Kuvataide

Kuvataide

Valinnaisaineen tehtävä

Vahvistaa ja laajentaa oppilaan kuvallista ilmaisua ja osaamista, tukea omien ajatusten, havaintojen, mielikuvien ja tunteiden ilmaisua ja ideoiden kehittelyä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Toiminnallisuuteen ja oma-aloitteisuuteen rohkaiseva kuvataideluokka, monipuolinen kuvataidemenetelmien käyttäminen. Käytetään sekä yksilö-, pari- että ryhmätyöskentelyä. Mahdollisuus tietotekniikan käyttöön luokassa.

Arviointi

Arvioinnissa painottuvat asenne, työskentelytaidot ja kyky soveltaa opittua. Oppilasta ohjataan itsearviointiin.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas ja yhdeksäs luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun kehittäminen

Ympäristön havainnointi ja kuvallinen kulttuuri oman ilmaisun lähtökohtana. Kuvailmaisun perusteet.

Kuvallinen tuottaminen, välineiden hallinnan ja teknisen osaamisen syventäminen, luovien ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen

Kuvataiteessa käytettävien tekniikoiden monipuolinen käyttö. Piirtämisen menetelmät, maalausmenetelmät, grafiikka, rakentelu, keramiikka, valokuvaus, videokuvaus. Tutkivat työmenetelmät kuvien tekemisessä, kuvallisen ilmaisun keinot ja menetelmät omien ratkaisujen perustana, yhteistoiminnallisuus kuvien tuottamisessa

Visuaalisen kulttuurin esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen ohjaaminen. Omakohtaisen taidesuhteen muodostumisen tukeminen.

Omat kuvakulttuurit työskentelyn lähtökohtana. Kestävä kehitys kuvataiteessa, esinesuunnittelu. Näyttelykäynnit ja näyttelyiden rakentaminen.

Visuaalisen kulttuurin tulkinnan syventäminen.

Kuvien tulkinta, mainonnan keinot, taidehistoria omien töiden lähtökohtana.