Valinnainen musiikki

Valinnainen musiikki

Kurssin sisältö lyhyesti:
Valinnaisen musiikin tavoitteena on syventää 7. vuosiluokalla jo opittuja musiikillisia tietoja ja taitoja. Opetus painottuu yhdessä musisointiin; soittamiseen ja laulamiseen. Kurssilla opiskellaan bändisoittoa ja yhteislaulua: bändisoittimien soittamista, uusia soittotekniikoita, musiikin kuuntelua, musiikkiteknologiaa, äänenkäyttöä, musiikkitietoa ja monipuolista soitto- ja lauluohjelmistoa. Oppilasta kannustetaan löytämään oma tapansa ilmaista itseään musiikin avulla ja saada sitä kautta myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus esiintymiseen.

Opetussuunnitelma:
Valinnainen musiikki
Vuosiluokat 8 ja 9
Tehtävä:
Musiikin opetus antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden ja välineitä musiikilliseen ilmaisuun. Opiskelussa korostuu toiminnallisuus; soittaminen, laulaminen ja aktiivinen musiikin kuuntelu. Opetuksen toivotaan johtavan monipuoliseen musiikkiin kohdistuvaan innostukseen, joka jatkuu myös koulun ulkopuolella.
Valinnaisen musiikin tavoitteena on syventää 7. vuosiluokalla jo opittuja musiikillisia tietoja ja taitoja. Opetus painottuu yhdessä musisointiin; soittamiseen ja laulamiseen. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus esiintymiseen.
Tavoitteet, sisällöt, työtavat sekä arvioinnin kriteerit ovat pääosin samat kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Kuitenkin yhdeksännellä luokalla ohjelmiston vaativuus kasvaa ja oppilas voi keskittyä enemmän jonkin musiikin osa-alueen esim. jonkin soittimen soittotaidon kehittämiseen. Musiikkitiedon asiat sekä soitto-, laulu- ja kuunteluohjelmisto eroavat eri vuosiluokilla. Kuitenkin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioidaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla.
Oppimisympäristöihin liittyviä erityispiirteitä
Myönteiset musiikkikokemukset ja –elämykset syntyvät parhaiten turvallisissa oppimisympäristöissä. Opetusryhmän koko ja oppimisympäristö muodostetaan sellaisiksi, että oppimisen ilo ja aktiivinen osallistuminen musiikilliseen toimintaan on mahdollista.

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:
Oppilasta ohjataan löytämään omat musiikilliset vahvuutensa sekä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita ennakkoluulottomasti ja epäonnistumista pelkäämättä. Eriyttäminen on osa musiikin tuntityöskentelyä: haastavampia tehtäviä voidaan antaa oppilaille, joiden valmiudet ovat pidemmällä. Oppilaalle tarjotaan omalle tasolleen sopivia haasteita, jotta hänelle muodostuisi positiivinen musiikillinen minäkuva yrittämisen ja onnistumisen kokemuksen kautta. Oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon riittävin tukitoimin, jotta musiikin oppiminen olisi mahdollista niin yksilölle kuin opetusryhmän muillekin jäsenille. Oppiaineena musiikki soveltuu monipuolisuudessaan kaikkien oppiaineiden eheyttäviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Musiikinopetus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden käsitellä tunteitaan, ilmaista itseään ja rakentaa omaa minäkuvaansa.

Tavoitteet:
T1 (S1-4): Toimitaan rakentavasti musisoivan ryhmän jäsenenä
Tavoitealueen sisällöt:
- syvennetään yhteismusisointitaitoja yhdessä soittaen ja laulaen
- opitaan musiikinperuskäsitteitä ja musiikin merkintätapoja yhteismusisoinnin yhteydessä
- käytetään oppilaiden osaamistasoisia kappaleita tarjoten kuitenkin riittävästi haastetta
- ohjelmistossa käytetään monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia

T2 (S1-4): Opetellaan tervettä äänenkäyttöä sekä kehitetään omaa laulutaitoa musisoivan ryhmän jäsenenä
Tavoitealueen sisällöt:
- rohkaistaan ja kannustetaan oppilaita laulamiseen
- opetellaan tervettä äänenkäyttöä ääniharjoitusten avulla
- huomioidaan tulkinnan merkitys laulamisessa
- ohjelmistossa huomioidaan eri aikakausien musiikki sekä kulttuuriperinnön vaaliminen
T3 (S1-4): Syvennetään soittotaitojaan bändi- ja koulusoittimilla
Tavoitealueen sisällöt:
- syvennetään bändi- ja koulusoitinten soittotaitoa
- opetellaan uusia käsitteitä ja musiikin merkintätapoja, esim. tabulatuuri
- käytetään oppilaiden osaamistasoisia kappaleita tarjoten kuitenkin riittävästi haastetta
- ohjelmistossa käytetään monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia huomioiden myös oppilaiden toiveet
T4 (S1-4): Opitaan käyttämään liikettä musiikin havainnollistamisessa
Tavoitealueen sisällöt:
- opitaan havainnollistamaan musiikkia liikkeellä, esim. ääniharjoitukset, leikit, tanssit, pelit, kehorytmit ja musiikkiliikunta
T5 (S1-4): Harjoitellaan aktiivista ja keskittynyttä kuuntelua
Tavoitealueen sisällöt:
- harjoitellaan toisten kuuntelemista yhteismusisointitilanteissa
- havainnoidaan kuultua ja keskustellaan siitä
- ohjelmistossa käytetään monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia huomioiden ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
T6 (S1-4): Kannustetaan oppilasta musiikin luovaan tuottamiseen
Tavoitealueen sisällöt:
- opetellaan ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistellen
- hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa
T7 (S1-4): Tutustutaan musiikkiteknologiaan
Tavoitealueen sisällöt:
- tehdään musiikkiteknologisia kokeiluja, esim. äänittämistä
- opitaan äänentoistolaitteiden sekä vahvistimien käyttöä
- opitaan käyttämään musiikkiteknologiaa myös laajemmissa oppimiskokeiluissa
T8 (S1-4): Tutustutaan musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona
Tavoitealueen sisällöt:
- tutustutaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin sekä eri musiikkityyleihin
- opetuksessa voidaan hyödyntää yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa
T9 (S1-4): Opitaan keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa
Tavoitealueen sisällöt:
- opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa soittamisen, laulamisen ja kuuntelun yhteydessä
T10 (S1-4): Opitaan tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
Tavoitealueen sisällöt:
- opitaan tiedostamaan musiikin merkitys omassa elämässä
- tuetaan ja kannustetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa
- tuetaan oppilasta löytämään oma musiikillinen ilmaisukanavansa
T11 (S1-4): Opitaan huolehtimaan kuulosta ja ääniympäristön turvallisuudesta
Tavoitealueen sisällöt:
- opetellaan turvallista toimintaa musiikin parissa
- opitaan käyttämään musiikkilaitteita turvallisesti
- opitaan huolehtimaan kuulosta ja toimimaan vastuullisesti
- opitaan soittimien ja laitteiden huoltamisen perusasioita
T12 (S1-4): Opitaan kehittämään musiikillista osaamista harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita ja arvioimaan edistymistä
Tavoitealueen sisällöt:
- opitaan pitkäjänteistä harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia
- opitaan tuotosten viimeistelyä
- opitaan suunnittelemaan oppimisprosessia

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen
- Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia
- Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta
- Oppilas osaa yhden tai useamman koulusoittimen perustaidot ja osallistuu yhteissoittoon sujuvasti myös muita kuunnellen
- Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti ja tehdä havaintoja kuulemastaan
- Oppilas osaa käyttää joitakin musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa
- Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa
- Oppilas tiedostaa musiikin vaikutuksia hyvinvointiin ja tunteisiin
- Oppilas osaa käyttää laitteita ja soittimia musisointitilanteissa turvallisesti
- Oppilas asettaa musisointiin liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään