Tiede 2

Tiede 2

Nimi: Tiede 2

Vuosiluokka: 9

Valinnaisen tehtävä: Valinnaisen tiede 2 kurssin tehtävänä on kasvattaa oppilaan mielenkiintoa ja ymmärrystä luonnontieteitä kohtaan, sekä parantaa jatko-opinnoissa menestymistä. Syventää ymmärrystä luonnosta ja ympäristöstä, luonnon rakenteista ja sähköön liittyvistä ilmiöistä. Tutustutaan luonnontieteisiin ja niiden sisältöihin, kuten energiaan, sähköön, tähtitieteeseen ja maantieteeseen. Arjen ilmiöt, elektroniikka ja robotiikka kuuluvat sisältöihin, millä laajennetaan perusopetuksen oppisisältöjä. Tutkielmat ja tutkimukset esim. planeetoista, saippuan valmistuksesta ja mikrobien kasvatuksesta syventävät oppilaiden luonnontieteellistä ymmärrystä monialaisesti. Yläkoulun luonnontieteiden j a Tiede 1 kurssin oppisisältöjen ymmärrys kumuloituu ja laajenee Tiede 2 kurssilla.

Laajuus: 2vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Kurssilla hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä, kuten lähiympäristöä ja yrityksiä, sekä laboratorio tiloja. Töitä dokumentoidaan monipuolisesti ja harjoitellaan tavoitteellista laboratorio työskentelyä.

Arviointi:

  • Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä luonnosta.
  • Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä täsmällisesti luonnontieteiden keskeisten käsitteiden avulla. Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.
  • Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
  • Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa yksin ja yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia ja tehdä niistä päätelmiä.
  • Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.
  • Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemin merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet.
  • Oppilas ymmärtää luonnonrakenteita, galaksien ja planeettojen mittaluokat. Ymmärtää tähtitaivaan perus ilmiöt ja asiat.
  • Oppilas osaa robotiikan perusteita.

Tavoite: Vahvistaa oppilaan taitoja käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen ja esittämiseen sekä ohjata oppilasta mittaustulosten käsittelemiseen, sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Sisältö: Oma tutkimus ja raportointi erilaisten kartografisten sovellusten käyttö tiedon hankinnassa ja esittämisessä. Tähtitiede, robotiikka.

Tavoite: Ohjata oppilasta käyttämään luonnontieteiden käsitteitä täsmällisesti.

Sisältö: lajien väliset suhteet ja etologian perusteet. Sähköoppi.

Tavoite: : Kannustaa ja innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun ja tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä tutustuttaa oppilas monissa ammateissa käytettävään tiimityöskentelyyn.

Sisältö: Väittely ja laborointi. Tähtitiede, sähköoppi, Eri aineiden valmistus esim. saippua, kemian analyysi työt.

Tavoite: Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Sisältö: Mikrobien kasvatus ja tutkiminen, sekä elämän edellytykset. Tähtitiede.

Tavoite: Ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, siinä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön, sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Sisältö: Kestävä kehitys ja ympäristön vaikutus terveyteen paikkatieto, GPS ja mentaaliset kartat esimerkki globaaleista kehityskysymyksistä, uutisseuranta. Arjen ihmeitä, tähtitiede, lääkeaineet.

Tavoite: Ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta, ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitystä sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Sisältö: Eläinten oikeudet, aluesuunnittelu, kemian töitä, robotiikka, sähköoppi.

Tavoite: Ohjata oppilasta suunnittelemaan, käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään selkeästi omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia.

Sisältö: Maantieteellinen tutkimus, robotiikka, tähtitiede ja kemian alaan kuuluvia töitä esim. käsirasvan, saippuan tai lääkeaineen valmistus.