Suomen kieli ja kirjallisuus

3. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S4) vuosiluokalla 3  ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 3–5

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arvioinnissa nostetaan esiin oppilaan vahvuuksia. Tarpeen mukaan annetaan ohjaavaa palautetta. Oppiaineen arviointi on tavoitteiden ja sisältöjen mukainen. Arvioinnissa hyödynnetään opettajan, oppilaan ja huoltajan välistä vuorovaikutusta.
S1 VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN  

Keskeistä on kuuntelutaitojen harjoitteleminen ja rohkaistuminen kyselemään, omin sanoin kertominen, puhujan huomioiminen, hyvät tavat ja kohteliaisuus sekä ilmaisutaitojen harjoitteleminen erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

 
 • rakentavan palautteen antaminen ja saaminen eri viestintäympäristöissä
 • yhteiset pelisäännöt

Laaja-alainen osaaminen

 • toisten kuunteleminen, yhteistyö, ristiriitojen käsittely ja ratkaisujen etsiminen (L1, L2, L7)
 • itsetuntemus (L1, L2, L7)
T1 Opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas:
 • osaa yhteiset pelisäännöt vuorovaikutustilanteissa
 • harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
 • keskittyy kuuntelemaan ja rohkenee kysyä
 • harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa (esim. tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon)
 • sanojen merkitykset ja vaikutukset
 • syy–seuraussuhde


Laaja-alainen osaaminen

 • kohteliaisuus ja hyvät käytöstavat (L1, L2, L3, L7)

T2 Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas:
 • oppii huomaamaan omien valintojensa vaikutuksia ryhmäviestintätilanteissa
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös kehonkieli ja liike
 • ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintakeinoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä (esimerkiksi kirjan lukukappaleiden dramatisointi)
 • luokan ja koulun yhteisten juhlien suunnittelu ja toteutus

Laaja-alainen osaaminen

 • osallistaminen (L1, L2, L4 ,L7)

T3 Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Oppilas:
 • harjoittelee aktiivisesti ilmaisemaan itseään monipuolisesti


 • tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa


Laaja-alainen osaaminen

 • kohteliaisuus ja hyvät käytöstavat (L1, L2, L3, L4)

T4 Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

 

 

Esimerkkejä menetelmistä

 • pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut 
 • aikuinen–lapsi -keskustelu
 • eri rooleissa toimiminen draamaharjoitusten avulla ajankohtaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa 
Arviointitapoja T1–T4:
 • välitön, kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • tuotosten arviointi 
 • suullinen ja kirjallinen palaute 
S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN  

Keskeistä on lukutaidon vahvistaminen, kertovan tekstin tunnistaminen, sanavaraston kartuttaminen, sanaluokkiin tutustuminen (vähintään verbit, substantiivit ja adjektiivit), tiedon etsiminen eri lähteistä, kirjallisuuden käsitteistä pää- ja sivuhenkilön, juonen ja aiheen oppiminen. Tärkeää on lukea paljon erilaisia tekstejä ja oppia jakamaan lukukokemuksiaan.

 
 • harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja mediatekstien sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja
 • harjoitellaan käsitekarttoja
 • tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa
 • aakkostaminen
 • harjoitellaan kuvanlukemisen taitoja


Laaja-alainen osaaminen

 • kriittinen lukutaito (L4)
 • tulkitseva lukeminen (L4)
 • opetuksessa käytetään erilaisia lähteitä, esim. lehdet, netti, elokuvat (L4)
 • kuvien, tekstien ja tilastojen analysoiminen (L4)
T5 Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

Oppilas:
 • lukee sujuvasti
 • harjoittelee arvioimaan omaa lukutaitoaan
 • osaa kuvalukutaidon alkeita
 • osaa aakkoset
 • osaa tehdä yksinkertaisia käsitekarttoja
 • syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
 • harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita
 • laajennetaan oppilaan tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla
 • luokitellaan sanoja muodon ja merkityksen perusteella (sanaluokat)
 • pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät
 • opitaan tunnistamaan kertovien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • huomio opiskelutapoihin, esim. säänöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus (L1)

T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Oppilas:
 • erottaa kertovat tekstit muista teksteistä
 • tunnistaa sanaluokista verbin, substantiivin ja adjektiivin


 • etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
 • harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta


T7 Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Oppilas:
 • osaa etsiä tietoa eri lähteistä
 • harjoittelee luotettavien lähteiden valitsemista
 • luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia
 • omien lukukokemuksien jakaminen
 • aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä aihe, juoni ja pää- ja sivuhenkilö
 • tutustutaan eri ikäkausille sopiviin media- ja muihin teksteihin
 • koulu- ja luokkakirjaston hyödyntäminen


Laaja-alainen osaaminen

 • erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen (L4)

T8 Kannustaa oppilasta käyttämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja –elämyksiin, tiedonhaun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas:
 • lukee yhteisesti ja itse valittua kirjallisuutta
 • jakaa omia lukukokemuksiaan
 • tunnistaa kirjallisuuden käsitteistä pää- ja sivuhenkilön, aiheen ja juonen.
  Arviointitapoja T5–T8:
 • arvioidaan lukutaidon kehittymistä
 • formatiiviset kokeet
 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute

S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN

 

Keskeistä on erilaisten tekstien tuottaminen ja niiden rakenteiden harjoitteleminen (erityisesti kertovat tekstit), oikeinkirjoituksen perusasiat, virke ja päättövälimerkit, muistiinpanojen tekeminen, lähteiden käyttäminen ja merkitseminen.

 
 • tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta


Laaja-alainen osaaminen

 • rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön (L1)
 • työn suunnittelu, tarvoitteiden asettaminen, arviointi (L1)
T9 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

Oppilas:
 • osaa tuottaa fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä
 • osaa ilmaista kirjallisesti kokemuksiaan ja ajatuksiaan
 • harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä
 • tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • työn suunnittelu, tavoitteiden asettaminen, arviointi (L!)
 • harjaantuminen sujuvan tekstin tuottamiseen (L5)
 • kannustetaan toteuttamaan ideoita tvt:n avulla yksin ja yhdessä toisten kanssa (L5)
T10 Kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas:
 • osaa kertovan tekstin tyypilliset piirteet
 • osaa otsikoida tekstinsä
 • pyrkii käyttämään kappalejakoa
 • kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin
 • harjoitellaan tunnistamaan virke, päälause ja sivulause
 • opitaan käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa
 • harjoitellaan persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa
 • sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja
 • oikeinkirjoituksen perusasiat oman tekstin tuottamisessa


Laaja-alainen osaaminen

 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet (L1)
T11 Ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Oppilas:
 • osaa tuottaa kokonaisia virkkeitä ja merkitä päättövälimerkit
 • osaa oikeinkirjoituksen perusasiat
 • harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin
 • harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
 • opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita
 • harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen

Laaja-alainen osaaminen

 • tvt:n vastuullinen ja turvallinen käyttö (L5)
 • kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen (L6)
T12 Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstien vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Oppilas:
 • osaa tehdä yksinkertaisia muistiinpanoja
 • muistaa merkitä lähteet riittävällä tarkkuudella

  Arviointitapoja T9–T12:
 • suullinen ja kirjallinen palaute tuotoksista
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute

S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN

 

Keskeistä on kielitietoisuuden vahvistaminen, kirjaston käyttäjäksi oppiminen, kokonaisteosten käsitteleminen, tekstilajeista satu ja runo sekä suomen kielen piirteistä äänteet.

 
 • tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä


Laaja-alainen osaaminen

 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet (L1)
 • omien kielellisten juurten tuntemus ja arvostus (L2)
 • tekstien erilaiset tavoitteet (L4)
T13 Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia.

Oppilas:
 • tunnistaa tekstilajeista sadun ja runon
 • kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseään kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamista ja harrastamista
 • luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta klassikoista nykykirjallisuuteen ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
 • pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä keskustellen ja lukukokemuksia jakaen
 • kannustetaan ikäkaudelle sopivan ja itseä kiinnostavan kirjallisuuden lukemiseen, katso T8
 • oppilas lukee koulu- ja opettajakohtaisesti sovitut lapsille ja nuorille suunnatut teokset


Laaja-alainen osaaminen

 • vapaa-ajalla opitut taidot koulutyöhön (L6)
 • projekteja, ryhmässä toimimista, yhteistyö kouun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen (L7)
T14 Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

Oppilas:
 • on lukenut sovitut tekstit
 • tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa
 • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esim. vuosittainen kirjasto-, museo-, tai teatterivierailu, elokuvat
 • tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
 • suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä, esim. näytelmä, elokuva, animaatio
 • huomioidaan kulttuurin merkkipäivät opetuksessa
 • koulun juhlat

Laaja-alainen osaaminen

 • yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen (L7)

T15 Tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen.

Oppilas:
 • osaa vokaalit ja konsonantit, pitkät vokaalit ja diftongit, geminaatan ja äng-äänteen
 • osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteutukseen


 

Arviointitapoja T13–T15: 

 

 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • suullinen ja kirjallinen palaute 
 • tuotosten arviointi 
 • Kirjakuulustelut 
 • kielitiedon tekstit 
LAAJA-ALAISET AIHEKOKONAISUUDET

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 
ESIMERKKEJÄ OPETUSMETODEISTA LAAJA-ALAISESTA NÄKÖKULMASTA JA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN AIHEKOKONAISUUKSISTA LÖYTYY TUKIMATERIAALISTA  

4. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S4) vuosiluokalla 4

ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 3–5

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arvioinnissa nostetaan esiin oppilaan vahvuuksia. Tarpeen mukaan annetaan ohjaavaa palautetta. Oppiaineen arviointi on tavoitteiden ja sisältöjen mukainen. Arvioinnissa hyödynnetään opettajan, oppilaan ja huoltajan välistä vuorovaikutusta.

S1 VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN

 

Keskeistä on keskittyvä ja aktiivinen kuunteleminen, äänenkäyttö eri tavoin eri tilanteissa, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen, draaman keinojen hyödyntäminen eri sisältöjen käsittelyssä sekä oman esityksen suunnitteleminen ja arvioiminen.

 
 • rakentavan palautteen antaminen ja saaminen eri viestintäympäristöissä
 • pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut
 • aikuinen–lapsi-keskustelu
 • yhteiset pelisäännöt


Laaja-alainen osaaminen

 • kysyminen, havaintojen tekeminen (L1)
 • kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä (L1)
 • hyvä käytös (L3)
T1 Opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas:
 • kuuntelee keskittyneesti ja aktiivisesti sekä ymmärtää kuulemansa
 • harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa (esim. tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon)
 • syy–seuraussuhde
 • eri rooleissa toimiminen draamaharjoitusten avulla ajankohtaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa
 • sanojen merkitykset ja vaikutukset


Laaja-alainen osaaminen

 • vastuu ilmapiiristä (L3)

T2 Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas:
 • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
 • uskaltaa ilmaista itseään eri tilanteissa • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös kehonkieli ja liike
 • ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintakeinoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä (esimerkiksi kirjan lukukappaleiden dramatisointi)
 • luokan ja koulun yhteisten juhlien suunnittelu ja toteutus


Laaja-alainen osaaminen

 • tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen (L2)
T3 Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.
 • tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa

 

T4 Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas:
 • osaa suunnitella pienen esityksen ja arvioida sitä
 

Arviointitapoja T1–T4:

 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute
 • kuuntelutaidon kehittyminen
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • osallistuminen

S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN

 

Keskeistä on tekstien ennakoiminen, pohtiminen ja tulkitseminen, sana- ja käsitevarannon laajentaminen, yleisimpien sijamuotojen merkityksen pohtiminen, kaikkiin sanaluokkiin tutustuminen (erityisesti verbin persoonamuodot), lähteidenkäytön monipuolistaminen sekä kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi kertojan tunnistaminen.

 
 • harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja mediatekstien sujuvaa lukemista
 • harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja
 • tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa


Laaja-alainen osaaminen

 • vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä (L1)
 • asioiden kriittinen tarkastelu (L1)
T5 Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

Oppilas:
 • ymmärtää ja osaa tulkita erilaisia tekstejä


 • syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
 • harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita
 • laajennetaan oppilaan tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla
 • luokitellaan sanoja muodon ja merkityksen perusteella (sanaluokat)
 • pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät
 • opitaan tunnistamaan kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • erilaisten tekstien, esim. sanat, kuvat, symbolit, tulkintaa ja arviointia (L4)

T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Oppilas:
 • tunnistaa sanaluokat
 • osaa verbin persoonamuodot
 • ymmärtää sijamuodon vaikutuksen merkitykseen


 • etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla


Laaja-alainen osaaminen

 • faktan, fiktion ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua (L4)
 • tvt:n turvallinen ja vastuullinen käyttö (L5)
 • monipuolinen tiedonhankinta (L5)
 • tiedon kriittinen arviointi (L%)

T7 Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Oppilas:
 • käyttää monipuolisia tietolähteitä ja tekee lähdemerkinnät
 • luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta (sarjakuvat ja lastenkirjat), myös kokonaisia teoksia
 • omien lukukokemuksien jakaminen
 • aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja
 • tutustutaan eri ikäkausille sopiviin media- ja muihin teksteihin
 • koulu- ja luokkakirjaston hyödyntäminen


Laaja-alainen osaaminen

 • erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen (L4)
T8 Kannustaa oppilasta käyttämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhaun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas:
 • lukee yhteisesti sovittua ja itse valittua kirjallisuutta
 • jakaa omia lukukokemuksiaan
 • tunnistaa kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi kertojan
 

Arviointitapoja T5–T8:

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • erilaisia lukutestejä 
 • luetun ymmärtäminen 
 • kielitiedon testit 

S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN

 

Keskeistä on tekstien tuottaminen omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten pohjalta (erityisesti kuvailevia tekstejä/tekstiosuuksia ja tietotekstejä), tekstilajeista uutinen, oikeinkirjoituksen perusasioiden vahvistaminen, virke, päälause ja sivulause, puhutun ja kirjoitetun kielen erot, tekstien tiivistäminen sekä lähteiden käyttäminen ja merkitseminen.

 
 • tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta


Laaja-alainen osaaminen

 • rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön (L1)
 • työn suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja arviointi (L1)
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

Oppilas:
 • osaa tuottaa fiktiivisiä ja ei-fiktiivisä tekstejä
 • harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä
 • pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa
 • tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • työn suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja arviointi (L1)
 • harjaantuminen sujuvan tekstin tuottamiseen (L5)
 • kannustetaan toteuttamaan ideoita tvt:n avulla yksin ja yhdessä toisten kanssa (L5)
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas:
 • käyttää kappalejakoa
 • osaa kuvailevan tesktin tyypilliset piirteet
 • kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin
 • opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulause
 • opitaan käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa
 • opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa
 • sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja
 • oikeinkirjoituksen perusasiat oman tekstin tuottamisessa


Laaja-alainen osaaminen

 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet (L1)
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Oppilas:
 • osaa tuottaa ja käyttää teksteissään sekä päälauseita että sivulauseita
 • harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin
 • harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
 • opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita
 • harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen
 • kirjoittamisharjoituksia yksin ja yhdessä, pareittain ja ryhmissä


Laaja-alainen osaaminen

 • tvt:n vasuullinen ja turvallinen käyttö (L5)
 • työn loppuun saattaminen ja työn tulosten arvostaminen (L6)
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Oppilas:
 • löytää tekstistä pääasiat
 • osaa merkitä lähdetiedot riittävällä tarkkuudella


  Arviointitapoja T9–T12:
 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • sanallinen ja kirjallinen palaute tuotoksista

S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN

 

Keskeistä on kielitietoisuuden vahvistaminen, tekstilajeista tietotekstit ja kuvaus erilaisten tekstien, myös kokonaisteosten lukeminen ja kansanperinteestä arvoitukset

 
 • tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä
 • tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä


Laaja-alainen osaaminen

 • asioden väliset vuorovaikutussuhteet (L1)
 • tekstien erilaiset tavoitteet (L4)
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia


 • kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista
 • luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta klassikoista nykykirjallisuuteen ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
 • pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä keskustellen ja lukukokemuksia jakaen
 • kannustetaan ikäkaudelle sopivaan ja itseä kiinnostavaan kirjallisuuden lukemiseen, katso T8
 • oppilas lukee koulu- ja opettajakohtaisesti sovitut lapsille ja nuorille suunnatut teokset


Laaja-alainen osaaminen

 • yhteistyö koulun ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen (L7)
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

Oppilas:
 • oppilas on lukenut sovitut tekstit

 • tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden oppilaille tuttujen kielten piirteisiin
 • tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa
 • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esim. vuosittainen kirjasto-, museo- tai teatterivierailu, elokuvat
 • tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
 • suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä, esim. näytelmä, elokuva, animaatio
 • huomioidaan kulttuurin merkkipäivät opetuksessa
 • koulun juhlat


Laaja-alainen osaaminen

 • yhteistyö kuolun ulkouolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaille mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

Oppilas:

 • tunnistaa puhe- ja kirjakielen erot
 • osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteutukseen


 

Arviointitapoja T13–T15:

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • sovittujen teosten sisältökuulustelut
ESIMERKKEJÄ OPETUSMETODEISTA LAAJA-ALAISESTA NÄKÖKULMASTA JA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN AIHEKOKONAISUUKSISTA LÖYTYY TUKIMATERIAALISTA  

5. lk

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S4) vuosiluokalla 5

ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 3–5

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arvioinnissa nostetaan esiin oppilaan vahvuuksia. Tarpeen mukaan annetaan ohjaavaa palautetta. Oppiaineen arviointi on tavoitteiden ja sisältöjen mukainen. Arvioinnissa hyödynnetään opettajan, oppilaan ja huoltajan välistä vuorovaikutusta

SI VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN

 

Keskeistä on omien ajatusten ilmaiseminen, keskustelu vuorovaikutustilanteena, erilaiset viestintätavat eri tilanteissa, selkeän ilmaisun harjoitteleminen ja monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen.

 
 • rakentavan palautteen antaminen ja saaminen eri viestintäympäristöissä
 • pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut
 • aikuinen–lapsi-keskustelu
 • yhteiset pelisäännöt

Laaja-alainen osaaminen

 • erilaisten näkökulmien havaitseminen (L1)
 • oman sisäisen tiedon pohdinta (L1)
 • vastuu omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3)
T1 Opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas:
 • toimii rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
 • ilmaisee mielipiteensä


 • harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa (esim. tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon)
 • syy–seuraussuhde
 • eri rooleissa toimiminen draamaharjoitusten avulla ajankohtaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa
 • sanojen merkitykset ja vaikutukset

Laaja-alainen osaaminen

 • vuorovaikutuksen, yhteistyön ja hyvän käytöksen harjoittelu (L2)
 • mahdollisuus oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja (L6)

T2 Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas:
 • osaa valita viestintätapansa tilanteen mukaan


 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös ääänenkäyttö, kehonkieli ja liike
 • ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintakeinoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä (esimerkiksi kirjan lukukappaleiden dramatisointi)
 • luokan ja koulun yhteisten juhlien suunnittelu ja toteutus


Laaja-alainen osaaminen

 • erilaisten ilmaustapojen kokeileminen (L2)
 • omien vahvuuksien tunnistaminen (L6)

T3 Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla. • tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa


Laaja-alainen osaaminen

 • tvt:n rooli vaikuttamiskeinona (L5)
 • vastuu viestinnästä (L5)
 • yhteistyön harjoittelu (L7)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen (L7)

T4 Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas:
 • osaa toimia monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

 

 

Arviointitapoja T1–T4

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • suullinen ja kirjallinen palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 

S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN

 

Keskeistä on syventää tekstien tulkitsemisen taitoja, sana- ja käsitevarannon laajentaminen, kaikkien sanaluokkien oppiminen, verbin aikamuotojen oppiminen, sijamuotojen merkityksen pohtiminen, tärkeimpien sijamuotojen nimeäminen (nominatiivi, genetiivi, partitiivi) sekä jako sisä- ja ulkopaikallissijoihin, ohjaavat ja kantaaottavat tekstit, tekstien luotettavuuden arvioiminen, kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi miljöö, nuorten tietokirjoihin perehtyminen ja niiden lukeminen.

 
 • harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja mediatekstien sujuvaa lukemista
 • harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja
 • tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa


Laaja-alainen osaaminen

 • tekstien tulkitseminen, tuottaminen ja arviointi (L4)
 • omien vahvuuksien tunnistaminen (L6)
 • erilaista asioista kiinnostuminen (L6)
T5 Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

Oppilas:
 • ymmärtää ja osaa tulkita erilaisia tekstejä


 • syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
 • harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita
 • laajennetaan oppilaan tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla
 • luokitellaan sanoja muodon ja merkityksen perusteella (sanaluokat)
 • pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät
 • opitaan tunnistamaan ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • tiedon rakentuminen monella eri tavalla, esim. päättely ja intuitio (L1)

T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Oppilas:
 • osaa sanaluokat
 • osaa verbin aikamuodot
 • osaa nimetä tärkeimmät sijamuodot, jaon sisä- ja ulkopaikallissijoihin ja ymmärtää niiden vaikutuksen merkitykseen
 • etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
 • harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
 • käsitekartta


Laaja-alainen osaaminen

 • tiedon hankinta ja tiedon kriittinen tarkastelu (L1)
 • kehitetään kriittistä lukutaitoa (L4)

T7 Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Oppilas:
 • osaa arvioida tekstien luotettavuutta
 • luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia
 • omien lukukokemuksien jakaminen
 • aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä miljöö
 • tutustutaan eri ikäkausille sopiviin media- ja muihin teksteihin
 • koulu- ja luokkakirjaston hyödyntäminen

Laaja-alainen osaaminen
 • erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen (L4)
T8 Kannustaa oppilasta käyttämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja –elämyksiin, tiedonhaun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas:
 • lukee yhteisesti sovittua ja itse valittua kirjallisuutta
 • jakaa omia lukukokemuksiaan
 • osaa kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi miljöön
  Arviointitapoja T5–T8
 • arvioidaan lukutaidon kehittymistä
 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • luetunymmärtämisen testit
 • kielitiedon testit

S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN

 

Keskeistä on erilaisten tekstien tuottaminen (erityisesti mielipidetekstit, ohjaavat tekstit ja selostus), tekstin kokonaisrakenteen hahmottaminen, oikeinkirjoituksen vakiinnuttaminen (myös välimerkit), sivulauseiden perustyyppien nimeäminen, persoona- ja aikamuodot teksteissä, lauseen pääjäseniin tutustuminen ja netiketti.

 
 • tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta


Laaja-alainen osaaminen

 • mielipidekirjoitusten kirjoittaminen (L4)
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

Oppilas:
 • osaa tuottaa mielipidetekstejä ja muita ohjaavia tekstejä
 • harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä
 • pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa
 • tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä

Laaja-alainen osaaminen
 • tekstien tavaoitteet ja keinot (L4)

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas:
 • osaa rakentaa hyvän tekstikokonaisuuden
 • osaa ohjaavan ja kantaaottavan tekstin tyypilliset piirteet
 • kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin
 • opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet
 • opitaan käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa
 • opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa
 • sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja
 • oikeinkirjoituksen perusasiat oman tekstin tuottamisessa
 • sijamuodot

Laaja-alainen osaaminen
 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet (L1)

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Oppilas:
 • osaa oikeinkirjoituksen perusasiat, myös pilkun pää- ja sivulauseen väliin
 • osaa tunnistaa virkkeen, lauseen, pää- ja sivulauseen sekä sivulausetyypit
 • osaa käyttää persoona- ja aikamuotoja
 • osaa lauseen pääjäsenet
 • harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin
 • harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
 • opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita
 • harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen
 • kirjoittamisharjoituksia yksin ja yhdessä, pareittain ja ryhmissä

Laaja-alainen osaaminen
 • eettisesti vastuullinen käyttäytyminen some-maailmassa (L3)
 • mainonnan ja median vaikutusten kriittinen tarkastelu (L3)
 • kriittisen lukutaidon kehittäminen (L4)
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Oppilas:

 • tuntee netiketin


 

Arviointitapoja T9–T12

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • suullinen ja kirjallinen palaute tuotoksista 
 • itsearviointi 
 • Vertaisarviointi 
 • kielitiedon testit 
S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN  

Keskeistä on kielitietoisuuden vahvistaminen, tekstilajeista näytelmä, kokonaisteoksista nuorten tietokirjat, kansanperinteen lajeista kirjeet ja kortit, suomen ja englannin kielen piirteisiin tutustuminen sekä monikanavainen viestintä.

 
 • tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä
 • tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä

Laaja-alainen osaaminen
 • mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta kulttuuria (L2)
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

Oppilas:
 • osaa pohtia kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan omassa viestinnässään
 • tunnistaa tekstilajeista näytelmän ja tietää sen keskeisimmät käsitteet
 • kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista
 • luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta klassikoista nykykirjallisuuteen ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
 • pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä keskustellen ja lukukokemuksia jakaen
 • kannustetaan ikäkaudelle sopivan ja itseä kiinnostavan kirjallisuuden lukemiseen, katso T8
 • oppilas lukee koulu- ja opettajakohtaisesti sovitut lapsille ja nuorille suunnatut teokset

Laaja-alainen osaaminen
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • kiinnostus kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan (L7)
 • kestävä kehitys, tasa-arvo, demokratia, rauha ja ihmisoikeudet (L7)
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

Oppilas:
 • on lukenut nuorten tietokirjan ja muut sovitut teokset
 • tutustutaan oppilaan omaan kieleen ja kulttuuriin sekä muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea oppilaille tuttujen kielten piirteisiin
 • tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa
 • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esim. vuosittainen kirjasto-, museo- tai teatterivierailu, elokuvat
 • tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
 • suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä, esim. näytelmä, elokuva, animaatio
 • huomioidaan kulttuurin merkkipäivät opetuksessa
 • koulun juhlat

Laaja-alainen osaaminen
 • oman ja muiden kulttuuriin tutustuminen ja kulttuurien arvostaminen (L2)
 • mahdollisuus kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria (L2)
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaille mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

Oppilas:
 • osaa verrata suomen kieltä englannin kieleen
 • osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteutukseen
 

Arviointitapoja T13–T15:

 • välitön, jatkuva ja kannustava palaute 
 • suullinen ja kirjallinen palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • kirjakuulustelut 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

ESIMERKKEJÄ OPETUSMETODEISTA LAAJA-ALAISESTA NÄKÖKULMASTA JA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN AIHEKOKONAISUUKSISTA LÖYTYY TUKIMATERIAALISTA

 

6. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S4) vuosiluokalla 6

ARVIOINTI KUUDENNEN VUOSILUOKAN PÄÄTTYESSÄ:

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arvioinnissa nostetaan esiin oppilaan vahvuuksia. Tarpeen mukaan annetaan ohjaavaa palautetta. Oppiaineen arviointi on tavoitteiden ja sisältöjen mukainen. Arvioinnissa hyödynnetään opettajan, oppilaan ja huoltajan välistä vuorovaikutusta.

 1. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 2. Tekstien tulkitseminen
 3. Tekstien tuottaminen
 4. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Katso taulukko.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa

S1 VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN  

Keskeistä on oman mielipiteen ilmaiseminen ja sen perusteleminen, toisten huomioonottaminen vuorovaikutustilanteissa, oman puheenvuoron tai esityksen valmisteleminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

 
 • rakentavan palautteen antaminen ja saaminen eri viestintäympäristöissä
 • pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut
 • aikuinen–lapsi-keskustelu
 • yhteiset pelisäännöt

Laaja-alainen osaaminen
 • asioiden kriittinen tarkastelu (L1)
 • oman sisäisen tiedon pohdinta (L1)
 • vastuu omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3)

T1 Opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas:
 • rohkenee esittää ajatuksiaan ja mielipiteitään
 • syy–seuraussuhde
 • eri rooleissa toimiminen draamaharjoitusten avulla ajankohtaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa
 • sanojen merkitykset ja vaikutukset

Laaja-alainen osaaminen
 • erilaisten näkökulmien havaitseminen (L1)
 • oman sisäisen tiedon pohdinta (L1)
 • vastuu omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3)
 • mahdollisuus oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja (L6)
T2 Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.


Oppilas:
 • osaa puhua kuuluvasti ja selkeästi
 • ottaa huomioon erilaiset vuorovaikutustilanteet
 • noudattaa yhteisiä pelisääntöjä
 • osaa muunnella viestintätapaansa eri viestintätilanteissa muiden näkökulmat huomioon ottaen.
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös kehonkieli ja liike
 • ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintakeinoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä (esimerkiksi kirjan lukukappaleiden dramatisointi)
 • luokan ja koulun yhteisten juhlien suunnittelu ja toteutus


Laaja-alainen osaaminen

 • tekemisen ja ilmaisun ilo (L2)
 • omien vahvuuksien tunnistaminen (l6)
T3 Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Oppilas:
 • käyttää monipuolisia ilmaisukeinoja
 • osallistuu draamaharjoituksiin
 • osaa valmistella ja pitää puheenvuoron tai esityksen
 • tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa


Laaja-alainen osaaminen

 • vastuu omasta tekemisestä (L5)
 • vastavuoroisuuden ja neuvottelutaitojen harjaannuttaminen (L6)
 • yhteistyön harjoittelu (L7)
 • vaikuttaminen ja osallistuminen (L7)
T4 Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas:
 • osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
 

Arviointitapoja T1–T4:

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • Vertaisarviointi 
 • Arviointikeskustelu 
S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN  

Keskeistä on monimuotoisten tekstien lukemisen strategiat ja oman lukutaidon arvioiminen, sana- ja käsitevarannon laajentaminen, sijamuodoista yleisempien sijamuotojen kertaamien sekä sisä- ja ulkopaikallissijojen nimitykset, yleisimpien tekstilajien tunnistaminen sekä tekstin tulkintataitojen syventäminen, tiedon hankkiminen mediasta ja omasta tekstiympäristöstä, lähteiden ja tekstin luotettavuuden arvioiminen, kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi teema ja nuortenkirjojen lukeminen.

 
 • harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja mediatekstien, sujuvaa lukemista
 • harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja
 • tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa

Laaja-alainen osaaminen
 • tekstien tuottaminen, tulkitseminen ja arviointi (L4)
 • omien vahvuuksien tunnistaminen (L6)
T5 Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

Oppilas:
 • osaa hyödyntää erilaisia lukustrategioita eri tekstilajeja lukiessaan ja löytää perusasiat
 • osaa lukea sujuvasti monimuotoisia tekstejä
 • osaa arvioida omaa lukemistaan
 • syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
 • harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita
 • laajennetaan oppilaan tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla
 • luokitellaan sanoja muodon ja merkityksen perusteella (sanaluokat)
 • pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät
 • opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä

Laaja-alainen osaaminen
 • erilaisten tekstien tulkitseminen ja arviointi (L4)
T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Oppilas:
 • tunnistaa ja osaa nimetä yleisimmät tekstilajit sekä tunnistaa niiden kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • osaa tehdä yksinkertaisia tulkintoja luetuista teksteistä
 • osaa nimetä tärkeimmät sijamuodot sekä sisä- ja ulkopaikallissijat
 • ymmärtää sijamuotojen vaikutuksen merkitykseen
 • etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
 • harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta

Laaja-alainen osaaminen
 • tiedon hankinta (L1)
 • tiedon kriittinen tarkastelu (L1)
 • tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä (L2)
T7 Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Oppilas:
 • osaa etsiä tietoa erilaisista lähteistä
 • osaa arvioida tekstien ja lähteiden luotettavuutta
 • luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia
 • omien lukukokemuksien jakaminen
 • aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema
 • tutustutaan eri ikäkausille sopiviin media- ja muihin teksteihin
 • koulu- ja luokkakirjaston hyödyntäminen

Laaja-alainen osaaminen
 • erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen
T8 Kannustaa oppilasta käyttämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhaun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas:
 • tuntee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta
 • lukee yhteisesti sovittua ja itse valittua kirjallisuutta
 • jakaa omia lukukokemuksiaan
 • osaa kirjallisuuden käsitteistä edellisten lisäksi teeman
 

Arviointitapoja T5–T8:

 • luetunymmärtämisen testit 
 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • Vertaisarviointi 
 • kielitiedon testit 
 • luetunymmärtämisen testit 
S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN  

Keskeistä on omien tekstien tuottaminen toisten tekstien pohjalta, tekstien kappalejako ja kokonaisrakenne (otsikko, aloitus, käsittely, lopetus), erilaisten tekstilajien kirjoittaminen (erityisesti opiskelussa tarvittavien tekstien tuottaminen), omien tekstien elävöittäminen, oikeinkirjoitus, lauseen pääjäsenet omassa tekstissä ja tekijänoikeudet.

 
 • tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta


Laaja-alainen osaaminen

 • kuvien, tekstien ja tilastojen analysoiminen (L4)
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

Oppilas:
 • ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan teksteissään
 • osaa tuottaa omaa tekstiä toisten tekstien pohjalta
 • harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä
 • pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa
 • tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä


Laaja-alainen osaaminen

 • mielipidetekstin tekeminen (L4)
 • tekstien tavoitteet ja keinot (L4)
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas:
 • osaa tunnitella tekstinsä kokonaisrakenteen ja käyttää sitä
 • osaa tehdä kappalejaon
 • hallitsee keskeisimmät oikeinkirjoitussäännöt
 • osaa käyttää eri tekstilajeille tyypillistä kieltä
 • kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin
 • opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet
 • opitaan käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa
 • opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa
 • sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja
 • oikeinkirjoituksen perusasiat oman tekstin tuottamisessa

Laaja-alainen osaaminen
 • asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet (L1)
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Oppilas:
 • osaa kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja
 • tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita sekä käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa
 • harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin
 • harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
 • opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita
 • harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen
 • kirjoittamisharjoituksia yksin ja yhdessä, pareittain ja ryhmissä

Laaja-alainen osaaminen
 • eettisesti vastuullinen käyttäytyminen some-maailmassa (L3)
 • mainonnan ja median vaikutusten kriittinen tarkastelu (L3)
 • kriittinen lukutaito (L4)
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen


Oppilas:
 • tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti hyvää tekstiä
 • osaa tuottaa keskeisiä opiskelussa tarvittavia tekstejä
 • tuntee ja osaa kuvailla tekstin tuottamisen perusvaiheita
 • osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa
 • antaa ja vastaanottaa palautetta
 • osaa merkitä lähteet tekstin loppuun
 • ottaa tekijänoikeudet huomioon käyttäessään toisten tekstejä
 • tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet
 

Arviointitapoja T9–T12:

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • suullinen ja kirjallinen palaute tuotoksista 
 • kielitiedon testit 

S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN

 

Keskeistä on kielitietoisuuden vahvistaminen, erilaisten tekstien ja teosten lukeminen, verkkoviestintä ja sähköiset viestit.

 
 • tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä
 • tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä

Laaja-alainen osaaminen
 • kriittinen lukutaito (L4)
 • eettisesti vastuullinen toiminta some-maailmassa (L5)
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

Oppilas:
 • osaa tehdä havaintoja ja kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä
 • kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista
 • luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta klassikoista nykykirjallisuuteen ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
 • pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä keskustellen ja lukukokemuksia jakaen
 • kannustetaan ikäkaudelle sopivaan ja itseä kiinnostavaan kirjallisuuden lukemiseen, katso T8


Laaja-alainen osaaminen
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (L6)
 • kiinnostus kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan (L7)
 • kestävä kehitys, tasa-arvo, demokratia, rauha ja ihmisoikeudet (L7)

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

Oppilas:
 • on lukenut sovitut teokset
 • jakaa lukukokemuksiaan • tutustutaan oppilaan omaan kulttuuriin ja kieleen ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea oppilaille tuttujen kielten piirteisiin
 • tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa
 • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esim. vuosittainen kirjasto-, museo- tai teatterivierailu, elokuvat
 • tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
 • suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä, esim. näytelmä, elokuva, animaatio
 • huomioidaan kulttuurin merkkipäivät opetuksessa
 • koulun juhlat


Laaja-alainen osaaminen

 • omaan ja muiden kulttuuriin tutustuminen ja eri kulttuurien arvostaminen (L2)
 • mahdollisuus kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria (L2)

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaille mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

Oppilas:
 • osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä
 • osaa kertoa itseään kiinnostavasta media -ja kulttuuritarjonnasta
 • osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen
 

Arviointitapoja T13–T15:

 • jatkuva, välitön ja kannustava palaute 
 • itsearviointi 
 • vertaisarviointi 
 • luetunymmärtämisen testit 
 • Kirjakuulustelut 
 • tuotosten arviointi 
ESIMERKKEJÄ OPETUSMETODEISTA LAAJA-ALAISESTA NÄKÖKULMASTA JA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN AIHEKOKONAISUUKSISTA LÖYTYY TUKIMATERIAALISTA  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä