Tiede 1

Tiede 1

Nimi: Tiede 1

Vuosiluokka: 8

Valinnaisen tehtävä: Valinnaisen tiede 1 kurssin tehtävänä on kasvattaa oppilaan mielenkiintoa ja ymmärrystä luonnontieteitä kohtaan. Syventää ymmärrystä luonnon rakenteista, ympäristöstä ja ekosysteemistä. Tutustutaan luonnontieteisiin ja niiden sisältöihin, kuten energiaan ja lämpöön arjen ilmiöiden kautta. Tutkielmat ja tutkimukset esim. vedestä, paperista ja keittiön kemiasta syventävät oppilaiden luonnontieteellistä ymmärrystä monialaisesti. Seitsemännen ja kahdeksannen luokan luonnontieteiden oppisisältöjen ymmärrys kumuloituu ja laajenee Tiede 1 kurssilla.

Laajuus: 2vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Kurssilla hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä, kuten lähiympäristöä ja yrityksiä, sekä laboratorio tiloja. Töitä dokumentoidaan monipuolisesti ja harjoitellaan mm. työselostuksen kirjoittamista tietokoneella.

Arviointi:

  • Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä luonnosta.
  • Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä luonnontieteiden keskeisten käsitteiden avulla.
  • Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan. Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.
  • Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.
  • Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemin merkityksen.

Tavoite: Opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Sisältö: Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön, sekä yrityksiin tai oppilaitoksiin. Erilaisten kartografisten sovellusten käyttäminen tiedon hankinnassa ja esittämisessä. Toiminnallinen matematiikka.

Tavoite: Ohjata oppilasta käyttämään luonnontieteiden käsitteitä.

Sisältö: Vesi, paperi ja energiantuontaan liittyvät projektit. Lämpöoppiin, sekä erilaisiin arjen ihmeisiin liittyviä töitä. Ekosysteemin rakenne eliöiden systematiikan ja taksonomian periaatteet.

Tavoite: Kannustaa ja innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun ja tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö: Yhteistoiminnallisuus ryhmätyöskentelyssä laborointi.

Tavoite: Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Sisältö: Kasvien kasvatuskokeet eliöiden rakenteiden vertailu. Toiminnallinen matematiikka. Kemiaa keittiössä.

Tavoite: Ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, siinä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä.

Sisältö: Rakennettu- ja luonnonympäristö maisema-analyysi. Arjen ihmeitä.

Tavoite: Ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta, ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitystä.

Sisältö: Energiantuotanto, paperin valmistus prosessi ja käyttö, vesi-projekti, sekä lämpöoppi.

Tavoite: Ohjata oppilasta tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä.

Sisältö: Paperi- ja vesitutkimus, arjen ihmeitä ja keittiön kemiaa.