Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

3. lk

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ooppimäärää.

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Keskeistä 3. vuosiluokalla:
Suomen kielen taidon kehittyminen
sekä luku- ja kirjoitustaidon, vuorovaikutustaitojen
sujuvoituminen ja monipuolistuminen,
kielen piirteet ja kirjallisuuden keinot,
laajempien tekstien lukeminen
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Kuunteleminen ja kyseleminen, omin sanoin kertominen, hyvät tavat ja kohteliaisuus

Kertominen:
 • kuvasta kertominen
 • lyhyen tarinan ja juonen kertominen
 • omasta elämästä kertominen
Mielipiteen ilmaisu:
 • mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista
Kuvailu:
 • henkilöiden ja paikkojen kuvailu
 • tunnetilojen kuvailu
 • kuvailtavien asioiden vertailu
Ajan ilmaiseminen:
 • aikasanat
 • mennyt aika, nykyaika, tuleva aika
Fraasit eri tilanteissa
 • kohteliaisuus
 • asiointi
 • puhelinkäyttäytyminen
Käsitteistöä, jonka avulla selviää koulussa ja koulun ulkopuolella

Esim.
 • kerrontatuokiot
 • kuvakortit
 • draama
 • roolileikit
 • pelit
 • KiVa-koulumateriaali
 • mielipidegallupit
 • pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut

Laaja-alainen osaaminen:

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. (L4)Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L1) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.
Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2) Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat ominaisia tiedon esittämisen tapoja. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)

Puhuminen:

 • ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto)

Kuunteleminen:

 • mallintaminen
 • kysyminen ja tarkentaminen
 • keskittyvä kuuntelu

Esim.

 • ohjeen mukaan toimiminen
 • oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu
 • ääneen lukeminen
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • keskittymisharjoitukset

Laaja-alainen osaaminen:
Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. (L4)Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)

Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • keskustelukäyttäytyminen

Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää

Esim.

 • vuoropuhelut
 • roolileikit
 • pantomiimi
 • draama
 • omin sanoin kertominen
 • ohjeen mukaan toimiminen
 • oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • keskittymisharjoitukset

Osallistuminen kulttuuritoimintaan:

 • luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset
 • oppilaan oman kulttuurin juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Kokonaisilmaisun korostaminen

T1
Ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

T2
Innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

T3
Ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujatArvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arviointi


T1 - T3
Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.

 • välitön, kannustava suullinen ja /tai kirjallinen palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • tuotosten arviointi
 • yhdessä työskentelyn taitojen arviointi
 • aktiivinen osallisuminen
 • erilaiset esiintymistila nteetS2 Tekstien tulkitseminen

Lukeminen, lukutaidon vahvistaminen:

 • oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit
 • harjoitellaan luku- ja ymmärtämisstrategioita
 • etsitään tekstin pääajatus, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia

Tekstilajit:

 • tietotekstit esim. oppikirjoista
 • kaunokirjalliset tekstit, myös runot
 • mediatekstit
 • kuvan lukeminen
 • diagrammien ja graafien lukeminen

Kirjallisuuden peruskäsitteet:

 • syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä, lisäksi miljöö (tapahtumapaikka ja -aika)
 • tutustutaan runon käsitteistä ainakin säkeistöön ja säkeeseen

Esim.

 • omalle tasolle sopiva kirjallisuus
 • erilaiset oppimateriaalit
 • lehdet
 • verkkojulkaisut
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. (L4) Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. (L1)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Oppimaan oppimisen taitojen korostaminen

Luku- ja ymmärtämisstrategiat:

 • pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora vastaus tekstistä
 • eritellään tietotekstin ja fiktiivisen tekstin eroja

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

Päättelevä tekstien tulkinta

 • mihin tarkoitukseen ja miksi kirjoittaja on laatinut tekstin
 • tietotekstin ja fiktiivisen tekstin eroja
Näkökulma siinä, mitä merkityksiä eri sanaluokkien käyttö, sijamuodot, verbin taivutusmuodot tuovat tekstiin.

Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit)

Sijamuodot

 • perusmuoto
 • tutustutaan partitiivin käyttöön
 • käyttö omistamisen ja paikan ilmaisemisessa

Verbien taipuminen

 • verbien taivuttaminen kieltomuodossa
 • persoonamuodot
 • aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa

Sana- ja käsitevaranto

 • synonyymit ja vastakohdat
 • käsitehierarkiat
 • sanalistat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

T4
Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä.

T5
Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen


T6
Ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.
T4 - T6

Arvioidaan lukutaidon kehittymistä monipuolisin tehtävin

Suullinen ja/tai kirjallinen palaute

Esim.
 • luetun ymmärtämisen tehtävät ja testit
 • sanakokeet
 • tekstien tulkintatehtävät
 • teknistä lukutaitoa mittaavat tehtävät

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan tekstejä omien kokemusten pohjalta.

Monimuotoiset tekstit

 • kuvan ja tekstin yhdistäminen
 • tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. (L5) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Oikeinkirjoitus ja sananvalinta

 • virke ja lause
 • suoran esityksen välimerkit
 • kappalejaon hahmottaminen
 • otsikointi
 • tekstin tyyliin sopivat sananvalinnat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

 • Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella, esim. prosessikirjoittamistehtävä

Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

T7
Innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä


T8
Auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

T9

Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautettaT7 - T9

Arvioidaan käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumisen kehittymistä

Suullinen ja /tai kirjallinen palaute tuotoksista, erityisesti niiden sisällöstä

Arvioidaan, miten oppilas osaa käytää uusia rakenteita ja sanoja omissa tuotoksissaan.

Oikeinkirjoituksen arviointi

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)

Esim.

 • tilannekohtainen vaihtelu
 • koululaisslangi
 • harrastusryhmien kieli
 • uutiskieli
 • opetusohjelmien kieli
 • puhekieli Orimattilassa

Tutustutaan suomen kielen säännönmukaisuuksiin (oikeinkirjoitus, sanaluokat, verbien taipuminen) ja tapoihin luoda merkityksiä.

Äänteet

Oikeinkirjoitus

 • yhdyssanat, yhdysmerkin käyttö

Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit)

Lausetyypit

Sijamuodot

 • perusmuoto
 • tutustutaan partitiivin käyttöön
 • käyttö omistamisen ja paikan ilmaisemisessa

Verbien taipuminen

 • verbien taivuttaminen kieltomuodossa
 • persoonamuodot
 • aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4) Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. (L2)

Ikä- ja kielitaidolle sopivaan kulttuuriin ja kirjallisuuteen tutustuminen, lukemiseen kannustaminen

Esimerkiksi

 • kirjastovierailut
 • luokkakirjasto
 • kirjailijavierailut
 • kirjavinkkaukset (myös oman äidinkielisistä kirjoista)
 • elokuvat ja näytelmät
 • mediatekstit
 • e-kirjat
 • hakupalvelut Internetissä

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. (L2)

Monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin vahvistaminen

Esimerkiksi

 • pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista
 • lastenkirjaklassikoita
 • juhlat ja niihin liittyvät perinteet
 • koulun juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. (L2) Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuosiluokilla tärkeätä. Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä

tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (L4) Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.

T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

T11
Innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

T12
Ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
T10 - T12

Arvioidaan eri rekisterien tunnistamista esim. kuuntelutehtävien avulla

 • kielitiedon kokeet


Monipuoliset kirjallisuustehtävät luetuista kaunokirjallisista teksteistä.


Osaa vertailla omaa kuluttuuriaan suomalaiseen kulttuuriin.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Lukeminen:

 • tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna
 • omalla äidinkielellä lukeminen

Kirjoittaminen:

 • kuvat kirjoittamisen apuna (esim. Trageton, storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely, tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen
 • kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi

Kuunteleminen:

 • kuva + teksti + ääni esim. Papunetin sadut
 • parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen
 • oppimisohjelmat: kuunteluharjoitukset
 • oman puheen äänitys ja kuuntelu

Puhuminen:

 • mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat)
 • kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely, esim. piirrosohjeet
 • omalla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)

Sana- ja käsitevarannon laajentaminen
Oppiaineiden sanasto ja käsitteistö
Tekstin avaamisen keinoja
Oman äidinkielen ja suomen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä

Esim.

 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli
 • tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla
 • yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja.

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L4) Oppilaita kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. (L7)

Aktivoiminen itsenäiseen kielenopiskeluun ja tiedonhankintaan

Tiedon etsiminen erilaisista lähteistä

Esim.

 • sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (L7) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L6) Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. (L6)

T13
Innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

T14
Ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

T15
Kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässäLukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden

4. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Keskeistä 4. vuosiluokilla:
Suomen kielen taidon kehittyminen sekä luku- ja kirjoitustaidon, vuorovaikutustaitojen sujuvoituminen ja monipuolistuminen, kielen piirteet ja kirjallisuuden keinot, laajempien tekstien lukeminen
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Keskittyvä ja aktiivinen kuunteleminen

Kertominen:

 • kuvasta kertominen
 • tarinan ja juonen kertominen
 • omasta elämästä kertominen
 • kuullun asian selostaminen pääpiirteissään

Mielipiteen ilmaisu:

 • mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista
 • mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä

Kuvailu:

 • henkilöiden ja paikkojen kuvailu
 • tunnetilojen kuvailu
 • kuvailtavien asioiden vertailu

Ajan ilmaiseminen:

 • aikasanat
 • mennyt aika, nykyaika, tuleva aika

Fraasit eri tilanteissa

 • kohteliaisuus
 • asiointi

Modaalisuus

 • pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa

Kokonaisilmaisu

 • puutteelisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla

Miten? (esim.)

 • pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli
 • lyhyen pantomiimiesityksen toistaminen
 • kuvakortit
 • draama
 • roolileikit
 • pelit
 • KiVa-koulumateriaali
 • mielipidegallupit
 • erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. (L1) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2) Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottamista harjoitellaan. (L4) Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat ominaisia tiedon esittämisen tapoja. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)

Puhuminen:

 • ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto)
 • intonaatio
 • uskaltaa käyttää ääntään eri tavoin eri tilanteissa

Kuunteleminen:

 • mallintaminen
 • kysyminen ja tarkentaminen
 • keskittyvä kuuntelu ja kuunnellun referointi suullisesti
 • puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus)

Miten? (esim.)

 • ohjeen mukaan toimiminen
 • oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu
 • ääneen lukeminen
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • keskittymisharjoitukset

Laaja-alainen osaaminen:
Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. (L4) Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilasta rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • keskustelukäyttäytyminen
 • vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)
 • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää

Miten? (esim.)

 • vuoropuhelut
 • roolileikit
 • pantomiimi
 • draama

Osallistuminen kulttuuritoimintaan:

 • luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset
 • oppilaan oman kulttuurin juhlat

Laaja-alainenosaaminen:
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2)

T1
Ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

T2
Innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

T3
Ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa.

Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.


T1: Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen oman tasoistaan ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten ikäkaudelle ja taitotasolle sopivien aihepiirien ja tekstien pohjalta.


Arvioinnin keinoja T1 – T3:
 • jatkuva havainnointi
 • vertaisarviointi esim. keskusteluun osallistumisesta ja työskentelystä esim. arviointilomakkeiden avulla
 • itsearviointi
 • opettajan suullinen ja mahdollisesti kirjallinen arviointi


Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan. Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Lukeminen:
 • oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit
 • jatketaan lukustrategioiden harjoittelua

Tekstilajitietoisuuden lisääminen

 • tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä
 • kaunokirjalliset tekstit, myös runot
 • mediatekstit
 • kuvan lukeminen
 • tietotekstin ja fiktiivisen tekstin vertailua

Kirjallisuuden peruskäsitteet:

 • syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö analysoidaan henkilökuvia)
 • opiskellaan eri kertojatyypit ja opitaan tunnistamaan niitä teksteistä
 • syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä, lisäksi tutustutaan alkusointuun ja puhujaan

Esim.

 • omalle tasolle sopiva kirjallisuus
 • erilaiset oppimateriaalit
 • lehdet
 • verkkojulkaisut
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
 • e-kirjat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. (L4) Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. (L1)

Luku- ja ymmärtämisstrategiat:

 • pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora vastaus tekstistä
 • harjoitellaan sellaisen tiedon etsimistä, joihin ei löydy suoraa vastausta tekstistä (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen)

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

Näkökulma siinä, mitä merkityksiä eri sanaluokkien käyttö, sijamuodot, verbin taivutusmuodot tuovat tekstiin.

Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivien lisäksi muutkin sanaluokat)

Sijamuodot

 • harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja

 • persoonamuodot
 • preesens ja imperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua
 • harjoitellaan kielteisen imperfektin käyttöä

Sana- ja käsitevaranto

 • oppiaineiden käsitteet ja sanat
 • synonyymit ja vastakohdat
 • harjoitellaan käsitehierarkioita

Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja tekstiyhteys)

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)


T4
Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä.

T5
Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen.

T6
Ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.Oppilas lukee monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen ja tietotekstin.

 • tekstitaidon kokeet sekä tieto- että kaunokirjallisista teksteistä
 • teknisen lukutaidon tehtävät

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä oman kielitaitotasonsa mukaan.

Arvioinnin keinoja:

 • luetunymmärtämiskokeet kirjallisesti ja suullisesti
 • teknisen lukutaidon arviointi

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Arvioinnin keinoja:

 • sanakokeet
 • luetun ymmärtämisen kokeet kokeet kielen rakenteista teksteissäS3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten pohjalta

Monimuotoiset tekstit

 • kuvan ja tekstin yhdistäminen
 • tekstin muodon muokkaaminen (lisää/poista/siirrä/kuvan lisääminen)
 • tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella
 • tekstin muokkaaminen omin sanoin (tiivistäminen)
 • tekijänoikeudet ja lähdekritiikki
 • tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna
 • tuottaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä
 • lähteiden käyttö

Esim.

 • Esitelmät, posterit
 • Esitysgrafiikan alkeet

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. (L5) Oppilaita ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. (L5) Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijäoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. (L5) Oppilaita ohjataan käyttämään tvt:tä tuotosten dokumentoinnissa. (L5) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Oikeinkirjoitus ja sananvalinta

Oikeinkirjoituksen perusasiat oman tekstin tuottamisessa

 • pää- ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen välissä
 • tekstin jakaminen kappaleisiin
 • suoran esityksen välimerkit
 • otsikointi
 • tekstin tyyliin sopivat sananvalinnat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin

 • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Teksitn muokkaaminen saadun palautteen perusteella

Laaja-alainen osaaminen:
Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. (L1) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

T7
Innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

T8
Auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

T9
Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta


Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Arvioinnin keinoja:

 • erilaiset tekstit käsin ja koneella kirjoitettuna

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta sekä osaa otsikoida tekstin.


Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arvioinnin keinoja:

 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • vertaisarviointi


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)
Puhe- ja kirjakielen erot

Esim.
 • tilannekohtainen vaihtelu
 • koululaisslangi
 • harrastusryhmien kieli
 • uutiskieli
 • opetusohjelmien kieli
 • puhekieli Orimattilassa

Tutustutaan suomen kielen säännönmukaisuuksiin ja tapoihin luoda merkityksiä.

Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivien lisäksi muutkin sanaluokat)

Lausetyyppejä lisää

Sijamuodot

 • harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja

 • persoonamuodot
 • preesens ja imperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua
 • harjoitellaan kielteisen imperfektin käyttöä

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4) Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. (L2)

Lukemiseen innostaminen ja lukukokemusten jakaminen

Esimerkiksi

 • kirjastovierailut
 • luokkakirjasto
 • kirjailijavierailut
 • kirjavinkkaukset (myös oman äidinkielisistä kirjoista)
 • elokuvat ja näytelmät
 • mediatekstit
 • e-kirjat
 • netin käyttö hakupalveluihin
 • kirjaston hakupalvelut
 • sarjakuvat
 • lastenkirjat

Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön (L2)

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin tukeminen ja vahvistaminen

Esimerkiksi

 • pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista
 • juhlat ja niihin liittyvät perinteet
 • koulun juhlat

Laajaa-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria.(L2) Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (L4)


T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

T11
Innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

T12
Ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariaOppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä.

Arvioinnin keinoja:

 • kielioppi- ja kielitietokokeet


Oppilas lukee lasten-nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Arvioinnin keinoja:

 • kirjakuulustelut
 • kirjallisuustehtävät
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia nähdyn, kuullun ja luetun perusteella.


Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Arvioinnin keinoja:

 • suulliset ja kirjalliset kuvailutehtävät
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Lukeminen:
 • tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna
 • sanojen ja käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat
 • omalla äidinkielellä lukeminen

Kirjoittaminen:

 • kuvat kirjoittamisen apuna (esim. Trageton, storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely, tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen
 • kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi
 • prosessikirjoittaminen
 • ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat

Kuunteleminen:

 • kuva + teksti + ääni esim. Papunetin sadut
 • parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen
 • oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset
 • oman puheen äänitys ja kuuntelu

Puhuminen:

 • mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat)
 • kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely, esim. piirrosohjeet
 • omalla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)

Oppiaineiden sanasto ja käsitteistö
Tekstin avaamisen keinoja
Oman äidinkielen ja suomen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä

Esim.

 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli
 • tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla
 • yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Oppilaita kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. (L7)
Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Keskeistä kielitaito vaikuttamisen välineenä

Monipuolistetaan lähteiden käyttöä

Itsenäiseen sanavaraston kartuttamiseen ohjaaminen
Nettiketti ja tekijänoikeudet

Esim.

 • sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat
 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi
 • oma äidinkieli
 • netiketti
 • yksityisyyden suoja
 • tekijänoikeudet

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L6) Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. (L6) Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (L7)

5. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Keskeistä 5. vuosiluokilla:
Suomen kielen taidon kehittyminen sekä luku- ja kirjoitustaidon, vuorovaikutustaitojen sujuvoituminen ja monipuolistuminen, kielen piirteet ja kirjallisuuden keinot, laajempien tekstien lukeminen
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Keskustelun keinot
Erilaiset viestintätavat eri tilanteissa
Toimiminen monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Selkeän ilmaisutavan harjoittelu

Kertominen:

 • kuvasta kertominen
 • tarinan ja juonen kertominen
 • omasta elämästä kertominen
 • omista tunteista, tarpeista ja tiedoista kertominen

Mielipiteen ilmaisu:

 • mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista
 • mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä

Kuvailu:

 • henkilöiden ja paikkojen kuvailu
 • tunnetilojen kuvailu
 • kuvailtavien asioiden vertailu

Ajan ilmaiseminen:

 • aikasanat
 • mennyt aika, nykyaika, tuleva aika

Fraasit eri tilanteissa

 • kohteliaisuus
 • asiointi

Modaalisuus

 • pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa
Kokonaisilmaisu
 • puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla

Epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen

 • suoran ja epäsuoran esityksen ero ja niiden käyttö eri kielenkäyttötilanteissa

Esim.

 • pantomiimi– ”siansaksa” – suomen kieli
 • lyhyen pantomiimiesityksen toistaminen
 • kerrontatuokiot
 • kuvakortit
 • draama
 • roolileikit
 • pelit
 • KiVa-koulumateriaali
 • mielipidegallupit
 • erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. (L1) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. (L2) Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2) Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottamista harjoitellaan. (L4) Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat ominaisia tiedon esittämisen tapoja. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)

Puhuminen:

 • ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto)
 • intonaatio
 • oikean äänteen ja sen keston vaikutus sanan ja lauseen merkitykseen

Kuunteleminen:

 • mallintaminen
 • kysyminen ja tarkentaminen
 • keskittyvä kuuntelu ja kuunnellun referointi suullisesti
 • puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus)
Esim.
 • ohjeen mukaan toimiminen
 • oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu
 • ääneen lukeminen
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • keskittymisharjoitukset


Laaja-alainen osaaminen:
Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. (L4) Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilasta rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • keskustelukäyttäytyminen
 • vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää
 • vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

Esim.

 • vuoropuhelut
 • pantomiimi
 • draama

Osallistuminen kulttuuritoimintaan ja tekstien tuottaminen juhliin ja esityksiin:

 • luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset
 • oppilaan oman kulttuurin juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2)

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.


Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa.

T1
Ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

T2
Innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

T3
Ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujatOppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen oman tasoistaan ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten ikäkaudelle ja taitotasolle sopivien aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Arvioinnin keinoja T1 – T3:

 • jatkuva havainnointi
 • vertaisarviointi esim. keskusteluun osallistumisesta ja työskentelystä esim. arviointilomakkeiden avulla
 • itsearviointi
 • opettajan suullinen ja mahdollisesti kirjallinen arviointi

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan. Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.


Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa.

S2 Tekstien tulkitseminen

Tekstin tulkitseminsen taitojen syventäminen
Tekstien luotettavuuden arviointi

Lukeminen:

 • oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit
 • jatketaan lukustrategioiden harjoittelua
 • eläytyvä lukeminen ymmärtämisen tukena
Tekstilajit:
 • tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä
 • kaunokirjalliset tekstit, myös runot ja draama
 • mediatekstit
 • kuvan lukeminen
 • graafit ja diagrammit
Kirjallisuuden peruskäsitteet:
 • syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö, analysoidaan henkilökuvia)
 • kerrataan eri kertojatyypit ja tunnistetaan niitä teksteistä
 • opitaan kaunokirjallisuuden päälajit
 • syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä ja tutustutaan runon kuvakieleen
 • tutustutaan alkusointuun ja kertojaan
 • draaman peruskäsitteet

Esim.

 • omalle tasolle sopiva kirjallisuus
 • erilaiset oppimateriaalit
 • lehdet
 • verkkojulkaisut
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
 • e-kirjat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. (L4) Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. (L1)

Luku- ja ymmärtämisstrategiat:

 • pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora vastaus tekstistä
 • opitaan löytämään epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen)
 • harjoitellaan päättelevää lukutaitoa
 • mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä
 • lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu
 • lähdekritiikki

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

Näkökulma siinä, mitä merkityksiä eri sanaluokkien käyttö, sijamuodot, verbin taivutusmuodot tuovat tekstiin.

Kerrataan lauseen pääjäsenet.

Verbien taipuminen:

 • syvennetään käyttötaitoja
 • persoonamuodot
 • preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä
 • perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua
 • harjoitellaan kielteisen perfektin ja pluskvamperfektin käyttöä
 • pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

Sana- ja käsitevaranto

 • oppiaineiden käsitteet ja sanat
 • synonyymit ja vastakohdat
 • harjoitellaan käsitehierarkioita
 • sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä

Laaja-alainen osaaminen:
Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja tekstiyhteys). Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

T4
Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä.

T5
Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen.

T6
Ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.

Arvioinnin keinoja:

 • tekstitaidon kokeet sekä tieto- että kaunokirjallisista teksteistä teknisen lukutaidon tehtävät

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä oman kielitaitotasonsa mukaan.

Arvioinnin keinoja:

 • luetunymmärtämiskokeet kirjallisesti ja suullisesti
 • teknisen lukutaidon arviointi

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.


Arvioinnin keinoja:

 • sanakokeet
 • luetun ymmärtämisen kokeet
 • kokeet kielen rakenteista ja niiden tuomista merkityksistä teksteissä
S3 Tekstien tuottaminen

Monimuotoiset tekstit
 • kuvan ja tekstin yhdistäminen
 • tekstin muodon muokkaaminen (lisää/poista/siirrä/kuvan lisääminen)- tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella
 • tekstin muokkaaminen omin sanoin (referointi ja tiivistäminen)
 • tekijänoikeudet ja lähdekritiikki
 • tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsin kirjoittamalla
 • oppii tuottamaan monimuotoisia tekstejä ja valitsemaan tekstin tarkoitukseen sopivan rekisterin
 • hyödynnetään oppilaille läheisiä, arjesta tuttuja tekstejä (tekstiviesti, sähköposti, some)

Esim.

 • esitelmät, posterit
 • esitysgrafiikan käytön harjoittelua
 • omat animaatiot, kuunnelmat ja videot

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. (L5) Oppilaita ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. (L5) Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijäoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. (L5) Oppilaita ohjataan käyttämään tvt:tä tuotosten dokumentoinnissa. (L5) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Oikeinkirjoitus ja sananvalinta

 • pilkku pää- ja sivulauseen välissä
 • suoran esityksen välimerkit
 • kappalejaon hahmottaminen
 • otsikointi
 • tekstin tyyliin sopivat sananvalinnat
Tekstin suunnittelu, jäsentely ja muokkaaminen

Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. (L1) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

T7
Innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojensujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

T8
Auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

T9
Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Arvioinnin keinoja:

 • erilaiset tekstit käsin ja koneella kirjoitettuna

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, ymmärtää kappalejaon merkityksen ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.Erilaiset tuotokset

 • arvioidaan edistymistä, rakenteiden, sanaston ja oikeinkirjoituksen hallintaa
 • ohjaava palaute

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.


Arvioinnin keinoja:
 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • vertaisarviointi
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Monikanavainen viestintä
Näytelmä kirjallisuudenlajina

Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)
Esim.

 • tilannekohtainen vaihtelu
 • koululaisslangi
 • harrastusryhmien kieli
 • uutiskieli
 • opetusohjelmien kieli
 • puhekieli Orimattilassa
 • some-kieli
Tutustutaan suomen kielen säännönmukaisuuksiin ja tapoihin luoda merkityksiä.

Sanaluokat
Sijamuodot

 • harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

Verbien taipuminen:
syvennetään käyttötaitoja

 • persoonamuodot
 • preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä
 • perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua
 • harjoitellaan kielteisen ja myönteisen pluskvamperfektin käyttöä
 • pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

Lauseen pääjäsenet
Sivulauseiden lajit
Sanojen johtaminen

 • tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4) Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. (L2)

Koulun ja muun ympäristön kulttuurin monimuotoisuus

Esimerkiksi

 • kirjastovierailut
 • luokkakirjasto
 • kirjailijavierailut
 • kirjavinkkaukset (myös omalla äidinkielellä kirjoitetuista kirjoista)
 • elokuvat ja näytelmät
 • mediatekstit
 • e-kirjat
 • netin käyttö hakupalveluihin
 • kirjaston hakupalvelut
 • tutustutaan oman alueen lasten- ja nuortenkirjailijoihin sekä heidän tuotantoonsa

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön (L2)

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin tukeminen ja vahvistaminen

Esimerkiksi

 • pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista
 • juhlat ja niihin liittyvät perinteet
 • koulun juhlat
 • näytelmät

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria.(L2) Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (L4)


T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

T11
Innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

T12
Ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä.

Arvioinnin keinoja:

 • kielioppi- ja kielitietokokeet

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Arvioinnin keinoja, esim.:

 • kirjakuulustelut
 • kirjallisuustehtävät
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia nähdyn, kuullun ja luetun perusteella

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.
Arvioinnin keinoja:

 • suulliset ja kirjalliset kuvailutehtävät
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Lukeminen:
 • tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna
 • sanojen ja käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat
 • omalla äidinkielellä lukeminen

Kirjoittaminen:

 • kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely
 • tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen
 • kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi
 • prosessikirjoittaminen
 • ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat

Kuunteleminen:

 • kuva + teksti + ääni esim. Papunetin tekstit
 • parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen
 • oppimisohjelmat: kuunteluharjoitukset -oman puheen äänitys ja kuuntelu

Puhuminen:

 • mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat)
 • kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)
 • parityöskentely, esim. piirrosohjeet
 • omalla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen

Laaja-alainen osaaminen:

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)

Tekstien avaaminen, myös oppikirjatekstien
Sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Esim.

 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli - tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla
 • yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja.

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Oppilaita kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. (L7)

Nettiketti ja tekijänoikeudet

Esim.

 • sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat
 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli
 • netiketti
 • yksityisyyden suoja
 • tekijänoikeudet

Laaja-alainen osaaminen:

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L6) Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. (L6) Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (L7)

6. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Kertominen laajaa ilmaisuvarantoa käyttäen:

 • tarinan ja juonen kertominen
 • omasta elämästä kertominen
 • luetusta, nähdystä ja kuullusta kertominen
 • omien mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen

Mielipiteen monipuolinen ja rakentava ilmaisu :

 • mielipiteiden monipuolista ilmaisemista ja perustelua oman arjen ja ympäröivän yhteisön asioista
 • mielipiteiden monipuolista ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä
 • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Mielipiteistä keskusteleminen ryhmässä
 • kuuntelutaito
 • toisten mielipiteiden ja näkökulmien huomioon ottaminen omissa puheenvuoroissaan
 • toisten keskustelijoiden ja tilanteen huomioon ottaminen keskusteluissa

Kuvailu monipuolisesti:

 • tunnetilojen kuvailu
 • abstraktien asioiden kuvailu

Fraasit ja sanonnat eri tilanteissa

 • yleisimmät sanonnat ja sananlaskut
 • kohteliaisuus
 • asiointi kodin ja koulun ulkopuolella

Modaalisuus

 • pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa
Kokonaisilmaisun rikastuttaminen
 • puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla
Epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen
 • suoran ja epäsuoran esityksen ero ja niiden käyttö eri kielenkäyttötilanteissa

Esim.

 • pantomiimi– ”siansaksa” – suomen kieli
 • lyhyen pantomiimiesityksen toistaminen
 • kerrontatuokiot
 • kuvakortit
 • draama
 • roolileikit
 • pelit
 • KiVa-koulumateriaali
 • mielipidegallupit
 • erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen
 • vuorovaikutustilanteiden digitaalinen tallentaminen ja tuotoksista oppiminen

Laaja-alainen osaaminen:

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. (L1) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. (L2) Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2) Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottamista harjoitellaan. (L4) Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat ominaisia tiedon esittämisen tapoja. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)

Aktiivinen, vaativienkin tekstien kuunteleminen:

 • mallintaminen
 • kysyminen ja tarkentaminen
 • keskittyvä kuuntelu sekä kuunnellun referointi ja kommentointi suullisesti
 • puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus)

Esim.

 • ohjeen mukaan toimiminen
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • keskittymisharjoitukset

Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilasta rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Puhuminen:

 • puhuu kuuluvasti ja ymmärrettävästi
 • ääntämisen tarkentaminen
 • painotusten ja tauotusten vaikutus merkitykseen
 • valmisteltu esitys ja sen esittäminen isommalle yleisölle

Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • keskustelukäyttäytyminen
 • vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti:

 • ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää
 • vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

Esim.

 • vuoropuhelut
 • roolileikit
 • pantomiimi
 • draama
 • oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu

Osallistuminen kulttuuritoimintaan:

 • luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset
 • oppilaan oman kulttuurin juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2)

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa.

Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.

T1
Ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

T2
Innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

T3
Ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujatT1 - T3

Oppilas osallistuu keskusteluihin ja ryhmätöihin eri aiheista puhekumppanin tukemana.

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Arvioinnin keinoja:

 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • itsearviointi
 • tallenteiden arviointi

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa. Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kuuntelemisen arviointi:

 • kuullunymmärtämisen kokeet
 • havainnointi
 • itsearviointi

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa.

Osallistuu aktiivisesti

Ääntämisen arviointi:

 • sanelut
 • kokeet, jotka mittaavat äänteen keston vaikutusta sanan merkitykseen


Arvioinnin keinoja T1 – T3:

 • vertaisarviointi esim. keskusteluun osallistumisesta ja työskentelystä esim. arviointilomakkeiden avulla
 • itsearviointi
 • opettajan suullinen ja mahdollisesti kirjallinen arviointi
 • arviointikeskustelu
S2 Tekstien tulkitseminen

Monimuotoisten tekstien lukemisen strategiat
Oman lukemisen arviointi

Lukeminen:

 • oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit
 • jatketaan lukustrategioiden harjoittelua
 • eläytyvä lukeminen ymmärtämisen tukena

Tekstilajit eri ympäristöissä:

 • tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä
 • kaunokirjalliset tekstit: kertomukset, runot ja näytelmät
 • arvioivat tekstit
 • kuvan lukeminen
 • harjoittelee huomaamaan, että kontekstilla ja tekstin tekijällä on vaikutusta tekstin sisältöön

Kirjallisuuden peruskäsitteet:

 • syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö, analysoidaan henkilökuvia)
 • tutustutaan käsitteeseen teema
 • Kerronta: selostus, kuvaus, dialogi
 • kertojatyypit ja niiden vaikutus kertomukseen
 • kerrataan kaunokirjallisuuden päälajit
 • syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä

Tutustutaan kirjallisuuden lajityyppeihin:

 • fantasiakirjallisuus
 • jännityskirjallisuus
 • tieteiskirjallisuus

Tutustutaan tietokirjallisuuteen.

Kielen kuvallisuus

 • vertailu, kuvailevat sanat, esim. sananlaskujen ja aforismien avulla

Esim.

 • omalle tasolle sopiva kauno- ja tietokirjallisuus
 • erilaiset oppimateriaalit
 • lehdet
 • verkkojulkaisut
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
 • e-kirjat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. (L4) Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. (L1)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Oppilas harjoittelee tietotekstien avaamista, pääasioiden löytämistä ja hyödyntää näitä taitoja eri aineiden oppikirjatekstien ymmärtämisessä ja omaksumisessa.

Luku- ja ymmärtämisstrategiat puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä:

 • syvennetään taitoa löytää epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen)
 • harjoitellaan päättelevää lukutaitoa
 • tunnistetaan vaikuttamaan pyrkivän tekstin piirteitä
 • mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä
 • lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu

Lähdekritiikki

 • lähteen ja tekstin luotettavuuden arviointi

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)

Päättely- ja tulkintataidot

 • opitaan tunnistamaan tekstistä merkityksiä
 • opitaan tekemään päätelmiä tekstin antamien vihjeiden perusteella
 • harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia tekstejä

Näkökulma siinä, mitä merkityksiä eri sanaluokkien käyttö, sijamuodot, verbin taivutusmuodot ja lauseenvastikkeet tuovat tekstiin.

Sijamuodot

 • ymmärtää, että sijamuodonvalinnalla on vaikutus lauseen merkitykseen
Verbit
 • pohditaan, mihin eri persoona- ja aikamuotoja käytetään

Lauseenvastikkeet

 • harjoitellaan tunnistamaan lauseenvastikkeita tekstistä ja opitaan, miksi ja mihin niitä käytetään
 • ymmärtää lauseenvastikkeiden välittämän informaation

Sana- ja käsitevaranto

 • oppiaineiden käsitteet ja sanat
 • synonyymit ja vastakohdat
 • harjoitellaan käsitehierarkioita

Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja tekstiyhteys).

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)


T4
Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä.

T5
Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen.

T6
Ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.

Arviointikeinoja:

 • tekstitaidon kokeet sekä tieto- että kaunokirjallisista teksteistä
 • teknisen lukutaidon tehtävät
 • pienimuotoinen kirjallisuusanalyysi

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Arvioinnin keinoja:

 • luetunymmärtämiskokeet kirjallisesti ja suullisesti
 • kuullunymärtämiskokeet
 • aktiivinen osallistuminen
 • havainnointi

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Arvioinnin keinoja:

 • sanakokeet
 • tekstin ymmärtämisen kokeet
 • kokeet kielen rakenteista teksteissä

S3 Tekstien tuottaminen

Monimuotoiset tekstit

 • hyödyntää tekstilajituntemustaan
 • harjoittelee kirjoittamaan yksinkertaisen kantaaottavan tekstin
 • oppii käyttämään kertovalle ja kuvaavalle tekstille tyypillistä kieltä
 • lisätään taitoja tekstin muodon muokkaamisessa
 • tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella
 • tekstin muokkaaminen omin sanoin (referointi ja tiivistäminen)
 • osaa ottaa huomioon tekijänoikeudet ja lähdekritiikin omissa tuotoksissaan
 • harjoitellaan lähteiden merkitsemistä
 • tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä eri keinoin
 • oppii tuottamaan laajahkoja monimuotoisia tekstejä ja valitsemaan tekstin tarkoitukseen sopivan rekisterin
 • hyödynnetään oppilaille läheisiä, arjesta tuttuja tekstejä ja laajennetaan tekstituntemusta myös vieraampiin tekstilajeihin

Esim.

 • esitelmät, posterit
 • esitysgrafiikan käytön harjoittelua
 • omat animaatiot, kuunnelmat ja videot
 • prosessikirjoittaminen tvt:n avulla
 • asiatekstien kirjoittaminen
 • lyhyt kuvaus ja/tai selostus

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. (L5) Oppilaita ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. (L5) Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijäoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. (L5)

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt:tä tuotosten dokumentoinnissa. (L5) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Kirjoittaminen

 • sivulauseiden lajit, pilkku pää- ja sivulauseen välissä
 • suoran esityksen välimerkit
 • kappalejaon harjoittelu
 • tekstin sisältöön sopiva otsikko
 • kiinnittää huomiota tekstilajiin ja tekstin tyyliin sopiviin sananvalintoihin
 • tuottaa kokonaisia tekstejä
 • sidoksisen tekstin kirjoittamisen harjoittelua

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. (L1)

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Harjoitellaan omien tekstien arviointia ja harjoitellaan omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista

Esim. prosessikirjoittamisen keinoin

Laaja-alainen osaaminen:
Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. (L1) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Oppilas arvioi omaa tekstiään kyseisen tekstilajin edustajana


T7
Innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

T8
Auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteit

T9
Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Arvioinnin keinoja:

 • erilaiset tekstit käsin ja koneella kirjoitettuna

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

Oppilaiden tuotosten lopputuloksen ja prosessin arviointi

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arvioinnin keinoja:

 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • vertaisarviointi

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)
Esim.

 • tilannekohtainen vaihtelu
 • koululaisslangi
 • harrastusryhmien kieli
 • uutiskieli
 • opetusohjelmien kieli
 • tutustaan eri murteisiin
 • puhekieli Orimattilassa
 • some-kieli
Tutustutaan suomen kielen säännönmukaisuuksiin ja tapoihin luoda merkityksiä.

Sanaluokat
Sijamuodot

 • harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja

 • persoonamuodot
 • preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä
 • perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua
 • harjoitellaan kielteisen ja myönteisen pluskvamperfektin käyttöä
 • pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

Puhekielen ja kirjakielen erot

Sanojen johtaminen

 • tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4) Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. (L2)

Luetaan kokonainen nuortenkirja ja runsaasti lyhyempiä kaunokirjallisia tekstejä

Oppii kertomaan ajatuksiaan lukemastaan

Esimerkiksi

 • kirjastovierailut
 • luokkakirjasto
 • kirjailijavierailut
 • kirjavinkkaukset (myös omalla äidinkielellä kirjoitetuista kirjoista)
 • elokuvat ja näytelmät
 • mediatekstit
 • e-kirjat
 • netin käyttö hakupalveluihin
 • kirjaston hakupalvelut
 • tutustutaan oman alueen lasten- ja nuortenkirjailijoihin sekä heidän tuotantoonsa

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön (L2)

Oppii havainnoimaan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Esimerkiksi

 • pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista
 • juhlat ja niihin liittyvät perinteet
 • koulun juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria.(L2) Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (L4)


T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

T11
Innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

T12
Ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista.

Arvioinnin keinoja:

 • kielioppi- ja kielitietokokeet

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Arvioinnin keinoja:

 • kirjakuulustelut
 • kirjallisuustehtävät
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia nähdyn, kuullun ja luetun perusteella

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Arvioinnin keinoja: suulliset ja kirjalliset kuvailutehtävätS5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Harjoittelee oppimistavoitteiden asettamista

Tarjotaan erilaisia innostavia kielenkäyttötilanteita kaikilla kielitaidon osa-alueilla.

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)
Harjoitellaan havainnoimaan eri oppiaineiden kielen piirteitä
Oppii ymmärtämään eri oppiaineiden tekstien rakenteita

Esim.
oppikirjatekstien analysointia
 • opitaan lukemaan eri aineiden tekstejä eri lukutavoilla
 • sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli
 • tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla
 • yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Oppilaita kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. (L7)

Harjoitellaan kirjallisen ja suullisen tekstin rakentamista

Harjoitellaan valitsemaan tilanteeseen ja aiheeseen sopivaa tapaa hankkia tietoa.

Monipuolisia tiedonhankintaharjoituksia eri lähteistä

Lähdekritiikki

Tekijänoikeudet

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L6) Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. (L6) Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (L7)


T13
Innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita


T14
Ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

T15
Kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässäOppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita. Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat. Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan hankkia tietoa.

Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä