Peruskoulun oppilaaksiotto ja lähikoulualueet

Peruskoulun oppilaaksioton perusteet lukuvuonna 2021-2022

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 10.11.2020

Peruskoulun oppilaaksioton perusteet lukuvuonna 2021-2022

Perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on osoitettava oppilaalle lähikoulu (POL 6 §). Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Peruskoulun aloittavien oppilaiden oppilaaksiotto tapahtuu lähikouluperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää lähikoulualueet syksyllä ennen seuraavan vuoden oppilaaksiottoa. Oppilaalle osoitettu lähikoulu ei ole aina maantieteellisesti lähin koulu. Lähikouluille on määritetty oppilasalue. Alueilla voi olla useampia kuin yksi koulu. Jos kouluun ilmoittautuu enemmän ekaluokkalaisia kuin sinne voidaan sijoittaa, oppilasmäärä tasataan jonkun naapurikoulun kanssa ja tällöin toisesta koulusta tulee lapsen lähikoulu. Kaupunki voi osoittaa lähikouluksi toisen oppilasalueen koulun, mikäli se oppilassijoittelun vuoksi on tarkoituksenmukaista.

Lähikoulualueita määritellessään valiokunta arvioi seuraavia asioita:

 1. Opetusryhmäkoot kouluissa muodostuvat mahdollisimman tasaisiksi. (Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa 2013-2017 asetettu tavoite opetusryhmän koolle 1. ja 2. luokilla on 20 oppilasta. Ryhmän maksimikoko on 25 oppilasta.)
 2. Saman perheen ja perhekunnan lapset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samaan kouluun. Tätä periaatetta ei sovelleta, kun oppilaan sisarus tai perhekunnan oppilas on koulun ylimmällä luokalla koulun aloitushetkellä tai erityisluokalla.
 3. Oppilaan lähikoulu on mahdollisimman turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä. Tässä kohtaa valiokunta arvioi koulujen sijaintia, asutusta ja liikenneyhteyksiä.
 4. Koulujen tilat ja henkilökunnan määrä ovat riittävät.
 5. Jonkin muun painavan kriteerin mukaan.

Lukuvuonna 2021-2022 tavoiteltavat oppilasmäärät peruskoulunsa aloittavissa ryhmissä ovat sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteen mukaisesti

 1. yleisopetuksen luokka, 20 ekaluokkalaista (Ryhmä on täynnä, kun siinä on 18 oppilasta.)
 2. yhdysluokka, 10 ekaluokkalaista (Ryhmä on täynnä, kun siinä on 9 oppilasta.)

Orimattila on muuttovoittokunta ja siksi opetusryhmissä tulee varautua muuttoliikkeen myötä tapahtuviin oppilasmäärän lisäyksiin. Perusopetuksen alakoulun luokilla ryhmäkoko pyritään pitämään 20–25 oppilaassa. Yhdysluokka tai yleisopetuksen luokka jaetaan, kun sen koko ylittää 25 oppilasta. Erityisen painavan syyn perusteella luokan ryhmäkoko voi ylittyä 1-2 oppilaalla.

Huoltaja ilmoittaa oppilaan aina oppilaalle osoitettuun lähikouluun. Peruskouluun oppilaaksiotosta päätöksen tekee koulun rehtori.

Muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen

Huoltaja voi hakea muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun, joka on ns. toissijainen koulu (POL 28 §). Lähikouluun on kuitenkin ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähikouluksi se on määrätty. Koulupaikkaan Orimattilassa ovat ensisijaisesti oikeutettuja kaupungin omat oppilaat.

Jos peruskoulunsa aloittavan huoltaja haluaa hakea ns. toissijaiseen kouluun, hän tekee hakemuksen sivistystoimenjohtajalle. Peruskoulunsa aloittavien oppilaiden toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon.

Oppilaan ottamisen edellytyksenä toissijaiseen kouluun ovat seuraavat periaatteet tärkeysjärjestyksen mukaisessa listauksessa:

 1. koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen
 2. vaikutus opetusryhmiin (perusopetusryhmä todetaan täydeksi, kun opetusryhmässä on 2 oppilasta ja yhdysluokassa 1 oppilas vähemmän kuin mikä valiokunnan hyväksymä tavoiteryhmäkoko 1. ja 2. luokalle)
 3. peruskouluun otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita
 4. terveydentilaan liittyvät opetusjärjestelyt esimerkiksi erityinen oppilashuollollinen syy
 5. oppilaalla on sisaruksia haetussa koulussa (ei koske erityisluokkia)
 6. oppilaiden tasapuolinen kohtelu
 7. oppilaan koulukyydityksen tarve
 8. tarvittaessa käytetään arvontaa

Koulutuksenjärjestäjä ei järjestä oppilaalle koulukyyditystä, jos oppilas hakee muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun (POL 32 § 3. mom.). Hakemus tulee perustella. Hakemus tehdään erilliselle lomakkeelle.

Pidennetty oppivelvollisuus

Päätöksen oppilaan ottamisesta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin sekä päätöksen oppilaan opetusjärjestelyistä tekee opetuspäällikkö. Päätöksen valmistelu ja perustelut tehdään pedagogisella selvityksellä, johon liitetään asiantuntijalausunto.

Esitys pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirrosta ja opetuksen järjestämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti moniammatillisena yhteistyönä huoltajien kanssa. Huoltajan kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa puheeksi lapsen mahdollinen tarve 11-vuotiseen oppivelvollisuuteen.

Erityisen tuen oppilaiden koulutuspaikka

Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, koulutuspaikka määräytyy normaalien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti ja oppilas pyritään sijoittamaan lähikouluperiaatteen mukaan omaan lähikouluunsa. Oppilaan erityisen tuen tarpeen vuoksi oppilaan koulutuspaikka voi olla myös jokin muu koulu kuin hänen lähikoulunsa. Opetuspäällikkö tekee koulutuspaikkapäätöksen ja oppilaaksiottopäätöksen erityisen tuen oppilaiden perusopetukseen otosta ja tekee myös peruskoulun aikana koulutuspaikkapäätöksen samalla, kun oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Erityisen tuen päätös tehdään pedagogisen selvityksen ja/tai asiantuntijalausunnon perusteella.

Oppilaaksiotto perusopetuksen valmistavaan opetukseen

Maahanmuuttajaoppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa perusopetuksessa, aloittaa koulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.  Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta maahanmuuttajien oppilaaksioton periaatteissa noudatetaan lähikouluperiaatetta. Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen maahanmuuttajaoppilaan ottamisesta valmistavaan opetukseen.

Joustavaan perusopetukseen oppilaaksi ottaminen

Joustavan perusopetuksen ryhmään hakeutuminen on oppilaalta ja hänen huoltajiltaan harkittu päätös. Valinta tehdään oppilaan ja huoltajan yhteisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen jättänyt oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan haastatteluun, jossa kartoitetaan oppilaan motivaatiota ja soveltuvuutta JoPo-työskentelyyn. Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 joustavaan perusopetukseen päättyy 5.4.2021. Orimattilaan muuttava joustavan perusopetuksen oppilas hakee joustavaan perusopetukseen ja hakemus käsitellään samojen kriteerien mukaisesti kuin varsinaisen haun hakemukset. Yläkoulujen oppilaanohjaajat voivat painavista syistä ohjata oppilaan hakemaan joustavaan perusopetukseen varsinaisen hakuajan ulkopuolella.

Valintakriteerit ovat seuraavat tärkeysjärjestyksen mukaisessa listauksessa:

 1. halu sitoutua JoPo-opiskeluun
 2. motivaatiopulmat tämän hetken koulutyössä
 3. oppilaanohjaajan ja luokanvalvojan arvio JoPo-opiskelun hyödystä oppilaalle
 4. yleinen koulunkäyntikykyisyys
 5. sellaiset sosiaaliset taidot, että pärjää luokkayhteisössä ja työpaikoilla
 6. riittävät itsenäisen työskentelyn ja opiskelun valmiudet
 7. huoltajien sitoutuminen oppilaan JoPo-opintojen tukemiseen
 8. joustavan perusopetuksen ryhmään otetaan korkeintaan kymmenen oppilasta

Joustavan perusopetuksen oppilasvalinnat valmistelee moniammatillinen ryhmä, jonka rehtori nimeää. Päätöksen oppilaaksiotosta tekee rehtori.

Lähikoulualueet 2021-2022

Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Perusopetuslain (POL 6 §) mukaisesti oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Lukuvuoden 2020-2021 lähikoulualueet ja lähikoulut ovat seuraavat. Koulunsa aloittavien opetusryhmien koot ovat 30.10.2020 tilanteen mukaisia.

 1. Järvikunnan lähikoulualue
  1. Järvikunnan koulu, yhdysluokka 14 oppilasta (yht. 19)
 2. Keskustan ja Luhtikylän lähikoulualue
  1. Jokivarren koulu, kaksi luokkaa 46 oppilasta (23 ja 23)
  2. Myllylän koulu, kaksi luokkaa 41 oppilasta (20 ja 21)
  3. Tönnön koulu, yksi luokka 19 oppilasta
 3. Artjärven lähikoulualue
  1. Vuorenmäen koulu, yhdysluokka 7 oppilasta (yht. 17)
 4. Kuivannon lähikoulualue
  1. Kuivannon koulu, yhdysluokka 6 oppilasta (yht. 12)
 5. Heinämaan, Pennalan ja Virenojan lähikoulualue
  1. Pennalan koulu, yksi luokka 21 oppilasta
  2. Virenojan koulu, yksi luokka 15 oppilasta

Lukuvuonna 2021-2022 lähikoulualueilla oppilaan koulupaikka määräytyy sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan määrittelemien oppilaaksiottokriteerien mukaisesti.

Liite, Kartta lähikoulualueista

Orimattilan lähikoulualueet.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä