Kuvataide

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

T1: Kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä
7. luokka Ympäristön havainnointi ja kuvallinen kulttuuri oman ilmaisun lähtökohtana. Käytetään kuvataiteen perusvälineitä ja –tekniikoita, digikuvausta jne.
8. luokka Kuvataide oman kuvailmaisun lähtökohtana. Kuvailmaisun tekniikoiden laajentaminen ja syventäminen.

T2: Rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
7. luokka Omien ja toisten kuvataiteellisten tuotosten sanallinen ja kirjallinen arviointi ja perusteleminen Kuvataiteen sanasto ja keskeiset käsitteet, taidepuhe- käsitteenä
8. luokka Kirjallisia arviointeja omista ja toisten töistä ja perusteleminen Kuvataiteesta keskusteleminen. Kuvataiteen sanasto ja käsitteet, taidepuhe- käsitteenä ja tavoitteena

T3: Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä
7. luokka Havaintojen ja ajatusten ilmaiseminen erilaisin kuvallisin menetelmin. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Kuvataidenäyttelyt, omien töiden esille laittaminen, kuvat osana blogeja ja sosiaalista mediaa.
8. luokka Havaintojen ja ajatusten tuottaminen kuvalliseen muotoon. Töiden esittely, näytteille asettaminen ja julkaiseminen, näyttelyt.

T4: Ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
7. luokka Tutustuminen kuvataiteen perustekniikoiden luonteenomaiseen ilmaisuun ja ohjaaminen välineiden oikeaan käyttöön ja huoltoon.
8. luokka Ohjataan oppilasta kokeilemaan erilaisia tekotapoja ja tekniikoita oman kuvailmaisun syventämiseksi ja asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

T5: Ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
7. luokka Ohjataan oppilasta tutkivaan työtapaan sekä yhteistoiminnallisuuteen. Tavoitteena itsenäinen työskentely.
8. luokka Tutkiva oppiminen ja yhteistoiminnallisuus kuvataideoppimisen perustana. Lisäksi tavoitteena itsenäinen toiminta so. tavoitteiden asettaminen työlleen sekä toteutuksen suunnittelu

T6: Rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
7. luokkaOmien näkemysten ilmaisu visuaalisen viestinnän peruskeinoin, kuten tekstin ja kuvan yhdistäminen, sommittelu, väri-ilmaisu jne. Esim. julisteet tai mainoskuvat.
8. luokkaOmien näkemysten ilmaisu monipuolisin visuaalisen viestinnän keinoin, esim. graafinen suunnittelu, valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus,mediataide.

T7: Ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä
7. luokka Kuvantulkinnan perusteita kuvallisesti ja sanallisesti (esim. sommittelu, muodot, värit) ja sisällön tulkintaa omista ja toisten taidekuvista.
8. luokka Kuvien tulkintaa ja analysointia kuvallisesti ja sanallisesti omista ja toisten kuvista, taidekuvista/mainoskuvista.

T8: Ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista
7. luokka Taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitys yhteiskunnalle esim. Suomen taiteen kultakausi yhteiskunnallisten olojen tulkitsijana tai nykytaide henkisen kasvuympäristön kuvaajana ja tulkitsijana yksilölle ja yhteisölle
8. luokka Nykytaide erilaisten ajattelumallien ja arvojen tulkitsijana ja meidän aikamme yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkitsijana. Kuvataiteen merkitys eri nuorisokulttuureissa. Kulttuuripalveluihin tutustuminen; museot ja galleriat, kuvataiteen sivustot internetissä.

T9: Innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan
7. luokka Taidehistorian kuvailmaisun tapoja osana omaa kuvailmaisua, esim. renessanssi ja perspektiivi
8. luokka Taidehistorian tyyli, aikakausi tai taitelijan tyyli tiedollisena ja taidollisena lähteenä omaan kuvailmaisuun

T10: Ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
7. luokka Mainonnan kuvakielen ja arvojen tutkiminen. Elokuvan kieli mm. arvojen välittyminen elävän kuvan avulla.
8. luokka Taideteosten, populäärikulttuurin ja visuaalisen median mm. elokuvan sekä internetin kuvakulttuurien arvomaailman tutkiminen.

T11: Kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla
7. luokka Kestävä kehitys erilaisissa kulttuureissa, esim. rakennettu ympäristö, pukeutumisen kulttuurihistoria. Kuvan avulla vaikuttaminen esim. kuluttaminen.
8. luokkaKestävän kehityksen merkitys esinesuunnittelussa ja ympäristöestetiikassa. Kulttuurisen moninaisuuden tutkiminen kuvataiteen keinoin.

Sisällöt vuosiluokittain

S1
OMAT KUVAKULTTUURIT
Oppilaiden tekemät kuvat ja kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti sekä oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavat ilmiöt ovat opetuksen sisältöinäja kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Omien kuvakulttuurien merkitys elinympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. (valtak.opsista)
Esim. selfie- ym.sosiaalisen median kuvakultuurit (7. ja 8.lk)
Omat videot, you tube ym. (8.lk)
Graffitit/tagit (7.lk)
Sarjakuvakulttuuri sekä manga ja anime (8.lk)
Pelaaminen, tietokonegrafiikka, pelihahmot ja miljööt (7.lk)
Digikuvaus, dokumentointi (7. ja 8.lk)
Animaatiot (7.lk)

S2 YMPÄRISTÖN KUVAKULTTUURIT
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuurit ovat kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Erilaisten ympäristöjen ja median merkitys sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmasta.
Luonnonympäristöjen kuvaaminen 7. ja 8.lk
Muotoilu 7lk
Graafinen suunnittelu (merkit, ympäristön kuvaviestit) 7. ja 8.lk
Mainonta 7.ja 8.lk
Videot, elokuvat 8.lk
Arkkitehtuuri 8.lk

S3 TAITEEN MAAILMAT
Sisällöt eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Taideteokset työskentelyn lähtökohtana. Kulttuurisen moninaisuuden vaikutus taiteen tuottamiseen sekä tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.
Piirustus, maalaus, kuvanveisto, painotekniikat (7. ja 8.lk)
Ympäristötaide (7. ja 8.lk)
Performanssi, tapahtuma, tilataide (8.lk)
valokuvaus, digikuvaus, kuvankäsittely (7. ja 8.lk)
videot ja virtuaaliteokset, multimedia (7. ja 8.lk)
Taideteosten tulkinta (sisältö, rakenne, kritiikki) (8.lk)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä