5. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
- ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet (kehitys vauvaksi, kudokset, elimistöt, hermosto, aistit)
- perehdytään terveyden osa-alueisiin (voimavarat, arjen terveystottumukset, mielenterveystaidot, sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot)
- seksuaalinen kehitys 


Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnot ja kehityksen.

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää.

Oppilas osaa kertoa ihmisen seksuaalisesta kehityksestä.


S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- myrkytykset ja päihteet
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus, perinteisen aiheenkäsittelyn lisäksi esim. nuorten keskustelupalstojen ym. somealustojen netiketti
- pyörä, tasapaino, painopiste


Oppilas osaa nimetä yleisimmät päihteet ja niiden käytön seurauksia.

Oppilas osaa jonkin esimerkin avulla kuvailla myrkytystä ja toimintaa myrkytystilanteessa.

Oppilas ymmärtää fyysisen ja henkisen koskemattomuuden periaatteen.

Oppilas tuntee käsitteet tasapaino ja painopiste.


S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Euroopassa
- Euroopan sijainti (maapallolla, maanosa, asteverkko, aluejako)
- Euroopan yleispiirteet, lämpövyöhykkeet, ilmastoalueet, kasvillisuusvyöhykkeet
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat, geomedia esim. Arcgis, jossa pinta-alan mittaaminen, ilmakuvaan ja topografisen karttaan tutustuminen
- uutisten seuraaminen ja sijoittaminen kartalle

Oppilas osaa sijoittaa Euroopan, Euroopan maita ja pääkaupunkeja kartalle.

Oppilas osaa Euroopan lämpövyöhykkeet, ilmastoalueet ja kasvillisuusvyöhykkeet.

Oppilas osaa selittää ihmistoiminnan riippuvuutta luonnonolosuhteista Euroopassa.

Oppilas osaa käyttää geomediaa apuna pienessä tutkimuksessa tai karttatyössä.

S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä ja ilmasto esim. ukkonen, pakkanen ja helle, sademäärä, ilmasto, ilmastoon vaikuttavat tekijät, ilmastotyypit, ilmastodiagrammi
- kasvio (katso erillinen ohje)

- metsä:
  • metsätyypit tuore-, kuivakangas, lehto ja niiden tyyppieliöt
  • symbioosi
  • metsän kerrokset
  • ravintopyramidi
- suo
  • syntytavat, luokittelu kasvillisuuden mukaan, turve ja hyötykäyttö, tyyppieliöt
  • esimerkiksi tutustuminen johonkin suohon (esim. Orimattilassa Kairesuo-Mieliäissuo)
- maa- ja kallioperä
- kasvin kokeellinen kasvattaminen
- voiman käsite
- painovoima
- liikkeen käsite arjessa, nopeus, tasainen liike, nopeuskilpailut, jarrutusmatka, liikenne
-kitka (esim. hyötynä ja haittana liikkeen näkökulmasta)
-lentäminen (esim. kuumailmapallo, leija, lintu, lentävät koneet)
- lentävän laitteen rakentaminen (esim. paperilennokki, lennokki, leija)
- happamat, emäksiset ja neutraalit aineet, pH-asteikko, happamuuden mittaaminen
- lasin valmistus, käyttö, merkitys ja kierrätys

Oppilas osaa tehdä pienen tutkimuksen. Oppilas osaa esittää ja perustella tutkimustuloksia.

Oppilas osaa käyttää ilmastodiagrammia ja kuvailla sen avulla alueen olosuhteita. Oppilas harjoittelee ilmastodiagrammin laatimista.

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa keskeisimmät jokamiehen oikeudet.

Oppilas osaa nimetä erilaisia elinympäristöjä, niiden keskeisiä lajeja ja kasveja.

Oppilas tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.

Oppias osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kertoa arkisista nopeuteen liittyvistä käsitteistä, kuten tasainen liike, nopeus, jarrutusmatka.

Oppilas tuntee kitkan liikkeeseen vaikuttavana voimana ja kitkavoiman kyvyn muuntaa liike-energia lämpöenergiaksi.

Oppilas osaa tutkia aineen happamuutta. Oppilas tuntee pH asteikon ja osaa nimetä happamia, emäksisiä ja neutraaleja aineita.

Oppilas tuntee lasin valmistusperiaatteita, kierrätyksen ja merkityksen nykyaikana.
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- kasvin rakenne, yhteyttäminen ja lisääntyminen
- kasvikunnan luokittelu
- eläinten lisääntyminen
- lähiavaruus eli Aurinkokunta, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu sekä maapallon rakenne
- tutustutaan metsien hyötykäyttöön:
luonnontilainen metsä ja talousmetsä, metsien hyötykäytön muotoja esim. metsäteollisuus, metsästys, retkeily- ja virkistyskäyttö
- energian säilyminen kokeellisesti esim. liikkeen muuntaminen kitkan avulla lämmöksi

Oppilas osaa kasvin perusrakenteen ja rakenteiden keskeisimmät tehtävät.

Oppilas osaa lähiavaruuteen liittyvät peruskäsitteet.

Oppilas osaa erottaa luonnontilaisen metsän ja talousmetsän. Oppilas tunnistaa metsien hyötykäytön muotoja.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, metsät, suot ja vesistöt
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, terveyteen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (lajittelu, kierrätys ja jokamiehenoikeudet)
- Euroopan väestö (väestöntiheys, yleisimmät kielet ja uskonnot, elinkeinot)
- Euroopan unioni

Oppilas osaa toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan omassa lähiympäristössään.

Oppilas osaa hakea luotettavaa ja ajantasaista tietoa kestävän kehityksen aihealueeseen liittyen.

Oppilas osaa lajitella yleisimmät jätteet.

Oppilas ymmärtää kierrättämisen periaatteen.

Oppilas ymmärtää Euroopan väestön monimuotoisuuden.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
  • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
  • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. lehdet, tietokirjat, kartat, diagrammit, kuvat, tietokone, mobiililaitteet ja geomediat
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Eurooppalainen identiteetti. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Henkilökohtaisen luontosuhteen ja -herkkyyden kehittymistä tuetaan sisältöjen käsittelyn avulla.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä