Science

Science

1. Valinnaisaineen tehtävä
Syventää ja laajentaa oppilaan osaamista luonnontieteissä ja matematiikassa. Antaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää jatko-opintojen vaatimia valmiuksia ja taitoja.


2. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Kurssi koostuu kahdeksasta eri oppiaineisiin liittyvästä sisällöistä. Työtapoina painotus kokeellisessa ja oppilaslähtöisessä työskentelyssä. Opitaan toimimaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Tutkimuksista kootaan portfolio.

3.Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Ohjataan oppilasta yksilöllisesti hänen omat lähtökohdat huomioiden

4. Arviointi

Numeroarviointi. Arviointi perustuu pääosin sekä portfolion arvioon että aktiiviseen osallistumiseen oppitunneilla. Harjoitellaan käyttämään myös itse- ja vertaisarviointia

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Biologia:
Biologian tietojen syventäminen käytännön töiden avulla

Laboroinnit, tutkimusraportit ja vierailukäynnit

Toiminnallinen fysiikka:
Varmennetaan, että oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten. Varmennetaan oppilaan kyky soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankinnassa, käsittelemisessä ja esittelemisessä.

Tehdään erilaisia tutkimuksia (ohjeistettuja ja avoimia) painottaen ongelman ja ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja esittelyä.

Robotiikka:
Oppilas oppii ohjelmoinnin perusteita ja kehittää loogista ajattelua

Rakennetaan ja ohjelmoidaan yksinkertaisia robotteja

Kemia:
Oppilas harjaantuu koejärjestelyiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa sekä johtopäätösten tekemisessä. Oppilas oppii soveltamaan kemian taitojaan ja tietojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tutustuu kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä ja tiedeyhteisössä.

  • erilaisia oppilastöitä, joista laaditaan työselostus
  • kemian käsitteiden ja merkkikielen syventäminen
  • mahdollisia vierailuja paikkakunnan yrityksiin

Yhdeksäs luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Tähtitiede:

Oppilas ymmärtää avaruuden perusrakenteen ja sen kehityksen. Oppilas osaa tehdä joitain peruslaskuja tähtitieteen peruskäsitteisiin liittyen. Oppilas oppii tähtitaivaan kohteiden etsimisen ja osaa käyttää perushavaintovälineitä, kuten tähtikarttaa, planisfääriä, kiikaria ja kaukoputkea. Oppilas tuntee nykyaikaisen tähtitieteen tutkimusmenetelmiä

Tutustutaan nykyaikaiseen maailmankuvaan, avaruuden rakenteeseen ja mittasuhteisiin sekä erilaisten taivaankappaleiden luonteeseen .

Opetellaan tähtitaivaan kohteiden nimistöä ja sijaintia taivaalla tähtikarttaohjelmien avulla.

Luodaan katsaus avaruustutkimuksen kehitykseen ja tärkeimpien tämän hetken tutkimusmenetelmiin.

Opetellaan tähtikaukoputken toimintaperiaate sekä käyttö käytännössä havaintoja tehden ja käytetään Auringon katseluun soveltuvaa kaukoputkea .

Tehdään retki tähtitornille

Tehdään esitelmä/kirjoitelma jostain tähtitieteen aiheesta

Matematiikka:
Oppilas syventää ja laajentaa tietojaan ja taitojaan aihealueista, jotka ovat jatko-opintojen kannalta keskeisiä. Oppilaan kyky soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa vahvistuu.

  • Polynomi- ja potenssilaskenta
  • Yhtälönratkaisu
  • Geometrian tietojen syventäminen
  • Mahdollisia tutustumisia toisen asteen matematiikan opiskeluun.

Yrittäjyys:

Pyritään miettimään jokin sovellus tai idea, jonka voisi työstää yritykseksi.

  • Tehdään virtuaaliyritys. Käsitellään talousmatematiikkaa ja kirjanpitolaskentaa.
  • Mahdollisesti vierailuja yrityksiin tai asiantuntija vieraita

Ohjelmointi:
Syvennetään koodaustaitoja.

Tutustutaan erilaisiin ohjelmointikieliin ja toteutetaan jokin ohjelmointiprojekti