Pitkä kotitalous

Pitkä kotitalous


Valinnaisaineen tehtävä

Kehittää kodin arjenhallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Oppimisympäristön tulee mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työtapojen ja -menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostuta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävään työelämään.

Arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvioinnilla, arviointi perustuu käytännön työtaitoihin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin. Kotitaloudessa arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta taidoistaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Syventää 7 luokalla hankittuja arjenhallinnan tietoja ja taitoja

Ruuanvalmistus

Leivonta

Paikallisuus kotitaloudessa

Elintarviketietämys

Kotitalouskoneet

Kodin puhtaanapito

Kodin talousosaaminen

Kestävä kehitys

Tapakulttuuri
Kodin ja kalenterivuoden juhlat

Hankkia arjenhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja

Kansallinen ruokakulttuuri

Erilaiset ruokavalinnat

Yhdeksäs luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Syventää 7 ja 8 luokilla hankittuja arjenhallinnan tietoja ja taitoja

Ruuanvalmistus

Leivonta

Paikallisuus kotitaloudessa

Elintarviketietämys

Kotitalouskoneet

Kodin puhtaanapito

Kodin talousosaaminen

Kestävä kehitys

Tapakulttuuri
Kodin ja kalenterivuoden juhlat

Kansallinen ruokakulttuuri

Erilaiset ruokavalinnat

Hankkia arjenhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja

Omaan kotiin

Kansainvälinen ruokakulttuuri

Hygieniaosaaminen