Kotitalous 1

Kotitalous 1

Vuosiluokka: 8

Valinnaisen tehtävä:

Kotitalouden valinnaisen tehtävänä on kerrata ja syventää seitsemännen luokan kotitalouden sisältöjä.

Valinnaisen keskeisempänä tehtävänä on antaa oppilaalle kattavat ruuanlaitto- ja leivontataidot niin teoriassa kuin käytännössä sekä syventää raaka-ainetuntemusta. Kotitalouden valinnainen kasvattaa toimimaan vastuullisesti ja taloudellisesti sekä toimimaan yhteistyössä omaa ja ympäristön hyvinvointia edistäen. Oppiaine kasvattaa oppilaan toimimaan yhdessä muiden kanssa sekä toiminnallisuuteen.

Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu lisääntyvät vähitellen tietojen ja taitojen kehittyessä.

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1: Oppilas osaa käyttää tavallisempia työskentelymenetelmiä ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa sekä. Oppilaalla on kattava elintarviketuntemus sekä osaa huomioida esteettiset näkökulmat

T2: Osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä luovia ja itsenäisiä päätöksiä. Osaa suunnitella ja pitää huolta ajankäytöstä sekä työskentelyn loogisesta etenemisestä

T3: Osaa ottaa huomioon taloudelliset, ekologiset, hygieeniset ja turvallisuuteen liittyvät asiat

T4: Osaa toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa. Hän osaa neuvotella työnjaosta ja työskentelyn etenemisestä osallistumalla päätöksentekoon

Laajuus: 2vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Työtapojen ja menetelmien valinnassa korostuu tiedon ja taidon yhdistäminen sekä soveltaminen käytäntöön. Opiskelumenetelmissä korostuu toiminnallisuus, yritteliäisyys, yhdessä tekeminen sekä tieto- ja viestintäteknologia. Oman toiminnan itsearviointi on osa oppimista. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan paikallisissa yrityksissä tai tunneilla vierailee yhteistyöhenkilöitä. Toivottavaa on, että opittua sovelletaan ja syvennetään koulun ulkopuolella. Valinnaisessa huomioidaan ajanmukaiset ruuat ja leivonnaiset.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Lähtökohtana oppimiselle on oppilaan omat asettamansa tavoitteet. Tavoitteena on, että oppilaan tieto- ja taitotaso sekä itseohjautuvuus, kiinnostus ja luovuus kehittyvät asteittain omien tavoitteiden mukaisesti. Tärkeää on, että oppilaan vaikeustaso pidetään mielekkäänä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät monipuolisesti sosiaalisissa tilanteissa. Uutta opittavaa asiaa havainnollistetaan kuvien, videoiden sekä selkeiden ohjeiden avulla. Tunnin etenemistä ja siirtymävaiheita ohjeistetaan. Oppilaalle annetaan tilaa pohtia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ja luovasti.


T1: Oppilaan tavoitteena on kerrata sekä syventää ruuanvalmistus- ja leivontataitoja. Lisäksi tavoitteena on ottaa huomioon esteettiset näkökulmat

S1: Tutustutaan kattavasti erilaisiin taikinatekniikoihin (hiivataikina, munasokerivaahtotaikina, murotaikina, pikataikina, voitaikina)

S2: Syvennetään raaka-ainetuntemusta ja oppia valmistamaan niistä ruokaa erilaisin ruoanvalmistusmenetelmin (kasvikset, kala, liha, maito)

S3: Otetaan huomioon ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa kalenterivuoden juhlat

S4: Opitaan huomioimaan esteettiset näkökulmat niin ruuanvalmistuksessa, leivonnassa kuin ruokailutilanteen viihtyvyydessä sekä ymmärtämään niiden merkityksen

T2: Oppilas oppii työskentelemään annettujen ohjeiden ja oppilaan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaan suunnittelu- ja organisointitaidot kehittyvät sekä kyky huomioida käytettävissä olevat voimavarat.

S1: Harjaannutaan suunnittelemaan ajankäyttöä ja työnjakoa sekä työskentelyn loogista etenemistä.

S2: Ohjataan luotettavan kotitalouteen liittyvän tiedon hankintaan, käsittelyyn ja esittämiseen

T3: Tavoitteena on, että oppilas osaa työskennellä ekologisesti, hygieenisesti, taloudellisesti sekä turvallisesti.

S1: Opitaan tekemään päätöksiä ateriasuunnittelussa ja työskentelyssä ekologisista, taloudellisista sekä ravitsemuksellisista näkökulmista.

S2: Opitaan turvalliseen keittiötyöskentelyyn sekä syvennetään tietoa elintarvike- ja keittiöhygieniasta ja niiden tärkeydestä.

T4: Oppilasta kasvatetaan toimimaan hyviä tapoja noudattaen yhdessä ja vuorovaikutuksessa ryhmäläisten kanssa. Lisäksi oppilas osaa neuvotella tasapuolisesta työnjaosta, ajankäytöstä sekä työtehtävistä osallistuen päätöksen tekoon.

S1: Syvennetään noudattamaan hyviä pöytätapoja niin arki- kuin juhlatilanteissa

S2: Opitaan käyttäytymään muita kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti sekä neuvottelemaan joustavasti