Hyvinvointia elämään 2

Hyvinvointia elämään 2

Vuosiluokka: 9lk

Valinnaisen tehtävät: Tehtävänä on syventää oppilaiden monipuolista terveysosaamista sekä lisätä tiedon ja avun hakemisen valmiuksia.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Kurssilla pyritään hyödyntämään monimuotoisia oppimisympäristöjä ja tutustumaan koulun ulkopuolisiin toimijoihin.

Laajuus: 2vvh

Arviointi: arvosanan kahdeksan osaaminen

T1: Oppilas osaa kuvata ja ymmärtää elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen

T2: Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

T3: Oppilas osaa arvioida ja perustella oman terveyteen liittyviä tottumuksia ja valintoja sekä huomioida omat voimavarat

T4: Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esittelemään keinoja stressin ja kriisien käsittelyyn.

T1 Syvennetään tietoa ja taitoa ympäristön hyvinvoinnista

S1: Lisätään ymmärrystä ympäristön vaikutuksesta yksilön ja yhteisön terveyteen

S2: Perehdytään ympäristöriskeihin

T2: Oppia analysoimaan yleisiä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

S1: Lisätään ymmärrystä terveyttä tukevista ja kuluttavista tekijöistä sekä sairauksien ehkäisystä, kuten stressin sietokykyä

T3 Ohjata oppilasta arvioimaan omaan terveyteen liittyviä tottumuksia, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S1: Pohditaan ja analysoidaan omia elintapoja

T4: Hallitsee tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa toimia ristiriita- ja kriisitilanteissa

S1: Syvennetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja

S2: Tunnistaa ja ymmärtää kriisin vaiheet sekä osaa hakea tarvitsemaansa apua