14.4.12 Käsityö

3. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suunnittelu ja ideointi:

 • Kuvataan tuote suunnitelmassa vähintään kahdesta eri suunnasta (kolmiulotteisuuden hahmottaminen).

 • Kirjataan suunnitelmaan tarvittavat mitat, määrät ja symbolit.

 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa osana suunnittelua ja ideointia

Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelyllye asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Mittayksiköiden käytön harjoittelu (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)

Oppilas osaa ohjatusti toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista. (T2)

Oppilaan oman työn suunnittelu-, valmistus- ja arviointitaitoja arvioidaan arviointikeskusteluilla. (T2)Valmistaminen:

Mittaaminen
 • =matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä
 • suorakulma ja kohtisuoruuden käsite
 • mittamuutokset, mm-cm-m
 • ympyrän piiri, säde, halkaisija

Ompelukoneen peruskäyttö

 • langoitus, ompelukoneen säädöt
 • saumanvara, sauma, huolittelu
 • toteutetaan pieniä ompelutöitä

Lankatyöt

 • käytetään työvälineitä ja työtapoja, joilla lankaa käsitellään
 • tutustutaan virkkaukseen tai neulontaan

Kankaan kuviointi

 • esim. kankaanpainanta

Sahaaminen

 • erilaiset harjoitukset ja materiaalit
 • mahdollisuus kokeiluihin

Liitostekniikat

 • naulaaminen
 • ruuvaaminen
 • niittaaminen
 • liimaaminen
 • mekaanista harjoittelua, mahdollisuus kokeilla erilaisia työvälineitä

Lastuava työstö

 • käsitellään ilmiönä
 • poraaminen: havainnollistetaan eri työtapoja, kokeilut erilaisilla työvälineillä ja materiaaleilla
 • tutustutaan työvälineisiin: puukko, taltta

Metallien kylmätyöstö

Viimeistely
 • viilaaminen
 • hiominen
 • silittäminen

Pintakäsittely

 • tutustutaan maalaamiseen, öljyämiseen ja petsaamiseen

Turvallinen ja tarkoituksenmukainen koneiden ja laitteiden käyttö

Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä avostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen, arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen. (T3)

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä. Oppilas osaa käyttää työvälineiden ja työtapojen oikeita nimiä.
(T4)

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. (T5)

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (T5)Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen suunnitelman mukaisessa työskentelyssä. (T3)

Käsityötiedon kehittymistä (työvälineiden ja työtapojen nimet) arvioidaan testein (T4)

Arvoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin työvaiheisiin.

Arviointi ja dokumentointi:

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään arvioinnin ja dokumentoinnin tukena.

Arvioidaan omaa työskentelyä prosessin aikana.

Vertaisarviointi

Laaja-alainen osaaminen:

 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö dokumentoinnin tukena (prosessin ja tuotosten dokumentoinnin harjoittelu) (L5)
Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti osana käsityön suunnittelua, valmistusta ja prosessin dokumentointia. (T6)

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen. (T7)

Itsearvioinnin muotona voidaan käyttää esimerkiksi työpäiväkirjaa johon kirjataan työn edistymiseen, käytettyihin työtapoihin ja -välineisiin liittyviä huomioita.

Vertaispalautteen antamisessa opetellaan arvostamaan toisten työskentelyä.(T7)

4. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suunnittelu ja ideointi:

 • Kuvataan tuote suunnitelmassa vähintään kahdesta eri suunnasta (kolmiulotteisuus).

 • Kirjataan suunnitelmaan tarvittavat mitat, määrät ja symbolit.

 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa osana suunnittelua ja ideointia


Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelyllye asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Mittayksiköiden käytön harjoittelu (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)

Oppilas osaa ohjatusti toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista. (T2)

Oppilaan oman työn suunnittelu-, valmistus- ja arviointitaitoja arvioidaan arviointikeskusteluilla. (T2)Valmistaminen:

Mittaaminen
 • =matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä
 • suorakulma ja kohtisuoruuden käsite
 • mittamuutokset, mm-cm-m
 • ympyrän piiri, säde, halkaisija

Ompelukoneen peruskäyttö

 • langoitus, ompelukoneen säädöt
 • saumanvara, sauma, huolittelu
 • toteutetaan pieniä ompelutöitä

Lankatyöt

 • käytetään työvälineitä ja työtapoja, joilla lankaa käsitellään
 • Tutustutaan virkkaukseen tai neulontaan

Kankaan kuviointi

 • tutustutaan kirjontaan ja applikointiin

Sahaaminen

 • oikean työvälineen valinta käyttötarkoituksen mukaan
 • erilaiset harjoitukset ja materiaalit
 • mahdollisuus kokeiluihin

Liitostekniikat

 • naulaaminen
 • ruuvaaminen
 • niittaaminen
 • liimaaminen: erilaiset liimat ja niiden käyttö
 • mekaanista harjoittelua, mahdollisuus kokeilla erilaisia työvälineitä
 • pehmeäjuotto
 • jiiriliitos

Lastuava työstö

 • poraaminen: havainnollistetaan eri työtapoja, kokeilut erilaisilla työvälineillä ja materiaaleilla
 • tutustutaan työvälineisiin: höylä

Metallien kylmätyöstö

Viimeistely

 • viilaaminen
 • hiominen
 • silittäminen
Pintakäsittely
 • tarkoituksenmukainen pintakäsittely
 • maalaaminen, öljyäminen ja petsaaminen

 

Turvallinen ja tarkoituksenmukainen koneiden ja laitteiden käyttö

Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä avostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen, arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen. (T3)

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä. Oppilas osaa käyttää työvälineiden ja työtapojen oikeita nimiä.
(T4)

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. (T5)

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (T5)Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen suunnitelman mukaisessa työskentelyssä. (T3)

Käsityötiedon kehittymistä (työvälineiden ja työtapojen nimet) arvioidaan testein (T4)

Arvoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin työvaiheisiin.

Arviointi ja dokumentointi:

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään arvioinnin ja dokumentoinnin tukena.

Arvioidaan omaa työskentelyä prosessin aikana.

Vertaisarviointi

Laaja-alainen osaaminen:

 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö dokumentoinnin tukena (prosessin ja tuotosten dokumentoinnin harjoittelu) (L5)
Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti osana käsityön suunnittelua, valmistusta ja prosessin dokumentointia. (T6)

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen. (T7)

Itsearvioinnin muotona voidaan käyttää esimerkiksi työpäiväkirjaa johon kirjataan työn edistymiseen, käytettyihin työtapoihin ja -välineisiin liittyviä huomioita.

Vertaispalautteen antamisessa opetellaan arvostamaan toisten työskentelyä. (T7)

5. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
Suunnittelu ja ideointi:
 • Tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen
 • Teknisen piirtämisen harjaannuttaminen
 • Tehdään suunnitelmia, jotka sisältävät kaikki työvaiheet
 • Tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen
 • mittakaava
Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet (L1)
 • Suunnitelmissa käytetään mittayksiköitä ja kansainvälisiä merkistöjä (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähdemateriaalina ja tiedonhaussa (L5)
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista. (T2)

Oppilaan oma osuus ja vastuu käsityöprosessin suunnittelussa kasvaa.

Oppilaan oman työn suunnittelutaitoja arvioidaan arviointikeskusteluilla. (T2)


Valmistaminen:

Oppilas oppii uusia taitoja ja osaa soveltaa jo aiemmin oppimaansa. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Kaavan käyttö

Ompelukoneen monipuolinen käyttö

 • työohjeen seuraaminen

Lankatyöt

 • Laajennetaan osaamista, sovelletaan erilaisia työvälineitä ja työtapoja

Kankaan kuviointi

 • Laajennetaan osaamista, sovelletaan erilaisia työvälineitä ja työtapoja

Liitostekniikat

 • poratappiliitos tai sormiliitos

Elektroniikkatyöt

 • peruskomponentit ja niiden toimintaperiaatteet
Pintakäsittely
 • vahaaminen
Hahmomallit mittasuhteet säilyttäen

Kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttö

Työvälineiden huoltoon ja teroitukseen tutustuminen

Ohjelmointiin ja robotiikkaan tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Vastuun ottaminen omasta työskentelystä, työturvallisuus huomioiden (L3)
 • Arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)
 • Kulutustottumusten arviointi (L3)
 • Huomion kiinnittäminen hukkamateriaalin hyötykäyttöön, kustannuslaskennan harjoittelu (L6)
 • Vastuullinen toiminta materiaalivalinnoissa, kierrätys, korjaaminen (L7)
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen. (T3)

Oppilas osaa kiinnittää huomiota valmistamansa tuotteen esteettisyyteen ja toimivuuteen. (T3)

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä. (T4)

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. (T5)

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (T5)


Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan kokonaisen käsityön prosessiin, monimateriaalisen tekemisen tapoihin, työskentelyn sujuvuuteen ja tuotosten laatuun.

Käsityötiedon kehittymistä (työvälineiden ja työtapojen nimet) arvioidaan testein. (T4)
Dokumentointi ja arviointi:
 • Dokumentointi käsityöprosessin eri vaiheista toimii arvioinnin välineenä
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään dokumentoinnin osana
 • Oman kokonaisen käsityöprosessin arviointi, vertaispalautteen antaminen ryhmän jäsenille
Laaja-alainen osaaminen:
 • Itserviointi (L1)
 • Onnistumisen kokemusten saavuttaminen (L2)
 • Palautteen antaminen ryhmän jäsenille (L4)
 • Käsityöprosessin ja tuotosten dokumentointi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (L5)
 • Kehittyvät ryhmätyötaidot, toisten auttaminen (L6)
Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa. (T6)

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen. (T7)

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen (T8)

Oppilas arvioi omaa työskentelyprosessiaan.

Vertaispalautteen antamisessa opetellaan arvostamaan toisten työskentelyä. (T7)

6. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Ideointi ja suunnittelu:

 • Tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen.
 • Teknisen piirtämisen harjaannuttaminen.
 • Tehdään suunnitelmia, jotka sisältävät kaikki työvaiheet.
 • Tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen.
 • mittakaava

Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet (L1)
 • Suunnitelmissa käytetään mittayksiköitä ja kansainvälisiä merkistöjä (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähdemateriaalina ja tiedonhaussa (L5)
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista. (T2)

Oppilaan oma osuus ja vastuu käsityöprosessin suunnittelussa kasvaa.

Oppilaan oman työn suunnittelutaitoja arvioidaan arviointikeskusteluilla. (T2)

Valmistaminen:

Uusien taitojen oppiminen ja jo opittujen taitojen soveltaminen. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Kaavan käyttö

Ompelukoneen monipuolinen käyttö

 • työohjeen seuraaminen

Lankatyöt

 • laajennetaan osaamista, sovelletaan erilaisia työvälineitä ja työtapoja

Kankaan kuviointi

Liitosmenetelmät

Elektroniikkatyöt

Pintakäsittely

 • tarkoituksenmukainen pintakäsittely

Sorvaaminen

 • tutustutaan sorvaamiseen
 • opettaja havainnollistaa, mahdolliset kokeilut, videot
Huovutus

Muovin lämpömuovaus, yleisimpien muovilaatujen tunnistaminen

Robotiikka: rakentelu ja ohjelmointi

Työvälineiden huolto

Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Vastuun ottaminen omasta työskentelystä, työturvallisuus huomioiden (L3)
 • Arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)
 • Kulutustottumusten arviointi (L3)
 • Huomion kiinnittäminen hukkamateriaalin hyötykäyttöön, kustannuslaskennan harjoittelu (L6)
 • Vastuullinen toiminta materiaalivalinnoissa, kierrätys, korjaaminen (L7)
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen. (T3)

Oppilas osaa kiinnittää huomiota valmistamansa tuotteen esteettisyyteen ja toimivuuteen. (T3)

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä. (T4)

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. (T5)

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (T5)


Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan kokonaisen käsityön prosessiin, monimateriaalisen tekemisen tapoihin, työskentelyn sujuvuuteen ja tuotosten laatuun.

Käsityötiedon kehittymistä (työvälineiden ja työtapojen nimet) arvioidaan testein. (T4)
Dokumentointi ja arviointi:
 • Dokumentointi käsityöprosessin eri vaiheista toimii arvioinnin välineenä
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään dokumentoinnin osana
 • Oman kokonaisen käsityöprosessin arviointi, vertaispalautteen antaminen ryhmän jäsenille

Laaja-alainen osaaminen:
 • Itserviointi (L1)
 • Onnistumisen kokemusten saavuttaminen (L2)
 • Palautteen antaminen ryhmän jäsenille (L4)
 • Käsityöprosessin ja tuotosten dokumentointi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (L5)
 • Kehittyvät ryhmätyötaidot, toisten auttaminen (L6)

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa. (T6)

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen. (T7)

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen (T8)

Oppilas arvioi omaa työskentelyprosessiaan kirjallisesti.

Vertaispalautteen antamisessa opetellaan arvostamaan toisten työskentelyä. (T7)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä