Kuvanveisto

Kuvanveisto

vuosiluokka: 8

valinnaisen tehtävä: Syventää oppilaan omaa kolmiulotteista kuvailmaisua sekä taiteen ja kulttuurin tuntemusta. Työskentelyssä käytetään monipuolisesti erilaisia kuvanveiston ja kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita.

laajuus:2vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Työtapojen ja menetelmien valinnassa korostuu monipuolisuus, tiedon ja taidon yhdistäminen sekä luova soveltaminen. Opiskelumenetelmissä korostuu aktiivinen kokeilu ja harjoitteleminen, moniaistinen havainnointi ja pitkäjännitteinen työskentely sekä tutkiva ja tavoitteellinen taideoppiminen. Oman toiminnan arviointi on osa oppimista.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Lähtökohtana oppimiselle on oppilaan itse asettamat tavoitteet. Tavoitteena on, että oppilaan tieto- ja taitotaso sekä itseohjautuvuus, kiinnostus ja luovuus kehittyvät asteittain omien tavoitteiden mukaisesti.

Uutta opittavaa asiaa havainnollistetaan esimerkkien, työnäytösten, kuvien, videoiden sekä selkeiden ohjeiden avulla. Tunnin etenemistä ja siirtymävaiheita ohjeistetaan. Oppilaalle annetaan tilaa pohtia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ja luovasti.


Arviointi: arvosanan 8 osaaminen

Oppilas

  • osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin
  • osaa käyttää tavoitteellisesti kuvataiteen keskeisimpiä materiaaleja ja tekniikoita
  • osaa tarkastella ja tulkita kuvakulttuureita, sekä tunnistaa joitakin kuvataiteen ilmiöitä
  • osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä luovia ja itsenäisiä päätöksiä
  • osaa suunnitella työskentelyään, pitää huolta ajankäytöstä sekä työskentelyn loogisesta etenemisestä
  • havainnoi ja arvioi omaa oppimistaan
  • huolehtii työvälineistä ja huomioi työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät
  • osaa toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa. Hän osaa neuvotella työnjaosta ja työskentelyn etenemisestä osallistumalla päätöksentekoon

Tavoite: Vahvistetaan oppilaan työskentelytaitoja ja omaa taiteellista ilmaisua niin itsenäisessä työssä kuin ryhmätyöskentelyssäkin.

sisältö: Syvennetään oppilaan omaa kolmiulotteista kuvailmaisua sekä taiteen ja kulttuurin tuntemusta. Käytetään monipuolisesti erilaisia kuvanveiston ja kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita.

Tavoite: rohkaista ja innostaa oppilasta keskustelemaan omista havainnoistaan ja ilmaisemaan niitä kuvallisesti

sisältö: Työskentelyssä käytetään oppilaille merkityksellisiä kuvakulttuureja. Havainnoidaan ja tulkitaan erilaisia luonnon ympäristöjä sekä rakennettua ympäristöä sekä median maailmoja. Kerrataan ja syvennetään seitsemännen luokan kuvataiteen sisältöjä ja tekniikoita kolmiulotteisen työskentelyn osalta.

Tavoite: Syventää eri aikojen ja kulttuurien merkityksien ja kuvailmaisun tuntemista.

Sisältö: Tutustutaan taidehistorian eri aikakausiin ja kulttuureihin. Käytetään havaintoja oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtina.

Tavoite: Ohjataan oppilasta ottamaan kantaa visuaaliseen kulttuuriin.

Sisältö: Käsitellään taiteen merkitystä omassa elinympäristössä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Syvennytään eri taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin taiteilijan, vastaanottajan ja yhteiskunnan näkökulmista.

Tavoite: Ohjataan oppilasta suunnittelemaan, arvioimaan ja raportoimaan työskentelyään ja ajankäyttöään.

sisältö: kehitetään oppilaan suunnittelu- ja organisointitaitoja. Oppilas oppii suunnittelemaan työskentelyn loogista etenemistä ja aikatauluttamista, portfolio