14.4.4 Matematiikka

3. lk

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Matematiikan tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T7, T10, T14)
 • syvennetään ymmärrystä kertolaskujen vaihdannaisuudesta ja liitännäisyydestä
 • tuloksen arvioiminen
 • omien laskustrategioiden ilmaiseminen konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti
 • ohjelmointia tukevan ajattelun kehittäminen pelein ja leikein
 • vaiheittaisiin toimintaohjeisiin tutustuminen graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ajattelun taidot
Oppilas:
 • osaa esittää ratkaisun konkreettisin välinein
 • osaa arvioida tuloksen mielekkyyttä
 • hallitsee kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden
 • käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T10)
 • yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 erilaisilla päässälaskustrategioilla
 • yhteen- ja vähennyslasku allekkain lukualueella 0-1000
 • kertotaulut 6-9, sekä varmistetaan kertolaskun ymmärtäminen
 • allekkain kertominen ykkösillä
 • jakolaskun ymmärtäminen
 • sisältö- ja ositusjakolaskuja
 • murtoluvun käsitteen ymmärtäminen ja mallintaminen konkreettisesti erilaisin keinoin
 • samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 • laskujärjestys (yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolasku)
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas:
 • hallitsee kertotaulut 1-10
 • hallitsee laskujärjestyksen
 • ymmärtää jakolaskun
 • osaa laskea peruslaskutoimituksia päässä
 • hallitsee yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
 • ymmärtää murtoluvun käsitteen
 • hallitsee samannimisten murtolukujen yhteen– ja vähennyslaskun
S3 Algebra (T1-T10)
 • parilliset luvut, parittomat luvut
 • tutkitaan lukujonojen säännönmukaisuutta (esim. joka kymmenes)
 • yhtälön ratkaisua kokeilemalla, konkreettisissa tilanteissa
 • epäyhtälöön tutustuminen kokeilun kautta
Algebra
Oppilas:
 • erottaa parillisen ja parittoman
 • osaa ratkaista yksinkertaisen yhtälön päättelemällä


S4 Geometria ja mittaaminen (T1-T7, T10-T12)
 • piste, jana, suora, suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus
 • mittaamisen vahvistaminen (m, cm, mm sekä kg, g)
 • kerrataan vetomitat (l, dl)
 • kellonajat, harjoitellaan ajan kulun laskemista (aikaväli)
 • tutustutaan ympyrän käsitteisiin: keskipiste, säde, halkaisija ja piiri
 • tutustutaan käsitteisiin: suorakulma, tylppä kulma ja terävä kulma
 • tutustutaan tasokuvion piirin käsitteeseen
Geometria ja mittaaminen
Oppilas:
 • hallitsee käsitteet piste, jana ja suora
 • osaa valita sopivan mittausvälineen ja sopivan yksikön (m, cm, mm, kg, g sekä l, dl)
 • osaa arvioida mittaustuloksen mielekkyyden
 • osaa kellonajat
S5 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T7, T13)
 • tietojen kerääminen lähiympäristöstä ja niiden esittäminen taulukkomuodossa
 • taulukoiden ja pylväsdiagrammien lukeminen
Tietojenkäsittely ja tilastot
Oppilas:
 • osaa tehdä taulukon ja pylväsdiagrammin sekä lukea niitä
Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • ohjelmointi graafisessa ympäristössä (L5)
 • laskimen käyttäminen apuvälineenä (L5)
 • taulukon tekeminen sähköisessä muodossa (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (L6)4. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Matematiikan tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T7, T10, T14)
 • syvennetään ymmärrystä kerto- ja jakolaskun yhteydestä
 • jakolaskun tuloksen arvioiminen laskimen käytön yhteydessä
 • matemaattisen ongelman ratkaisu päättelemällä ja käytetyn ratkaisumallin kielentäminen (matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielen avulla, pääsääntöisesti suullisesti tai kirjallisesti)
 • ongelmanratkaisutehtävät ryhmässä
 • vaiheittaisten toimintaohjeiden toteuttaminen graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ajattelun taidot
Oppilas:
 • osaa ratkaista matemaattisia ongelmia ja keskustella ratkaisutavoista ryhmän jäsenenä
 • osaa arvioida ratkaisun mielekkyyttä
 • ymmärtää kerto- ja jakolaskun yhteyden
 • osaa noudattaa annettuja ohjeita graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T10)
 • varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen
 • allekkain kertominen kymmenillä
 • lukuyksiköittäin jakaminen
 • lukualueen laajentaminen miljoonaan
 • kokonaisluvun pyöristäminen
 • vahvistetaan murtoluvun käsitteen ymmärtäminen ja mallintaminen konkreettisesti erilaisin keinoin
 • vahvistetaan samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 • murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
 • desimaaliluvun käsite, kymmenesosat, sadasosat
 • tutustuminen jakokulmaan tai muuhun jakoalgoritmiin
 • jakolaskuja laskimella
 • yhteen- ja vähennyslaskuja desimaaliluvuilla
 • pohjustetaan negatiivisen luvun käsitettä konkreettisesti (esim. nestelämpömittarin ja koordinaatiston avulla)
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas:
 • hallitsee kertolaskun allekkain ykkösillä ja kymmenillä
 • osaa jakaa lukuyksiköittäin
 • osaa arvioida jakolaskun tulosta ja laskea sen laskimella
 • hallitsee yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0 - 1 000 000
 • osaa pyöristää kokonaisluvun määrättyyn tarkkuuteen
 • ymmärtää murtoluvun käsitteen
 • hallitsee samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskun
 • osaa laskea yhteen- ja vähennyslaskuja desimaaliluvuilla
 • osaa lukea perinteistä nestelämpömittaria
S3 Algebra (T1-T10)
 • lukujonon jatkaminen säännön mukaan
 • tuntemattoman käsite
 • yksinkertaisen yhtälön kirjoittaminen
 • yhtälön ratkaisu päättelemällä ja kokeilemalla
 • epäyhtälöön tutustuminen kokeilun kautta
Algebra
Oppilas:
 • yksinkertaisen lukujonon jatkaminen
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisen yhtälön ja ratkaista sen päättelemällä
S4 Geometria ja mittaaminen (T1-T7, T10-T12)
 • rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan ja nimetään kappaleita ja kuvioita
 • luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
 • kulma, suorakulma, teräväkulma, tylppäkulma ja oikokulma
 • piirin mittaaminen
 • koordinaatiston kaikki neljännekset
 • symmetria, peilaus suoran ja pisteen suhteen
 • etuliitteiden merkitys ja lyhenteet (milli, sentti, desi, deka, hehto, kilo)
 • tutustutaan perusmittayksiköiden välisiin yhteyksiin (m, cm, mm, kg, g sekä l, dl)
Geometria ja mittaaminen
Oppilas:
 • tietää kappaleen ja kuvion eron
 • oppilas tietää piirin käsitteen
 • tunnistaa suoran-, terävän-, tylpän- ja oikokulman
 • osaa merkitä pisteen koordinaatistoon
 • ymmärtää symmetrian ja peilauksen periaatteen (ei vaadita virheettömiä peilauspiirroksia tai symmetria-akseleita, vain periaate)
 • osaa ulkoa etuliitteiden merkityksen (milli, sentti, desi, kilo) ja lyhenteet
S5 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T7, T13)
 • tietojen kerääminen lähiympäristöstä. Niiden esittäminen taulukkomuodossa sekä käsin että sähköisessä muodossa
 • taulukoiden ja erilaisten diagrammien lukeminen.
 • yksinkertaisten pylväs- ja viivadiagrammien piirto käsin
 • suurin arvo ja pienin arvo
Tietojenkäsittely ja tilastot
Oppilas:
 • osaa tehdä taulukon sähköisessä muodossa
 • osaa piirtää ja lukea yksinkertaisia pylväs- ja viivadiagrammeja
 • tunnistaa pienimmän ja suurimman arvon
Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • ohjelmointi graafisessa ympäristössä (L5)
 • laskimen käyttäminen apuvälineenä (L5)
 • taulukkolaskentaohjelmaan tutustuminen (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (esim. välivaiheet) (L6)

5. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Matematiikan tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T7, T10, T14)
 • mittaustuloksen arviointi, mittaustarkkuuden huomioiminen ja mittauksen tarkistaminen
 • matemaattisten käsitteiden käyttö ongelman ratkaisuissa sekä ratkaisutavan esittämisessä
 • kaavojen ja toistuvien sääntöjen tunnistaminen ja muodostaminen
 • vertailuissa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
 • luokittelun ja järjestämisen käyttö työkaluna
 • vaiheittaisten toimintaohjeiden suunnittelu ja toteuttaminen graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja niiden tunnistaminen omassa työskentelyssä


Ajattelun taidot
Oppilas:
 • osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä tehtäviä ratkaistaessa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa arvioida mittaustuloksen mielekkyyttä sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä
 • tunnistaa ja osaa muodostaa matemaattisia sääntöjä
 • osaa ryhmitellä tai luokitella asioita annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella
 • osaa suunnitella ja toteuttaa vaiheittaisia toimintaohjeita graafisessa toimintaympäristössä
 • käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T10)
 • kymmenjärjestelmän ymmärtäminen
 • tuloksen arvioiminen käyttämällä hyväksi likiarvoilla laskemista
 • murtolukujen laventaminen ja supistaminen samannimisiksi
 • erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 • murtolukujen suuruusvertailu
 • murtoluvun jakaminen ja kertominen luonnollisella luvulla
 • prosentin käsite
 • murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin yhteys
 • negatiivinen luku
 • yhteen- ja vähennyslaskuja negatiivisilla luvuilla
 • peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) desimaaliluvuilla hyödyntäen tarvittavia välineitä kuten laskinta
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas:
 • ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa laskea peruslaskutoimituksia (desimaaliluvulla jakaminen vain laskimella)
 • hallitsee murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskun sekä murtoluvun jakamisen ja kertomisen luonnollisilla luvuilla
 • ymmärtää negatiivisen luvun käsitteen ja osaa niillä yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja
 • ymmärtää prosentin käsitteen sekä sen yhteyden desimaali- ja murtolukuihin
 • osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja lopuksi arvioida ratkaisun mielekkyyden
S3 Algebra (T1-T10)
 • lukujonon puuttuvien jäsenten täydentäminen
 • lukujen jaollisuus (2, 5, 10)
 • kirjainlauseke, yksinkertaisten lausekkeiden sieventäminen
 • yhtälön kirjoittaminen muuttujan avulla
 • yhtälön ratkaisu päättelemällä
 • epäyhtälön ratkaisu kokeilemalla
 • symbolit ≠, ≤, ≥
Algebra
Oppilas:
 • osaa täydentää yksinkertaisia lukujonoja
 • tunnistaa 2, 5 ja 10 jaolliset luvut
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia kirjainlausekkeita ja yhtälöitä sekä päätellä yhtälöiden ratkaisuja
 • hallitsee symbolien ≠ ≤,≥ käytön
S4 Geometria ja mittaaminen (T1-T7, T10-T12)
 • kerrataan etuliitteiden merkitys ja lyhenteet (milli, sentti, desi, deka, hehto, kilo) ja esitellään tietotekniikassa esiintyvät mega ja giga lyhenteineen
 • perusmittayksiköiden väliset yhteydet (km, m, cm, mm, kg, g sekä l, dl)
 • ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä (SI-järjestelmä) rakentuu
 • harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä käyttäen monipuolisia menetelmiä ja lähestymistapoja
 • pinta-alan käsite
 • kolmio ja nelikulmio piirin ja pinta-alan laskeminen
 • kerrataan ympyrän käsitteet: keskipiste, säde, halkaisija ja piiri, sekä tutustutaan ympyrän käsitteisiin: jänne, sektori, keskuskulma
 • ympyrän piirtäminen harpilla
 • harjoitellaan kulmien piirtämistä ja mittaamista piirtokolmion avulla
Geometria ja mittaaminen
Oppilas:
 • ymmärtää pituuden, pinta-alan, tilavuuden ja massan yleisimmät mittayksiköt ja niiden väliset suhteet hyvin
 • osaa mitata ja muuntaa tulokset yleisimmin käytetyihin yksiköihin
 • osaa laskea nelikulmioiden ja kolmioiden piirejä ja pinta-aloja
 • tunnistaa ympyrään liittyvät peruskäsitteet ja osaa piirtää ympyröitä harpin avulla
 • osaa käyttää piirtokolmiota kulmien piirtämiseen ja mittaamiseen
S5 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T7, T13)
 • tietojen kerääminen ja luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan. Niiden esittäminen taulukkomuodossa sekä käsin että sähköisesti taulukkolaskentaohjelmalla.
 • yksinkertaisten pylväs ja viivadiagrammien piirto käsin sekä sähköisesti taulukkolaskentaohjelmalla
 • osaa selvittää erilaisten arkitapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä mahdottoman, mahdollisen ja varman tapauksen. Tunnistaa eri vaihtoehdoista todennäköisemmän.
 • keskiarvon laskeminen, tyyppiarvon (moodin) määrittäminen ja mediaanin käsitteeseen tutustuminen
Tietojenkäsittely ja tilastot
Oppilas:
 • osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä taulukkomuodossa
 • osaa tehdä ja tallentaa taulukkolaskentaohjelman avulla taulukoita sekä pylväs- ja viivadiagrammeja
 • osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon
 • osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä päätellä mahdottoman ja varman tapauksen
 • osaa valita yksinkertaisista tapauksista todennäköisemmän
Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • ohjelmointi graafisessa ympäristössä (L5)
 • laskimen käyttäminen apuvälineenä (L5)
 • taulukkolaskentaohjelman käyttäminen (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (L6)6. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Matematiikan tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T7, T10, T14)
 • ongelmanratkaisutapojen vertailu ja vaihtoehtojen etsiminen systemaattisesti
 • tuloksen arviointi
 • kaavojen ja toistuvien sääntöjen tunnistaminen ja soveltaminen
 • päättelyn ja ratkaisutavan ilmaiseminen muille myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
 • vaiheittaisten toimintaohjeiden suunnittelu ja toteuttaminen graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja niiden tunnistaminen omassa työskentelyssä

Ajattelun taidot
Oppilas:
 • tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä
 • osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä
 • esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin
 • käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita
 • osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
 • osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T10)
 • prosenttiluvun ja prosenttiarvon laskeminen
 • kokonaisluvun ja desimaaliluvun pyöristäminen
 • varmistetaan desimaalilukujen peruslaskutoimitusten osaaminen
 • varmistetaan murtolukujen (rationaalilukujen) yhteen- ja vähennyslaskun osaaminen
 • varmistetaan murtolukujen jakamisen sekä kertomisen luonnollisella luvulla osaaminen
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas:
 • hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta
 • osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja
 • laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti
 • osaa laskea prosenttiarvon
 • osaa pyöristää ja ilmoittaa vastauksen mielekkääseen tarkkuuteen
S3 Algebra (T1-T10)
 • lukujonon säännön päätteleminen ja esittäminen
 • kirjainlausekkeiden sieventäminen
 • yhtälön kirjoittaminen muuttujan avulla
 • yhtälön muodostaminen sanallisesta ongelmasta
 • tutustutaan yhtälön ratkaisun periaatteeseen
 • aiemmin opittujen jaollisuussääntöjen (2:lla, 5:llä ja 10:llä jaollisuus) kertaaminen ja uusiin jaollisuussääntöihin tutustuminen
Algebra
Oppilas:
 • osaa päätellä lukujonon säännön ja esittää sen
 • osaa ratkaista yhtälön päättelemälläS4 Geometria ja mittaaminen (T1-T7, T10-T12)
 • kerrataan etuliitteiden merkitys ja lyhenteet (milli, sentti, desi, deka, hehto, kilo, mega, giga)
 • lieriöiden ja kartioiden tunnusmerkit
 • tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräkartioon ja pyramidiin (esitellään käsitteet pohja, vaippa, särmä, tahko, huippu ja korkeus)
 • harjoitellaan laskemaan suorakulmaisen särmiön tilavuus ja pinta-ala
 • kerrataan symmetrisyys suoran ja pisteen suhteen
 • yhdenmuotoisuus (ja yhtenevyys)
 • mittakaava (suurennokset ja pienennökset ja todellisen pituuden laskeminen) ja mittakaavan yhdistäminen kartan käyttöön
 • aikavälin laskeminen saman vuorokauden sisällä
Geometria ja mittaaminen
Oppilas:
 • osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita
 • osaa käyttää mittakaavaa
 • tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita
 • osaa valita sopivan mittausvälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • hallitsee yleisimmät yksikönmuunnokset
S5 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T7, T13)

Tämä kokonaisuus on opiskeltu viidennellä luokalla kokonaisuudessaan. Tarpeen mukaan viidennen luokan sisällöt voi kerrata, mutta viidennen luokan S5 sisältö on joka tapauksessa otettava huomioon annettaessa kuudennen vuosiluokan arviointia (ks. hyvän osaamisen kriteerit oikealla). Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa vasta kuudennella luokalla.
Tietojenkäsittely ja tilastot
Oppilas:
 • osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja
 • osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon
Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • ohjelmointi graafisessa ympäristössä (L5)
 • laskimen käyttäminen apuvälineenä (L5)
 • taulukkolaskentaohjelman käyttäminen (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (L6)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä