4. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja
- erilaisuuden kunnioittaminen
- energiaa ravinnosta

Oppilas tunnistaa perustarpeita ja tunteita.

Oppilas osaa omalla toiminnallaan edistää toimintaa yhteisen tavoiteen saavuttamiseksi.S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- tutkitaan yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita (esim. kalteva taso, tela, vipu, väkipyörä ja talja), joihin tutustutaan kokeellisesti ja erilaisia rakenteita
- turvallisuus, liikenne, ensiapu
- sähköturvallisuus esim. varoke, eriste, johde mm. arkielämän sähkölaitteiden turvallinen käyttö

Oppilas osaa toimia erilaisissa yhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen ja itseään ilmaisten.

Oppilas osaa selittää yksinkertaisia laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia rakenteita.

Oppilas osaa käyttää turvallisesti sähkölaitteita ja ymmärtää eristeen ja johteen eron.
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- Pohjoismaat ja Baltia, paikkamaantietoa
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Pohjoismaissa ja Baltiassa
- niityt, metsät (lehtimetsä, havumetsä ja sekametsä) ja suot eliöiden elinympäristönä
- tutustutaan eliökunnanjaon perusasioihin
- viljelykasvit ja tuotantoeläimet
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, janamittakaava, geomedia esim. sähköinen opaskartta ja etäisyyksien mittaus (sähköiset karttapalvelut tai esim. ArcGis)
- magneettisuus (napaisuus, hylkiminen ja puoleensavetäminen)

Oppilas osaa sijoittaa kartalle Pohjoismaat, Baltian maat ja niiden pääkaupungit.

Oppilas osaa vertailla eri elinympäristöjen ominaisuuksia.

Oppilas tunnistaa yleisimpiä viljelykasveja ja tuotantoeläimiä.

Oppilas osaa kuvata esimerkeillä ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön syy-seuraus-suhteita Pohjoismaissa ja Baltiassa. (esim Itämeri)

Oppilas osaa ohjatusti käyttää sähköistä geomediaa ja sen yksinkertaisia työkaluja.

Oppilas tunnistaa jonkin geomedian tiedonlähteenä.

Oppilas osaa käyttäää useampaa tietolähdettä samassa yhteydessä.

S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- lisää sääilmiöitä esim. pilvet, sumu, lumisade, tulvat
- ilma
- valo ja varjo, valon suoraviivaisuus, heijastuminen esim. peili
- erilaiset elinympäristöt (esim. niitty, pelto, laidun)
- puusta paperi, uusiopaperi ja esimerkiksi paperin valmistaminen
- kasvio (katso erillinen ohje)

Oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Oppilas osaa esittää tutkimustuloksia julkisesti.

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisen sääennusteen.

Oppilas osaa kertoa valon suoraviivaisesta luonteesta, varjon synnystä ja valon heijastumisesta.

Oppilas osaa nimetä erilaisia elinympäristöjä.

Oppilas tunnistaa eri elinympäristöjen kasveja.

Oppilas osaa nimetä eri elinympäristöjen keskeisiä lajeja.

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- aineen olomuodot ja ominaisuudet
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- yhteyttäminen ja energia (muuntuminen valoenergiasta kemialliseksi energiaksi)
- tutustutaan ravinnontuotantoon ja ruoan reitteihin
- ravintoketjut
- kasvien lisääntyminen
- ääni (värähtely) ja kuulon suojelu
Oppilas osaa sisältöalueen keskeisimmän käsitteistön.

Oppilas osaa tarkastella eliympäristön vaikutusta eliön esiintyvyydessä ja ihmisen vaikutusta eliöiden/elinympäristöjen toimintaan.

Oppilas tunnistaa kuvasta yhteyttämisprosessin.

Oppilas osaa ravinnontuotannon perusteet ja selittä esimerkin avulla ruoan reittiä.

Oppilas osaa yksinkertaisen ravintoketjunmallin ja tulkita sitä.

Oppilas osaa kuvailla kukallisen kasvin lisääntymistä.

Oppilas tietää, miten kuuloa suojellaan.
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, metsät ja suot
- luonnonvarojen kestävä käyttö (maatalous)
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (esim. Jokamiehen oikeudet)
- Itämeren alueen suojelu
- energia (lähteet, muuntuminen esim. sähköenergiasta valo- ja lämpöenergiaksi)


Oppilas osaa nimetä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata esimerkein oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.

Oppilas osaa nimetä eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Oppilas osaa ohjatusti toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan omassa lähiympäristössä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
  • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Käyttäytymisen ja turvallisuuden kehittäminen valittujen sisältöjen osalta, ympäristövastuun ja kestävän elämäntavan kehittäminen sekä toimiminen sääntöjen ja sopimuksien mukaisesti. Itsenäisen liikkumisen tukeminen ja monimuotoisten teknologioiden käyttö oppimisen tukena.
  • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”.
  • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan projekteja pari- ja ryhmätöinä. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Suvaitsevuuden ja erilaisuuden hyväksyminen.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen tulkinta, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, kirjoitelmat/esseet.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä