Tieto- ja viestintätekniikka 2

Tieto- ja viestintätekniikka 2

Vuosiluokka: 9

Valinnaisen tehtävä: Antaa oppilaalle jatko-opintoja ja muuta tulevaisuutta ajatellen riittävä käsitys olio- ja Internet-ohjelmoinnista sekä perehdyttää hänet ohjelmoinnin vaatimaan loogiseen ajatteluun ja Internet-sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa vaadittavaan tekniseen ja taiteelliseen osaamiseen.

Laajuus: 2 vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Oppimisympäristönä on tietokoneluokka. Työtapoina ovat aluksi kokeilla uusia asioita yhteisesti ja opettajajohtoisesti, sitten harjoitella niitä kukin omaan tahtiin harjoitustehtäviä tehden ja lopulta soveltaa jakson aikana opittuja asioita suuremmissa harjoitustyökokonaisuuksissa. Tieto- ja viestintätekniikka 2 -kurssille osallistuminen edellyttää Tieto- ja viestintätekniikka 2 -kurssin suorittamista.

Arviointi: Oppilas pystyy

  • ajattelemaan loogisesti ja tuntee MS Scratch – tai vastaavan ohjelmointiympäristön toiminnan ja peruskomennot
  • laatimaan yksinkertaisia tietokoneohjelmia Scratch- tai vastaavassa ohjelmointiympäristössä
  • käyttämään MS FrontPage Express – tai vastaavaa ohjelmointiympäristöä
  • suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivat ja ulkoasultaan selkeät Internet-sivut

Tavoite: Harjoituttaa oppilas ajattelemaan ohjelmointia ajatellen riittävän loogisesti. Tutustuttaa oppilas esim. Scratch-ohjelmointiympäristöön ja sen peruskomentoihin. Saada oppilas laatimaan yksinkertaisia tietokoneohjelmia.

Sisältö: Tutustuminen esim. Microsoft Scratch -ohjelmointiympäristöön ja sen peruskomentoihin. Yksittäisten komentojen opettelu sekä niiden yhdistely toimiviksi kokonaisuuksiksi; aluksi yhteisesti ja opettajajohtoisesti, sitten harjoitustehtäviä tehden.

Tavoite: Tutustuttaa oppilas esim. Microsoft FrontPage Express -ohjelmointiympäristöön ja perehdyttää hänet Internet-sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa vaadittavaan tekniseen ja taiteelliseen osaamiseen.

Sisältö: Tutustuminen esim. Microsoft FrontPage Express -ohjelmointiympäristöön. Eri elementtien lisääminen Internet-sivulle, niiden yhdisteleminen sivuksi ja sivujen linkittäminen toisiinsa selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi; aluksi yhteisesti ja opettajajohtoisesti, sitten harjoitustehtäviä tehden, ja lopuksi kukin suunnittelee ja toteuttaa omat Internet-sivut vapaasti valitsemastaan aiheesta.