Varhaiskasvatuspalvelut

AJANKOHTAISTA

Sähköpulaan varautuminen

Orimattilan varhaiskasvatuksessa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköt ovat poikki pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikaan tai sen jälkeen. Mahdollisesta sähköpulasta viestitään ennalta, mikäli tilanne on ennakoitavissa. Sähkökatkosten tullessa aamun arkitoimet kodeissa eivät välttämättä suju tavanomaiseen tapaan. Esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot ja lapsen taksiaikataulut olisi hyvä olla paperilla ylhäällä. Kotitalouksien varautumisesta lisätietoa 72 tuntia - 72 tuntia

 

Päiväkodeissa ja perhepäivähoitoryhmissä on patterikäyttöisiä valonlähteitä sekä radioita viranomaistiedotteiden seuraamista varten. Olemme myös varanneet tarvittavan määrän jodia kuhunkin toimipaikkaan. Lapsiryhmissä on ennalta harjoiteltu pimeässä toimimista sekä keskusteltu aiheesta yhdessä lasten kanssa. Näin toimien pyrimme varmistamaan, että pystymme järjestämään mahdollisimman tavallisen ja hyvän päivän sekä luomaan turvallisuuden tunnetta myös poikkeuksellisessa tilanteessa. 

 

Sähkökatkolla on suora vaikutus ruuan valmistukseen, säilyttämiseen, lämmittämiseen ja tarjoiluun. Tästä johtuen tarjottava ateria voi poiketa totutusta. Erityisruokavaliot otetaan huomioon, vaikka ateria koostetaan muulla tavoin.

 

Lapsella tulisi olla riittävästi lämmintä ja säänmukaista vaatetusta varattuna, mikäli joudumme siirtämään toimintamme ulos.

 

On tärkeää, että te huoltajat seuraatte aktiivisesti Pedanetin tiedotusta ja tämän lisäksi päiväkodeissa käytössä olevaa Edlevon sähköistä viestintää. Tiedotamme häiriötilanteista tätä kautta aina kun se on mahdollista. Samalla on varauduttava siihen, että tietoliikenne- ja matkapuhelinverkot ovat alhaalla emmekä voi pitää teihin yhteyttä normaalilla tavalla.

 

Yhteistyöterveisin,

VarhaiskasvatuspalvelutAsiakastiedote 19.8. 2022 Muutoksia lapsen tukeen, kehittämispäivät yksiköissä

Varhaiskasvatuspalvelut 

Huoltajille 

Muutoksia lapselle annettavaan tukeen 

Uudistettu varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2022 ja suurimmat muutokset liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja oppimisen tukeen. Orimattilassa lakimuutosta on ennakoitu hyvissä ajoin ja lapselle annettava tuki on jo ollut kolmiportaisen mallin mukaista joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Uutena lain edellyttämänä käytäntönä Orimattilassa ovat varhaiskasvatusjohtajan hallintopäätökset lapselle annettavasta tuesta. Hallintopäätöksen tekoon kuuluu hallintolain (434/2003) mukaan yhtenä osana huoltajien kuuleminen. Kuuleminen toteutetaan Lapsen Vasu-keskustelun yhteydessä.  

 

Myös Orimattilan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty lakia vastaavaksi. Pääset tutustumaan asiakirjaan Pedanetissä. https://peda.net/orimattila/v/tjtoal/vsp2018 

 

Kehittämispäivät 

Haluamme ylläpitää ja kehittää toimintaamme seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 • Toteutamme leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka tarjoaa kaikille lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminta edistää oppimisen alueiden sekä laaja-alaisen osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista.  
 • Kehitämme lapsiryhmien tasa- ja yhdenvertaisuutta inkluusion periaatteiden mukaisesti vahvistaen jokaisen lapsen osallisuutta.  
 • Vahvistamme työyhteisöjen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria, henkilöstön pedagogista työtapaa sekä työyhteisöjen työhyvinvointia tukevaa vuorovaikutusta 

Syyskauden aikana päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa järjestetään tuttuun tapaan kehittämispäivä ja tuona päivänä varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuspaikka muuttuu. Tarkemmat tiedot saatte omasta varhaiskasvatuspaikastanne. Hyvitämme kehittämispäivän poissaolon varhaiskasvatusmaksussanne, mikäli ette varaa lapsellenne paikkaa pyytämässämme aikataulussa.  

Tulossa olevat asiakaskyselyt 

Haluamme myös kysyä teidän huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatuksemme päivittäisestä laadusta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Oma pikagalluppimme on ajoittumassa marraskuulle ja talvella on odotettavissa seutukunnallinen laajempi kysely. 

Yhteistyöterveisin ja lisätietoja: 

Varhaiskasvatusjohtaja 

Johanna Lepistö  

johanna.lepisto@orimattila.fi 

040-540 1351 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastiedote huoltajille 1.8.2022

Tervetuloa aloittamaan uutta toimintavuotta, jota pääsemme korona-ajan jälkeen käynnistämään enemmän normaaliolosuhteissa. 

Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n soveltaminen on 30.6.2022 päättynyt varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Pykälässä oli säädetty velvollisuudeksi järjestää käsienpesumahdollisuus ja riittävä väljyys. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lausuntokierroksella olevan hallituksen esityksen mukaan uudet väliaikaiset pykälät olisivat voimassa 31.12.2022 saakka. Mahdollisesta hallituksen esityksestä ja voimaan tulevasta laista kerrotaan erikseen heti, kun ne on tehty. /OPH)

Ohjeet koronatartuntoihin ja altistumiseen

Koronatartuntoja esiintyy edelleen runsaasti ja tartunnan saaneille ja virukselle altistuneille on edelleen voimassa seuraavia Päijät- Soten ohjeistuksia:

Koronatartunnan saaneen omaehtoinen kotieristysaika on 5 vuorokautta oireiden alusta laskettuna tai oireettomalla 5 vuorokautta testin ottopäivästä alkaen.

Altistuneiden osalta 5 vuorokauden aika lasketaan vastaavasti viimeisestä altistuspäivästä. Samassa taloudessa asuvilla aika lasketaan viimeiseksi sairastuneen oireiden alkupäivästä. Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun (viimeksi) sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.

Oleskelu samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa katsotaan vähäisen riskin altistumiseksi. Samassa tilassa koronatartunnan saaneen henkilön kanssa oleskelleille tiedotetaan oppilaitoksen tai päiväkodin kautta mahdollisesta altistumistilanteesta ja annetaan ohjeet seurata oireita.

Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee oireisen jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja välttää vapaaehtoisesti kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. Päijät-Soten alueella viralliseen karanteeniin ja eristykseen määrätään tartuntatautilääkärin toimesta vain poikkeuksellisesti.

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut eikä myöskään alueellisia suosituksia maskien käytöstä tällä hetkellä ole. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä.

Lisätietoja:

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa 1.8.2022 | Opetushallitus (oph.fi)

Koronalle altistuneelle - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

Kotihoito-ohje varmistetussa koronavirusinfektiossa (COVID-19) - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

Karanteeni - Päijät-Sote (paijat-sote.

Alueelliset suositukset ja rajoitukset - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)


Miten puhua sodasta lapselle?

Tänä päivänä pientenkin lasten voi olla vaikea välttyä meitä ympäröivältä uutistulvalta. Kaikkia lapsia on hyvä suojella sellaisilta uutistapahtumilta, jotka voivat järkyttää heitä. Uutisissa esitetyt tapahtumat voivat hämmentää tai pelottaa lasta.

Alle kouluikäisten ei tarvitse seurata uutisia. Jos uutisissa kerrotaan tapahtumista, jotka eivät sovi lapselle, oma uutisten seuraaminen kannattaa ajoittaa niin, etteivät lapset niitä vahingossa näe.

Lapset voivat säikähtää uutisissa näkemäänsä inhimillistä hätää, katastrofeja, sotaa tai väkivaltaa. Yksittäiset kuvat ja äänet voivat pelottaa kaikenikäisiä, mutta etenkin pieniä lapsia. Mitä lähempänä uutisissa kerrotut asiat tapahtuvat tai mitä läheisemmäksi ne mielletään, sen voimakkaamman reaktion uutiset yleensä aiheuttavat.

Toimi näin, jos lapsi pelästyy uutisia (tiivistetyt ohjeet)

 1. Rauhoita ja anna turvaa. Jos huomaat lapsen pelästyvän jotain uutista, varmista, ettei hän joudu jatkamaan katselua.
 2. Kysy miltä tuntuu ja kuuntele. Anna lapselle aikaa ja tilaa kertoa tuntemuksistaan. Voit aloittaa kysymällä, mitä lapsi itse ajattelee ja miettii asiasta ennen kuin vastaat hänen kysymyksiinsä. Anna lapselle mahdollisuus kertoa kokemuksestaan omin sanoin ja ole valmis kuuntelemaan.
 3. Selitä rehellisesti ja ikätasoisesti. Kerro lapselle hänen ikänsä vaatimalla tavalla mistä uutisessa on kyse. Mitä pienempi lapsi on, kerro tapahtumista sitä yleisemmällä tasolla.
 4. Pysy rauhallisena. Kun vanhempi pystyy välittämään lapselle turvallisuuden tunteen, lapsen olo helpottuu, vaikka häntä saattaisikin vielä pelottaa.
 5. Käy asia uudelleen läpi, jos on tarvetta. Kokemusta on hyvä käydä uudelleen läpi ja pohtia millaisia pelkoja uutinen herätti, jos
  1. lapsi näyttää jatkavan aiheen käsittelyä pitkään
  2. aiheen työstäminen on pakonomaista
  3. aiheen työstäminen häiritsee muuta elämää

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet sekä ohjeet sodasta puhumiseen pienen lapsen kanssa löydät MLL:n sivuilta.

Linkki MLL:n sivulle: MLL

Kerrothan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, jos sota-aihe on tullut lapsesi kanssa esille ja koet, että se voi vaikuttaa lapsen ajatuksiin ja normaaliin arkeen. Lapsi tarvitsee silloin kaikkien aikuisten tukea ja turvaa.


ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2022

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Elokuussa 2022 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 24.1.-6.2.2022 välisenä aikana ensisijaisesti tästä linkistä: esiopetukseen ilmoittautuminen

Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Hakemukset tulee jättää 6.2.2022 mennessä päiväkotiin tai sivistyspalvelukeskukseen, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, muistakaa hakea sitä samalla lomakkeella.

Esiopetus alkaa 10.8.2022. Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta annetaan syyslukukaudella 10.8.-23.12.2022 ja kevätlukukaudella 9.1.-2.6.2023 päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Muut loma-ajat ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen Peda.net-sivulla.

Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Koulukuljetusta haetaan koulukuljetushakemuksella, lomake löytyy kuljetushakemus esiopetukseen 

Orimattilassa toteutetaan kaksivuotista esiopetusta OKM:n määrittämällä tavalla. Vuoden 2022-2023 kaksivuotinen esiopetus tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan suoraan koeryhmään kuuluville perheille.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät varhaiskasvatuspalveluiden www-sivujen Hakeminen -osiosta: Lisätietoja ja hakulomakkeet

 


VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 2022

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2022 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 24.1 - 6.2.2022 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.


VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto

Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.

Näkyväksi -hanke
Kehittämistyössä etsitään uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa on henkilöstön oman toiminnan reflektointi ja henkilöstön toiminnan näkyväksi tekeminen videointia käyttäen. Reflektoinnin kautta näkyväksi tuleviin kehittämisen kohteisiin lähdetään kehittämään uudenlaisia työtapoja tai työmenetelmiä. Kehitettyjä työtapoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä.

Ruokakunta -hanke
Hankkeen päämäärä:
Varhaiskasvatuksen ruokailu ja ruokakasvatus, niihin vaikuttavat toimijat ja prosessit tehdään systeemisesti näkyviksi kunnissa.
Sitoutetaan koko kunta ottamaan terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokailu ja ruokakasvatus osaksi kunnan jatkuvaa perustoimintaa.
Kehittää toimintamalleja ja mittareita, joiden avulla varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen sisältöjä integroidaan kuntien ja maakuntien toimintaan ja keskeisiin asiakirjoihin: palvelusopimuksiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaanindikaattoreineen.
Luoda toimivia tapoja tuoda alueellinen ja maakunnallinen tuki kuntien toiminnalle.

Tasa-arvo hanke
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 on tarkoitettu tarkoitettu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun, toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan esioppilaan järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Varhaiskasvatuksen kiertävän opettajan ja lastenhoitajan tuki mahdollistaa oppimisvaikeuksia omaavan tai haasteellisesti käyttäytyvän lapsen tuen esiopetusryhmässä. Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä.

Kieliporeita eskarilaisille -hanke

Kieliporeita eskarilaisille on viiden kunnan, Iitin, Kärkölän, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän yhteinen esiopetuksen kielisuihkutustoiminnan kehittämishanke. Hankkeeseen on saatu Opetushallituksen rahoitus. Hankkeen toteuttamisaika on helmikuusta 2020 elokuun 2021 loppuun.

Kieliporeita eskarilaisille – hankkeessa luodaan esikoululaisille kielisuihkutusten myötä positiivinen kuva kielten opiskelusta sekä vieraista kielistä ja kulttuureista ja herätetään lasten kiinnostus vieraisiin kieliin. Tavoitteena on saada vakiinnutettua kielisuhkutus luontevaksi osaksi esiopetuksen arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä