Musiikki

Keski-Savo

Musiikkia on yhteisenä oppiaineena vain seitsemännellä luokalla, joissakin kunnissa vielä kahdeksannella. Tavoitteiden tulee toteutua yhteisen oppimäärän aikana.

Musiikin opiskelun lähtökohdat

• Musiikin oppiminen on tavoitteellista toimintaa.
• Musiikin opiskelun lähtökohtana on soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan itseään vapautuneesti ja omana itsenään.
• Musiikinopettaja osallistuu musisointiin osana ryhmää.

Opetuksen tavoitteet Sisältöalueet Seutukunnallinen Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus
T1 Kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä
Opetellaan yhteismusisoinnin perustaitoja yhdessä soittaen ja laulaen
S1-S4 Laulamista ja soittamista bändi- ja koulusoittimilla sekä kehorytmien tuottamista ryhmässä.
Huomioidaan ja opitaan musiikin peruskäsitteitä ja musiikin merkintätapoja (esim. nuotinluku, sointumerkit ja muotorakenteet) yhteismusisoinnin yhteydessä.
Yhteismusisoinnissa käytetään oppilaiden osaamistason mukaisia kappaleita. Soitto- ja lauluohjelmistossa on monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia huomioiden ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt esim. juhlapyhät. Huomioidaan myös oppilaiden toiveita.
L1, L2, L7
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 Ohjata oppilasta ylläpi-tämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehit-tämään niitä edelleen mu-sisoivan ryhmän jäsenenä
Rohkaistaan oppilasta osallistumaan laulamiseen
S1-S4 Kehitetään musiikillista ilmaisua äänenkäytön avulla. Opitaan laulamisen tekniikkaa ja tervettä äänenkäyttöä. Huomioidaan tulkinnan merkitys laulamisessa.
Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitellaan yksi- ja moniäänisten yhteis- tai soololaulujen ja erilaisten ääniharjoitusten avulla. Ohjelmistossa huomioidaan eri kulttuurien ja eri aikakausien musiikki sekä kulttuuriperinnön vaaliminen.
L2
T3 Kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin.
Opetellaan bändi- ja koulusoittimien soittamista.
S1-S4 Soittotaitoja opetellaan yh-teismusisoinnissa.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.
Opetellaan käsittelemään soittimia asianmukaisesti.
Soittotilanteissa käytetään oppilaiden osaamistason mukaisia kappaleita
L2
T4 Rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkilii-kunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun.
Opetellaan havainnollistamaan musiikkia liikkeellä.
S1-S4 Leikit, pelit, musiikkiliikunta, kehorytmit.
Harjoitellaan musiikin peruskäsitteitä musiikkiliikunnan keinoin.
Ohjelmistoon sisältyy myös oppilaiden omat luovat tuotokset.
L2
T5 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan.
Opetellaan aktiivista ja keskittynyttä kuuntelua
S1-S4 Harjoitellaan toisten kuuntelemista yhteismusisointitilanteessa.
Syvennetään käsitteellistä osaamista kuuntelun yhteydessä.
Havainnoidaan kuultua ja keskustellaan siitä.
Kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden.
L2
T6 Kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn.
Kannustetaan oppilasta musiikin luovaan tuottamiseen.
S1-S4 Ohjataan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen, esim. kuva, liike, teksti ja draama. Hyödyn-netään mahdollisuuksien mukaan myös teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa L1, L2, L6
T7 Ohjata oppilasta musii-kin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuk-sia.
Tutustutaan musiikki-teknologiaan oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa
S1-S4 Tehdään helppoja musiikki-teknologisia kokeiluja, esim. äänittämistä.
Ohjataan oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologiaa myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa.
L1, L2, L5
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8 Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
Tutustutaan musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona.
S1-S4 Tutustutaan monipuolisesti eri kulttuurien ja eri aikakausien musiikkiin sekä eri musiikkityyleihin.
Opetuksessa voidaan hyödyntää yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa
L2, L4
T9 Rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa.
Rohkaistaan keskustelemaan musiikista.
S1-S4 Opetellaan käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikista keskusteltaessa. L4
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 Ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.
Tiedostetaan musiikin merkitys omassa elämässä.
S1-S4 Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään. Tuetaan ja kannustetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa L3, L4
T11 Ohjata oppilasta huo-lehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympä-ristön turvallisuudesta
Opetellaan turvallista toimintaa musisointitilanteissa ja musiikkia kuunnellessa.
S1-S4 Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehti-maan kuulostaan ja toimi-maan vastuullisesti musi-sointitilanteissa. L3
Oppimaan oppiminen musiikissa
T12 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Opetellaan pitkäjänteistä taidon harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia.
S1-S4 Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä. Ohjataan oppilasta musiikillisen oppimisprosessin suunnitteluun. L1


Sisällöt

S1 MITEN MUSIIKISSA TOIMITAAN

Lauletaan ja soitetaan bändi- ja koulusoittimilla yhdessä musisoiden.
Harjoitellaan toisten kuuntelemista yhteismusisointitilanteessa.
Opitaan laulamisen tekniikkaa ja tervettä äänenkäyttöä.
Hyödynnetään leikkejä, pelejä, musiikkiliikuntaa ja kehorytmejä.
Kuunnellaan monipuolisesti eri kulttuurien ja eri aikakausien musiikkia sekä eri musiikkityylejä.
Havainnoidaan kuultua ja keskustellaan siitä.
Tehdään helppoja musiikkiteknologisia kokeiluja, esim. äänittämistä.
Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.


S2 MISTÄ MUSIIKKI MUODOSTUU
Huomioidaan ja opitaan musiikin peruskäsitteitä ja musiikin merkintätapoja (esim. nuotinluku, sointumerkit ja muotorakenteet) yhteismusisoinnin yhteydessä.

S3 MUSIIKKI OMASSA ELÄMÄSSÄ; YHTEISÖSSÄ JA YHTEISKUNNASSA
Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään. Tuetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa ja kannustetaan löytämään musiikki oman ilmaisun välineenä.
Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä. Ohjataan oppilasta musiikillisen oppimisprosessin suunnitteluun.
Ohjataan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen, esim. kuva, liike, teksti ja draama.


S4 OHJELMISTO
Käytetään ohjelmistossa oppilaiden osaamistason mukaisia kappaleita.
Ohjelmistoon valitaan (laulu, soitto, kuuntelu) monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia huomioiden ajankohtaiset, musiikilliset ilmiöt, esim. juhlapyhät.
Ohjelmistossa huomioidaan myös oppilaiden toiveita.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Musisoidessaan oppilaat oppivat kokemuksen, toiminnan ja oivaltamisen kautta. Oppikoko-naisuudet rakentuvat loogiseksi jatkumoksi oppilaiden oppiessa ikätasollaan taitoja jo opittujen asioiden lisäksi. Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta omasta roolistaan musisoivan ryhmän jäsenenä ja häntä ohjataan näkemään asioita myös toisen silmin. Oppilasta rohkaistaan hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Oppilasta ohjataan tekemään omia havaintoja erilaisissa musiikillisissa ympäristöissä ja tarkastelemaan niitä eri näkökulmista. Oppilas oppii hahmottamaan itsensä muusikkona ja persoonana vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa. Musiikki auttaa kasvavan lapsen ja nuoren aivojen kehittymisessä ja edis-tää ajattelua ja oppimista.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas oppii ymmärtämään suomalaisen musiikin olevan osa länsimaista musiikkikulttuuria. Oppilas tutustuu musiikillisten työtapojen avulla muihin musiikkikulttuureihin. Oppilaita ohjataan arvostamaan muita kulttuureja ja asettumaan toisen asemaan. Oppilas harjoittelee hyviä tapoja ja ilmaisemaan mielipiteet rakentavasti. Vuorovaikutustaitoja opetellaan yhdessä mu-sisoiden ja esiintyen erilaisten kokoonpanojen jäsenenä oppien samalla arvostamaan omaa ja muiden työtä. Ilmaisulliset taidot sekä tunteiden käsittely kehittyvät yhteismusisoinnissa. Oppilasta kannustetaan luovaan toimintaan sekä musiikilliseen ilmaisuun ja keksimiseen. Oppilasta kannustetaan nauttimaan musiikin kauneudesta ja tavoittelemaan musisoidessaan esteettistä kokemusta.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa ja oppii huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristönsä turvallisuudesta. Hän ymmärtää musiikin kuuntelemisen, soittamisen ja laulamisen edistävän terveyttä ja auttavan hallitsemaan tunteita. Oppi-las harjoittelee tervettä äänenkäyttöä ja hengitystapaa. Osallistumalla yhteismusisointiin hän oppii ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, mikä vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta ja itsetuntoa.

L4 Monilukutaito

Oppilas oppii musiikin kieltä, symboleja ja merkintätapoja. Oppilas tutustuu musiikin eri vies-tintävälineisiin ja niillä vaikuttamiseen. Oppilas harjoittelee analyyttistä, kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa musiikin keinoin.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppilas oppii hyödyntämään ja käyttämään tietotekniikan mahdollisuuksia musiikin eri osa-alueilla. Oman musiikin tuottamisen lisäksi tietotekniikkaa voidaan hyödyntää esim. tiedonhaussa tai tekemällä verkossa yhteistyötä toisten musiikintekijöiden kanssa. Opitaan huomioimaan tekijänoikeudet ja niihin liittyvät haasteet. Musiikkiteknologiaan tutustutaan myös luokka- ja konserttitilanteissa, kun mietitään tilankäyttöä ja akustiikkaa tai käytetään vahvis-timia ja muuta äänentoistoa sekä valaistusta.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaalle esitellään musiikki ammatillisesta näkökulmasta, jonka kautta kannustetaan oppilasta musiikin tekemiseen ammattina tai musiikin käyttöön osana ammattia. Musiikin ammat-tilaisten vierailut ja yhteistyömenetelmät oppilaiden kanssa edesauttavat luovan työn arvostamista ja tekijänoikeuksien kunnioittamista. Samalla ohjataan oppilaita hyödyntämään mu-siikkia työelämätaitona, rohkaistaan oppilaita oma-aloitteisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja ajankäytön suunnitteluun harjoitustilanteissa sekä sietämään epäonnistumisia ja jännitystä musiikin tekemisessä. Musiikin opiskeluun liittyvä projektityöskentely, vuorovaikutustaidot, pettymysten kohtaaminen ja onnistumisen elämykset auttavat työelämätaitojen oppimisessa. Oppilaita kannustetaan myös musiikissa tekemään omat valintansa omien kykyjensä ja taipumustensa perusteella huolimatta perinteisistä sukupuolirooleista.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen


Oppilas tutustuu musiikin merkitykseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä ja samalla huomioidaan musiikki osana yhteiskunnallista kulttuuripolitiikkaa. Omassa kouluyhteisössään oppilaita rohkaistaan kehittämään yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla musiikkitilaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen. Yhteismusisoinnissa opetellaan lisäksi ryhmän osana toimimista sekä työskentelyssä ilmenevien ristiriitojen ja tunteiden käsittelemistä. Kestävää kehitystä tuetaan mm. opastamalla oppilaita soittimien ja teknisten musiikkilaitteiden ylläpitämiseen, huoltamiseen ja korjaamiseen.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Myönteiset musiikkikokemukset ja –elämykset syntyvät parhaiten turvallisissa oppimisympäristöissä. Opetusryhmän koko ja oppimisympäristö muodostetaan sellaisiksi, että oppimisen ilo ja aktiivinen osallistuminen musiikilliseen toimintaan on mahdollista.

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9

Oppilasta ohjataan löytämään omat musiikilliset vahvuutensa sekä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita ennakkoluulottomasti ja epäonnistumista pelkäämättä. Eriyttäminen on osa musiikin tuntityöskentelyä: haastavampia tehtäviä voidaan antaa oppilaille, joiden valmiudet ovat pidemmällä. Oppilaalle tarjotaan omalle tasolleen sopivia haasteita, jotta hänelle muodostuisi positiivinen musiikillinen minäkuva yrittämisen ja onnistumisen kokemuksen kautta. Oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon riittävin tukitoimin, jotta musiikin oppiminen olisi mahdollista niin yksilölle kuin opetusryhmän muillekin jäsenille. Oppiaineena musiikki soveltuu monipuolisuudessaan kaikkien oppiaineiden eheyttäviin monialaisiin op-pimiskokonaisuuksiin. Musiikinopetus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden käsitellä tunteitaan, ilmaista itseään ja rakentaa omaa minäkuvaansa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä