Biologia

Keski-Savo

Tavoite 1: Ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.
7.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa: tuottajat, kuluttajat ja hajottajat, aineen kierto ekosysteemissä, energian virtaus ekosysteemin läpi.
Ohjata vertailemaan maa- ja vesiekosysteemiä ja tunnistamaan tyypillisiä suomalaisia vesiekosysteemien eliöitä.
8.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa: kerrataan syvennetään 7.luokalla opittuja ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan liittyviä asioita.
Ohjata vertailemaan metsä- ja suoekosysteemejä ja tunnistamaan tyypillisiä suomalaisia metsä- ja suoekosysteemien eliöitä.

Tavoite 2: Auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
7.luokka Auttaa oppilasta kuvailemaan vesieliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
8.luokka Auttaa oppilasta kuvailemaan metsässä ja suolla elävien eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.

Tavoite 3: Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.
7.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle esim. rannan kasvillisuusvyöhykkeiden kautta.
8.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle esim. vertailemalla tuoreen ja kuivan kangasmetsän kasveja.

Tavoitteet 4: Ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita ja 5: Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja,
9. luokka tavoite kokonaisuudessaan

Tavoite 6: Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys.
7.luokka Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön esim. tutustumalla rehevöitymiseen ja happamoitumiseen.
Ohjata ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys esim. tutustumalla levien merkitykseen tuottajina ja hiilinieluina.
8.luokka Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön esim. tutustumalla sukkessioon ja metsien ja soiden käyttöön.
Ohjata ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys esim. tutustumalla pölytykseen.
9.luokka Ohjata oppilasta ymmärtämään evoluution päälinjoja ja mekanismeja sekä bioteknologian arkisovelluksia esimerkkien avulla.

Tavoite 7: Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.
7.luokka Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä esim. aktivoimalla oppilasta tekemään havaintoja ympäristöstään maastoretkellä ja rohkaisemalla häntä pohtimaan esim. kasvien ja eläinten sopeutumista ympäristöönsä ja luonnon monimuotoisuutta sekä oman toiminnan merkitystä rehevöitymisessä.
8.luokka Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä esim. rohkaisemalla oppilasta pohtimaan mistä erot eri metsätyyppien kasvillisuuden rakenteellisissa ominaisuuksissa johtuvat.
9.luokka Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä esim. aktivoimalla oppilasta tekemään havaintoja omasta kehostaan ja omista elintoiminnoistaan sekä rohkaisemalla häntä pohtimaan esim. ruokavalion vaikutuksia oman kehon toimintaan tai ympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusta lajien kehitykseen.

Tavoite 8: Opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
7.luokka Opastaa oppilasta käyttämään ainakin valomikroskooppia ja tekemään preparaatti sekä käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa ja pienimuotoisten kirjallisten tai AV-esitysten tuottamisessa.
8.luokka Harjoitellaan aiemmin opittuja taitoja lisää metsän aihepiireistä ja tehdään sisällöltään vaativampia töitä.
9.luokka Ihmiseen liittyviä tutkimuksia. Harjoitellaan tiedon etsintää useista eri tietolähteistä. Esityksissä ohjataan oppilasta syy-seuraussuhteiden syvällisempään oivaltamiseen.

Tavoite 9: Ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.
8.luokalla
kokonaisuudessaan

Tavoite 10: Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
7.luokka Ohjata oppilasta tutkimaan esim. vesikasvien rakennetta ja/tai luonnonvesien ominaisuuksia. Harjoitellaan kirjaamaan tutkimustulokset muistiin.
8.luokka Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia: esim. abioottisten tekijöiden vaikutus siemenen itämiseen, maastoruudut maastoretkellä ja seurantatutkimus esim. itämisestä tai hajoamisesta. Harjoitellaan tutkimuksen raportointia ohjatusti.
9.luokka Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia esim. ihmisen elintoimintoihin ja/tai mikrobien kasvuun liittyen. Harjoitellaan tutkimusraportin laatimista.

Tavoite 11: Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
7.luokka Vesiin liittyvät harrastukset.
8.luokka Metsään liittyvät harrastukset.
9.luokka Medialukutaito ihmisen terveyteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Tavoite 12: Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.
7.luokka Luonnon arvostaminen kokemusten kautta.
8.luokka Monimuotoisuuden arvostaminen.
9.luokka Ihminen luonnon ja itsensä tutkijana.

Tavoite 13: Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.
7.luokka Puhdas vesi luonnonvarana. Lajien elinympäristön vaaliminen.
8.luokka Metsäekosysteemien monimuotoisuuden säilyttäminen, metsätalous Suomessa.
9.luokka Ihmiselämän arvostus.

Tavoite 14: Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
7.luokka Vesiensuojelun merkitys yksilölle esim. virkistyskäytössä.
8.luokka Jokamiehen oikeudet.
9.luokka Hyvä elinympäristö itselle ja omille jälkeläisille, terveellisen elämän mahdollisuudet.

Sisältöalueet:

7 luokka
S1 Vesibiologinen tutkimus
S2 Retki maastoon.
S3 Vesiekosysteemit
S4 Eliökunnan ja eliöiden rakenne
S6 Vesien käyttö, tila ja suojelu.

8 Luokka
S1 Metsään liittyviä tutkimuksia.
S2 Maastotyöskentely ja lajintuntemus.
S3 Ekosysteemit, eliökokoelma.
S4 Kasvien kasvattaminen. Kasvisolu ja solukot.
S6 Metsien käyttö, tila ja suojelu. Biodiversiteetti.

9 Luokka
S1 Ihmisen biologiaan liittyviä tutkimuksia.
S4 Perinnöllisyys, evoluutio ja bioteknologia.
S5 Ihmisen rakenne ja toiminta.

Sisältöjen käsittelyyn ja ajankohtaan voivat vaikuttaa mm. paikalliset monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka huomioidaan oppiainekohtaisessa arvioinnissa.

Muuta:

7lk Tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallisuus.

8lk Osallistuva oppiminen.

9lk Ratkaisukeskeinen pedagogiikka.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä