Soveltava musiikki: Kuorolaulu

Soveltava musiikki: Kuorolaulu

Vuosiluokka: 9

Tehtävä:

Kuorokurssilla opiskellaan ja syvennetään laulamiseen, varsinkin yhdessä laulamiseen liittyviä musiikillisia taitoja. Kurssilla opitaan tervettä äänenkäyttöä ja äänenmuodostusta, monipuolista lauluohjelmistoa sekä kehitetään kuuntelutaitoa yhdessä laulaen. Kuorolaulukurssilla voidaan opetella myös yhtyelaulua sekä toteuttaa haasteellisempaa ohjelmistoa oppilaiden taitojen karttuessa. Kurssilla opitaan myös pitkäjänteistä harjoittelua ja siihen sitoutumista sekä esiintymistä. Esiintymisiä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja niitä voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Opetuksen toivotaan johtavan laulamisen harrastamiseen, joka jatkuu myös koulun ulkopuolella.

Laajuus: 2 vvh

Tavoitteet:

T1 (S1-4): Opitaan toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä

Tavoitealueen sisällöt:

 • opitaan ottamaan vastuuta omasta osuudesta laulajana ryhmässä
 • kerrataan ja syvennetään musiikinperuskäsitteiden ja musiikin merkintätapojen tuntemusta
 • käytetään oppilaiden osaamistasoisia kappaleita tarjoten kuitenkin riittävästi haastetta
 • voidaan opiskella myös yhtye- ja stemmalaulua
 • ohjelmistossa käytetään monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia sekä huomioidaan mahdolliset tulevat esiintymistilaisuudet

T2 (S1-4): Opetellaan tervettä äänenkäyttöä sekä kehitetään omaa laulutaitoa

Tavoitealueen sisällöt:

 • opetellaan tervettä äänenkäyttöä ääniharjoitusten avulla
 • opetellaan rohkeutta ja ilmaisua laulaessa
 • opetellaan laulamaan moniäänisesti
 • huomioidaan tulkinnan merkitys laulamisessa

T4 (S1-4): Opitaan käyttämään liikettä musiikin havainnollistamisessa

Tavoitealueen sisällöt:

 • opitaan havainnollistamaan musiikkia liikkeellä, esim. ääniharjoitukset, leikit, tanssit, pelit, kehorytmit ja musiikkiliikunta

T5 (S1-4): Harjoitellaan aktiivista ja keskittynyttä kuuntelua

Tavoitealueen sisällöt:

 • harjoitellaan toisten kuuntelemista laulaessa
 • havainnoidaan kuultua ja keskustellaan siitä

T6 (S1-4): Kannustetaan oppilasta musiikin luovaan tuottamiseen

Tavoitealueen sisällöt:

 • opetellaan ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistellen
 • hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa

T7 (S1-4): Tutustutaan musiikkiteknologiaan

Tavoitealueen sisällöt:

 • hyödynnetään musiikkiteknologiaa tarvittaessa, esim. äänittämistä

T8 (S1-4): Tutustutaan musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona

Tavoitealueen sisällöt:

 • tutustutaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin sekä eri musiikkityyleihin
 • opetuksessa voidaan hyödyntää yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa

T9 (S1-4): Opitaan keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa

Tavoitealueen sisällöt:

 • opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa laulamisen ja kuuntelun yhteydessä

T10 (S1-4): Opitaan tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

Tavoitealueen sisällöt:

 • opitaan tiedostamaan musiikin merkitys omassa elämässä
 • tuetaan ja kannustetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa
 • tuetaan oppilasta löytämään oma musiikillinen ilmaisukanavansa

T12 (S1-4): Opitaan kehittämään musiikillista osaamista harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita ja arvioimaan edistymistä

Tavoitealueen sisällöt:

 • opitaan pitkäjänteistä harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia
 • opitaan tuotosten viimeistelyä
 • opitaan suunnittelemaan oppimisprosessia

Arviointi: arvosanan kahdeksan osaaminen

 • oppilas osallistuu laulamiseen rohkeasti ryhmän jäsenenä
 • oppilas ottaa vastuuta omasta osuudestaan laulajana ja kannustaa muita
 • oppilas osaa monipuolista lauluohjelmistoa
 • oppilas osaa käyttää ääntään terveellisesti ja on kehittynyt laulutaidoissaan
 • oppilas osaa kuunnella muita laulaessaan ja pystyy antamaan palautetta kuulemastaan
 • oppilas osaa musiikin peruskäsitteitä ja terminologiaa
 • oppilas ymmärtää musiikin merkityksen tunteisiin ja hyvinvointiin
 • oppilas osallistuu esiintymisiin ja niiden suunnitteluun
 • oppilas osaa arvioida omaa edistymistään ja tavoitteisiin pääsemistä