14.4.11 Kuvataide

3. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Kuvataiteen tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen  
3. luokan painotuksena rakennettu ympäristö  

S1 Omat kuvakulttuurit:

Omilla kuvakulttuureilla tarkoitetaan oppilaan omiin mielenkiintoihin liittyviä ja hänen arjessaan esiintyviä visuaalisen kulttuurin tuotteita (esim. kirjoja, satuja, sarjakuvia, TV-ohjelmia, pelejä, valokuvia, fanikuvia, harrastuksia). Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja ja minäkuvaa.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Ympäristö-käsite laajenee oppilaan lähiympäristöstä kohti laajempaa elinpiiriä. Pääpaino ympäristössä on vielä oman paikkakunnan ilmiöiden tutkimisessa, erityisesti oman kotipaikkakunnan arkkitehtuurissa (esim. kirkko, veistokset, patsaat, asuinrakennukset). Esineillä tarkoitetaan omaan elinympäristöön liittyviä arkipäivän asioita ja esineitä. Medialla tarkoitetaan esim. lapsiin kohdistuvia mainoksia, oppilaiden käyttämiä pelejä, ja verkkosivuja, TV-ohjelmia, elokuvia, sovelluksia ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Havainnointia tehdään myös luokan ulkopuolella ja oppilaan omassa elinympäristössä kouluajan ulkopuolella.

 • Oppilasta ohjataan saamaan kokemuksia erilaisista tiloista ja luomaan omaa sudetta ympäristöön (esim. majat).
 • Oppilasta ohjataan tutkivaan havainnointiin ja luonnosteluun sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen (esim. valokuvaus, video).
 • Opetuksessa tutustutaan vähintään yhteen merkittävään suomalaiseen rakennukseen ja sen suunnittelijaan.

S3 Taiteen maailmat:

Eri aikoina tuotettu taide tarkoittaa taidetta esihistoriasta nykytaiteeseen. Eri ympäristöissä tuotettu taide tarkoittaa taidetta joka ei ole esillä museoissa tai gallerioissa (esim. julkinen taide, veistokset, katutaide, ympäristötaide jne.). Oppilasta ohjataan käyttämään hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa eri aikojen ja kulttuurien taiteeseen tarkasteluun (esim. museoiden verkkosivut ja sähköiset kokoelmat).

Tavoitteita lähestytään 3. luokalla liittämällä oppimistehtävät ja teemat erityisesti S2 Ympäristön kuvakulttuurit-sisältöalueeseen ja rakennettuun ympäristöön.

Kuvataiteen tavoitteiden (T1-T11) tarkempi kuvaus:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia tiedontuottamisen tapoja, esim. piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, draama, kirjoittaminen, valokuvaus, digitaaliset esitykset, video, animaatio jne.
 • Oppilasta ohjataan hyödyntämään valokuvausta monipuolisesti sekä tiedonhankinnan välineenä että ilmaisukeinona.
 • Oppilasta ohjataan käyttämään ja jakamaan valokuvaa vastuullisesti.

Kuvallinen tuottaminen T4-T6

 • Piirustus ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta ja huolto (esim. puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, lyijykynät, vesivärit).
 • Kolmiulotteinen työskentely: Esim. savi, paperimassa, taikataikina, pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, liisteröintityöt, lumi.
 • Painomenetelmien käyttö (esim. monotypia, leimasinpainanta, sabluunapainanta, töpötys).
 • Kuvalliset muuntujat: sijainti, määrä, tasapaino.
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan ja, keskustellaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista (esim. värit, muodot, sommittelu, kuvan ja tekstin yhdistäminen).

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9

 • Oppilasta ohjataan käyttämään kuvataiteen tekniikkaan tai välineistöön liittyvää oikeaa käsitteistöä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10-T11

 • Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman ympäristön asioihin visuaalisesta näkökulmasta (esim. ympäristötaideteos, viihtyisä luokkatila tai koulu).
 • Oppilasta kannustetaan huomioimaan työskentelyyn liittyvä kestävä kehitys (työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus välineiden ja materiaalien käytössä, lajittelu).
 • Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kulttuurilla tarkoitetaan erilaisia ryhmiä, joissa yhteistä on esim. etnisyys, maantiede, uskonto, elämäntapa, sukupuoli, kieli, ikä, harrastus.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta:

Oppilas osaa tehdä havaintoja ympäristöstä käyttämällä kuvallisia välineitä (T1)

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti (T2)

Oppilas osaa käyttää valitsemiaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan (T4)

Oppilas osaa asettaa töille tavoitteita (T5)

 

Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun, sisältöjen, menetelmien ja välineiden valintaan. Oppialasta ohjataan kehittämään kuvailmaisuaan kokeilemalla uusia asioita. (L1)

Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan oman paikkakunnan arkkitehtuuria ja rakennusperintöä. (L2)

Töitä pyritään suunnittelemaan laajempien teemojen ympärille. Oppilaita ohjataan pitkäjännitteiseen ja kiireettömään työskentelyyn, johon kuuluu työn tavoitteiden määrittely, luonnostelu, tekniikan harjoittelu, työn tekeminen ja sen arviointi. Dokumentoidaan töitä tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja kerätään yksinkertaista portfoliota esim. tallennetaan tehtävänanto, työn nimi ja kuva työstä. (L6)


Esimerkkejä arviointimenetelmistä:
 • Työt ripustetaan yhdessä.
 • Työskentelyprosessista ja valmiista töistä keskustellaan yhdessä. Oppilasta ohjataan perustelemaan omassa työssä tehtyjä valintoja.
 • Harjoitellaan oppilaiden kanssa antamaan kannustavaa suullista ja kirjallista palautetta ja vastaanottamaan sitä.
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä, vertaisarviointia.
 • Itsearviointilomalomake.
 • Opettajan arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa.
 • Opettajan arviointi rohkaisee ilmaisemaan omia ajatuksia ja arvostamaan muiden näkemyksiä. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämää mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
 • Arvioinnissa havainnoidaan erityisesti kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittymistä.

4. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Kuvataiteen tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen  
4. luokan painotuksena esineympäristö  

S1 Omat kuvakulttuurit:

Omilla kuvakulttuureilla tarkoitetaan oppilaan omiin mielenkiintoihin liittyviä ja hänen arjessaan esiintyviä visuaalisen kulttuurin tuotteita (esim. kirjoja, satuja, sarjakuvia, TV-ohjelmia, pelejä, valokuvia, fanikuvia ja harrastuksia). Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja ja minäkuvaa.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Ympäristö-käsite laajenee oppilaan lähiympäristöstä kohti laajempaa elinpiiriä. Esineillä tarkoitetaan omaan elinympäristöön liittyviä arkipäivän asioita ja esineitä. Medialla tarkoitetaan esim. lapsiin kohdistuvia mainoksia, oppilaiden käyttämiä pelejä, ja verkkosivuja, TV-ohjelmia, elokuvia, sovelluksia ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä.

 • Oppilasta ohjataan havainnoimaan ja kuvallisesti tutkimaan omaa esinemaailmaa ja pohtimaan esineiden esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia.
 • Muotoilua lähestytään ongelmaratkaisutehtävien kautta (esim. suunnittelemalla tuote jollekin henkilölle).
 • Tietoa hankitaan monipuolisesti eri lähteistä (esim. haastattelut).
 • Havainnointia tehdään myös luokan ulkopuolella ja oppilaan omassa elinympäristössä kouluajan ulkopuolella.
 • Tutustutaan vähintään yhteen merkittävään suomalaiseen muotoilijaan ja hänen tuotteeseen.
 • Muotoilua voidaan käyttää lähtökohtana oppiaineiden väliseen yhteisyöhön (esim. äidinkieli, käsityö).

S3 Taiteen maailmat:

Eri aikoina tuotettu taide tarkoittaa taidetta esihistoriasta nykytaiteeseen. Eri ympäristöissä tuotettu taide tarkoittaa taidetta joka ei ole esillä museoissa tai gallerioissa (esim. julkinen taide, veistokset, katutaide, ympäristötaide jne.).
 • Tutustutaan vähintään yhteen merkittävään suomalaiseen taiteilijaan ja hänen teokseen. Mahdollisuuksien mukaan museo- ja taiteilijavierailuja. (Katso Kulttuurikasvatusohjelma, tutustuminen Orimattilan Taidemuseoon)
Tavoitteita lähestytään 4. luokalla liittämällä oppimistehtävät ja teemat erityisesti S2 Ympäristön kuvakulttuurit-sisältöalueeseen ja esineympäristöön sekä muotoiluun.

Kuvataiteen tavoitteiden (T1-T11) tarkempi kuvaus:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia tiedontuottamisen tapoja, esim. piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, draama, kirjoittaminen, valokuvaus, digitaaliset esitykset, video, animaatio jne.
 • Oppilasta ohjataan hyödyntämään valokuvausta monipuolisesti sekä tiedonhankinnan välineenä että ilmaisukeinona.
 • Oppilasta ohjataan käyttämään ja jakamaan valokuvaa vastuullisesti.

Kuvallinen tuottaminen T4-T6

 • Piirustus ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta ja huolto (esim. puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, lyijykynät, vesivärit)
 • Erityyppisiin papereihin/pohjiin tutustuminen (esim. litoposter, voimapaperi, kartonki, akvarelli- ja piirustuspaperi)
 • Kolmiulotteinen työskentely: savitekniikat.
 • Kuvalliset muuntujat: kontrasti.
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan ja, keskustellaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista (esim. kuvan ja tekstin yhdistäminen).
 • Tarkastelun kohteen ovat erityisesti mainokset (esim. tehdään mainos omasta tuotteesta).

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9

 • Oppilasta ohjataan käyttämään kuvataiteen tekniikkaan tai välineistöön liittyvää oikeaa käsitteistöä.
 • Ohjataan oppilasta erottamaan todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja erityisesti mainosten näkömulmasta.
 • Ohjataan oppilasta tulkitsemaan visuaalisen kulttuurin teoksia sanallisesti (esim. mainoksia) Mistä kuvaelementeistä työ muodostuu (määrä, sijainti, muoto, värit)? Mitä tekijä haluaa viestiä, miten katsoja voisi tulkita teosta, miten samaa kuvaa voi tulkita monella eri tavalla?
 • Oppilaista kannustetaan keskustelemaan omista ja muiden töistä sekä esittämään omia tulkintoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10-T11

 • Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja.
 • Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman ympäristön asioihin visuaalisesta näkökulmasta.
 • Oppilasta kannustetaan huomioimaan työskentelyyn liittyvä kestävä kehitys (työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus välineiden ja materiaalien käytössä, lajittelu).
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta:

Oppilas osaa tehdä havaintoja ympäristöstä käyttämällä kuvallisia välineitä. (T1)

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti. (T2)

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä erilaisia tiedon tuottamisen tapoja. (T3)

Oppilas osaa käyttää valitsemiaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan. (T4)

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuva- ilmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä. (T5)

Oppilas osaa käyttää joitain kuvallisen vaikuttamisen keino- ja ilmaistessaan mielipiteitään. (T6)

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiää visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista. (T10)

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia. (T11)

Laaja-alainen osaaminen:

Opetuksessa käytetään ongelmaratkaisutehtäviä- Oppilaita rohkaistaan uusiin oivalluksiin ja asioiden kriittiseen tarkasteluun. (L1)

Harjoitellaan esinekulttuurin ja muotoilun kriittistä tarkastelua. (L3)

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettään havainnoinnin ja suunnitteluan apuna. (L5)

Töitä pyritään suunnittelemaan laajempien teemojen ympärille. Oppilaita ohjataan pitkäjännitteiseen ja kiireettömään työskentelyyn, johon kuuluu työn tavoitteiden määrittely, luonnostelu, tekniikan harjoittelu, työn tekeminen ja sen arviointi. Dokumentoidaan töitä tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja kerätään yksinkertaista portfoliota esim. tallennetaan tehtävänanto, työn nimi ja kuva työstä. (L6)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:
 • Työt ripustetaan yhdessä.
 • Työskentelyprosessista ja valmiista töistä keskustellaan yhdessä. Oppilasta ohjataan perustelemaan omassa työssä tehtyjä valintoja.
 • Harjoitellaan oppilaiden kanssa antamaan kannustavaa suullista ja kirjallista palautetta ja vastaanottamaan sitä.
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä, vertaisarviointia.
 • Itsearviointilomalomake.
 • Opettajan arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa.
 • Opettajan arviointi rohkaisee ilmaisemaan omia ajatuksia ja arvostamaan muiden näkemyksiä. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämää mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
 • Arvioinnissa havainnoidaan erityisesti kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittymistä.

5. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Kuvataiteen tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen  
5. luokan painotuksena ihminen ja kuvataide  

S1 Omat kuvakulttuurit:

Omilla kuvakulttuureilla tarkoitetaan oppilaan omiin mielenkiintoihin liittyviä ja hänen arjessaan esiintyviä visuaalisen kulttuurin tuotteita (esim. kirjoja, satuja, sarjakuvia, TV-ohjelmia, pelejä, valokuvia, fanikuvia ja harrastuksia). Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja ja omaa identiteettiä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Ympäristö-käsite laajenee oppilaan lähiympäristöstä kohti laajempaa elinpiiriä. Esineillä tarkoitetaan omaan elinympäristöön liittyviä arkipäivän asioita ja esineitä. Medialla tarkoitetaan esim. lapsiin kohdistuvia mainoksia, oppilaiden käyttämiä pelejä, ja verkkosivuja, TV-ohjelmia, elokuvia, sovelluksia ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä.


S3 Taiteen maailmat:

Eri aikoina tuotettu taide tarkoittaa taidetta esihistoriasta nykytaiteeseen. Eri ympäristöissä tuotettu taide tarkoittaa taidetta joka ei ole esillä museoissa tai gallerioissa (esim. julkinen taide, veistokset, katutaide, ympäristötaide jne.). Oppilaiden tutkittavaksi ja oman työskentelyn lähtökohdaksi valitaan tasapuolisesti eri taidetyylejä edustavia teoksia ja taitelijoita:
- Havainnointiin perustuva esittävä taide
- Tunteita kuvaava ekspressiivinen taide
- Ei esittävä eli formalistinen taide
- Postmoderni, eli nykytaide

 • Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kulttuurilla tarkoitetaan erilaisia ryhmiä, joissa yhteistä on esim. etnisyys, maantiede, uskonto, elämäntapa, sukupuoli, kieli, ikä, harrastus.
 • Eri aikojen ja kulttuurien taidetta voidaan käyttää lähtökohtana oppiaineiden väliseen yhteisyöhön (esim. uskonto, historia ja äidinkieli).
 • Oppilasta kannustetaan havainnoimaan kuvallisesti tutkimaan omassa ympäristössä olevia taideteoksia (koti, koulu, oma paikkakunta ja lähiseutu).
 • Havainnointia tehdään myös luokan ulkopuolella ja oppilaan omassa elinympäristössä kouluajan ulkopuolella. Havainnoissa käytetään hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa, erityisesti museoiden tietokantoja ja verkkosivuja.
Tavoitteita lähestytään 5. luokalla liittämällä oppimistehtävät ja teemat erityisesti S3 Taiteen maailmat-sisältöalueeseen.

Kuvataiteen tavoitteiden (T1-T11) tarkempi kuvaus:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia tiedontuottamisen tapoja, esim. piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, draama, kirjoittaminen, valokuvaus, digitaaliset esitykset, video, animaatio jne.
 • Oppilasta ohjattaan hyödyntämään valokuvausta monipuolisesti sekä tiedonhankinnan välineenä että ilmaisukeinona.
 • Oppilasta ohjataan käyttämään ja jakamaan valokuvaa vastuullisesti.

Kuvallinen tuottaminen T4-T6

 • Piirustus ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta/ ergonomisuus ja huolto (esim. puuvärit, pastelliliidut, hiili, lyijykynät, kalligrafiakynät, vesivärit, akryylivärit,)
 • Erityyppisten papereiden/pohjien käyttö (esim. litoposter, voimapaperi, kartonki, akvarelli- ja piirustuspaperi)
 • Kollaasi
 • Kuvalliset muuntujat: ( valööri, sävy, kylläisyys, värien symboliikka)
 • Ihmisen kuvaaminen: vartalon ja kasvojen mittasuhteet ja oman identiteetin pohtiminen.
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan ja, keskustellaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista (esim. symbolit, kuvarinnastus, kuvakollaasi, maalataan kuvan päälle tai jatketaan kuvaa).

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9

 • Oppilasta ohjataan käyttämään kuvataiteen tekniikkaan tai välineistöön liittyvää oikeaa käsitteistöä.
 • Ohjataan oppilaita tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä (esim. kuvituskuvat ja lehtikuvat, mainokset, muotokuvat, maisemakuvat, sarjakuvat, taidekuvat, pilakuvat) ja käytetään näitä kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
 • Ohjataan oppilasta erottamaan todellisen ja kuvitteellisen maailman erot esim. eri ihmisen kuvaamisessa (karikatyyrit, kuvamanipulaatiot, manga, mainokset).
 • Ohjataan oppilasta tulkitsemaan visuaalisen kulttuurin teoksia teoksen, tekijän ja katsoja näkökulmasta. Mistä kuvaelementeistä teos muodostuu (määrä, sijainti, muoto, värit)? Mitä taiteilija haluaa viestiä, miten katsoja voisi tulkita teosta, miten samaa kuvaa voi tulkita monella eri tavalla? Kuvaa voidaan tulkita sanallisesti, kirjallisesti tai esittämällä: (sarjakuva, näytelmä, runo, video jne.).
 • Oppilaista kannustetaan keskustelemaan omista ja muiden töistä sekä esittämään omia tulkintoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10-T11

 • Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja.
 • Oppilasta kannustetaan huomioimaan työskentelyyn liittyvä kestävä kehitys (työvälineistä ja tilasta huolehtiminen, ekologisuus välineiden ja materiaalien valinnassa, lajittelu).
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta:

Oppilas osaa tehdä havaintoja ympäristöstä käyttämällä kuvallisia välineitä. (T1)

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti. (T2)

Oppilas osaa käyttää valitsemiaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan. (T4)

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuva- ilmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä. (T5)

Oppilas osaa käyttää joitain kuvallisen vaikuttamisen keino- ja ilmaistessaan mielipiteitään. (T6)

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan. (T7)

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa. (T8)

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia. (T11)

 

Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun, sisältöjen, menetelmien ja välineiden valintaan. Oppialasta ohjataan kehittämään kuvailmaisuaan kokeilemalla uusia asioita. (L1)

Oppilaille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria ja tutustua mahdollisuuksien mukaan taiteilijan työhön. (L2, L6)

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan erityisesti visuaalisia viestiejä ja kuvia. (L4)

Töitä pyritään suunnittelemaan laajempien teemojen ympärille. Oppilaita ohjataan pitkäjännitteiseen ja kiireettömään työskentelyyn, johon kuuluu työn tavoitteiden määrittely, luonnostelu, tekniikan harjoittelu, työn tekeminen ja sen arviointi. Dokumentoidaan töitä tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja kerätään yksinkertaista portfoliota esim. tallennetaan tehtävänanto, työn nimi ja kuva työstä. (L6)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:
 • Työt ripustetaan yhdessä.
 • Työskentelyprosessista ja valmiista töistä keskustellaan yhdessä. Oppilasta ohjataan perustelemaan omassa työssä tehtyjä valintoja.
 • Harjoitellaan oppilaiden kanssa antamaan kannustavaa suullista ja kirjallista palautetta ja vastaanottamaan sitä.
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä, vertaisarviointia.
 • Itsearviointilomalomake.
 • Opettajan arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa.
 • Opettajan arviointi rohkaisee ilmaisemaan omia ajatuksia ja arvostamaan muiden näkemyksiä. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämää mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
 • Arvioinnissa havainnoidaan erityisesti kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittymistä.
 • Dokumentoidaan töitä ja työskentelyvaihteita.

6. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Kuvataiteen tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen  
6. luokan painotuksena media  
S1 Omat kuvakulttuurit:

Omilla kuvakulttuureilla tarkoitetaan oppilaan omiin mielenkiintoihin liittyviä ja hänen arjessaan esiintyviä visuaalisen kulttuurin tuotteita (esim. sosiaalinen media, TV-ohjelmia, pelejä, valokuvia, fanikuvia ja harrastuksia). Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja ja omaa identiteettiä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Ympäristö-käsite laajenee oppilaan lähiympäristöstä kohti laajempaa elinpiiriä. Esineillä tarkoitetaan omaan elinympäristöön liittyviä arkipäivän asioita ja esineitä. Medialla tarkoitetaan esim. lapsiin kohdistuvia mainoksia, oppilaiden käyttämiä pelejä, ja verkkosivuja, TV-ohjelmia, elokuvia, sovelluksia ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Oppilasta ohjataan havainnoimaan ja kuvallisesti tutkimaan itselle tuttuja mediaympäristöjä. Havainnointia tehdään myös luokan ulkopuolella ja oppilaan omassa elinympäristössä kouluajan ulkopuolella.

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia kuvallisia välineitä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Tutustutaan tarkemmin yhteen ajankohtaiseen mediailmiöön.

S3 Taiteen maailmat:

Eri aikoina tuotettu taide tarkoittaa taidetta esihistoriasta nykytaiteeseen. Eri ympäristöissä tuotettu taide tarkoittaa taidetta joka ei ole esillä museoissa tai gallerioissa (esim. julkinen taide, veistokset, katutaide, ympäristötaide jne.). Oppilaiden tutkittavaksi ja oman työskentelyn lähtökohdaksi valitaan tasapuolisesti eri taidetyylejä edustavia teoksia ja taitelijoita.


Tavoitteita lähestytään 6. luokalla liittämällä oppimistehtävät ja teemat erityisesti S2 Ympäristön kuvakulttuurit-sisältöalueeseen ja mediaan.
Kuvataiteen tavoitteiden (T1-T11) tarkempi kuvaus:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3

 • Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia tiedontuottamisen tapoja, esim. piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, draama, kirjoittaminen, valokuvaus, digitaaliset esitykset, video, animaatio jne.
 • Oppilasta ohjattaan hyödyntämään valokuvausta monipuolisesti sekä tiedonhankinnan välineenä että ilmaisukeinona.
 • Oppilasta ohjataan käyttämään ja jakamaan valokuvaa vastuullisesti.


Kuvallinen tuottaminen T4-T6

 • Piirustus ja maalausvälineiden käyttö sekä välineiden hallinta/ ergonomisuus ja huolto (esim. puuvärit, pastelliliidut, hiili, lyijykynät, kalligrafiakynät, vesivärit, akryylivärit,)
 • Erityyppisten papereiden/pohjien käyttö (esim. litoposter, voimapaperi, kartonki, akvarelli- ja piirustuspaperi)
 • Painomentelmät, esim. pressiprint tai linopainanta
 • Kuvalliset muuntujien ja väriopin kertausta ja soveltamista:
 • Tilan kuvaaminen (esim. varjostus, etu- ja taka-ala, perspektiivi)
 • Mediatuotos: (esim. animaatio, elokuva, dokumentti, uutiset, lehti).
 • Valokuvaus: rajaus, kuvakulmat, kuvakoot.
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan ja, keskustellaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista (esim. sommittelu, rajaus, kuvakokojen ja -kulmien merkitys) omissa töissä.
 • Oppilasta kannustetaan tarkastelemaan kriittisesti visuaalisia viestejä.


Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9

 • Ohjataan oppilasta käyttämään käytettävään tekniikkaan tai välineistöön liittyvää oikeaa käsitteistöä.
 • Ohjataan oppilasta erottamaan todellisen ja kuvitteellisen erot mediassa.
 • Ohjataan oppilasta tulkitsemaan mediatuotoksia sanallisesti, kirjallisesti tai esittämällä: (sarjakuva, näytelmä, runo, video jne.).
 • Oppilaista kannustetaan keskustelemaan omista ja muiden töistä sekä esittämään omia tulkintoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10-T11

 • Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja ilmaisemaan kuvien kautta itselle tärkeitä arvoja.
 • Oppilasta kannustetaan huomioimaan työskentelyyn liittyvä kestävä kehitys (työvälineistä ja tilasta huolehtimin, ekologisuus välineiden ja materiaalien valinnassa, lajittelu).
 • Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kulttuurilla tarkoitetaan erilaisia ryhmiä, joissa yhteistä on esim. etnisyys, maantiede, uskonto, elämäntapa, sukupuoli, kieli, ikä, harrastus. Oppilaiden kanssa harjoitellaan havaitsemaan, tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvostamaan muiden kulttuuristen ryhmien visuaalisia viestejä.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta:

Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä. (T1)

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti. (T2)

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. (T3)

Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan. (T4)

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuva- ilmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä. (T5)

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keino- ja ilmaistessaan mielipiteitään. (T6)

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan. (T7)

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa. (T8)

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia. (T9)

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista. (T10)

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia. (T11)
Laaja-alainen osaaminen

Oppilaita ohjataan analysoimaan mediakulttuureja ja median vaikutusta omaan elämään. (L2)

Oppilaita opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. (L3)

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan erityisesti visuaalisia viestiejä ja kuvia. (L4)

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää kuvataiteen alan työskentelyyn parhaiten sopivia tieto- ja viestintäteknologian työtapoja ja -välineitä. (L5)

Harjoitellaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)

Töitä pyritään suunnittelemaan laajempien teemojen ympärille. Oppilaita ohjataan pitkäjännitteiseen ja kiireettömään työskentelyyn, johon kuuluu työn tavoitteiden määrittely, luonnostelu, tekniikan harjoittelu, työn tekeminen ja sen arviointi. Dokumentoidaan töitä tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja kerätään yksinkertaista portfoliota esim. tallennetaan tehtävänanto, työn nimi ja kuva työstä. (L6)


Esimerkkejä arviointimenetelmistä
 • Työt ripustetaan yhdessä.
 • Työskentelyprosessista ja valmiista töistä keskustellaan yhdessä. Oppilasta ohjataan perustelemaan omassa työssä tehtyjä valintoja.
 • Harjoitellaan oppilaiden kanssa antamaan kannustavaa suullista ja kirjallista palautetta ja vastaanottamaan sitä.
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä, vertaisarviointia.
 • Itsearviointilomalomake.
 • Opettajan arviointi on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaan yksilöllisen edistymisen huomioivaa.
 • Opettajan arviointi rohkaisee ilmaisemaan omia ajatuksia ja arvostamaan muiden näkemyksiä. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämää mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
 • Arvioinnissa havainnoidaan erityisesti kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittymistä.
 • Dokumentoidaan töitä ja työskentelyvaihteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä