Orimattilan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

SISÄLTÖ

Orimattilan paikallinen tuntijako löytyy linkistä:

Tuntijako 1.8.2019.pdf
Valinnaisaineiden tuntijako 2016.pdf


LU
KU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arvointi ja kehittäminen

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskseiset opetusta ohjaavat ratkaisut


LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

2.2 Perusopetuksen arvoperusta

2.3 Oppimiskäsitys


LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

3.1 Perusopetuksen tehtävät ja tavoitteet

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat


LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen

4.2 Toimintakulttuurin kehitäämistä ohjaavat periaatteet

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat


LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

5.2 Yhteistyö

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

5.4 Opetuksen järjestämistapoja

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Kulttuurikasvatusohjelma

5.6 Paikallisesti päätettävät asiat


LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6.1 Arvioinnin tehtävä ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet

6.3 Arvioinnin kohteet

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

7 OPPISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1.1 Ohjaus tuen aikana

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

7.2 Yleinen tuki

7.3 Tehostettu tuki

7.3.1 Pedagoginen arvio

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

7.4 Erityinen tuki

7.4.1 Pedagoginen selvitys

7.4.2 Erityisen tuen päätös

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus

7.4.6 Toiminta-alueittain opetus

7.5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

7.5.1 Tukiopetus

7.5.2 Osa-aikainen eriyisopetus

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet


LUKU 8 OPPILASHUOLTO

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta


LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset

9.2. Romanit

9.3. Viittomakieliset

9.4. Muut monikieliset oppilaat

9.5 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus

10.2. Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet

11.2 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

12.2 Valinnaiset aineet

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat


LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

13.3 Paikallisesti päätettävät asiat

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI

13.4.2 VIERAAT KIELET

13.4.4. MATEMATIIKKA

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

13.4.6 USKONTO

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

13.4.8 MUSIIKKI

13.4.9 KUVATAIDE

13.4.10 KÄSITYÖ

13.4.11 LIIKUNTA

13.4.11 OPPILAANOHJAUS


LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

14.3 Paikallisesti päätettävät asiat

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä

14.4.3 VIERAAT KIELET

Vieras kieli englanti, A-oppimäärä

14.4.4 MATEMATIIKKA

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

14.4.6 USKONTO

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

14.4.8 HISTORIA

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI

14.4.10 MUSIIKKI

14.4.11 KUVATAIDE

14.4.12 KÄSITYÖ

14.4.13 LIIKUNTA

14.4.14 OPPILAANOHJAUS


LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

15.3. Paikallisesti päätettävät asiat

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä

15.4.3 VIERAAT KIELET

Vieras kieli englanti, A-oppimäärä

15.4.4 MATEMATIIKKA

15.4.5 BIOLOGIA

15.4.6 MAANTIETO

15.4.7 FYSIIKKA

15.4.8 KEMIA

15.4.9 TERVEYSTIETO

15.4.10 USKONTO

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

15.4.12 HISTORIA

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

15.4.14 MUSIIKKI

15.4.15 KUVATAIDE

15.4.16 KÄSITYÖ

15.4.17 LIIKUNTA

15.4.18 KOTITALOUS

15.4.19 OPPILAANOHJAUS

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä