14.4.13 Liikunta

3. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tukimateriaali


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja -nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu myös uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen esimerkiksi perusuintitekniikoiden sekä sukeltamisen ja veteen hyppäämisen harjoittelua.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan esimerkiksi:
- pomputtamalla erilaisia palloja
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteillaOppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä (T1)

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja (T2)

Oppilas tasapainoilee ja liikkuu erilaisissa oppimisympäristöissä (T3)

Oppilas käyttää erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä (T4)

Oppilas harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)

Oppilas osaa uida 25 metriä (T6)

Oppilas pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla (T7)
S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä reilun pelin -periaatteita. Oppilasta ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T8)

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita (T9)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta


Oppilas pyrkii työskentelemään vastuullisesti (T10)


Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)
4. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Move!-mittauksia tulee harjoitella oppilaiden kanssa.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja -nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu myös uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen esimerkiksi perusuintitekniikoiden sekä sukeltamisen ja veteen hyppäämisen harjoittelua.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan esimerkiksi:
- pomputtamalla erilaisia palloja
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteillaOppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä (T1)

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja (T2)

Oppilas tasapainoilee ja liikkuu erilaisissa oppimisympäristöissä (T3)

Oppilas käyttää erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä (T4)

Oppilas harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)

Oppilas osaa uida 25 metriä (T6)

Oppilas pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla (T7)

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä reilun pelin -periaatteita. Oppilasta ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T8)

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita (T9)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta

Oppilas pyrkii työskentelemään vastuullisesti (T10)
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)
5. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tukimateriaali
Move! -sivusto

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1-T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Move!-mittaukset tulee tehdä viidennen luokan syyskuun loppuun mennessä, jotta ne tukevat 5. luokan laajoja terveystarkastuksia.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja –nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen ainakin kahden perusuintitekniikan syventämistä, vedestä pelastautumista sekä sukeltamista ja veteen hyppäämistä.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- erilaisia palloja pomputtaen
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteilla


Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä (T1)

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja (T2)

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä (T3)

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä (T4)

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)

Oppilas on perusuimataitoinen: osaa uida yhtäjaksoisesti 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla (T6)

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti (T7)
S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä toimitaan reilun pelin -periaatteita noudattaen. Oppilaan tulee itsenäisesti huolehtia omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T8)

Oppilas noudattaa reilun pelin -periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa (T9)
S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu yhdessä muiden kanssa työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti (T10)

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia (T11)


Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Erilaisuuden hyväksyminen (L2)

Oman kehon arvostaminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Pohditaan omien valintojen vaikutusta hyvinvoinnin kannalta (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen ja sen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle (L7)

6. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1-T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja –nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen ainakin kahden perusuintitekniikan syventämistä, vedestä pelastautumista sekä sukeltamista ja veteen hyppäämistä.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- erilaisia palloja pomputtaen
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteillaOppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä (T1)

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja (T2)

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä (T3)

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä (T4)

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)

Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla) (T6)

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti (T7)
S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä toimitaan reilun pelin -periaatteita noudattaen. Oppilaan tulee itsenäisesti huolehtia omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T8)

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa (T9)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu yhdessä muiden kanssa työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti (T10)


Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia (T11)
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Erilaisuuden hyväksyminen (L2)

Oman kehon arvostaminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Pohditaan omien valintojen vaikutusta hyvinvoinnin kannalta (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen ja sen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle (L7)

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen (L7)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä