajaksi, ja varsinkin nyt, kolmosvuoden loppupäässä, sen tärkeys yhä ilmenee.

Puheessaan rehtori kertoi lukion ja vapaa-ajan tasapainosta. Hän kertoi opiskelijasta, jonka kanssa hän oli keskustellut koulunkäynnistä. Opiskelijalla oli ollut yhdeksän ja kymmenen keskiarvo lähes jokaisessa aineessa. Rehtori oli kysynyt opiskelijalta, mitä hän tekee vapaa-ajallaan. Opiskelija ei ollut vastannut oikein mitään. Hän ei ollut tavannut ystäviään tai osallistunut mihinkään harrastustoimintaan. Hänen jokainen päivänsä oli kulunut opiskeluun. Rehtori kertoi, että lukiolaisen elämä ei saa olla vain ja ainoastaan opiskelua. Lukiolaisella täytyy olla elämä lukion ulkopuolella.

Ennen rehtorin puhetta pidin itseäni vielä yläkoululaisena, jumissa pakollisilla kursseilla, pakotettuna tekemään jokaisen tehtävän ja muistiinpanon. Lukiossa ollessani huomasin, että sainkin itse päättää millä kursseilla käyn ja kuinka paljon panostan eri aineisiin. Minun ei tarvinnut enää pakosti tehdä jokaista tehtävää ja opettaja ei enää tuijottanut olkapään yli muistiinpanojen määrää. Jos minua ei kiinnostanut jokin aine, jätin sen pois. Jos en jaksanut tehdä läksyjä, ne jäivät tekemättä. Aloin itse päättämään miten käytän aikaani.

Hypätään nykypäivään. Olen nyt lukion kolmannella vuodella. Edessäni on lukion viimeinen koeviikko ja kevään ylioppilaskirjoitukset. Uusi haaste nostaa päätään ja rehtorin puhe syöksyy taas mieleen, sillä rehtori jatkoi puhettaan käsittelemällä burnoutia eli työuupumusta. Uupumusta koin yhdeksännellä luokalla, kun en voinut vaikuttaa koulunkäyntiini mitenkään. Minun oli pakko vain jatkaa opiskelua ja yrittää selviytyä kaikista kokeista läpi.

Lukion kolmannen vuoden alussa koulunkäynti rupesi tuntumaan hieman haastavammalta. Oli vaikeaa motivoida itseäni opiskelemaan ja aamulla oli vaikeaa nousta sängystä. Tällä kertaa en kuitenkaan voinut vain yrittää selviytyä kokeista läpi. Jos nyt uupuisin, en jaksaisi lukea ylioppilaskokeisiin, ja siinäpä vasta olisi ongelma. Päätin siis tehdä asialle jotain. Kevensin itse omaa työmäärääni karsimalla pois valinnaisia kursseja ja panostamalla hieman vähemmän niihin, joita jäi jäljelle.Tietysti kurssiarvosanat laskivat pikkuisen eikä kurssimerkintöjä kertynyt yhtä montaa, mutta toinen vaihtoehto olisi ollut mäiskästä ylioppilaskirjoitukset täysin päin seinää. Kurssien tiputtamisesta huolimatta minulla riittää vielä runsaasti kurssimerkintöjä päästäkseni läpi lukiosta. Tämä johtuu ainoastaan siitä, että kävin riittävästi kursseja läpi lukion ensimmäisenä ja toisena vuotena. Olkoon tämä opiksi tuleville lukiolaisille.

Hauska ajatella, että tärkein asia, jonka opin lukiossa ei liity mitenkään opiskeluun. En edes oppinut sitä oppitunnilla, vaan rehtorin tylsän monologin aikana. Muttao nneksi jaksoin kuunnella sitä enkä nukkunut pikaisia päiväunia sen aikaa. Olen kiitollinen itselleni siitä. Rehtorin tarina oli simpukka, josta sain lukion tärkeimmän viisaudenhelmen: Opin arvostamaan omaa aikaani.

Enrico Decandia
Oriveden lukion hyvinvointiagentti

Lue kolumni Oriveden Sanomista: 
https://orivedensanomat.fi/2021/12/16/tarkeinta-lukion-opetusta-ei-opetettu-oppitunnilla-viisaudenhelmen-kertoi-rehtori-jo-heti-ensimmaisena-lukiopaivana/


15.12.2021 Ympäristökasvattajien tähtihetket! Onnea!

Neljä Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajaa suoritti Syklin ympäristökasvattajan opinnot osana koulujen yhteistä Erasmus+ Hello Teenager! -hanketta. Hello Teenager! -hankkeen tavoitteita ovat nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Osana hanketyötä Yhteiskoulu tavoittelee Vihreää lippua ja lukio OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. 

Osana ympäristökasvattajan opintojaan yhteiskoulun ja lukion opettajat laativat yhteiskoulun ja lukion yhteisen ympäristökasvatussuunnitelman sekä molemmille kouluille oman kestävän kehityksen ohjelman. Opintojen päättäjäisjuhlaa juhlittiin Tampeella kulttuuritalo Laikulla. 

Lue lisää: 

Kestävä kehitys Oriveden lukiossa 

Vihreä lippu Oriveden yhteiskoululla

Syklin ympäristökasvattajan opinnot

OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti


15.12.2021 Yhteiskoulun eTwinning-projektin Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances (TIC) Online meeting

TIC-projektin videopuhelussa valittiin projektin voittajalogoa, tutustuttiin partnerikoulun oppilaisiin sekä käytiin keskustelua hankkeen teemoista.

TIC-projektissa tavoitteena on tarjota oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä yhdessä projektin teemojen parissa, joita ovat kulttuuriperintö ja lähiluonto. Projekti toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 aikana. Työskentelyyn osallistuu oppilaita ja opettajia Oriveden yhteiskoulun lisäksi Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Turkista. Oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa monipuolisen projektityöskentelyn aikana. Yhteistyön tuloksena oppilaiden kielitaito kehittyy ja he oppivat arvostamaan omaa kulttuuriperintöään sekä kulttuurien moninaisuutta. 


Oppilaat työskentelevät monikansallisissa ryhmissä ja he tuottavat projektin aikana yhdessä partnerikoulun oppilaiden kanssa videoita, esityksiä ja muita tuotoksia. Projektiin osallistuu Oriveden yhteiskoulun 9. luokan oppilaita. 26.11.2021 Kestävän kansainvälisyyden iltapäivä

Alueellisen kv-kehittäjätiimin järjestämä koulutus koostuu kolmesta noin tunnin osiosta. Jokaisessa osiossa voit valita toisen kahdesta vaihtoehdosta, johon osallistut. HUOM! Koulutusiltapäivän osallistujilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen, maksuttomaan lounaaseen klo 11 alkaen Vapriikin Valssi-ravintolassa.

Koulutus on maksuton ja sisältää lounaan ja iltapäiväkahvituksen.

Koulutuksen järjestää Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen ja -opetuksen kehittämisryhmä.

Ajankohta: 26.11.2021 12:00 – 15:15
Paikka:Vapriikki, luentotilat, 2. kerros
Kouluttaja(t): Mari Vares, Jenni Decandia, Tiina Sarisalmi, Tarja Kinnunen, Anu Lumiaho ja Outi Verkama.

Kohderyhmä

Tampereen ja lähikuntien globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksesta kiinnostunut henkilöstö varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta.

Kuvaus

Kello 12-13

Globaali lukio – lukiolaisen reittejä taitavaksi maailmankansalaiseksi” Mari Vares, Hatanpään lukio, Tampereen kaupunki. (kohderyhmänä lukioiden ja yläkoulujen henkilöstö)

TAI:

”Globaali kestävä elämäntapa ja tulevaisuustaidot muuttuvassa maailmassa” Jenni Decandia, Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki

Kello 13-14:

”Erasmus +, Kansainväliset liikkuvat ja virtuaalihankkeet 2020 –luvulla” Tiina Sarisalmi, OPH, Oriveden kaupunki.

TAI:

”Opettajana maailmalla” Tarja Kinnunen, kieltenopettaja, Kauraslammen koulu, Ylöjärvi.

Lue aiheesta lisää täältä.

Kello 14:00-14:15 Kahvitauko

Kello 14:15 -15.15

”Kielet ja kansainvälisyys varhaiskasvatuksen arjessa” Anu Lumiaho, varhaiskasvatuksen opettaja, Kalkunvuoren päiväkoti, Tampereen kaupunki (max 25 osallistujaa)

TAI:

”Arjen vinkkejä monikielisyydestä ja –kulttuurisuudesta perusopetuksessa” Outi Verkama, koordinoiva opettaja (kielet ja kansainvälisyys), Tampereen kaupunki (max 25 osallistujaa)

11. - 12.11.2021 Oriveden lukion UNESCO-hankkeiden esittelyt Vaasan kv-päivillä

Oriveden lukion UNESCO-lähettiläät osallistuivat Yleissivistävän koulutuksen kv-päiville Vaasassa 11. - 12.11.2021. Kansainvälisyyspäivien teemana oli kuuluminen ja kuulluksi tuleminen, oppilaskeskeisyys, yhdessä tekeminen ja tasa-arvo.

Oriveden lukion UNESCO-lähettiläät esittelivät tapahtumassa yhdessä muiden UNESCO-verkostokoulujen edustajien kanssa lukion UNESCO-verkostohankkeita Yhteinen Itämeri ja PAX.Lue lisää: 
Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät Vaasassa - Kuinka kaus kuulun?

Yhteinen Itämeri - Suomen UNESCO Baltic Sea Project -koulujen koordinaatio- ja kehittämishanke

PAX - Porin ja Pirkanmaan seudun UNESCO-koulujen verkosto

11.11.2021 Erasmus+ Hello Teenager! Hyvinvointiagenttien marraskuun kolumni

Nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen

Hyvinvointi koostuu mielestäni monista asioita. Hyvinvointiin vaikuttavat uni, ravinto, liikunta, ihmissuhteet ja elämäntavat. Nämä kaikki asiat ovat mielestäni tärkeitä lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Olen huomannut, että koulussa nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat kaverit, koululiikunta, koululounas sekä eri oppiaineissa, kuten terveystiedossa, opetettavat hyvinvointiin liittyvät asiat. Oriveden yhteiskoulussa hyvinvointiin voi vaikuttaa myös lähtemällä mukaan koulun Erasmus+ -hankkeeseen hyvinvointiagentiksi.

Nuorten hyvinvointia edistetään Orivedellä koulun ulkopuolella esimerkiksi pitämällä kerhoja niin, että kaikki saavat mahdollisuuden harrastaa. Tämä edistää mielestäni paljon ja monipuolisesti nuorten hyvinvointia. Harrastuksissa näkee ystäviä ja oppii uutta ja pääsee liikkumaan. Tuoreena orivesiläisenä olen huomannut, että kilpaurheilumahdollisuuksia ei kaupungista kuitenkaan kovin paljon löydy, kuten tyttöjen jalkapallojoukkuetta ikäiselleni. Toki ymmärrän, että tämä saattaa johtua pelaajakadosta, mutta onko asian eteen tehty riittävästi työtä, jotta nuoret kiinnostuisivat urheilusta? Sitä en voi tietää.

Meillä Oriveden yhteiskoulussa on Hello Teenager! -hanke, jonka tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Hyvinvoinnin parantaminen näkyy esimerkiksi Erasmus +- hyvinvointiagenttien toiminnassa. Hyvinvointiagentit tiedottavat koululla tapahtuvista asioista, kuten muutama viikko sitten olleesta energiansäästö-viikosta. Hello Teenager! -hanke on tärkeä, sillä sen kautta nuoret pääsevät itse vaikuttamaan asioihin, sekä kertomaan mielipiteitänsä.

Elämässä saattaa tapahtua paljon asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiin vahvasti. Tästä syystä onkin hyvä, että lapsille olisi tarjolla helposti saatavilla olevaa apua. Kouluissa tulee myös ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Kiusaamisesta saattaa tulla pitkäkestoiset seuraukset, jotka vaikuttavat nuoren elämään myös myöhemmässä vaiheessa. Kiusaamista ennaltaehkäistään mielestäni parhaiten edistämällä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista.


Milla Vehmas
Yhteiskoulun hyvinvointiagentti

Lue kolumni Oriveden Sanomista: 
https://orivedensanomat.fi/2021/11/11/hello-teenager-nuorten-hyvinvointi-ja-sen-edistaminen/10.11.2021 Maailman tiedepäivä

YK:n maailman tiedepäivänä vietettiin UNESCO Baltic Sea Project -kouluissa Yhteinen Itämeri -kehittämisiltapäivää. Oriveden lukion UNESCO-tiimin jäseniä osallistui tapahtumaan. 

Iltapäivä alkoi paneelikeskustelulla, jossa tieteentekijät ja kasvatusalan edustajat avasivat näkökulmia Itämeren tutkimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Paneelissa oli edustettuna mm. luonnontieteiden tukimuksen näkökulma, ympäristö- ja globaalikasvatuksen sek luontoperintö- ja kultturiperintökasvatuksen näkökulmat. 

Paneelikeskutelun jälkeen työtettiin työpajoissa oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajien yhteistyönä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeisiin Itämeriaiheisia tehtäviä, opintojaksoja, MOK-viikkoa, teemapäiviä sekä kestävän kehityksen luontoleiriä. 

Lue lisää ja katso paneelikeskustelu täältä: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/2021/11/10/maailman-tiedepaivana-vietettiin-yhteinen-itameri-kehittamisiltapaivaa/

8.11.2021 Kirjeenvaihtoa italialaiskoulun oppilaiden kanssa

1Eräjärven koulun 5-6 lk oppilaat tutustuivat italialaisen partnerikoulun oppilaisiin kirjoittamalla kirjeitä. Lukuvuoden 2021-2022 oppilaat tekevät yhteistyötä luonto ja ympäristö -teeman parissa eTwinningiä hyödyntäen. Keväällä 2022 Eräjärven koulun oppilaat lähtevät vierailulle italialaisoppilaiden luokse. 

eTwinning-työskentely ja matka Italiaan ovat osa koulun Erasmus+ akkreditointi-yhteistyötä. 

Tutustu yhteistyöprojektiin ja kirjeenvaihtoon: 

Erasmus+ yhteistyö Eräjärven koulun sivuilla: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/er%C3%A4j%C3%A4rven-koulu/erasmus-italia

Kirjeenvaihtoa: 
https://padlet.com/marzi_ilenia/mw17cfdg7455bg96

4.11.2021 Oriveden koulujen Vastuullinen kansainvälisyys -työpaja

4.11. Oriveden koulujen edustajat osallistuivat koulujen yhteiseen Vastuullinen kansainvälisyys -työpajaan. Päivän aikana tutustuimme Oulun kaupungin Vastuullinen kansainvälisyys -materiaaliin, pohdimme miten materiaalia voisi hyödyntää Oriveden kv-toiminnassa. 

Päivän aikana syntyi luonnos Oriveden koulujen yhteisistä vastuullisuuslupauksista sekä Oriveden koulujen omasta Vastuullinen kansainvälisyys -materiaalista. Vastuullisuuslupaukset ja materiaali esitellään Oriveden kouluilla. 

Tutustu Oulun kaupungin tuottamaan materiaaliin tästä: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/mita-vastuullinen-kansainvalisyys-ja-mihin-sita-tarvitaan-tyopaja-kouluille


1. - 5.11.2022 Ulkoluokkapäivä - Oriveden koulujen yhteinen globaalikasvatuksen teemapäivä

Kaikissa Oriveden kouluissa vietettiin viikolla 44 Oriveden koulujen yhteistä globaalikasvatuksen teemapäivää ulkoluokkapäivää. Poikkeuksena Kultavuoren koulu, jossa päivää vietettiin jo aikaisemmin syksyllä osana koulun Erasmus+ -hanketoimintaa. 

Ulkoluokkapäivää vietetään joustavasti siten, että jokainen opettaja itse ideoi millä tavoin teemapäivä näkyy omassa opetuksessa. Rovastinkankaan koululla teemapäivä on osa isompaa kokonaisuutta, jossa oppilaille jaetaan ROK-tähtiheijastimet. Lisäksi Oriveden Ponnistuksen lentopalloilijat vierailevat koululla. 

Oriveden koulujen kansainvälisyyden tiimi on sopinut, että kaikki Oriveden koulut osallistuvat yhdessä kolmeen, koko kaupungin yhteiseen globaalikasvatuksen teemapäivään lukuvuosittain. Nämä Oriveden kaupungin koulujen yhteiset teemapäivät ovat: 

 • Ulkoluokkapäivä viikko 44
 • Earth Hour - Oriveden koulujen virtuaalinen ilmastomarssi 
 • Eurooppapäivä - Alueellisen kv-kehittäjätiimin järjestämä Europe Hour -etätapahtumaLue lisää: 

Kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus Oriveden kouluissa


1.11.2021 Hyvinvointiagenttien eTwinning-työpaja

Yhteiskoulun hyvinvointiagenttien eTwinning-työpajassa 1.11. agentit ottivat yhteyttä ulkomaille. Hyvinvointiagentti-toiminta on osa koulun Erasmus+ -hanketoimintaa. Agentit päivittivät yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeen Hello Teenager! Twinspace-työtilaa lisäämällä sinne tietoa syksyn agenttitoiminnasta sekä kyselemällä partnerikoulujen hankekuulumisia. Agentit raportoivat eTwinning-alustalle lokakuun siivouspäivästä sekä ulkoluokkaviikosta.  

Agentit alkoivat tehdä myös partnerkoulujen yhteiseen Kahoot-visaan kysymyksiä Suomen ympäristöstä. Jokainen partnerikoulu tuo yhteiseen visaan kysymyksiä omista maistaan. Tämä visa pidetään ennen joulua koulujen välisessä videopuhelussa.

A
gentit lisäsivät myös kaksi keskustelun avausta Twinspacen foorumille liittyen kierrätykseen 
ja siivouspäivään.
 Myös koulujen väliseen Whatsapp-ryhmään agentit lähettivät kuvia ja keskustelunavauksia.  

Lue lisää agenttien työpajasta yhteiskoulun Vihreä lippu -sivuilta: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/vihrea-lippu


28.10.2021 Ympäristö siistiksi! Yhteiskoulun siivouspäivä

Yhteiskoulun ympäristöagentit kävivät siivoamassa koulun yläparkkipaikan. Vuosi sitten, syksyllä 2020, yhteiskoulun ja lukion hyvinvointiagenttitoiminnan käynnistyessä agentit hommasivat yläparkkipaikalle uuden kannellisen jäteastian. Nyt vuosijuhlan kunniaksi agentit päättivät siivota parkkipaikan ja kaikki maahan tippuneet roskat vietiin roskikseen. 


We had a cleaning day last week at our school. We cleaned up a parking place next to our school. Have you ever had a cleaning day in your school? 

Agenttitoiminta on osa Oriveden yhteiskoulun ja lukion yhteistä Erasmus+ KA2 -hanketta Hello Teenager! Lue lisää Hello Teenager! -hankkeesta ja agenttitoiminnasta täältä: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/ekht

15.10.2021 Kultavuoren koulun haaste syyslomalle

Kultavuoren koulun aamunavaus 15.10.2021

Syysloman roskienkeruuhaaste

"Hei Kultavuoren oppilaat!

Ympäristöraatilaiset ovat keksineet roskienkeruuhaasteen syysloman ajaksi. Haasteen tarkoituksena olisi kerätä joka päivä yksi leipäpussillinen roskia. Kun olet kerännyt leipäpussillisen verran roskia saat värittää värityskuvasta yhden lehden tai tammenterhon. Sinulle jaetaan haastelappu tai on jo jaettu luokassa. Jos tuot värityskuvan kouluun väritettynä loman jälkeisenä viikkona saat pienen palkinnon terveisin ympäristöraatilaiset.

ONNEA MATKAAN!"


Loman jälkeen kun palattiin kouluun, niin koko kuvan värittäneitä löytyi kymmeniä oppilaita, jotka saivat palkinnoksi karkin.

11.10.2021 Energiansäästöviikko yhteiskoululla

Oriveden yhteiskoululla vietettiiin energiansäästöviikkoa. Viikon ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat koulun ympäristöraatilaiset. 

Viikon aikana kuultiin teemaan liittyvä aamunavaus ja oppitunneilla pelattiin Energiavisa-Kahootia. Aamunavauksessa kannustetiin kaikkia tekemään pieniä energiatekoja ja julkaisemaan niitä somessa #energiateko ja @orivedenyhteiskoulu. 

Lue lisää energiansäästöviikosta täältä: 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko/energiansaastoviikko_2021
30.9.2021 eTwinning-projekti European Friends käynnistyy

Oriveden yhteiskoulun 7. luokan oppilaat osallistuvat lukuvuonna 2021-2022 eTwinning-projektiin European Friends. Projektin tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus työskennellä vieraalla kielellä yhdessä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa. Työskentelykielenä projektissa on englanti. Projektin aikana italialaisoppilaat opettavat yhteiskoulun oppilaille italiaa ja yhteiskoulun oppilaat opettavat italialaiskoulun oppilaille suomea. 

Projekti tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua Italiaan, italian kieleen ja kulttuuriin. Oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Oppilailla on mahdollisuus saada itselleen partnerikoulusta kirjekaveri. Koulujen oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja luomaan ystävyyssuhteita projektityöskentelyn aikana. Nuoret tapaavat toisiaan videopuheluiden välityksellä. 

Työskentely englannin kielellä kehittää kielitaitoa. Työskentely toisesta saasta ja kulttuurista kotoisin olevien oppilaiden kanssa kehittää oppilaiden kulttuurista osaamista ja taitoja työskennellä monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä. 


Partnerit
European Friends -hanke on kahden koulun välinen hanke. Mukana yhteiskoulun partnerina hankkeessa on 
Scuola Secondaria di I Grado "G. Bartolena" Livornosta. 


Lue lisää projektista: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning/european-friends

13. - 17.9.2021 Tähteitä nolla! -viikko Kultavuoren koululla

Kultavuoren koulu osallistui Ekokumppaneiden ja Pirkanmaan jätehuollon Tähteitä Nolla! -ruokajätteen vähentämiskampanjaan viikolla 37. Samalla oli myös Kuluttajaliiton Hävikkiviikko.

Kultavuoren koulun tähteet viikolla 37.

Ma kinkkukiusaus 2,25 kg
Ti broilerkeitto 2,24 kg
Ke jauhelihakastike ja spagetti 2,80 kg
To tonnikalapasta 2,80 kg
Pe kasvissosekeitto 2,04 kg


9.9.2021 Oriveden lukion UNESCO-tiimi mukana UNESCO-koulujen syyspäivillä

Demokratia - pintakiiltoa vai todellisuutta? Toimiiko demokratia koulussa? Onko se vain kiiltävää, näennäistä ja edustuksellista? Ovatko vaikuttamisen piuhat niin pitkät, että niiltä katoaa vaikuttavuus ja voima? Onko osallisuus ja vaikuttaminen siirtynyt luokkien ja oppilaskuntien kokouksista sähköisiin yhteisöihin? Näihin kysymyksiin pureuduttiin UNESCO-koulujen syyspäivillä opiskelijoiden, opetuksen kehittämisen ja unescolaisuuden näkökulmasta. Tapahtumassa ideoitiin ja suunniteltiin myös alkaneen lukuvuoden UNESCO-toimintaa kouluissa, verkostoissa ja kansainvälisestikin. 

Oriveden lukiosta UNESCO-koulujen syyspäiville osallistui UNESCO-lähettiläitä ja koulun UNESCO-tiimin edustajia. 

Lue lisää tapahtumasta Suomen UNESCO-koulujen blogista Kohti vuotta 2030: 
http://kohtivuotta2030.blogspot.com/p/koulutusten-materiaaleja.html
9.9.2021 Yhteiskoulun ja lukion eTwinning-työpaja

Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajien eTwinning-työpajassa tutustuttiin eTwinning-työskentelyyn sekä aloitettiin eTwinning-projektien suunnittelu. 

Mukana pajassa oli sekä kokeneempia eTwinnaajia että uusia tulokkaita ilman aikaisempaa kokemusta eTwinning-työskentelystä. Eri oppiaineet olivat myös laajasti edustettuina työpajassa: historia, yhteiskuntaoppi, ET, englanti, ruotsi ja saksa. Kaikkia osallistujia yhdistivät toiveet saada yleisesti tietoa eTwinningistä sekä päästä työpajassa suunnittelemaan miten ottaa eTwinning mukaan osaksi oman oppiaineen opetusta sekä koulun kv-toimintaa. Sovimme, että pajapäivän päätteeksi kaikilla osallistujilla olisi jo joitakin valmiita suunnitelmia luotuna. 

Lue tarkemmin työpajasta yhteiskoulun etwinning-sivuilta: 
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning

1.8.2021 Oriveden lukion UNESCO Yhteinen Itämeri -hanke käynnistyy

Oriveden lukio on mukana Suomen Unesco-koulujen Baltic Sea Project -kouluverkoston Yhteinen Itämeri -hankkeessa 8/2021 - 12/2022. Hanke on Opetushallituksen rahoittama kansainvälisyyshanke. Yhteinen Itämeri -hankkeen tavoitteena on aktivoida, vahvistaa ja laajentaa Suomen kansallista UNESCO-koulujen Baltic Sea Project -kouluverkostoa sekä tehdä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla Itämeren alueen koulujen kanssa. 

Yhteinen Itämeri -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta Itämeren alueen ympäristöongelmista ja auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon välisen riippuvuuden erilaisia tieteellisiä, sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia näkökulmia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden kestävää elämäntapaa ja kannustaa ilmastotekoihin, joilla turvataan Itämeren alueen ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta sekä estetään ilmastonmuutosta. 

Lue lisää Yhteinen Itämeri verkostohankkeesta: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/
1.8.2021 Yhdessä vahvoja -hanke käynnistyy

Yhdessä vahvoja -hanke on Opetushallituksen tukema ja Tampereen kaupungin koordinoima yleissivistävän koulutuksen seutukunnallinen kansainvälistymisen ja kansainvälisyyden kehittämishanke. Hanke käynnistyi 1.8.2021.

Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Urjalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seutukunnan edustajista koottu hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 6-8 kertaa lukuvuoden aikana. Seutukunnallisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Oriveden kaupungin edustaja Jenni Decandia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää alueellista kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta yhteistyössä Pirkanmaan seutukunnan yleissivistävän koulutuksen opetuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyöryhmässä jaetaan hyviä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen käytänteitä ja vinkkejä sekä suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Hankkeessa järjestetään myös maksuttomia koulutuksia ja työpajoja seutukunnan opetushenkilöstölle. Koulutusten tavoitteena on tukea opetushenkilöstöä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen aihekokonaisuuksien käyttöönotossa osaksi omaa opetusta.

Hankkeen ohjausryhmässä kehitetään myös yhteistä benchmarking-toimintaa. Seutukunnallinen ryhmä tekee yhteistyötä myös muiden valtakunnallisten kansainvälisyyshankkeiden kanssa ja osallistuu valtakunnallisiin kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen koulutustilaisuuksiin niin osallistujana kuin oman osaamisen jakajana.

Seutukunnallisen ryhmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on päivittää alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden suunnitelma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä