Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

25.3.2019 

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:  

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa 
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä 
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot 
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona 
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto 
Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: 

nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot. 

Orimattilan kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.4.2019 lähtien.  

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Pedanetissä: Varda informointiseloste Orimattila.pdf 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019. 

Lisätiedot: 

National data warehouse for early childhood education and care Varda will be used to save data on attending children

25 March 2019 

 

The data warehouse for early childhood education and care (Varda) is a new national data warehouse to be launched on 1 January 2019. It will contain information on early childhood education and care actors and units, children attending early childhood education and care, the children’s custodians and ECEC personnel. Provisions on the data warehouse are contained in the Act on early childhood education and care. The data warehouse will be used to promote the development of early childhood education and care and facilitate decision-making, to compile statistics and carry out research on this field, and to perform official duties. The data warehouse will be maintained by the Finnish National Agency for Education.  

Under the Act on early childhood education and care, municipalities and joint municipal authorities will have an obligation to upload data on ECEC organisers and units as well as children's data in Varda as from 1 January 2019. The data to be uploaded contain personal data on children attending early childhood education and care. This personal data on children comprise: 

 

 • name, personal identity code, mother tongue, municipality of residence and contact details 
 • the ECEC unit the child attends 
 • submission date of the application 
 • start and expiry dates of a decision or a contract 
 • scope of the right to early childhood education and care in hours and information on the use of this right 
 • indication that early childhood education and care is organised as non-standard hour child care 
 • the form in which early childhood education and care is organised 

 Through the learner ID register maintained by the Finnish National Agency for Education, the following personal data of the data subject will also be linked to Varda: 

 

 • name, learner ID and personal identity code or other similar identifying data, nationality, gender, mother tongue and the required contact details. 

 Our municipality/joint municipal authority will upload data from our operative ECEC information system to Varda through system integration/ from 1 April 2019.  

For more information on the data subject's rights related to Varda, see Pedanet: https://peda.net/orimattila/v  

Data on personnel and custodians will be saved to Varda as from 1 September 2019. The Finnish National Agency for Education and the municipality will inform the data subjects about the saving of personnel and custodian data at the latest in summer 2019.  

Further information: 

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

PÄIVYSTYSAJAT TOIMINTAVUONNA 2018-2019

Orimattilan varhaiskasvatuksen päivystysajat ovat seuraavat:
 • Syysloma 22.-28.10.2018
 • Joululoma 22.12.2018-6.1.2019
 • Talviloma 25.2.-3.3.2019

Päivystävinä päiväkoteina toimivat Lintulan ja Myllylän päiväkodit sekä Artjärven Vekkula tarpeen mukaan. Päivystysaikoina ei järjestetä esiopetusta, pelkässä esiopetuksessa olevilla ei ole ko. aikoina oikeutta varhaiskasvatukseen.

Lomakyselyt pyydetään palauttamaan noin kuukautta ennen ko. päivystysajan alkua varahoidon järjestämistä varten.

2019 kesäpäivystyksestä tiedotetaan myöhemmin.

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Sapere
Orimattilan varhaiskasvatus on mukana kehittämässä lasten ruokailutottumuksia.
Sapere-menetelmä

Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma
Pennalan ja Myllylän päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä lasten päivittäisen liikunnan määrää.
Ilo kasvaa liikkuen


Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto
Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.

Opetushallitus on määritellyt keskeisiä kehittämisen painopistealueita, joita käsitellään alueverkostojen tapaamisissa. Teemoina:

-Lapsen vasu (2017)

-Lasten ja huoltajien osallisuus (kevät 2018)

-Pedagoginen dokumentointi (syksy 2018)

Lasten ja huoltajien osallisuus on OPH:n määrittämä kattoteema kevään tapaamisille ja se on myös 9.2.2018 järjestettävän seminaarin Lumoudu lapsesta kantava teema. Seminaari muodostuu erilaisista työpajoista ja se toteutetaan 14 eri kunnan yhteishankkeena Hämeenlinnassa. Orimattilaa edustavat Piia Tolvanen ja Pia Jäämaa työpajalla, jonka aiheena on Lapsen ja vanhemman kuuleminen toiminnan suunnittelussa.


Mun päiväkoti- hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksessa käynnistyy uusi seudullinen kehittämishanke ”Mun päiväkoti –päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina”. Hankkeessa on mukana kehittämispäiväkoteja yhdeksästä Päijät-Hämeen kunnasta. Hankkeen toteuttamiseen on saatu Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen suunnattua valtionavustusta. Hankkeessa kehitetään päiväkotien sisätiloja mahdollistamaan entistä paremmin liikkumista, leikkimistä ja monipuolista pedagogista toimintaa. Hankkeessa on mukana Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita opettajien johdolla. Orimattilasta hankkeeseen osallistuu kaksi kehittämispäiväkotia.


Edivan kehittämisvalikko
Orimattilan varhaiskasvatuksessa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Kehittämisvalikko antaa valmiita työvälineitä (esimerkiksi vasuun tai henkilökunnan arviointiin liittyviä lomakkeita), joita muokkaamme Orimattilan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.


OPH:n Hanke - Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta

Hankkeella tavoitellaan Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantamista yhteistyössä Orimattilan kaupungin yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien kanssa.
Hanke-esittely: HANKE-esittely s-2017.pdf

Hankkeen tuotoksena on julkaistu esitteet liittyen kasvun ja oppimisen tukeen sekä vieras- ja monikielisten lasten tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
tuen esite-vanhemmat 2017.pdf
tuen esite-työntekijät 2017.pdf
Vieras- ja monikielisten lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
esite-vanhemmat 2017.pdf
esite-työntekijät 2017.pdf

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN ASIAKASRAATI

Lapsiperheille on tarjolla paljon mukavaa toimintaa Orimattilassa! Toiminnan taustalla on useita eri toimijatahoja, jotka ovat kiinteästi tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan! Palveluiden kehittämiseksi, näkökulmien avartamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi Orimattilaan perustettiin vuonna 2016 lapsiperheiden toimijoiden Asiakasraati.

Asiakasraadin tarkoituksena on saada asiakkaiden/ palvelun käyttäjien mielipiteet ja kokemukset toiminnan kehittämisen ja suunnittelutyön pohjaksi. Asiakasraati toimii osana Lapsiperhetoimijoiden verkostoa. Raatiin valitaan 6-10 henkilöä. Raati kokoontuu sovittuina ajankohtina viisi kertaa vuodessa, elokuussa, lokakuussa, tammikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa. Toimintakausi on aina yksi vuosi.

Asiakasraadille voi lähettää postia osoitteeseen: lapsiperheidenasiakasraati(at)orimattila.fi