Koulutuslauantai Pajulahdessa 1.2.2020

Jokivarren koulu

Mikä toimii?

 • Ala- ja yläkoulu siirtymävaihe hoituu hyvin: Yhteistyö toimii (Jokkarissa)
 • Avustajan on saanut aina tunnilla ohjaamaan tehostetun tuen oppilaita. Välillä avustajan tuen avulla ei ole tarvittu siirtyä tehostettuun tai erityiseen tukeen.
 • Resurssiopettajan palkkaus
 • Tänä vuonna lisääntyneet resurssit (kuraattori, nuorisotyöntekijä, myös sosiaalityö näkyvämmin esillä)
 • Resursseja on hyvin: Voi pitää tukiopetusta, saa erityisopetusta
 • Avustajaresurssi
 • Avustajat toimineet niin hyvin kuin voivat
 • Avustajat!
 • Pedagogiset asiakirjat à osataan tehdä ja hoidetaan niiden tekeminen hyvin (Jokkarissa)
 • Jokkarissa saa erityisopettajilta tukea asiakirjojen laatimisessa
 • Ped. Asiakirjoissa on konkreettinen toiminta ja niiden toimivuutta tarkistellaan säännöllisesti
 • Oppimisen tuen lomakkeet
 • Laaja-alaisten erityisopettajien apu asiakirjojen laatimisessa
 • Yhteistyö huoltajien kanssa (erityisesti ped. Asiakirjat tehty yhteistyössä vanhempien kansas)
 • Pedagogisia asiakirjoja laaditaan Jokkarissa vain tarpeeseen ja ne tehdään huolellisesti
 • Kolmiportaisen tuen prosessi toimii molempiin suuntiin
 • Laaja-alainen erityisopettaja osallistuu ped.asiakirjojen laatimiseen à samalla saa suunniteltua opetusta käytännön tasolla
 • Pedagogiset asiakirjat (on tieto mitä tehdään ja missä vaiheessa, yleensä sisällöllisesti hyviä ja konkreettisia)
 • Akuutteihin tilanteisiin tartutaan
 • Pääpiirteittäin Jokivarressa pyritään toimimaan kolmiportaisessa tuessa järkevästi
 • Oppimesta toimii hyvin se on säännöllinen tukimuoto. Se tuo myös itseluottamusta osallistua tunnilla kun läksyt on huolella tehty.
 • Yhteistyö rinnakkaisluokkien kanssa.
 • Nivelvaihetiedonsiirto toimii erinomaisesti.
 • Tukimateriaalia löytyy riittävästi esim. matematiikassa
 • Johtoportaan tuki
 • Saa antaa tukiopetusta
 • Paljon jakotunteja
 • Palkkitunnit
 • Integraatiot erityisluokasta toimii
 • Oppimesta à opettajan tuki esim. kielissä ja matematiikassa
 • Yläkoulun laajis +++ à Yhteistyö toimii à Onko akisa ylityöllistetty?
 • Osa-aikainen erityisopetusresurssi hyvä alkuopetuksessa ja yhteistyö toimii (Jokkarissa)
 • Tukioeptusresurssia on riittävästi
 • Pienet opetusryhmät yläkoulussa
 • Apuvälineitä saa melko hyvin esim. Luokkaan oppilaalle
 • Luokkabudjetti mahdollistaa eriyttävän materiaalin tilaamisen
 • Tiedonkulku toimii opettajien kesken
 • Säännöllinen YPT
 • Luokan tilanteesta pääsee puhumaan säännöllisesti (YPT)
 • Oppilashuoltoryhmän toiminta à luokan asioista aina selvillä

Mikä ei toimi?
 • Kyytioppilaiden tukiopetuksen järjestäminen käytännössä, erityisesti pienet oppilaat
 • Tukiopetuksen ajankohtaa joskus hankala järjestää (varsinkin ylemmillä luokilla)
 • Opettajilla ei mahdollisuutta tukiopetuksen järjestämiseen
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Hiljaiset oppilaat eivät saa tarvitsemaansa huomiota / tukea
 • Tieto ei kulje avustajille
 • Ei sijaisia avustajille
 • Integraatioiden tiedonsiirto / suunnittelu asianosaisten kesken (yleisopetus opettaja, EO, ELO)
 • Erityisluokan kanssa integrointi yhden oppiaineen kanssa haastavaa
 • Muutoksien tiedottaminen saattaa jäädä vähälle (ped. Asiakirjojen päivitys)
 • Pedagogisia asiakirjoja laaditaan turhaan, jos ne avataan automaattisesti kaikille
 • Ped. Asiakirjat allekirjoituskohta puuttuu ja tuloste on kamala
 • Tehostetussa tuessa oleva lapsi ei saa tukea riittävästi
 • Tehostettuun tukeen kirjatut toimenpiteet eivät aina toteudu
 • Tilat
 • Isossa ryhmässä ei aikaa auttaa oman toiminnan pulmissa oppilasta
 • ”Isot” ryhmät + tehostetut tuet
 • Minne opetusta jatkuvasti häiritsevät oppilaat, joilla ei ole oppimisen vaikeuksia?
 • Pahoinvoivien oppilaiden kohtalo? Mistä tukea ja apua?
 • Käytöshäiriöiset vievät oppimisen tuelta resursseja
 • Välillä turhan työllistävää ja yhdelle oppilaalle asiakirjan työstämistä useasti
 • Muualta tulleilla usein puutteelliset ped. asiakirjat
 • Koulusta toiseen siirryttäessä tiedonkulku saattaa ”tökkiä”, ped. Asiakirjat saattaa olla tehty huonosti muualla
 • Johtoryhmästä puuttuu erityisluokanopettaja
 • Henkilöt

Tiimi-koulut

MIkä toimii?

* kuraattoripalvelut toimivia
* huoltajien tuki
* tiedonsiirto eskarista ekaluokalle
* pedagogisten asiakirjojen laadintaan saa erityisopettajan apua
* seurakunnalta lisäapua ryhmäytymiseen
* integraatio
* asiat tulevat puhutuiksi
* kaikki toimet toimivat hyvin tehostettuun tukeen saakka 

Mikä ei toimi?

* jos erityisopettaja on pois, ei ole sijaista
* psykologin saatavuus heikompaa
* avustaja mukaan tuen papereita tehtäessä, nyt ei toteudu
* EO=aluerehtori
* tasoerot repeää
* tiedonsiirto 2. luokalta kolmoselle vain suusanallisesti, ei istuttu alas
* erityisope ei paikalla, vaikka lukee lukujärjestyksessä
* välituntivalvonnan tehostaminen häiriötilanteiden ehkäisemiseksi
* huoltajien tuki
* tukiopetusta tehokkaammaksi
* resurssit
* milloin tietoja ehtii/saa siirtää avustajat?
* luokanopet tiedot/taidot
* erityisopettajan poissaollessa sijaisjärjestelyt

Mikä voisi auttaa?

 • nykyiset resurssit tehokkaammin käyttöön: selkeät lukujärjestykset erityisopettajalle ja avustajille, avustajien luova käyttö ->oppijan tarve edellä, tukiopetuksen tehostaminen
 • määritellään ajat tiedonsiirtoon
 • eo ei voi olla (alue)rehtori
 • lasten osallistaminen: oppitunneilla ryhmätöitä ja kummitoimintaa tilat tehokkaasti käyttäen -> koulun me henki
 • oppilaan kohtaamiseen kiinnitettävä enemmän huomiota
 • Ratkaisujen pohtiminen vaatii suunnittelua, johon yhteisen ajan löytäminen on haastavaa ilman hyppytunteja-> opettajien opetusvelvollisuus vaihtelee (lyhennetyt työajat 18h-28h)

Myllylän ja Tönnön koulu

Mikä toimii?

tukiresurssien joustavuus
joustavat opetusjärjestelyt
nivelvaihe yläkouluun
avustajaresurssit mietitty tarpeen mukaan (suunnitelmallisuus)
opetuksen laatu on hyvä
erityisopettajan testit ovat suunnitelmallisia
asiakirjoissa oppilaasta tarpeellinen tieto
erityisluokat
yhteistyö erityisopettajan kanssa toimii
yhteistyö oppilashuollon kanssa toimii
konsultaatio laaja-alaisen erityisopettajan kanssa
asiaan kiinnitetään kaupunkitasolla huomiotaMikä ei toimi?

kenellä on oikeus tukeen (kuinka arvotetaan)
koko kaupungin yhteinen linja käytänteisiin mitä noudatetaan
erityisopettajan ja luokanopettajan välisen työn suunnitteluun ei riitä aikaa
tukiresurssin joustavuus ja päivittyminen (tilannekohtaiset muutokset eivät toteudu / toimi?) 
erityisopettajan resurssi on liian pieni
muuttuuko konkreettisesti mikään, kun oppilas liikkuu tuen portaalla ylöspäin
erityisopettajien yhteistyötä lisää
nivelvaihetasoilla toimintakulttuurien ero
toteutuuko tuki
ped. asiakirjat työläitä tehdä
tarkemmat ohjeet tarvitaan / päällekkäisyyksiä 
tulostusongelmat
ei tarpeeksi aikaa asiakirjojen täyttöön
miten pystytään yhtenäistämään tuen tasoilla liikkuminen kaupunkikohtaisesti 
prykiatrinen sairaanhoitaja
kuraattoripalvelut
yhteistyö kolmannen tahon kanssa (esim. PHKS)
tulkkipalvelut
pedagogisella oppilashuoltoryhmällä ei ole tarpeeksi aikaa.

Orimattilan yhteiskoulu

1. Mikä toimii?

TOP 3
- Hyvä, että on pienryhmät (pitää säilyttää)
- Tukiopetusresurssi on riittävä
- Tuen papereiden aikataulutus on selkeä

2. Mikä ei toimi?

TOP 3
- Open ja avustajan yhteistyö vaatisi yhteisen suunnitteluajan
- Ei riittävästi aikaa yhteistyöhön aineenopettajan ja erityisopettajan välillä jotta tukea toteutettaisiin johdonmukaisesti
- Mistä saa tukea käytösongelmiin/ keskittymiskyvyttömille, jos nuorella ei ole oppimisvaikeutta?

(3. Mitä tukea minä tarvitsisin, jotta pystyisin tukemaan oppilaita paremmin?)


Pennalan ja Virenojan koulu

Mikä toimii?
- Ajatus tasa-arvoisuudesta on hyvä.
- Pienen yksikön etuna se, että kommunikointi erityisopettajan kanssa
/asioiden sopiminen eo:n kanssa helpompaa.
- Alkuopetuksen lukemaan opetus - laaja-alainen eo hyvin tukena = jakoryhmät
- Puheopetusta saatavilla.
- Avustajaresurssit - EI SAA LEIKATA!
- Opetushenkilöstö on kekseliäs löytämään tukikeinoja.
- Tukiopetusta saa antaa!
- Pieni yksikkö plussaa - kaikki tuntevat toisensa, yhteistyö sujuu.
- Ope tuntee omat oppilaansa.
- Erityisopettajan tunteja saatavilla (laaja-alainen)
- Henkilöstöllä on halu auttaa oppilaita. Lapset ovatv ihania. 
- Oma luokka. Oma ope. Oma luokkahuone.
-erityisope auttaa tuen papereiden kiemuroissa


Mikä ei toimi?
- Resurssit! 
- Tuen tarpeen pitäisi tuoda konkreettista resurssia luokkaan.
- Pienissä yksiköissä eo ei paikalla jatkuvasti (sairauslomat ym. poissaolot - ei sijaista)
- Erityisopetus voi eristää luokasta lähikoulussakin - jalkautuminen luokkaan? = samanaikasopetus?
- Milloin yksilön etu ajaa ryhmän edun edelle? (ensin yksilön ongelma, myöhemmin muuttuu ryhmän ongelmaksi)
- Opettajan valmiudet tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tukemiseen?
- Erilaisten tuen tarpeiden "kirjo" on haastavaa samassa opetusryhmässä.
- Rahan puute: materiaaliostot, kirjaostot, välinehankinnat.
- Vaikka huoli herää, avun saaminen kestää kauan.
- Tietoa oppilaasta/tuen tarpeesta ei usein avustajille kunnolla kerrota. 
- Tukiopetus: koulukyydit sanelevat koulupäivän keston.
- Tuen oppilas ei selviä isossa ryhmässä.
- Ei ole tiloja, mihin jakaa oppilasryhmää.
- Avustajien määrä alimitoitettu.
- Oppilaiden haasteet liian suuria - henkilökunnalla ei ole tarvittavia tietoja eikä keinoja.
- Käytännössä ei ole riittävästi henkilöstöä toteuttamaan tukimuotoja.
- Psykologin tuki ei riittävää. (aikaa liian vähän per koulu)
- Tilanpuute: pienryhmätilat, mahdollisuudet jakaa tilaa joustavasti)
- Open aika ei riitä.
- Avustajielle ei saa sijaista.
- Tilojen hyödyntäminen - välitilat ja niiden hyödyntäminen
- Sijaisia ei aina saa: avustajat/erityisopettaja
- Tuen tarve määräytyy ainoastaan Exel-taulukon mukaan.
- Samanaikaisopetus
-eo:n tunnit eivät riitä
-asioiden etenemisen hitaus, esim. alakoululaisen on vaikea päästä koulupsykologin tutkimuksiin
-opettajat ja avustajat eivät aina tiedä, mitkä ovat avustettavan tuen tarpeet/ lausunto
-tilojen hyödyntäminen- välitilat ja niiden hyödyntäminen

Mitä pitäisi muuttua?

Hiljainen ruokala
Työrauhassa luokassa
Työrauha opettajille- haastavat vanhemmat
Enemmän eo-tunteja koulull
-eo-resursseja mietittäessä tulisi tarkastella koko koulun tasolla, eikä ns jakaa tukea samalla kauhalla kaikille luokille tasapuolisuuden nimissä
-sosiaaliset haasteet (akuutit, toistuvat tilanteet) syö tukea oppimisen haasteissa tuen tarvitsijoilta
-avustajatunnit: iltapäivisin ei monia oppilaita koulussa, aamupäivisin avustajia tarvitaan enemmän, voisiko lukujärjestyksissä huomioida tämän?
-Virenojalla välitilojen hyvödyntäminen, useammalta luokalta tuen tarvitsijat samaan tilaan
-jos huoli herää, asiaan puututtava varhaisemmassa vaiheessa--> tuen saaminen vie aikaa
-"tunneoireilevan" lapsen pitää päästä rauhoittumistilaan valvotusit- ei saisi olla muilts pois
-voisimme entistä enemmän perustaa tukiopetus tai erityisopetusryhmiä luokka-asteiden yli: oppimisen haaste voi olla sama 2. tai 6.luokkalaisella
-->tällaisen oppitunnin suunnittelisi aina erityisopettaja ja tunneille olisi jatkumo: pitkäjänteistä ja tavoitteellista-->tässä hyvä olla mukana koulunkäynninohjaaja--> kunnolliset resurssit kaikin tavoin: hankinnat, tilat, henkilöstä, aika/tuntikehys
"Maailman hienoinkaan paperilla oleva suunnitelma ei toteudu ilman resursseja!"


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä