Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/a2ce4b229  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä
- yhdessä toimiminen Ja tunnetaidot
- sairauksien ehkäisy ja itsehoito
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. (T19)
- Oppilas tunnistaa arkipäivän sairauksia.
- Oppilas osaa ennaltaehkäistä omalla toiminnallaan sairauksia esim. käsienpesu, aivastaminen.
- Oppilas osaa huomioida toisen ja toimia ryhmän jäsenenä.
S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
- toimiminen eri yhteisöjen jäsenenä- kodinkoneet ja niiden turvallinen käyttö
- liikenne- ja paloturvallisuus sekä ensiapu- liikkumisen apuvälineet ja niiden huolto esim. polkupyörä
- säänmukainen pukeutuminen
- internetin turvallinen käyttö
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (T2)
- Oppilas harjaantuu toimimaan yhteisön jäsenenä ja osaa tarvittaessa toimia aktiivisena toimijana työparissa/työryhmässä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)
- Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. (T7)
- Oppilas osaa nimetä yleisimpiä kodinkoneita, nimetä niiden käyttötarkoituksen ja tutustuu niiden turvalliseen käyttöön.

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. (T8)

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. (T8)
- Oppilas osaa liikkua turvallisesti koulumatkan.
- Oppilas osaa kuvata yksinkertaisia turvallisuusohjeita esim. liikennevalot, jalankulkijana/pyöräilijänä risteyksessä.
- Oppilas ymmärtää heijastimen tarkoituksen ja osaa havainnoida liikennettä esim. risteys.
- Oppilas osaa hoitaa (ilmoitus, puhdistus, laastari) pienen haavan.
- Oppilas tunnistaa polkupyörästä täkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ml. pyöräilykypärä.
- Oppilas ohjatusti osaa pukeutua sään vaatimalla tavalla.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa. (T11)
- Oppilas osaa avata selaimen ja käyttää hakutoimintoa.

Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. (T11)
- Oppilas tiedostaa turvattomien sivustojen olemassaolon internetissä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
- vesi ja rannat elinympäristönä
- eliöiden sopeutuminen talveen
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Suomessa, jokamiehenoikeudet
- Suomi, alueet
- jääkausi Suomessa
- luonnon ja kulttuurien monimuotoisuus
- erilaiset kartat
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. (T5)
- Oppilas osaa liikkua turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti ohjattuna koulun lähiympäristössä.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. (T11)
- Oppilas osaa hakea tietoa internetistä.
- Oppilas osaa ohjatusti kirjoittaa havaintoja/tuloksia tietokoneella.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14)
- Oppilas osaa käyttää ikätasonmukaista kirjaa tiedon etsimiseen.

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. (T16)
- Oppilas osaa ilmansuunnat, tunnistaa kartan ja karttamerkkejä sekä osaa suunnata kartan.
- Oppilas hahmottaa yksinkertaisia suhdelukuja.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (T16)
- Oppilas osaa ohjatusti käyttää geomediaa.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S4. Ympäristön tutkiminen
- elollinen ja eloton luonto
- tutkimuksen tekemisen vaiheet
- vesiympäristö
- yksinkertaisimmat sääilmiöt
- 3. luokan kasvion kasvit: rentukka, ulpukka/lumme, osmankäämi, järviruoko, paju esim. voi tehdä yhteistyötä toisen koulun kanssa
Oppilas osaa erottaa eläviä ja elottoman luonnon tekijöitä.

Oppilas osaa ohjatusti tehdä tutkimuksia ympäristössä ryhmän jäsenenä. (T5)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. (T15)
- Oppilas osaa nimetä yleisimpiä vesiympäristön kasveja.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa. (T15)
- Oppilas kerää ohjatusti viisi kasvia.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).
 
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen
- vesi ja sen kiertokulku
- ihmisen toiminnan vaikutus eliöihin ja elinympäristöihin
- eliökunnanjako
- eläinten ja kasvien lisääntyminen
- ravintoketjut

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)
- Oppilas osaa selittää yksinkertaisesti miten vesi kiertää maapallolla.
- Oppilas tunnistaa erilaisia eliöitä (esimerkki eliökunnista).
- Oppilas ymmärtää uusien eliöiden syntyvän olemassaolevista eliöistä.
- Oppilas osaa laatia yksinkertaisen ravintoketjun.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. (T13)
- Oppilas tunnistaa kuvasta yhteyttämistä kuvaavan mallin.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. (T18)
- Oppilas osaa veden olomuodot ja antaa esimerkin niistä.

Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (T18)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).
 
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuus
- oman kulttuuriperinnön vaaliminen, vähemmistöt
- vastuullisuus ympäristönhoidossa esim. koulun piha
- vesien suojelu
- tuotteen elinkaari, kierrätys
Oppilas tunnistaa erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen (T3)
- Oppilas tutustuu erilaisiin vähemmistöryhmiin.
- Oppilas osaa kuvata yksinkertaisia oman toimintansa vaikutuksia luontoon esim. roskaaminen.
- Oppilas tunnistaa luonnon monimuotoisuuden muodostavia osia.
- Oppilas osaa lajitella luokassa syntyviä jätejakeita.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)
- Oppilas osaa kuvata kohteliaita käyttäytymistapoja koulussa ja kotona.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14)
- Oppilas osaa ohjatusti hakea tietoa luotettavasta lähteestä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
S1.-S6. Fysiikan ja kemian sisällöt

fysiikka:
-yksinkertaiset koneet
-kestävät rakenteet
kemia:
- liukoisuus, vesi liuottimena
- paperi
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. (T5)
- Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi. (T6)

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. (T11)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. (T17)
- Oppilas osaa nimetä yksinkertaisia koneita, kuten kalteva taso, tela, vipu väkipyörä ja talja.
- Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.

Oppilas osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. (T18)
- Oppilas tuntee puun raaka-aineena ja osaa kertoa, miten paperia valmistetaan puusta ja kierrätyspaperista.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).
Esimerkkejä arviointiin: tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmä, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely.

4. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/a2ce4b229  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä
- oma keho ja mieli
- erilaisuuden kunnioittaminenOppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)
- Oppilas tunnistaa perustarpeita ja tunteita.
- Oppilas tunnistaa keskeisiä asenteita ja arvoja.
- Oppilas osaa omalla toiminnallaan edistää toimintaa yhteisen tavoiteen saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. (T19)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).
 
S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
- vuorovaikutustilanteet erilaisissa yhteisöissä

- yksinkertaiset laitteet ja rakenteet
- raha ja sen käyttäminen
- turvallisuus, liikenne, ensiapu
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)
- Oppilas osaa toimia erilaisissa yhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen ja itseän ilmaisten.

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. (T7)
- Oppilas osaa selittää yksinkertaisia laitteiden toimintaperiaatteita.
- Oppilas tunnistaa yksinkertaisia rakenteita.
- Oppilas osaa euron rahayksikkönä ja käyttää sitä ostoksien tekemiseen.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
- niityt, metsät ja suot eliöiden elinympäristönä

- eliökunnanjako
- viljelykasvit ja maatilan eläimet

- Pohjoismaat ja Baltia
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen

- erilaiset kartat esim. sähköinen opaskartta ja etäisyyksien mittaus, geomedia, mittakaava (sähköiset karttapalvelut tai esim. ArcGis)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)
- Oppilas osaa vertailla eri elinympäristöjen ominaisuuksia.
- Oppilas osaa sijoittaa eliöitä eliökuntiin.
- Oppilas tunnistaa yleisimmät viljelykasvit ja tuotantoeläimet.
- Oppilas osaa kuvata esimerkeillä ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön syy-seuraus-suhteita Pohjoismaissa ja Baltiassa.- Oppilas osaa ohjatusti käyttää sähköistä geomediaa ja sen yksinkertaisia työkaluja.
Oppilas osaa ohjatusti käyttää esim. geomediaa ilmiön mallintamisessa.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14)
- Oppilas tunnistaa jonkin geomedian tiedonlähteenä.
- Oppilas osaa käyttäää useampaa tietolähdettä samassa yhteydessä.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (T16)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4),
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).
 
S4. Ympäristön tutkiminen
- tutkimuksen vaiheet

- sääilmiöt esim. pilvet, sumu, lumisade, tulvat
- ilma

- 4. luokan kasvion kasvit: niittyleinikki, vehnä, ohra, ruis, kaura, rypsi
- erilaiset elinympäristöt (esim. niitty, pelto, laidun)
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (T9)
- Oppilas osaa luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheet ja toimia ohjatusti niiden mukaisesti.
- Oppilas osaa esittää tutkimustuloksia julkisesti.

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. (T15)
- Oppilas osaa nimetä erilaisia elinympäristöjä.


Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa. (T15)
- Oppilas kerää kuusi kasvia kasvioon.
- Oppilas osaa nimetä eri elinympäristöjen keskeisiä lajeja.
- Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen
- aineen olomuodot ja ominaisuudet
- ihmisen toiminnan vaikutus eliöihin ja elinympäristöihin

- ravinnontuotanto


- ravintoketjut
- kasvien lisääntyminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)
- Oppilas osaa sisältöalueen keskeisimmän käsitteistön.
- Oppilas osaa tarkastella eliympäristön vaikutusta eliön esiintyvyydessä ja ihmisen vaikutusta eliöiden/elinympäristöjen toimintaan.
- Oppilas osaa ravinnontuotannon perusteet ja selittä esimerkin avulla ruoan reittiä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. (T13)
- Oppilas osaa yksinkertaisen ravintoketjunmallin ja tulkita sitä.
- Oppilas osaa kuvailla kukallisen kasvin lisääntymistä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, metsät ja suot
- luonnonvarojen kestävä käyttö (maatalous)
- ympäristövastuullinen toiminta
- Itämeren alueen suojelu
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (T3)
- Oppilas osaa nimetä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
- Oppilas osaa kuvata esimerkein oman toimintansa vaikutuksia itseensä ja toisiin ihmisiin.
- Oppilas osaa nimetä eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
- Oppilas ymmärtää olevansa osa laajempaa kokonaisuutta, yhteiskunta.
- Oppilas osaa ohjatusti toimia vastuullisesti ympäristöä kohtaan omassa lähiympäristössä.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 
S1.-S6. Fysiikan ja kemian sisällöt
- ääni ja kuulon suojelu
- valo ja varjo, valon suoraviivaisuus, heijastuminen esim. peili
- sähköturvallisuus
- virtapiiri
- magneettisuus
- eri energialajit
- metallit, käyttökohteet ja merkitys esim. rauta, kupari, alumiini, ruostumaton teräs
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. (T5)
- Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi. (T6)

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa kertoa eri metallien käyttökohteista ja merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)

Oppilas osaa esitellä keskeisiä ja sähköturvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. (T8)
- Oppilas tuntee eristeen ja johteen sekä osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti.

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (T17)
- Oppilas ymmärtää värähtelijän synnyttävän äänen sekä tietää miten suojautua melulta.
- Oppilas osaa kertoa valon suoraviivaisesta luonteesta, varjon synnystä ja valon heijatumisesta.
- Oppilas osaa käyttää turvallisesti sähkölaitteita ja ymmärtää eristeen ja johteen eron.
- Oppilas tuntee magneettien napojen väliset vuorovaikutukset.

Oppilas osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (T18)

- Oppilas tunnistaa yleisimpiä metalleja ja osaa kertoa niiden käyttökohteista.
- Oppilas ymmärtää raudan ruostumisen ja miten ruostuminen voidaan estää.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Esimerkkejä arviointiin: tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen tulkinta, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, kirjoitelmat/esseet.

5. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/a2ce4b229  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
- kehityksen eri vaiheet
- terveyden osa-alueet
- seksuaalinen kehitys ja lisääntyminen
Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (T19)

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. (T19)

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. (T19)
- Oppilas osaa kertoa ihmisen seksuaalisesta kehityksestä ja lisääntymisestä.

Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän (L7)
 
S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille

- myrkytykset ja päihteet
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus, perinteisen aiheenkäsittelyn lisäksi esim. nuorten keskustelupalstojen ym. somealustojen netiketti
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)

- Oppilas osaa nimetä yleisimmät päihteet ja niiden käytön seurauksia.
- Oppilas osaa jonkin esimerkin avulla kuvailla myrkytystä ja toimintaa myrkytystilanteessa.
- Oppilas ymmärtää fyysisen ja henkisen koskemattomuuden periaatteen.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
- Eurooppa
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen- erilaiset kartat, geomedia esim. Arcgis, jossa pinta-alan mittaaminen, ilmakuvaan ja topografisen karttaan tutustuminen
- uutisten seuraaminen ja sijoittaminen kartalle
Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)
- Oppilas osaa selittää ihmistoiminnan riippuvuutta luonnonolosuhteista Euroopassa.
- Oppilas osaa sijoittaa Euroopan kartalle ja osaa lämpövyöhykkeet ja yleisimmät kasvillisuustyypit.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä -tiedonhaussa ja esittämisessä. (T16)
- Oppilas osaa käyttää geomediaa apuna pienessä tutkimuksessa tai karttatyössä.
- Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. (T16)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen vaiheet
- sääilmiöt ja ilmasto esim. ukkonen, pakkanen ja helle, sademäärä, ilmasto, ilmastoon vaikuttavat tekijät, ilmastotyypit, ilmastodiagrammi
- 5. luokan kasvion kasvit: (mänty, kuusi, jos eivät ole jo kasviossa), puolukka, mustikka, vanamo, kanerva

- metsä:
 • metsätyypit
 • lehtimetsä, havumetsä, sekametsä
 • symbioosi
 • metsän kerrokset
 • ravintopyramidi
- suo
 • luokittelu kasvillisuuden mukaan, turve ja hyötykäyttö, tyyppieliöt
- jokamiehenoikeudet
- maa- ja kallioperä
Oppilas osaa ohjeistetusti laatia tutkimuskysymyksiä tutkimuksen lähtökohdaksi, työskennellä tutkimuksen eri vaiheissa niiden vaatimalla tavalla työparissa/ryhmässä. Oppilas osaa esittää ja perustella tulokset. (T14)

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. (T5)
- Oppilas osaa keskeisimmät jokamiehen oikeudet.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. (T13)
- Oppilas osaa käyttää ilmastodiagrammia ja kuvailla sen avulla alueen olosuhteita. Oppilas osaa laatia valmiin aineiston pohjalta ilmastodiagrammin.

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. (T15)

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion (T15)
- Oppilas kerää viidestä seitsemään kasvia kasvioon.

Oppias osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yhdessä muiden kanssa. (T15)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- kasvin rakenne ja yhteyttöminen
- kasvikunnan luokittelu
- eläinten ja kasvien lisääntyminen
- lähiavaruus eli Aurinkokunta
- vuoden- ja vuorokauden ajat
- maapallon rakenne
- ihmisen toiminnan vaikutus eliöihin ja elinympäristöihin
- metsät ja niiden käyttö
- kalastus
Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)
- Oppilas osaa kasvin perusrakenteen ja rakenteiden keskeisimmät tehtävät.

Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja esim. Aurinkokuntamalli. (T13)
- Oppilas osaa Aurinkokunnan rakenteen.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitain luotettavia tietolähteitä. (T14)

Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- luonnon monimuotoisuus
- monikulttuurisuus
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (lajittelu, kierrätys)

- Euroopan väestö
- Euroopan unioni
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (T3)
- Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen.
- Oppilas osaa hakea luotettavaa ja ajantasaista tietoa kestävän kehityksen aihealueeseen liittyen.
- Oppilas osaa lajitella koulussa syntyvän jätteen ja osaa lajitella yleisimmät kotona syntyvät jätejakeet.
- Oppilas ymmärtää jätteiden synnyn ehkäisemisen ajatuksen ja kierrättämisen periaatteen.


Oppilas ymmärtää Euroopan väestön monimuotoisuuden.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 
S1.-S6 Fysiikan ja kemian sisällöt
fysiikka:
- voima
- painovoima
- pyörä, tasapaino, painopiste
- lentäminen ja lentävän laitteen rakentaminen esim. paperilennokki, lennokki, leija
- liike ja kitka
- energian säilyminen kokeellisesti esim. liikkeen muuntaminen kitkan avulla lämmöksi
kemia:
- happamat, emäksiset ja neutraalit aineet, pH-asteikko, happamuuden mittaaminen
- lasin valmistus, käyttö ja kierrätys

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. (T5)
- Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi. (T6)

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)
- Oppilas tuntee lasin valmistuksen, käyttökohteita, lasin kierrätyksen ja merkityksen nykyaikana.

Oppilas osaa esitellä liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. (T8)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. (T13) Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14) Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. (T17)
- Oppilas osaa kertoa esimerkkejä voimasta ja painovoimasta.
- Oppilas tuntee käsitteet tasapaino ja painopiste, sekä osaa rakentaa lentävän välineen.
- Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (T17)
- Oppilas osaa kertoa arkisista nopeuteen liittyvistä käsitteistä kuten, kuten tasainen liike, nopeus, jarrutusmatka.
- Oppilas tuntee kitkan liikkeeseen vaikuttavana voimana ja kitkavoiman kyvyn muuntaa liike-energia lämpöenergiaksi.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (T18)
- Oppilas osaa tutkia vesiliuosten happamuutta. Oppilas tuntee pH asteikon ja osaa nimetä happamia, emäksisiä ja neutraaleja aineita.
- Oppilas tietää, miten lasia valmistetaan ja kierrätetään.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Esimerkkejä arviointiin: tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.

6. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/a2ce4b229  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä
- nuoreksi kasvaminen
- seksuaalisuus
- päihteet
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (T2)

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. (T19)

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. (T19)

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. (T19)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 
S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
- vuorovaikutus ja toiminta erilaisissa yhteisöissä
- ihmissuhteet, vastuulliset valinnat
- ilmiöiden ja teknologian käsitteitä ja malleja eri tiedonaloilta
- sähköturvallisuus
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi. (T4)

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (T10)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. (T11)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 
S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
- Australiaja Oseania, Afrikka ja Aasia
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- maailmankuvan rakentaminen karttojen ja muun geomedian avulla
- uutisten seuraaminen
- maailman kasvillisuusvyöhykkeet ja ilmasto
- kartan mittakaava
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi. (T4)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (T16)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 
S4. Ympäristön tutkiminen
- tutkimuksen vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä esim. monsuuni, hirmumyrsky, tornado
- kasvio valmistuu, yhteensä n. 35 kasvia
- 6. luokan kasvion kasvit: tammi, haapa, harmaaleppä/tervaleppä ja kataja sekä tupasvilla, suopursu, karpalo mikäli mahdollista
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi. (T4)

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (T5)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa. (T15)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
- yhteyttäminen
- palaminen ja sen edellytykset, hiilen kierto
- energia, lajit ja säilyminen
- ihmisen vaikutus eliöihin ja elinympäristöihin
- eliökunnan luokittelun perusteet

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. (T8)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (T18)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 
S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- monimuotoisuus
- ilmastonmuutos
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- ihmiskunnan hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
- ihminen ja luonto
- ympäristövastuullinen toiminta
- toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tasolla, esimerkkejä vaikuttamisprojektiin liittyen
 1. monialaisten oppimiskokonaisuuksien hyödyntäminen
 2. yhteistyö oppiaineiden välillä esim. kuvataide, äidinkieli (raportti, kotisivut, lehtiartikkeli)
 3. keskustelun herättäminen paikallisella näkyvyydellä
 4. aiheita esim. lintujen tarkkailu tietyllä alueella, pesien määrän laskeminen, maisema-alueen dokumentointi, järvien tai metsän tilan muutokset
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. (T3)
- Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
S1-S6. Fysiikan ja kemian sisällöt
Fysiikka:
- uusiutuva ja uusiutumaton energia
- voimalaitokset
- siipirataspyörä
- sähkö ja virtapiiri
Kemia:
-palaminen ja sen edellykset
- muovit
- materiaalien tunnistaminen, lajittelu ja kierrätys
- vierailukohteina esim. jäteasema, kierrätyskeskus

 

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. (T5)
- Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi. (T6)

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. (T7)
- Oppilas tuntee muovilaatuja, muovien merkintöjä, käyttökohteita ja merkityksen nykymaailmassa.

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. (T8)

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimuksen välineenä. (T11)

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (T12)

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (T13)

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (T14)
- Oppilas harjoittelee näkemysten perustelua esim. eri voimalaitosten hyvät ja huonot puolet

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (T17)
- Oppilas tuntee erilaisia energialähteitä, sähkön muuntumisen lämmöksi ja valoksi.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (T18)
Laaja-alaiset kokonaisuudet
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Esimerkkejä arviointiin: tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä