Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/57e5a6189  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • tutustutaan englannin kielen levinneisyyteen
 • pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja
 • tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta kulttuurista
 • tutustutaan sähköisen materiaalin avulla englanninkieliseen aineistoon mahdollisuuksien mukaan
 • keskustellaan omassa luokassa/koulussa/lähipiirissä puhutuista kielistä ja niihin liittyvistä erilaisista tavoista
 • kuunnellaan kielinäytteitä, esim. lauluja
 • keskustellaan matkakokemuksista ja kuinka selviytyä vähäiselläkin kielitaidolla

Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.


Tavoitteet: T1, T2, T3, T4

Arviointi:

 • Oppilas ymmärtää, että englannin kieli on levinnyt eri maanosiin
 • Oppilas ymmärtää englannin puhutun ja kirjoitetun kielen erot
Arviointimenetelmät:
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S2 Kielenopiskelutaidot

 • autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana
 • kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja
 • taitojen oppiminen vuorovaikutustilanteissa (vertaisoppiminen)
 • oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava
 • harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia
 • harjoitellaan kielenkäytöntaitoja
 • totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen
 • harjoitellaan eri tapoja opetella sanastoa
 • totutellaan erilaisiin uusiin työskentelytapoihin, esim. kuorotoistoon
 • harjoitellaan oman osaamisen arviointia yksinkertaisin tavoin, esim. hymynaamat

Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.


Tavoitteet: T5, T6

Arviointi:

 • Oppilas osaa ilmaista itseään yksinkertaisilla lauseilla
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • painotetaan suullista kielitaitoa, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen tuottamiseen
 • tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita
 • harjoitellaan lyhyitä, pienimuotoisia viestinnällisiä jokapäiväisiä tilanteita
 • harjoitellaan erilaisia kulttuurisidonnaisia kielenkäyttötarkoituksia
 • oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta
 • sanaston ja rakenteiden opiskelua harjoitellaan erilaisten suullisten ja kirjallisten tekstien avulla
 • harjoitellaan alusta lähtien ääntämistä sekä muita kielen suulliseen ilmaisuun liittyviä seikkoja esim. sanapaino ja äännemerkit

Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat jne.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.


Tavoitteet: T7, T8, T9, T10, T11

Arviointi:

 • Oppilas osaa työskennellä parin kanssa sekä pienryhmässä
 • Oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • Oppilas hallitsee opiskeltujen aihepiirien keskeisen sanaston ja perusrakenteet

Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

Esimerkkejä aihepiireistä, rakenteista ja menetelmistä

Aihepiirejä:

 • koti, koulu ja lähiympäristö
 • itsestä, perheestä, ystävistä ja lemmikeistä kertominen
 • tervehtiminen, kohteliaisuudet
 • harrastukset
 • kehonosia, värejä
 • äänteiden harjoittelua
 • juhlapyhien vietto eri kulttuureissa

Rakenteita:

 • substantiivien yksikkö ja monikko
 • be, have ja can –verbit
 • kysymyksen muodostaminen ja intonaatio
 • käskyt ja kiellot
 • lukusanat 1-100
 • persoonapronominit
 • paikan prepositiot
 • foneettisiin merkkeihin tutustuminen

Menetelmiä:

 • loruja
 • lauluja
 • leikkejä
 • parityötä
 • pelejä
 • toistoharjoituksia
 • kuunteluharjoituksia

Voidaan lisäksi tarjota vaateliaimpia aihepiireihin liittyviä tekstejä.

4 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/57e5a6189  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • tutustutaan englannin kielen levinneisyyteen
 • pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja
 • tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta kulttuurista
 • tutustutaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen materiaalin avulla englanninkieliseen aineistoon
 • keskustellaan omassa luokassa/koulussa/lähipiirissä puhutuista kielistä ja niihin liittyvistä erilaisista tavoista
 • Kuunnellaan kielinäytteitä, esim. lauluja
 • Keskustellaan matkakokemuksista ja kuinka selviytyä vähäiselläkin kielitaidolla

Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. viestien kirjoittaminen, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.


Tavoitteet: T1, T2, T3, T4


Arviointi:
 • Oppilas ymmärtää englannin kielen levinneisyyden maailmassa
 • Ymmärtää englannin puhutun ja kirjoitetun kielen erot
Arviointimenetelmät:
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S2 Kielenopiskelutaidot

 • autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana
 • kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja
 • taitojen oppiminen vuorovaikutustilanteissa (vertaisoppiminen)
 • oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava
 • harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia
 • harjoitellaan kielenkäytöntaitoja
 • totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen
 • harjoitellaan eri tapoja opetella sanastoa
 • harjoitellaan oman osaamisen arviointia yksinkertaisin tavoin, esim. hymynaamat

Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.


Tavoitteet: T5, T6

Arviointi:
 • Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään englannin kielellä
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • painotetaan suullista kielitaitoa, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen tuottamiseen
 • tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita
 • harjoitellaan lyhyitä, pienimuotoisia viestinnällisiä jokapäiväisiä tilanteita
 • harjoitellaan erilaisia kulttuurisidonnaisia kielenkäyttötarkoituksia
 • oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta
 • sanaston ja rakenteiden opiskelua harjoitellaan erilaisten suullisten ja kirjallisten tekstien avulla
 • harjoitellaan alusta lähtien ääntämistä sekä muita kielen suulliseen ilmaisuun liittyviä seikkoja esim. sanapaino ja äännemerkit

Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat jne.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.


Tavoitteet: T7, T8, T9, T10, T11

Arviointi:

 • Oppilas osaa työskennellä parin kanssa sekä pienryhmässä
 • Oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • Oppilas hallitsee opiskeltujen aihepiirien keskeisen sanaston ja perusrakenteet
 • Oppilas osaa tuottaa kirjallisesti lyhyitä lauseita
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)Esimerkkejä aihepiireistä, rakenteista ja menetelmistä

Aihepiirejä:

 • kolmannen luokan aihepiirien laajempaa käsittelyä
 • äänilmauksia
 • luonto
 • ammatteja
 • vaatesanastoa
 • Euroopan maita, kieliä ja kansallisuuksia
 • mielipiteen ilmaiseminen
 • aakkoset
 • ruokailusanastoa
 • tietotekniikan perussanastoa

Rakenteita:

 • be, have ja can –verbien kertaus
 • yleis- ja kestopreesens
 • kellonajat
 • omistusmuodot
 • epäsäännöllinen monikko
 • ajan ja paikan prepositioita
 • lyhyiden adjektiivien vertailu

Menetelmiä:

edellisten lisäksi:

 • sähköisiä aineistoja
5 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/57e5a6189  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • laajennetaan tietoa englannin kielen levinneisyydestä
 • opitaan tiedostamaan, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa
 • harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä käyttämällä kiertoilmaisuja puutteellisen kielitaidon korvaamiseksi
 • hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteen

Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. viestien kirjoittaminen, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.


Tavoitteet: T1, T2, T3, T4

Arviointi:

 • Oppilas tiedostaa, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa
 • Oppilas tunnistaa Brittein saarten osat
Arviointimenetelmät:
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S2 Kielenopiskelutaidot

 • vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana
 • kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja
 • - taitojen oppiminen vuorovaikutustilanteissa (vertaisoppiminen)
 • oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan, olemaan kannustava ja auttamaan toista tarvittaessa
 • harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia
 • harjoitellaan kielenkäytöntaitoja
 • totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen
 • lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa

Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.


Tavoitteet: T5, T6

Arviointi:

 • Oppilas osaa ilmaista itseään eri tilanteissa englannin kielellä
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin ja osaa kannustaa ja auttaa toista tarvittaessa
 • Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia opiskelustrategioita
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • vahvistetaan oppilaan suullista kielitaitoa, lisätään kirjallisen tuottamisen osuutta ja rohkaistaan ko. taitojen kehittämiseen
 • tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita
 • tarjotaan oppilaalle mahdollisuus vaativampiin viestinnällisiin tilanteisiin
 • vahvistetaan erilaisia kulttuurisidonnaisia kielenkäyttötarkoituksia
 • vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja
 • hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejä
 • sanaston ja rakenteiden opiskelua harjoitellaan vaativampien suullisten ja kirjallisten tekstien avulla
 • vahvistetaan ääntämistä sekä muita kielen suulliseen ilmaisuun liittyviä seikkoja esim. sanapaino ja äännemerkit
 • syvennetään oppilaiden englannin kielen perusrakenteiden hallintaa

Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat jne.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.


Tavoitteet: T7, T8, T9
, T10, T11

Arviointi:

 • Oppilas osaa työskennellä parin kanssa sekä pienryhmässä
 • Oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • Oppilas hallitsee opiskeltujen aihepiirien keskeisen sanaston ja perusrakenteet
 • Oppilas osaa tuottaa kirjallisesti lyhyitä kertomuksia
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)
Esimerkkejä aihepiireistä, rakenteista ja menetelmistä

Aihepiirejä:
 • neljännen luokan aihepiirien laajentamista
 • ravintolassa asioiminen
 • matkustaminen ja eri maiden tapakulttuuri
 • ostoksilla käyminen
 • koulu ja opiskelu
 • Brittein saaret
 • tien neuvominen

Rakenteita:

 • imperfekti
 • yleis- ja kestopreesensin kertaus
 • kysymys- ja kieltolauseet
 • järjestysluvut ja päivämäärät
 • persoonapronominien objekti- ja omistusmuodot
 • adjektiivien vertailu

Menetelmiä:

edellisten lisäksi

 • keskusteluja
 • haastatteluja
 • tarinoita
6 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/57e5a6189  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • laajennetaan tietoa englannin kielen levinneisyydestä
 • syvennetään oppilaiden tietoisuutta englannin kielen eri murteista ja kielialueista
 • harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä käyttämällä kiertoilmaisuja puutteellisen kielitaidon korvaamiseksi
 • hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteenohjataan oppilasta kriittiseen tiedonhakuun
Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. viestien kirjoittaminen, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.


Tavoitteet: T1, T2, T3, T4

Arviointi:

 • Oppilas tiedostaa, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa
 • Oppilas tunnistaa englannin kielen eri kielialueilla puhuttavien murteiden eroja
 • Oppilas osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja harjoittelee kriittistä tiedonhakua
Arviointimenetelmät:
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)

S2 Kielenopiskelutaidot

 • vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana
 • kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja
 • taitojen oppiminen vuorovaikutustilanteissa (vertaisoppiminen)
 • oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava
 • harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia
 • harjoitellaan kielenkäytöntaitoja
 • totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen
 • lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa
Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.


Tavoitteet: T5, T6

Arviointi:

 • Oppilas osaa ilmaista itseään eri tilanteissa englannin kielellä
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin ja osaa kannustaa ja auttaa toista tarvittaessa
 • Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia opiskelustrategioita
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • vahvistetaan oppilaan suullista kielitaitoa, lisätään kirjallisen tuottamisen osuutta ja rohkaistaan ko. taitojen kehittämiseen
 • tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita
 • tarjotaan oppilaalle mahdollisuus vaativampiin viestinnällisiin tilanteisiin
 • vahvistetaan erilaisia kulttuurisidonnaisia kielenkäyttötarkoituksia
 • vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja
 • hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejä
 • sanaston ja rakenteiden opiskelua harjoitellaan vaativampien suullisten ja kirjallisten tekstien avulla
 • vahvistetaan ääntämistä sekä muita kielen suulliseen ilmaisuun liittyviä seikkoja esim. sanapaino ja äännemerkit
 • syvennetään oppilaiden englannin kielen perusrakenteiden hallintaa
Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat jne.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.


Tavoitteet: T7, T8, T9, T10, T11

Arviointi:
 • Oppilas osaa työskennellä parin kanssa sekä pienryhmässä
 • Oppilas ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä
 • Oppilas hallitsee opiskeltujen aihepiirien keskeisen sanaston ja perusrakenteet
 • Oppilas osaa tuottaa kirjallisesti lyhyitä kertomuksia ja lisäksi pienimuotoisia projektitöitä sekä esitellä niitä suullisesti
Arviointimenetelmät:
Sanakokeet
Jaksokokeet
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Vuorovaikutustaitojen havainnointi

Projektit, omat tuotokset
Tuntityöskentelyn seuranta (esim. läksyt, suulliset harjoitteet)Esimerkkejä aihepiireistä, rakenteista ja menetelmistä

Aihepiirejä:
 • viidennen luokan aihepiirien laajentamista
 • lasten ja nuorten elämä eri puolilla maailmaa
 • viestien kirjoittaminen
 • juhlia ja tapoja eri kulttuureissa
 • englanti maailman kielenä

Rakenteita:

 • viidennen luokan rakenteiden vahvistamista
 • there is, there are
 • tavan adverbit
 • artikkelin käyttöä
 • be going to
 • apuverbejä

Menetelmiä:

edellisten lisäksi

 • näytelmiä
 • monipuolisia havaintomateriaaleja
 • projekteja eri aihepiireistä
 • itsetuotettuja kuva-ja videomateriaaleja

Sisältöjen käsittelyyn pyritään käyttämään monipuolisia menetelmiä, esim.

 • loruja
 • lauluja
 • leikkejä
 • tarinoita
 • näytelmiä
 • haastatteluja
 • parityötä
 • pelejä
 • monipuolisia havaintomateriaaleja
 • sähköisiä aineistoja
 • itsetuotettuja kuva- ja videomateriaaleja
 • projekteja eri aihepiireistä
 • toistoharjoituksia
 • kuunteluharjoituksia
 • keskusteluja
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä