Yhteiskuntaoppi

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

Yhteiskuntaoppia opetetaan vain yhdeksännellä luokalla, siksi kaikkien tavoitteiden tulee toteutua sen aikana

 • oppilas kiinnostuu ympärillään olevista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja huomaa niiden vaikuttavan omaan elämäänsä
 • oppilaalle herää kiinnostus yhteiskuntaoppiin tieteenalana ja oppiaineena
 • oppilaalle alkaa kehittyä kyky eettisesti arvioida erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä/ilmiöitä ja niiden vaikusta yksilöihin ja yhteisöihin
 • oppilas ymmärtää oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeuksien merkityksen ja tutustuu suomalaisen oikeusjärjestelmän toimintaan
 • oppilas ymmärtää talouselämän toimintaperiaatteita ja oman taloudenpidon tärkeyden omalle tulevaisuudelleen
 • oppilas osaa suunnitella omaa talouttaan ja kulutusvalintojaan niin eettisesti kuin ekologisestikin
 • oppilas osaa suhtautua mediaan kriittisesti ja ymmärtää sen roolin nyky-yhteiskunnassa
 • oppilaalle muodostuu käsitys yksilön omasta vastuusta sekä oikeuksista ja velvollisuuksista
 • hän ymmärtää yrittäjyyden merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa
 • työelämän erilaiset ilmiöt ja mahdollisuudet tulevat hänelle tutuiksi ja hän ymmärtää koulutuksen merkityksen oman tulevaisuuden ja työelämän kannalta
 • oppilas osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan ja miettiä erilaisia toimintamahdollisuuksia
 • oppilas pystyy arvioimaan yhteiskunnan toimintaa ja vähemmistöjen roolia monikulttuurisuuden näkökulmasta
 • oppilas tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen eri keinot, päätöksenteon prosessin ja hänelle alkaa kehittyä aktiivisen, osallistuvan kansalaisen identiteetti
 • oppilas ymmärtää toiminnan eri tasot – paikallisen, valtiotason, EU:n tason ja globaalin toiminnan tason – ja näiden verkostoitumisen omassa ajassamme
 • oppilas alkaa suhtautua monipuolisemmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, pohtii niiden taustoja, merkitystä ja vaikutuksia
 • hän osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan
 • hän käyttää harkiten mediasta saamiaan tietoja oman näkemyksensä muodostamiseen kansalaisen aktiivisesta roolista suomalaisessa yhteiskunnassa
Sisällöt

S1 Henkilökohtaisen talouden hallinta, yksilön oikeudet/velvollisuudet, yksilö yhteiskunnassa ja työelämässä, TET-jaksot, hyvinvointivaltion turvaverkko

S2 Miten demokratia toimii eri tasoilla, valta & vaikuttaminen, lait/asetukset, ihmisoikeudet, kansalaisten mielipiteiden ilmaisukeinot, median lukutaito

S3 Miksi ja miten vaikuttaa/äänestää, kansalaistoiminnan monet eri muodot, työelämän säännöt, poliittisen toiminnan eri muodot

S4 Talouden peruskäsitteet, erilaiset talousjärjestelmät, yrittäjyys, kestävä kehitys, globalisaatio, kansantalous (valtion rooli), säästäminen ja sijoittaminen, pankkitoiminta, Euroopan unioni

Muuta:
Oppilaille pyritään antamaan laaja-alainen kuva suomalaisen yhteiskunnan rakenteesta ja toimijoista
 • kannustetaan monipuoliseen tiedonhakuun yhteiskunnan eri ilmiöistä
 • herätetään kiinnostus ympäröivään yhteiskuntaan (aktiivinen kansalainen)
 • tuodaan esille globaalin maailman vaikutukset ja ilmiöt
 • monikulttuurinen näkökulma
Kunkin alueen mahdolliset paikalliset talouselämän tutustumiskohteet (tehtaat, kettutarha). toiminta käytettävissä olevien resurssien mukaan- mahdollisimman tehokkaasti.

Arvioinnin painopiste numeroissa, täydentävänä arviointina sanallinen palaute/arviointi mahdollinen.
Arvioinnin osa-alueiden monipuolisuus: kirjalliset kokeet, jatkuva näyttö oppitunneilla, oppilaiden omat tuotokset (vapaaehtoiset/pakolliset), itsearvioinnin toteuttaminen jossakin muodossa
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä