Hyvinvointia elämään 1

Hyvinvointia elämään 1

Vuosiluokka: 8lk

Valinnaisen tehtävät: Tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittyminen sekä lisätä tiedon ja avun hakemisen valmiuksia.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet: Kurssilla pyritään hyödyntämään monimuotoisia oppimisympäristöjä ja tutustumaan koulun ulkopuolisiin toimijoihin.

Laajuus: 2vvh

Arviointi: arvosanan kahdeksan osaaminen

T1: Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä pääosin asianmukaisesti. Osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia toimintamalleja omasta tai ympäristön hyvinvoinnista.

T2: Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista. Oppilas osaa arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.

T3: Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta. Oppilas osaa kuvata toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia sekä kuvata miten hakeutua oman koulun tai kunnan terveyspalveluihin.

T4: Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.

T1 Lisätä tietoa ja taitoa omasta ja ympäristön hyvinvoinnista

S1: Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi terveyskeskuksessa. Tutustutaan mahdollisesti muiden toimijoiden, kuten SPR, Sydänliitto, palolaitos, toimintaan.

S2: Vahvistetaan terveyteen liittyvää medialukutaitoa.

T2: Oppia tiedostamaan ja arvioimaan omaa hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä

S1: Omasta terveydestä huolehtiminen ja terveysongelmien ennaltaehkäiseminen.

S2: Tiedostaa terveyteen vaikuttavia tekijöitä osana omaa arkea.

T3: Osata hakea tarvitsemaansa tietoa ja apua hyvinvointiin liittyen

S1: Ohjataan luotettavan tiedon hankintaan, käsittelyyn ja esittämiseen.

S2: Käsitellään ajankohtaisia terveysuutisia.

T4: Kehittää valmiuksia tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia ristiriita- ja kriisitilanteissa

S1: Harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja

S2: Harjoitellaan huomioimaan ja auttamaan muita