Terveystieto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille
7. luokka
T2, T3,T4 T6, T7, T10, T11
8. luokka
T1, T2, T3, T4, T6, T7, T10, T11, T12
9. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12


T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
8. luokka: ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti murrosiän muutoksissa sekä tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja turvataidoissa (mm. liikenneturvallisuuden suhteen).
9. luokka: ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti syventyen mielen hyvinvointiin ja elämänkaareen.


T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
7. luokka:
ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa käsiteltäessä mm. koulukiusaamista.
8. luokka: ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriitatilanteissa seksuaalisuuden sekä liikenneturvallisuuden yhteydessä.
9. luokka: ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa syventäen jo aiemmin opittua mm. päihteistä, psyykkisestä hyvinvoinnista ja arjen valintatilanteista.


T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä
7. luokka:
ohjata oppilasta kehon ja mielen viestien tunnistamisessa sekä tunnistamaan, säätelemään ja arvioimaan käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä arkirytmin (uni, lepo, liikunta ja ravinto) merkitykseen tutustumalla.
8. luokka:
ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista erityisesti seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden yhteydessä.
9. luokka:
ohjata oppilasta kehittämään (itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään,) oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä syventäen tietämystään mm. elintapojen, kuten ravitsemuksen, vaikutuksista.

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
7. luokka:
ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa opiskeltaessa kiusaamiseen liittyviä rooleja ja kiusaamisen vaikutuksia.
8. luokka:
ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa opiskeltaessa mm. lasten ja nuorten oikeuksia.
9. luokka:
ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta opiskeltaessa terveyden yhteiskunnallista merkitystä ja mm. elintapojen vaikutusta eri terveyden tasoilla.


T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Kokonaan 9. luokalla


T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa
8. luokka:
edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa opiskeltaessa seksuaaliterveyttä ja ensiavun perustaitoja.
9. luokka:
tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä harjoitellen kriittisyyttä lähdemateriaaleihin sekä syventäen aiempia valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa ja ympäristöterveyden asioissa.

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja
7. 8. ja 9. luokka:
ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja kunkin vuosiluokan aihepiirien kohdalla.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Vain 9. luokalla

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
Vain 9. luokalla

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä
7. luokka:
ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu- ,toiminta ja työkyvylle opiskeltaessa arkirytmiä sekä levon, ravinnon, hygienian ja unen merkitystä.
8. luokka:
ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä pohtien terveyspalveluiden käyttöä eri näkökulmista.
9. luokka:
ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä yksilön tarpeiden pohjalta erilaisissa elämäntilanteissa ja oman kunnan terveyspalveluiden rakenteeseen tutustuttaessa.


T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista
7. luokka:
ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja oman elämänpiiriin kuuluvien ihmisten edustamia terveyskäsityksiä. Oppilasta rohkaistaan etsimään itselle sopivia oppimisen keinoja.
8. luokka:
ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan eri yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä sekä syventää jo aiemmin opittua.
9. luokka:
ohjata oppilasta tunnistamaan ja pohtimaan eri terveyskäsitysten merkitystä itselle.


T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä
8. luokka:
tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä lasten ja nuorten oikeuksiin tutustuttaessa sekä liikenteen vaikutusta sekä ihmiseen että ympäristöön pohdittaessa.
9. luokka:
tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä käsiteltäessä kansantauteihin ja ympäristöterveyden kysymyksiin perehdyttäessä.

Tavoitteet toteutetaan toiminnan kautta: kuten yksilö-, parityöskentely, ryhmätyöt, projektityöt, reflektointi (omien terveystaitojen ja -tottumusten arviointi), sidosryhmät, asiantuntijat, teemapäivät.

Sisällöt vuosiluokittain


7 luokka

S1 Terveyden eri osa-alueet: sairauden hoito, turvataidot esim. kiusaamisen yhteydessä.
S2 Päihteet ja riippuvuudet yleisellä tasolla.
Arkirytmi (uni, lepo, ravinto ja liikunta).
S3 Elintavat sairauksien ehkäisyn keinona yleisellä tasolla.

8 luokka
S1 Itsetunto, sairauden hoito ja ehkäisy sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.
S2 Turvallisuustaidot: liikenneturvallisuus, ensiapu, avun hakeminen ym.
Seksi ja seksuaalisuus
Päihteet ja riippuvuudet turvallisuuden näkökulmasta.
S3 Lasten ja nuorten oikeudet terveyden näkökulmasta.

9 luokka
S1 Mielen hyvinvointi ja itsetuntemus.
Elinkaari.
S2 Päihteet ja riippuvuudet yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Mielenterveys, sosiaalinen terveys.
Kansantaudit ja tartuntataudit.
Ravitsemus.
S3 Elintavat sairauksien ehkäisyn keinoina yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Muuta:
Terveystiedossa keskitytään seitsemännellä luokalla enemmän yksilön hyvinvointiin ja näkökulmaan terveydestä. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla painotetaan edellisiä vuosia enemmän yhteisön ja yhteiskunnan (jopa globaalia) näkökulmaa terveyteen, yksilön näkökulman lisäksi. Tavoitteena on oppia suhtautumaan viestintään kriittisesti ja analyyttisesti ja oppia analysoimaan asioita terveyden eri osa-alueilla ja terveyden eri tasoilla (yksilö-yhteisö-yhteiskunta). Erityisesti yhdeksännellä luokalla syvennetään terveystietoon liittyviä tietoja ja taitoja.
Oppiaineessa edetään ryhmän valmiuksien ja tieto-taidon mukaisesti. Aihepiirien käsittelyssä voidaan tarvittaessa poiketa vuosikohtaisesta aihepiirijaosta.

Tavoitteet toteutetaan toiminnan kautta: kuten yksilö-, parityöskentely, ryhmätyöt, projektityöt, reflektointi (omien terveystaitojen ja -tottumusten arviointi), sidosryhmät, asiantuntijat, teemapäivät.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä