3. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Minä ihmisenä

- yhdessä toimiminen
- tunnetaidot
- sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot
Oppilas tunnistaa arkipäivän sairauksia
Oppilas osaa ennaltaehkäistä omalla toiminnallaan sairauksia esim. käsienpesu, aivastaminen
Oppilas osaa huomioida toisen ja toimia ryhmän jäsenenä


S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille esim. pari/ryhmä/luokka/koulu
- kodin sähkölaitteiden turvallinen käyttö
- liikenne-ja paloturvallisuus, toiminta ensiaputilanteissa (esim. pienen haavan hoito, KKK) 
- liikennekäyttäytyminen ja heijastin
- esimerkkejä liikkumisen apuvälineistä niiden huoltamisesta esim. polkupyörä
- internetin turvallinen käyttö
Oppilas harjaantuu toimimaan yhteisön jäsenenä ja osaa tarvittaessa toimia aktiivisena toimijana työparissa/työryhmässä.

Oppilas osaa nimetä yleisimpiä kodinkoneita, nimetä niiden käyttötarkoituksen ja tutustuu niiden turvalliseen käyttöön.

Oppilas osaa liikenneturvallisuuden perusasioita.

Oppilas osaa liikkua turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti koulun lähiympäristössä.

Oppilas tietää internetin turvallisen käytön perusasioita.
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- Suomi, alueet
- vesi ja rannat elinympäristönä
- eliöiden sopeutuminen talveen
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Suomessa, jokamiehenoikeudet
- jääkausi Suomessa
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, karttapallo, suhdeluku, opaskartta, ilmansuunnat, karttamerkkejä ja värit, kartan suuntaus, geomedia-aiheina esim. peruskartta (Karttapaikka)

Oppilas osaa hakea tietoa eri tietolähteistä.

Oppilas harjoittelee havaintojen/tulosten kirjoittamista

Oppilas osaa pääilmansuunnat, tunnistaa kartan ja karttamerkkejä sekä osaa suunnata kartan.

Oppilas tunnistaa Pohjois-Euroopan kartasta Suomen, pääkaupungin ja osaa sijoittaa Orimattilan Etelä-Suomeen.

Oppilas hahmottaa yksinkertaisia suhdelukuja.

Oppilas harjoittelee käyttämään geomediaa.
S4. Ympäristön tutkiminen

- elollinen ja eloton luonto
-kestävän rakenteen käsite esim. putkilo- ja kolmiorakenne siltoja/rakennusmalleja rakentelemalla
- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- vesiympäristö ja vesien suojelu
- yksinkertaisimmat sääilmiöt ja käsitteet esim. sää, lämpötila, tuuli, sade
- kasvio (katso erillinen ohje)

Oppilas osaa erottaa eläviä ja elottoman luonnon tekijöitä.

Oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Oppilas tunnistaa lähiympäristön kasveja.

Oppilas tunnistaa sääilmiöitä.


S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- veden ominaisuudet, olomuodot ja kiertokulku
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- eläinten ja kasvien lisääntyminen
- tutustutaan ravintoketjuihin
- tutustutaan yhteyttämisen käsitteeseen

Oppilas osaa selittää yksinkertaisesti miten vesi kiertää maapallolla.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisen ravintoketjun.

Oppilas osaa veden olomuodot ja antaa esimerkin niistä.

S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden käsite
- oman kulttuuriperinnön vaaliminen, vähemmistöt
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista esim. koulun pihan siisteys

Oppilas tutustuu luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen.

Oppilas tutustuu erilaisiin vähemmistöryhmiin.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisia oman toimintansa vaikutuksia luontoon esim. roskaaminen.


Laaja-alaiset kokonaisuudet
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Oman kulttuurituntemuksen ja -identiteetin vahvistaminen lähialueeseen ja kotimaahan tutustuen ja lähialuevierailuja tehden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden ilmaisemisen harjoittelemien.
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) Käyttäytymisen ja turvallisuuden kehittäminen valittujen sisältöjen osalta, erityisesti liikenneturvallisuuden, kodin turvallisuuden sekä ensiavun osalta. Itsenäistä liikkumista tuetaan tutustumalla liikkumisen apuvälineisiin.
  • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon haussa.
  • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan pari- ja ryhmätöitä. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmä, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä