Oppilaanohjaus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7. luokka
T1,T2,T3, T4, T5,
8. luokka T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
9. luokka T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10

7. luokka
T1: Osallisuus ja aktiivinen toiminta
 • perehdytetään oppilasta uusiin toimintatapoihin ja oppimisympäristöön
 • tuetaan oppilasta itseohjautuvuuteen ja ottamaan vastuuta opinnoistaan
 • ohjataan oppilasta toimimaan erilaisissa ryhmissä
T2: Oppimaan oppimisen taidot
 • oppimiseen vaikuttavat tekijät: esim.läksyjen tekeminen, kokeisiin valmistautuminen, päivärytmi
T3: Elinikäinen oppiminen
 • oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja koulutuksen merkityksen osana elämäänsä ja motivoituu oppimaan
T4: Itsetuntemus
 • oppilas tunnistaa omia arvojaan ja asenteitaan. Oppilas ymmärtää erilaisuutta pystyen sopeutumaan yhteisöön
T5: Tavoitteiden asettaminen

 • asetetaan 7.-luokan opiskelulle tavoitteita ja seurataan tavoitteiden toteutumista
8. luokka
T2:Oppimaan oppimisen taidot
 • harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita, tutustutaan oppimistyyleihin
T3: Elinikäinen oppiminen
 • oppilas tutustuu Suomen koulutusjärjestelmään
 • oppilas arvioi osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja kertaa samalla arvioinnin perusteet
 • vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota

T4: Itsetuntemus
 • oppilas löytää omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
T5: Tavoitteiden asettaminen
 • asetetaan 8.-luokan opiskelulle tavoitteita ja seurataan tavoitteiden toteutumista
 • oppilas alkaa ymmärtää tavoitteiden merkityksen jatkokoulutuksen kannalta
T6-T7: Työelämään suuntautuva oppiminen
 • perehdytään työn merkitykseen
 • työelämään tutustuminen (TET)
 • perehdytään työelämässä tarvittavaan osaamiseen, vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin
 • tutustutaan ammattialoihin: (esim. vierailijat koulussa tai vierailut yrityksiin)
T8: Koulutus- ja työelämätietouden hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa
 • tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään
9. luokka

T3: Elinikäinen oppiminen
 • oppilas ymmärtää päättötodistuksen merkityksen jatkokoulutukseen hakeutumisen kannalta ja motivoituu asettamaan tavoitteita. Oppilas osaa tarvittaessa muuttaa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
T4: Itsetuntemus
 • oppilas hyödyntää vahvuutensa ja kiinnostuksensa jatko-opintoja koskevassa päätöksenteossa.
T5: Tavoitteiden asettaminen

 • oppilas asettaa tavoitteekseen peruskoulun päättötodistuksen
 • oppilas tekee suunnitelmia jatko-opinnoistaan toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen
 • oppilas alkaa ymmärtää tavoitteiden merkityksen jatkokoulutuksen kannalta
T6-T7: Työelämään suuntautuva oppiminen
 • perehdytään työn merkitykseen
 • työelämään tutustuminen (TET)
 • perehdytään työelämässä tarvittavaan osaamiseen, vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin
 • tutustutaan ammattialoihin: (esim. vierailijat koulussa tai vierailut yrityksiin)
T8- T9 Koulutus- ja työelämätietouden hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa
 • huoltajia tiedotetaan toisen asteen koulutusvaihtoehdoista ja yhteishausta
 • kerrataan Suomen koulutusjärjestelmää
 • järjestetään opintokäyntejä
 • harjoitellaan yhteishakua
 • tutustutaan toisen asteen opiskelijavalinnan perusteisiin
T10: Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • oppilas tutustuu kansainvälisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin

Sisällöt vuosiluokittain


7 luokka
S1 kouluyhteisössä toimiminen
 • opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu
 • tavoitteiden asettaminen ja harjoittelu
 • oman toiminnan arviointi
 • vastuu omasta oppimisesta, valinnoista ja opintojen etenemisestä (mm.valinnaisaineet)
S2 itsetuntemus
 • itsearviointitaidot
 • tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • opiskelumotivaatio
 • omiin valintoihin vaikuttavat arvot ja asenteet
 • omien taitojen ja vahvuuksien sekä rajoitteiden tunnistaminen ja hyväksyminen
 • erilaisissa ryhmissä toimimisen taidot
S3 toimimista erilaisissa ympäristöissä
 • tutustumista erilaisiin opiskelutekniikoihin
8 luokka
S1 opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kertaaminen
 • tavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi
 • vastuu omasta oppimisesta, valinnoista ja opintojen etenemisestä
S2 omien taitojen ja vahvuuksien sekä rajoitteiden tunnistaminen ja hyväksyminen
 • erilaisissa ryhmissä toimimisen taidot
 • tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • motivaatio
S3 monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittyminen
 • tiedon luotettavuuden arviointi
S4 työelämään tutustuminen:
 • eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
 • kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen tutustuminen
S5 tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmään
 • erilaiset jatko-opintomahdollisuudet, niihin hakeutuminen sekä eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden hyödyntäminen
9 luokka
S1 tavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi
 • vastuu omasta oppimisesta, valinnoista ja opintojen etenemisestä
S2 tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • urasunnittelu- ja urahallintataidot
 • motivaatio
S3 monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittyminen
 • tiedon luotettavuuden arviointi

S4 työelämätietous: (mm. työnhakemisen harjoittelu)
 • työelämään tutustuminen
 • eri elinkeinoihin ja ammattialoihin tutustuminen
 • kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen tutustuminen
 • työelämän tasa-arvokysymykset
S5 tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmään
 • erilaiset jatko-opintomahdollisuudet, niihin hakeutuminen
 • tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden hyödyntäminen

Muuta:
Tuntijako kunnittain vaihtelee
 • Tet-jaksojen pituudet vaihtelevat kunnittain
 • Mahdollinen yhteistyö nuorten työpajan kanssa osassa kuntia


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä