Kotitalous 2

Kotitalous 2

Vuosiluokka: 9

Valinnaisen tehtävä:

Kotitalouden valinnaisen tehtävänä on kerrata ja syventää seitsemännen luokan kotitalouden sisältöjä.

Valinnaisen keskeisempänä tehtävänä on tutustua kattavasti maailman makuihin sekä antaa oppilaalle valmiudet juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen. Aine syventää arjen hallinnantaitoja, kasvattaa toimimaan vastuullisesti ja taloudellisesti sekä toimimaan yhteistyössä omaa ja ympäristön hyvinvointia edistäen. Oppiaine kasvattaa oppilaan toimimaan yhdessä muiden kanssa sekä toiminnallisuuteen.

Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen tietojen ja taitojen kehittyessä.

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1: Oppilas osaa käyttää suomalaiselle keittiölle ja kansainvälisille keittiöille tyypillisiä työskentelymenetelmiä ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa. Tuntee suomalaisen perinneruokakulttuurin sekä kansainvälisiä ruokakulttuureita. Osaa suunnitella ja järjestää kodin ja kalenterivuoden juhlia.

T2: Osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä luovia ja itsenäisiä päätöksiä. Osaa suunnitella ja pitää huolta ajankäytöstä sekä työskentelyn loogisesta etenemisestä. Hän osaa neuvotella työnjaosta ja työskentelyn etenemisestä osallistumalla päätöksentekoon

T3: Osaa ottaa huomioon taloudelliset, ekologiset, hygieeniset ja turvallisuuteen liittyvät näkökulmat

T4: Osaa toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa.

Laajuus: 2vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Työtapojen ja menetelmien valinnassa korostuu tiedon ja taidon yhdistäminen sekä soveltaminen käytäntöön. Opiskelumenetelmissä korostuu toiminnallisuus, yritteliäisyys, yhdessä tekeminen sekä tieto- ja viestintäteknologia. Oman toiminnan itsearviointi on osa oppimista. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan paikallisissa yrityksissä tai tunneilla vierailee yhteistyöhenkilöitä. Toivottavaa on, että opittua sovelletaan ja syvennetään koulun ulkopuolella.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Lähtökohtana oppimiselle on oppilaan omat asettamansa tavoitteet. Tavoitteena on, että oppilaan tieto- ja taitotaso sekä itseohjautuvuus, kiinnostus ja luovuus kehittyvät asteittain omien tavoitteiden mukaisesti. Tärkeää on, että oppilaan vaikeustaso pidetään mielekkäänä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät monipuolisesti sosiaalisissa tilanteissa. Uutta opittavaa asiaa havainnollistetaan kuvien, videoiden sekä selkeiden ohjeiden avulla. Tunnin etenemistä ja siirtymävaiheita ohjeistetaan. Oppilaalle annetaan tilaa pohtia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ja luovasti.

T1 Perehdytään ruoka- ja tapakulttuuriin sekä ruokakulttuurien monimuotoisuuteen tutustumalla kansainvälisiin keittiöihin sekä kalenterivuoden ja kodin juhlien merkeissä

S1: Suunnitellaan ja opitaan järjestämään juhlia

S2: Perehdytään kodin- ja kalenterivuoden juhliin

S3: Tutustutaan kansainvälisiin keittiöihin

T2: Kehitetään suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä opitaan ottamaan huomioon käytettävissä olevat voimavarat

S1: Syvennetään taitoa työskennellä järjestelmällisesti, luovasti, itsenäisesti ja loogisesti

S2: Pari- ja ryhmätöissä (esitelmät ja keittiötyöskentely) opitaan jakamaan voimavaroja ja osallistumaan päätöksentekoon

T3: Syvennetään tietoa ja taitoa työskennellä ekologisesti, hygieenisesti, taloudellisesti sekä turvallisesti.

S1: Ateriasuunnittelussa ja työskentelyssä harjoitellaan suunnittelemaan ja tekemään päätöksiä ekologisista, taloudellisista sekä ravitsemuksellisista näkökulmista

S2: Työskentelyssä painotetaan hygieenisyyteen ja turvallisuuteen sekä ymmärtämään niiden tärkeys keittiötyöskentelyssä

T4: Opitaan toimimaan hyviä tapoja noudattaen yhdessä ja vuorovaikutuksessa ryhmäläisten kanssa.

S1: Syvennetään noudattamaan hyviä pöytätapoja niin arki- kuin juhlatilanteissa

S2: Opitaan käyttäytymään muita kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti sekä neuvottelemaan joustavasti