SOVELTAVA KÄSITYÖ 1 (tekninen työ, tekstiilityö)

SOVELTAVA KÄSITYÖ 1 (tekninen työ, tekstiilityö)

Vuosiluokka: 8

Soveltavan valinnaisaineen tehtävä: Syventää oppilaan tietoja ja taitoja käsityöprosessin toteuttamisessa.

Laajuus: 2 vvh

Arviointi:

Arvosana 8: Oppilas

  • osaa suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisen, tarkoituksenmukaisen ja esteettisen tuotteen, osaa tehdä valintoja ja miettiä omia ratkaisuja
  • asettaa työskentelylleen realistisia tavoitteita, työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana
  • osaa ohjeiden avulla valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita
  • huomioi työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät
  • osaa hyödyntää työskentelyssään ja sen dokumentoinnissa käytettävissä olevia teknisiä laitteita

Tavoitteet ja sisällöt:


T1: ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään

S1: motivoidaan oppilasta oma-aloitteiseen toimintaan

T2: ohjataan oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita

S2: kannustetaan ja ohjataan oppilasta kokonaisen tuotteen valmistusprosessiin

T3: ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja työtapoja, sekä työhön liittyviä käsitteitä, merkkejä ja symboleja

S3: vahvistetaan oppilaan käsityöllistä prosessointia

T4: innostetaan oppilasta luovaan materiaalien ja työtapojen yhdistelyyn

S4: tutustutaan eri materiaaleihin ja työskentelymenetelmiin

T5: ohjataan oppilasta turvalliseen työskentelyyn ja välineiden käyttöön

S5: perehdytään työskentelyyn liittyviin vaaratekijöihin ja huomioidaan ne työskennellessä

T6: ohjataan oppilasta käyttämään työskentelyssään ja dokumentoinnissaan tarjolla olevia teknisiä laitteita

S6: käytetään tarjolla olevia teknisiä laitteita

T7: ohjataan oppilasta tuntemaan käsityön ja kädentaitojen merkitys omassa elämässään ja laajemmassa yhteydessä

S7: perehdytään käsityöllisiin merkityksiin

T8: ohjataan oppilasta tiedostamaan taloudelliset seikat ja kestävä elämäntapa

S8: mietitään taloudellisia tekijöitä ja kestävän kehityksen merkitystä valinnoissa