14.4.5 Ympäristöoppi

3. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Minä ihmisenä

- yhdessä toimiminen
- tunnetaidot
- sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot
Oppilas tunnistaa arkipäivän sairauksia
Oppilas osaa ennaltaehkäistä omalla toiminnallaan sairauksia esim. käsienpesu, aivastaminen
Oppilas osaa huomioida toisen ja toimia ryhmän jäsenenä


S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille esim. pari/ryhmä/luokka/koulu
- kodin sähkölaitteiden turvallinen käyttö
- liikenne-ja paloturvallisuus, toiminta ensiaputilanteissa (esim. pienen haavan hoito, KKK) 
- liikennekäyttäytyminen ja heijastin
- esimerkkejä liikkumisen apuvälineistä niiden huoltamisesta esim. polkupyörä
- internetin turvallinen käyttö
Oppilas harjaantuu toimimaan yhteisön jäsenenä ja osaa tarvittaessa toimia aktiivisena toimijana työparissa/työryhmässä.

Oppilas osaa nimetä yleisimpiä kodinkoneita, nimetä niiden käyttötarkoituksen ja tutustuu niiden turvalliseen käyttöön.

Oppilas osaa liikenneturvallisuuden perusasioita.

Oppilas osaa liikkua turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti koulun lähiympäristössä.

Oppilas tietää internetin turvallisen käytön perusasioita.
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- Suomi, alueet
- vesi ja rannat elinympäristönä
- eliöiden sopeutuminen talveen
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Suomessa, jokamiehenoikeudet
- jääkausi Suomessa
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, karttapallo, suhdeluku, opaskartta, ilmansuunnat, karttamerkkejä ja värit, kartan suuntaus, geomedia-aiheina esim. peruskartta (Karttapaikka)

Oppilas osaa hakea tietoa eri tietolähteistä.

Oppilas harjoittelee havaintojen/tulosten kirjoittamista

Oppilas osaa pääilmansuunnat, tunnistaa kartan ja karttamerkkejä sekä osaa suunnata kartan.

Oppilas tunnistaa Pohjois-Euroopan kartasta Suomen, pääkaupungin ja osaa sijoittaa Orimattilan Etelä-Suomeen.

Oppilas hahmottaa yksinkertaisia suhdelukuja.

Oppilas harjoittelee käyttämään geomediaa.
S4. Ympäristön tutkiminen

- elollinen ja eloton luonto
-kestävän rakenteen käsite esim. putkilo- ja kolmiorakenne siltoja/rakennusmalleja rakentelemalla
- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- vesiympäristö ja vesien suojelu
- yksinkertaisimmat sääilmiöt ja käsitteet esim. sää, lämpötila, tuuli, sade
- kasvio (katso erillinen ohje)

Oppilas osaa erottaa eläviä ja elottoman luonnon tekijöitä.

Oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Oppilas tunnistaa lähiympäristön kasveja.

Oppilas tunnistaa sääilmiöitä.


S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- veden ominaisuudet, olomuodot ja kiertokulku
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- eläinten ja kasvien lisääntyminen
- tutustutaan ravintoketjuihin
- tutustutaan yhteyttämisen käsitteeseen

Oppilas osaa selittää yksinkertaisesti miten vesi kiertää maapallolla.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisen ravintoketjun.

Oppilas osaa veden olomuodot ja antaa esimerkin niistä.

S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden käsite
- oman kulttuuriperinnön vaaliminen, vähemmistöt
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista esim. koulun pihan siisteys

Oppilas tutustuu luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen.

Oppilas tutustuu erilaisiin vähemmistöryhmiin.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisia oman toimintansa vaikutuksia luontoon esim. roskaaminen.


Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Oman kulttuurituntemuksen ja -identiteetin vahvistaminen lähialueeseen ja kotimaahan tutustuen ja lähialuevierailuja tehden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden ilmaisemisen harjoittelemien.
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) Käyttäytymisen ja turvallisuuden kehittäminen valittujen sisältöjen osalta, erityisesti liikenneturvallisuuden, kodin turvallisuuden sekä ensiavun osalta. Itsenäistä liikkumista tuetaan tutustumalla liikkumisen apuvälineisiin.
 • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon haussa.
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan pari- ja ryhmätöitä. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmä, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely.

4. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja
- erilaisuuden kunnioittaminen
- energiaa ravinnosta

Oppilas tunnistaa perustarpeita ja tunteita.

Oppilas osaa omalla toiminnallaan edistää toimintaa yhteisen tavoiteen saavuttamiseksi.S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- tutkitaan yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita (esim. kalteva taso, tela, vipu, väkipyörä ja talja), joihin tutustutaan kokeellisesti ja erilaisia rakenteita
- turvallisuus, liikenne, ensiapu
- sähköturvallisuus esim. varoke, eriste, johde mm. arkielämän sähkölaitteiden turvallinen käyttö

Oppilas osaa toimia erilaisissa yhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen ja itseään ilmaisten.

Oppilas osaa selittää yksinkertaisia laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia rakenteita.

Oppilas osaa käyttää turvallisesti sähkölaitteita ja ymmärtää eristeen ja johteen eron.
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- Pohjoismaat ja Baltia, paikkamaantietoa
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Pohjoismaissa ja Baltiassa
- niityt, metsät (lehtimetsä, havumetsä ja sekametsä) ja suot eliöiden elinympäristönä
- tutustutaan eliökunnanjaon perusasioihin
- viljelykasvit ja tuotantoeläimet
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, janamittakaava, geomedia esim. sähköinen opaskartta ja etäisyyksien mittaus (sähköiset karttapalvelut tai esim. ArcGis)
- magneettisuus (napaisuus, hylkiminen ja puoleensavetäminen)

Oppilas osaa sijoittaa kartalle Pohjoismaat, Baltian maat ja niiden pääkaupungit.

Oppilas osaa vertailla eri elinympäristöjen ominaisuuksia.

Oppilas tunnistaa yleisimpiä viljelykasveja ja tuotantoeläimiä.

Oppilas osaa kuvata esimerkeillä ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön syy-seuraus-suhteita Pohjoismaissa ja Baltiassa. (esim Itämeri)

Oppilas osaa ohjatusti käyttää sähköistä geomediaa ja sen yksinkertaisia työkaluja.

Oppilas tunnistaa jonkin geomedian tiedonlähteenä.

Oppilas osaa käyttäää useampaa tietolähdettä samassa yhteydessä.

S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- lisää sääilmiöitä esim. pilvet, sumu, lumisade, tulvat
- ilma
- valo ja varjo, valon suoraviivaisuus, heijastuminen esim. peili
- erilaiset elinympäristöt (esim. niitty, pelto, laidun)
- puusta paperi, uusiopaperi ja esimerkiksi paperin valmistaminen
- kasvio (katso erillinen ohje)

Oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Oppilas osaa esittää tutkimustuloksia julkisesti.

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisen sääennusteen.

Oppilas osaa kertoa valon suoraviivaisesta luonteesta, varjon synnystä ja valon heijastumisesta.

Oppilas osaa nimetä erilaisia elinympäristöjä.

Oppilas tunnistaa eri elinympäristöjen kasveja.

Oppilas osaa nimetä eri elinympäristöjen keskeisiä lajeja.

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- aineen olomuodot ja ominaisuudet
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- yhteyttäminen ja energia (muuntuminen valoenergiasta kemialliseksi energiaksi)
- tutustutaan ravinnontuotantoon ja ruoan reitteihin
- ravintoketjut
- kasvien lisääntyminen
- ääni (värähtely) ja kuulon suojelu
Oppilas osaa sisältöalueen keskeisimmän käsitteistön.

Oppilas osaa tarkastella eliympäristön vaikutusta eliön esiintyvyydessä ja ihmisen vaikutusta eliöiden/elinympäristöjen toimintaan.

Oppilas tunnistaa kuvasta yhteyttämisprosessin.

Oppilas osaa ravinnontuotannon perusteet ja selittä esimerkin avulla ruoan reittiä.

Oppilas osaa yksinkertaisen ravintoketjunmallin ja tulkita sitä.

Oppilas osaa kuvailla kukallisen kasvin lisääntymistä.

Oppilas tietää, miten kuuloa suojellaan.
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, metsät ja suot
- luonnonvarojen kestävä käyttö (maatalous)
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (esim. Jokamiehen oikeudet)
- Itämeren alueen suojelu
- energia (lähteet, muuntuminen esim. sähköenergiasta valo- ja lämpöenergiaksi)


Oppilas osaa nimetä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata esimerkein oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.

Oppilas osaa nimetä eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Oppilas osaa ohjatusti toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan omassa lähiympäristössä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Käyttäytymisen ja turvallisuuden kehittäminen valittujen sisältöjen osalta, ympäristövastuun ja kestävän elämäntavan kehittäminen sekä toimiminen sääntöjen ja sopimuksien mukaisesti. Itsenäisen liikkumisen tukeminen ja monimuotoisten teknologioiden käyttö oppimisen tukena.
 • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”.
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan projekteja pari- ja ryhmätöinä. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Suvaitsevuuden ja erilaisuuden hyväksyminen.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen tulkinta, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, kirjoitelmat/esseet.

5. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
- ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet (kehitys vauvaksi, kudokset, elimistöt, hermosto, aistit)
- perehdytään terveyden osa-alueisiin (voimavarat, arjen terveystottumukset, mielenterveystaidot, sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot)
- seksuaalinen kehitys 


Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnot ja kehityksen.

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää.

Oppilas osaa kertoa ihmisen seksuaalisesta kehityksestä.


S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- myrkytykset ja päihteet
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus, perinteisen aiheenkäsittelyn lisäksi esim. nuorten keskustelupalstojen ym. somealustojen netiketti
- pyörä, tasapaino, painopiste


Oppilas osaa nimetä yleisimmät päihteet ja niiden käytön seurauksia.

Oppilas osaa jonkin esimerkin avulla kuvailla myrkytystä ja toimintaa myrkytystilanteessa.

Oppilas ymmärtää fyysisen ja henkisen koskemattomuuden periaatteen.

Oppilas tuntee käsitteet tasapaino ja painopiste.


S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Euroopassa
- Euroopan sijainti (maapallolla, maanosa, asteverkko, aluejako)
- Euroopan yleispiirteet, lämpövyöhykkeet, ilmastoalueet, kasvillisuusvyöhykkeet
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, geomedia esim. Arcgis, jossa pinta-alan mittaaminen, ilmakuvaan ja topografisen karttaan tutustuminen
- uutisten seuraaminen ja sijoittaminen kartalle

Oppilas osaa sijoittaa Euroopan, Euroopan maita ja pääkaupunkeja kartalle.

Oppilas osaa Euroopan lämpövyöhykkeet, ilmastoalueet ja kasvillisuusvyöhykkeet.

Oppilas osaa selittää ihmistoiminnan riippuvuutta luonnonolosuhteista Euroopassa.

Oppilas osaa käyttää geomediaa apuna pienessä tutkimuksessa tai karttatyössä.

S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä ja ilmasto esim. ukkonen, pakkanen ja helle, sademäärä, ilmasto, ilmastoon vaikuttavat tekijät, ilmastotyypit, ilmastodiagrammi
- kasvio (katso erillinen ohje)

- metsä:
 • metsätyypit tuore-, kuivakangas, lehto ja niiden tyyppieliöt
 • symbioosi
 • metsän kerrokset
 • ravintopyramidi
- suo
 • syntytavat, luokittelu kasvillisuuden mukaan, turve ja hyötykäyttö, tyyppieliöt
 • esimerkiksi tutustuminen johonkin suohon (esim. Orimattilassa Kairesuo-Mieliäissuo)
- maa- ja kallioperä
- kasvin kokeellinen kasvattaminen
- voiman käsite
- painovoima
- liikkeen käsite arjessa, nopeus, tasainen liike, nopeuskilpailut, jarrutusmatka, liikenne
-kitka (esim. hyötynä ja haittana liikkeen näkökulmasta)
-lentäminen (esim. kuumailmapallo, leija, lintu, lentävät koneet)
- lentävän laitteen rakentaminen (esim. paperilennokki, lennokki, leija)
- happamat, emäksiset ja neutraalit aineet, pH-asteikko, happamuuden mittaaminen
- lasin valmistus, käyttö, merkitys ja kierrätys

Oppilas osaa tehdä pienen tutkimuksen. Oppilas osaa esittää ja perustella tutkimustuloksia.

Oppilas osaa käyttää ilmastodiagrammia ja kuvailla sen avulla alueen olosuhteita. Oppilas harjoittelee ilmastodiagrammin laatimista.

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa keskeisimmät jokamiehen oikeudet.

Oppilas osaa nimetä erilaisia elinympäristöjä, niiden keskeisiä lajeja ja kasveja.

Oppilas tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.

Oppias osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kertoa arkisista nopeuteen liittyvistä käsitteistä, kuten tasainen liike, nopeus, jarrutusmatka.

Oppilas tuntee kitkan liikkeeseen vaikuttavana voimana ja kitkavoiman kyvyn muuntaa liike-energia lämpöenergiaksi.

Oppilas osaa tutkia aineen happamuutta. Oppilas tuntee pH asteikon ja osaa nimetä happamia, emäksisiä ja neutraaleja aineita.

Oppilas tuntee lasin valmistusperiaatteita, kierrätyksen ja merkityksen nykyaikana.
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- kasvin rakenne, yhteyttäminen ja lisääntyminen
- kasvikunnan luokittelu
- eläinten lisääntyminen
- lähiavaruus eli Aurinkokunta, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu sekä maapallon rakenne
- tutustutaan metsien hyötykäyttöön:
luonnontilainen metsä ja talousmetsä, metsien hyötykäytön muotoja esim. metsäteollisuus, metsästys, retkeily- ja virkistyskäyttö
- energian säilyminen kokeellisesti esim. liikkeen muuntaminen kitkan avulla lämmöksi

Oppilas osaa kasvin perusrakenteen ja rakenteiden keskeisimmät tehtävät.

Oppilas osaa lähiavaruuteen liittyvät peruskäsitteet.

Oppilas osaa erottaa luonnontilaisen metsän ja talousmetsän. Oppilas tunnistaa metsien hyötykäytön muotoja.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, metsät, suot ja vesistöt
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, terveyteen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (lajittelu, kierrätys ja jokamiehenoikeudet)
- Euroopan väestö (väestöntiheys, yleisimmät kielet ja uskonnot, elinkeinot)
- Euroopan unioni

Oppilas osaa toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan omassa lähiympäristössään.

Oppilas osaa hakea luotettavaa ja ajantasaista tietoa kestävän kehityksen aihealueeseen liittyen.

Oppilas osaa lajitella yleisimmät jätteet.

Oppilas ymmärtää kierrättämisen periaatteen.

Oppilas ymmärtää Euroopan väestön monimuotoisuuden.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
 • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. lehdet, tietokirjat, kartat, diagrammit, kuvat, tietokone, mobiililaitteet ja geomediat
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Eurooppalainen identiteetti. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Henkilökohtaisen luontosuhteen ja -herkkyyden kehittymistä tuetaan sisältöjen käsittelyn avulla.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.6. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- nuoreksi kasvaminen, murrosikä
- seksuaalisuus kehitys ja lisääntyminen
- omaa oppimista ja opiskelua tukevat asiat
- omien valintojen vaikutus asioihin (mm. opiskelu, terveys, ihmissuhteet, päihteet jne.)
Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Oppilas osaa kertoa ihmisen seksuaalisesta kehityksestä ja lisääntymisestä.

Oppilas tiedostaa omaa oppimista ja opiskelua tukevia asioita.

Oppilas tiedostaa omien valintojen merkityksen häneen liittyviin asioihin.

S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- liikenne- ja paloturvallisuus, tapaturmat, sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa
- ilmiöiden ja teknologian käsitteitä ja malleja eri tiedonaloilta (esim. siipirataspyörä)
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimista, kohteliasta käytöstä sekä tunteiden ilmaisua. 

Oppilas osaa kuvata oikeita auttamisen toimintatapoja liittyen ensiapu- ja vaaratilanteisiin.

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. 

Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. 

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- maanosat
- kasvillisuusvyöhykkeet ja ilmasto
- kartan mittakaava
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta eri maanosissa 
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen
- maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentaminen karttojen ja muun geomedian avulla
- ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja niiden liittäminen opiskeltaviin asioihin

Oppilas osaa sijoittaa maanosat kartalle. 

Oppilas osaa maapallon kasvillisuusvyöhykkeet.

Oppilas osaa käyttää kartan mittakaavaa.

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. 

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä.

 
S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä esim. monsuuni, hirmumyrsky, tornado
- kasvio (ks. erillinen ohje)
- maapallon kasvit ja eläimet
- muovien valmistus, tunnistus, merkinnät, käyttö ja merkitys tänä päivänä
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa tehdä tutkimuksen. Oppilas osaa esittää ja perustella tutkimustuloksia.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. 

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion.

Oppilas tuntee muovilaatuja, muovien merkintöjä, käyttökohteita ja merkityksen nykymaailmassa.

S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen
- palaminen ja sen edellytykset, hiilen kierto
- energialajit ja niiden muuntuminen
- energian säilymisen periaatteita
- uusiutuva ja uusiutumaton energialähde
- voimalaitokset ja niiden hyvät ja huonot puolet
- sähkö: virtapiiri, sähkön muuttaminen lämmöksi ja valoksi, sulake, sähkön säästäminen
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- eliökunnan luokittelun perusteet

Oppilas osaa selittää yhteyttämisprosessin.

Oppilas osaa kuvata palamisprosessia.

Oppilas tuntee erilaisia energialähteitä.

Oppilas osaa selittää sähkön muuntumisen lämmöksi ja valoksi.

Oppilas osaa rakentaa virtapiirin kokeellisesti.

Oppilas harjoittelee näkemysten perustelua esim. eri voimalaitosten hyvät ja huonot puolet.

Oppilas tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksen elinympäristöön.S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
-maapallon väestö ja väestöntiheys eri alueilla
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista
- jäteasema, kierrätyskeskus
- toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tasolla, esimerkkejä vaikuttamisprojektiin liittyen:
 1. monialaisten oppimiskokonaisuuksien hyödyntäminen
 2. yhteistyö oppiaineiden välillä esim. kuvataide, äidinkieli (raportti, kotisivut, lehtiartikkeli)
 3. keskustelun herättäminen paikallisella näkyvyydellä
 4. aiheita esim. lintujen tarkkailu tietyllä alueella, pesien määrän laskeminen, maisema-alueen dokumentointi, järvien tai metsän tilan muutokset
Oppilas osaa selittää ilmastonmuutokseen johtavia tekijöitä ja keinoja sen hillitsemiseen.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. 

Oppilas ymmärtää maailman väestön monimuotoisuuden.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
 • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. lehdet, tietokirjat, kartat, diagrammit, kuvat, tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”.
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan projekteja pari- ja ryhmätöinä sekä tekemällä vaikuttamisprojekti yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Henkilökohtaisen luontosuhteen ja -herkkyyden kehittymistä tuetaan sisältöjen käsittelyn avulla.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä