Maantieto

Keski-Savo

Tavoite 1: Tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.
7.luokka Mantereet, maanosat, valtameret, ilmansuunnat, mittakaava, karttakoordinaatit. Tutustutaan tarkemmin valinnaisen alueen karttaan osana maapalloa.
8.luokka Euroopan kartta osana maapalloa.
9.luokka Suomi ja sen lähialueet osana maapalloa.

Tavoite 2: Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.
7.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä esim. ohjaamalla oppilas havaitsemaan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä omassa ympäristössään (mm. vuorokaudenaikojen vaihtelu, vuodenaikojen vaihtelu) ja selvittämään mistä ilmiöt johtuvat. Ohjata oppilasta vertailemaan valinnaisen alueen luonnonmaisemia.
8.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä kuten endo- ja eksogeenisia prosesseja.
Ohjata oppilasta vertailemaan Euroopan luonnonmaisemia.
9.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä, erityisesti jääkauden merkkejä Pohjolassa ja omassa lähiympäristössä.
Ohjata oppilasta vertailemaan Suomen luonnonmaisemia ja tulkitsemaan oman maan karttoja tai kuvia.

Tavoite 3: Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.
7.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää valinnaisella alueella.
8.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Euroopassa.
9.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja sen lähialueilla.

Tavoite 4: Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.
7.luokka Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. Valinnainen alue ja kehitysmaat huomion kohteena.
8.luokka Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. Eurooppa, entiset siirtomaat, globalisaatio ja väestö huomion kohteena.
9.luokka Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. Suomi ja sen lähialueet. Globalisaatio ja muuttoliikkeet huomion kohteena.

Tavoite 5: Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.
7.luokka Ohjata oppilasta hahmottamaan maapallo kokonaisuutena: sen liikkeet avaruudessa, elämää tarjoavat ja rajoittavat ominaisuudet, mantereiden liikkeet ja vuoristojen synty, sateiden ja merivirtojen vaikutukset. Ohjata oppilasta löytämään tekstistä vastauksia maantieteellisiin kysymyksiin.
8.luokka Ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristön vaikutus ihmisen elinkeinoihin sekä ihmisen vaikutus ympäristöön. Väestön sijoittuminen edullisille alueille Euroopassa. Eksogeenisten prosessien tunnistaminen. Maantieteellisen uutisen tulkinta.
9.luokka Ohjata oppilasta hahmottamaan maapallon aikajana ja maantieteellisten ilmiöiden suhteita siinä. Ohjata ymmärtämään tai tuottamaan karttoja. Ohjata suunnittelemaan tai toteuttamaan maantieteellisiä tutkimuksia. Ohjata tulkitsemaan ympäristöä sekä sen kuvia maantieteen ilmiöiden näkökulmasta.

Tavoite 6: Ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.
7.luokka Ohjata oppilasta hallitsemaan ilmansuunnat, kartan mittakaava ja tavalliset karttasymbolit. Harjoitellaan erilaisten karttojen tulkintaa.
8.luokka Ohjataan oppilasta tulkitsemaan ja laatimaan karttoja, esim. teemakartat. Harjoitellaan tilastojen ymmärtämistä ja tulkintaa, esim. väestöä koskevat.
9.luokka Ohjata oppilasta hahmottamaan maapallon aikajana ja maantieteellisten ilmiöiden suhteita siinä. Ohjata ymmärtämään kartan syntymekanismia, tulkitsemaan kartan informaatiota sekä tuottamaan karttoja.


Tavoite 7: Ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.
7.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ja käyttämään oikein karttavärejä, mittakaavaa ja ilmastodiagrammia. Harjoitellaan kuvien tulkintaa ja kartastojen käyttöä.
8.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ja käyttämään oikein ikäpyramidia. Harjoitellaan tilastotietojen hakemista ja käyttöä.
9.luokka Ohjataan oppilasta tulkitsemaan ja laatimaan teemakarttoja. Harjoitellaan oman tutkimuksen taitoja esim. suunnittelemalla kysely. Pyritään hyödyntämään paikkatietoa esimerkkitapauksissa.

Tavoite 8: Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja, vain 9.luokalla

Tavoite 9: Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.
7.luokka Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia (esim. päivän piteneminen/lyheneminen) sekä aktivoida oppilasta seuraamaan valinnaisen alueen ajankohtaisia tapahtumia. Harjoitellaan hyvään medialukutaitoon liittyviä asioita esimerkkitapauksessa.
8.luokka Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä (esim. Suomi Euroopassa) ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan Euroopan ajankohtaisia tapahtumia. Harjoitellaan hyvään medialukutaitoon liittyviä asioita esimerkkitapauksessa.
9.luokka Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia (esim. syklonit, muuttoliikkeet) sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja Suomessa. Harjoitellaan hyvään medialukutaitoon liittyviä asioita esimerkkitapauksessa.

Tavoite 10: Tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.
7.luokka Harjoitellaan pari- tai ryhmätyön avulla vuorovaikutustaitoja. Harjoitellaan oman tuotoksen esittämistä yksin tai yhdessä ryhmän kanssa. Harjoitellaan toisten töiden arviointia annettujen kriteerien pohjalta.
8.luokka Harjoitellaan pari- tai ryhmätyön avulla tehtävien jakamista ja tiedonhakua. Harjoitellaan edelleen tuotoksen esittämistä ja toisten töiden arviointia.
9.luokka Harjoitellaan yksilö-, pari- tai ryhmätyön avulla maantieteellisen tiedon kokoamista, muokkaamista ja esittämistä. Huomioidaan eri esitystavat ja harjoitellaan medialukutaitoa.

Tavoite 11: Ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
7.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmistoiminnan riippuvuutta luonnosta, globalisaation vaikutusta ympäristölle ja eri kulttuurien asumisen muotoja esimerkkien avulla. Sademetsien merkitys maailmanlaajuisesti. Reilun kaupan merkitys tai muu esimerkki kuluttajavalinnoista. Kouluympäristön siisteys.
8.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmistoiminnan vaikutus eroosioon, likaantumiseen sekä luonnonvarojen kulumiseen eurooppalaisissa esimerkeissä.
9.luokka Ohjata oppilasta aktiivisiin ympäristöä suojeleviin kuluttajavalintoihin omassa ja lähipiirin elämässä. Ohjataan kierrätykseen ja luonnon arvostamiseen ekosysteemipalveluiden sekä elämysten tuottajana. Huomio omaan paikkakuntaan ja sen mahdollisuuksiin.

Tavoite 12: Tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.
7.luokka Tuetaan oppilasta ymmärtämään joidenkin raaka-aineiden (esim. malmit, hedelmät) liikkumista ja käyttöä ja kuluttajavalintojen merkitystä maapallolle ja ihmisten hyvinvoinnille.
8.luokka Tuetaan oppilasta ymmärtämään esim. matkailun merkitys ympäristölle ja ihmisille sekä ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen.
9.luokka Tuetaan oppilasta ymmärtämään kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntarakenteen ja ympäristönsuojelun alueilla. Esimerkkejä energiankäytön, rakentamisen, liikenteen, kaavoituksen tai vapaa-ajan vieton (kuten retkeilyn) aihepiireistä. Tuetaan oppilasta sitoutumaan kierrätykseen kotitalouksissa ja työpaikoilla.

Tavoite 13: Ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.
7.luokka Ohjataan oppilasta ymmärtämään elämää kehitysmaissa, erityisesti lasten kohdalla. Tutustutaan sademetsien merkitykseen ja suojeluun. Etsitään myönteisiä esimerkkejä eri kohdealueiden luonnosta ja kulttuureista. Verrataan ihmisoikeuksien toteutumista kohdealueilla ja kotimaassa. Ohjataan oppilasta käyttämään asiallisia ja neutraaleja nimityksiä eri alueiden ihmisistä.
8.luokka Ohjataan oppilasta huomioimaan erilaisten vähemmistöjen asema eurooppalaisissa valtioissa. Etsitään esimerkkejä eri elämänmuodoista ja alueellisista identiteeteistä Euroopassa. Käsitellään maahanmuuttoa ja pakolaisuutta.
9.luokka Ohjataan oppilasta arvostamaan kotiseutuaan, omaa ja oman maan kulttuuripiirteitä eri alueineen. Tutustutaan kotimaan luonnon vaihtelevuuteen esimerkkien avulla. Tuetaan oppilasta sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja muiden arvostamiseen omassa toiminnassaan, esim. vuorovaikutustilanteissa. Pyritään saamaan vierailijoita esittelemään omaa kulttuuriaan.

Sisällöt

7 luokka
S1 Kartan peruskäsitteet, tutustaan valinnaiseen aluemaantieteelliseen kokonaisuuteen
S2 Seurataan kohdealueen ajankohtaisia uutistapahtumia.
S3 Planetaarisuus ja sen vaikutukset maapallolla.
S4 Kohdealueen luonnon- ja kulttuurimaisemat.
S5 Kehitysmaat. Ympäristön vaikutus ihmistoimintaan.
S6 Luonnonvarat ja ympäristöriskit.

8 luokka
S1 Eurooppa
S2 Seurataan Euroopan ajankohtaisia uutistapahtumia.
S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet.
S4 Euroopan luonnon- ja kulttuurimaisemat.
S5 Monikulttuurisuus. Ihmisen elämä, asuminen ja elinkeinot Euroopassa.
S6 Eurooppa maailmassa. Globalisaatio.

9 luokka
S1 Suomi ja lähialueet.
S2 Maantieto yhteiskunnassa.
S3 Kestävä kehitys. Ilma, vesi ja ravinto, niiden esiintyminen ja kestävä käyttö.
S4 Kotiseuden erityispiirteet. Suomen maisema-alueet
S5 Asutus, väestö ja elinkeinot Suomessa. Hyvän elämän edellytykset.
S6 Itämeri, ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, vastuullinen kuluttaminen.

Muuta:

7. luokka Yhteistoiminnallisuus ja aktiivisen oppimisen tukeminen. Oppilaslähtöinen opetus.

8. luokka Ohjataan aktiiviseen tiedonhankintaan ja medilukutaitoon.

9. luokka Opetettavat asiat pyritään liittämään oppijoiden lähiympäristöön. Korostetaan oppijan aktiivista ja vastuullista roolia.

Sisältöjen käsittelyyn ja ajankohtaan voivat vaikuttaa mm. paikalliset monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka huomioidaan oppiainekohtaisessa arvioinnissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä