6. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1. Minä ihmisenä

- nuoreksi kasvaminen, murrosikä
- seksuaalisuus kehitys ja lisääntyminen
- omaa oppimista ja opiskelua tukevat asiat
- omien valintojen vaikutus asioihin (mm. opiskelu, terveys, ihmissuhteet, päihteet jne.)
Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Oppilas osaa kertoa ihmisen seksuaalisesta kehityksestä ja lisääntymisestä.

Oppilas tiedostaa omaa oppimista ja opiskelua tukevia asioita.

Oppilas tiedostaa omien valintojen merkityksen häneen liittyviin asioihin.

S2. Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille
- liikenne- ja paloturvallisuus, tapaturmat, sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa
- ilmiöiden ja teknologian käsitteitä ja malleja eri tiedonaloilta (esim. siipirataspyörä)
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimista, kohteliasta käytöstä sekä tunteiden ilmaisua. 

Oppilas osaa kuvata oikeita auttamisen toimintatapoja liittyen ensiapu- ja vaaratilanteisiin.

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. 

Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. 

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

S3. Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- maanosat
- kasvillisuusvyöhykkeet ja ilmasto
- kartan mittakaava
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta eri maanosissa 
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen
- maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentaminen karttojen ja muun geomedian avulla
- ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja niiden liittäminen opiskeltaviin asioihin

Oppilas osaa sijoittaa maanosat kartalle. 

Oppilas osaa maapallon kasvillisuusvyöhykkeet.

Oppilas osaa käyttää kartan mittakaavaa.

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. 

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä.

 
S4. Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä esim. monsuuni, hirmumyrsky, tornado
- kasvio (ks. erillinen ohje)
- maapallon kasvit ja eläimet
- muovien valmistus, tunnistus, merkinnät, käyttö ja merkitys tänä päivänä
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa tehdä tutkimuksen. Oppilas osaa esittää ja perustella tutkimustuloksia.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. 

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion.

Oppilas tuntee muovilaatuja, muovien merkintöjä, käyttökohteita ja merkityksen nykymaailmassa.

S5. Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen
- palaminen ja sen edellytykset, hiilen kierto
- energialajit ja niiden muuntuminen
- energian säilymisen periaatteita
- uusiutuva ja uusiutumaton energialähde
- voimalaitokset ja niiden hyvät ja huonot puolet
- sähkö: virtapiiri, sähkön muuttaminen lämmöksi ja valoksi, sulake, sähkön säästäminen
- eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteiden tutkiminen
- eliökunnan luokittelun perusteet

Oppilas osaa selittää yhteyttämisprosessin.

Oppilas osaa kuvata palamisprosessia.

Oppilas tuntee erilaisia energialähteitä.

Oppilas osaa selittää sähkön muuntumisen lämmöksi ja valoksi.

Oppilas osaa rakentaa virtapiirin kokeellisesti.

Oppilas harjoittelee näkemysten perustelua esim. eri voimalaitosten hyvät ja huonot puolet.

Oppilas tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksen elinympäristöön.S6. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
-maapallon väestö ja väestöntiheys eri alueilla
- pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista
- jäteasema, kierrätyskeskus
- toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tasolla, esimerkkejä vaikuttamisprojektiin liittyen:
  1. monialaisten oppimiskokonaisuuksien hyödyntäminen
  2. yhteistyö oppiaineiden välillä esim. kuvataide, äidinkieli (raportti, kotisivut, lehtiartikkeli)
  3. keskustelun herättäminen paikallisella näkyvyydellä
  4. aiheita esim. lintujen tarkkailu tietyllä alueella, pesien määrän laskeminen, maisema-alueen dokumentointi, järvien tai metsän tilan muutokset
Oppilas osaa selittää ilmastonmuutokseen johtavia tekijöitä ja keinoja sen hillitsemiseen.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. 

Oppilas ymmärtää maailman väestön monimuotoisuuden.
Laaja-alaiset kokonaisuudet
  • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), keskustelua sisältöjen ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta.
  • Monilukutaito (L4), sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja esim. lehdet, tietokirjat, kartat, diagrammit, kuvat, tietokone, mobiililaitteet ja geomediat.
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) Opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokone- ja mobiilisovelluksia tiedon hankinnassa, käsittelyssä sekä tulosten ja erilaisten esitysten tekemisessä. Lisäksi pyritään hyödyntämään sosiaalista mediaa ja korostamaan vastuullista ”somekäyttäytymistä”.
  • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti sekä toteuttamaan projekteja pari- ja ryhmätöinä sekä tekemällä vaikuttamisprojekti yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Työskentelyssä korostuu aloitteellisuus, vuorovaikutustaidot sekä korostetaan omien vahvuuksien tuomista koulutyöhön.
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Yhteisöllisyyden ja erityisesti ympäristö- ja ihmisarvojen kehittäminen. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan ongelmien käsittelyn ja ratkaisujen aikaansaamisen näkökulmasta. Henkilökohtaisen luontosuhteen ja -herkkyyden kehittymistä tuetaan sisältöjen käsittelyn avulla.
Esimerkkejä arviointiin:

tuntityöskentely, kokeet, jatkuva näyttö, itsearviointi, esityksen teko, ryhmä- ja parityöt, kirjoitelma, annettujen tehtävien hoitaminen, kuvasta kertominen, valokuvan sijoittaminen maapallolle, annetun tekstin lukeminen ja sisällön pohdinta, läksynkuulustelut, esitelmän, tietokoneen ja mobiililaitteiden avulla tehdyt työt ja tehtävät, tiedonhakutehtävät sähköisistä ja kirjallisista lähteistä, projektityö, työkirjatehtävät, pienoisnäytelmät, karttamaiset piirrokset, suhdelukukuvat, kuvien ja tilastojen sekä graafisten esitysten tulkinta, lähdeaineistotehtävät, artikkelitehtävät, karttatyöskentely, käsitteet ja perussanastotehtävät, miellekartat, videot, strukturoidut vierailut/retket, digitaalisten oppimisympäristöjen tehtävät, ohjattu yksilötyöskentely, kasvikokoelma, pienoistutkimukset, tutkimustyöskentely, tutkimusraportit, kirjoitelmat/esseet, julkisen esityksen arviointi.Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä