Kuopio

Opetusalan tutkimuksia

Väitöskirja: Characteristics and risk markers of specific learning disorders in Finnish specialised health care: A national register-based study

Tekijä: Bianca Arrhenius, 2022
Linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8823-5
Linkki tiedotteeseen: Yksinhuoltajien lapset ja luokan nuorimmat saavat muita todennäköisemmin oppimishäiriödiagnoosin (Väitös: LL Bianca Arrhenius, 26.8.2022, lastenpsykiatria) | Turun yliopisto (utu.fi)
Väitöskirja julkistetaan 26.8.2022 Turun yliopistossa. Etäyhteys suomenkieliseen väitöstilaisuuteen: https://utu.zoom.us/j/69409214650

Äidin yksinhuoltajuus, matala koulutustaso sekä lapsen nuori suhteellinen ikä olivat yhteydessä lapsen oppimishäiriödiagnoosin saamiseen erikoissairaanhoidossa. Äidin raskaudenaikaisen D-vitamiinin puutoksen ja lapsen oppimishäiriön välillä ei puolestaan löytynyt yhteyttä, eikä raskaudenaikainen tupakointi lisännyt oppimishäiriöriskiä, kun verrattiin tupakoinnille eri lailla altistuneita sisaruksia.


Väliraportti: Digitalisaation vaikutus oppimiseen, oppimistilanteisiin ja oppimistuloksiin : DigiVOO-hankkeen väliraportti 2022

Tekijät: Vainikainen, Mari-Pauliina; Oinas, Sanna; Koivuhovi, Satu; Polso, Kukka-Maaria; Leinonen, Juho; Nazeri, Faruk; Nyman, Laura; Mergianian, Cristiana; Gustavson, Natalija; Lindgren, Esko; Asikainen, Mikko; Ihantola, Petri; Hotulainen, Risto (2022)
Linkki väliraporttiin: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2377-6
Linkki tiivistelmään: DigiVOO_tiivistelmä_FIN.pdf (tuni.fi)
Julkaisija: Tampereen yliopisto, 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutettava DigiVOO-tutkimushanke tarkastelee digitalisaation vaikutusta oppimiseen, oppimistuloksiin, oppimismotivaatioon ja oppimistilanteisiin mm. laajan kirjallisuuskatsauksen ja valtakunnallisesti edustavan yläkoululaisten keskuudessa tehdyn seurantatutkimuksen avulla. Tulokset kertovat mm., että yläkoululaiset oppivat digitaaliset perusvalmiudet lähinnä
vapaa-ajalla ja koulussa taitoja harjoitellaan vain satunnaisesti. Noin 14 prosenttia oppilaista koki digitaaliset taitonsa heikoiksi ja tunsi ahdistusta digitaalisten laitteiden käyttöön liittyen. 

Väitöskirja: Kaupunkikoulut ja huono-osaisuus

Tekijä: Heidi Huilla, 2022
Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8000-1
Linkki yhtenvetoon: Kaupunkikoulut ja huono-osaisuus (helsinki.fi)
Väitöskirja tarkistettiin 1.4.2022 Helsingin yliopistossa

Heidi Huilla tutki väitöskirjassaan kolmea koulua, joiden oppimistulokset olivat erinomaisia verrattuna muihin yhtä huonomaineisilla alueilla sijaitseviin kouluihin. Tutkimustuloksissa löytyi kaksi asiaa, jotka saivat nämä koulut menestymään odotuksia paremmin: aikuisten määrä ja kunnioitus. Tutkimuksen johtopäätelmissä pohditaan, miten hyvin toimivassa lähikoulussa pyritään normalisoimaan monenlaiset oppilaat ja lähtökohdat ja koulun käytännöt rakennetaan tämän ajatuksen pohjalta.

Väitöskirja: Children Encountering Each Other Through Stories Developing - a Dynamic Approach to Interculturality in Primary Schools

Tekijä: Oona Piipponen, 2022
Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4424-5
Väitöskirja julkistettiin Itä-Suomen yliopistossa 11.2.2022

Tutkimus tuottaa uutta tietoa lasten kulttuurienvälisistä kohtaamisista ja kehittää dynaamisen kulttuurienvälisyyden teoriaa eteenpäin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä käytännön toiminnassa alakoululuokissa että laajemmin koulujärjestelmää kehitettäessä. Yhteenvetona voidaan todeta, että edistääkseen kahden lapsiryhmän välisiä merkityksellisiä kulttuurien välisiä kohtaamisia luokanopettajien tulisi ottaa huomioon lasten näkökulmat ja aloitteet sekä kehittää oppimisen tilaa yhdessä lasten kanssa.

Väitöskirja: Development of Online Research Skills among Lower Secondary School Students: The roles of formal instruction and personal factors

Tekijä: Tuulikki Alamettälä, 2022
Linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2248-9
Linkki tiedotteeseen: Tuulikki Alamettälä: Oppilaat tarvitsevat yksilöityä tukea nettilukutaitojen oppimiseen | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)
Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 21.1.2022

Nykypäivän yhteiskunnassa tarvitaan taitoa hakea tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja lopulta käyttää sitä itse asianmukaisesti. Näiden taitojen oppiminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. FM Tuulikki Alamettälä tutkii väitöskirjassaan, millainen rooli muodollisella oppimisella ja henkilökohtaisilla tekijöillä on nuorten nettilukutaitojen kehittymisessä.

Väitöskirja: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina

Tekijä: Erna Törmälehto, 2021
Linkki väitöskirjaan: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina - Trepo (tuni.fi)
Linkki tiedotteeseen: Väitös: Vanhemmat ja opettajat ohitunnistavat lasten ahdistavaa oloa ja rauhattomuutta | Tampereen yliopisto (sttinfo.fi)
Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 10.12.2021

Lasten ahdistava olo ja rauhattomuus jäivät sekä vanhemmilta että opettajilta selkeästi tunnistamatta. Vanhemmat tunnistivat hyvin lasten ulkopuolisuuden kokemusta ja myötätuntoisuutta. Opettajilta jäi tunnistamatta myös lasten myötätuntoisuus.

Väitöskirja: Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kokemana

Tekijä: Hosio Maarit, 2021
Linkki väitöskirjaan: Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kokemana - UTUPub
tai https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8683-5
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 3.12.2021.

Tutkimuksen tulosten mukaan välittävän opettaja–oppilas-suhteen perusta on toista huomioivissa kohtaamisistilanteissa ja luottamusta herättävissä henkilösuhteissa. Oppilaat korostavat, että välittävä suhde syntyy oppilasta huomioivassa ja hyvässä ilmapiirissä. Välittävää opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaavat kokemus tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja oppilasta arvostavasta kohtelusta.

Väitöskirja: Voice Disorders, Stress, and Indoor Environmental Quality: A Cross-Sectional Study of Finnish Teachers

Tekijä: Hanna Vertanen-Greis, 2021
Linkki väitöskirjaan: https://bit.ly/38gWN8L
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 3.9.2021.

Äänihäiriöt ovat yleisiä opettajilla. Runsaan puhumisen lisäksi ääniongelmat liittyvät stressiin ja koulujen sisäympäristön puutteisiin. Niillä on yhteyttä myös alentuneeseen työkykyyn. Opettajien äänihäiriöiden, työhön liittyvän stressin ja sisäympäristön yhteisvaikutuksesta työkykyyn on kuitenkin vain vähän väestöpohjaista tietoa. MuM, FM Hanna Vertanen-Greisin väitöstyön tavoitteena oli tutkia äänihäiriöiden yleisyyttä työhön liittyvään stressiin ja koulujen sisäympäristön puutteisiin sekä niiden yhteyttä opettajien työkykyyn.

Väitöskirja: Bullying among Students with Reading Difficulties

Tekijä: Tiina Turunen, 2021
Linkki väitöskirjaan: Bullying among students with reading difficulties - UTUPub
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 13.8.2021.

Lukemisvaikeudet ovat yleisimpiä oppimisvaikeuksia. Ne näkyvät helposti koulussa, voivat aiheuttaa turhautumista ja niihin liittyy usein tunne-elämän, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmia, mutta niiden yhteyttä koulukiusaamiseen on tutkittu hyvin vähän. Tiedetään, että ne esiintyvät usein yhdessä kiusaamisen riskitekijöiden kuten sisään/ulospäin suuntautuvan oireilun kanssa. Lisäksi oppilaat, joilla on lukemisvaikeuksia, ovat haastattelututkimuksissa kertoneet kiusatuksi joutumisen kokemuksista ja yleisemmällä tasolla oppimisvaikeuksien on huomattu olevan yhteydessä kiusatuksi joutumiseen ja toisten kiusaamiseen.

Väitöskirja: Developing a Theory of Conceptual Contextualisation of Competence-based Education: A Qualitative Study of Multiliteracy in the Finnish Curriculum Framework, 2021

Tekijä: Lauri Palsa
Linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-263-4 

KM Lauri Palsan Lapin yliopistossa 13.8.2021 tarkastetussa väitöskirjassa tarkastellaan osaamisperustaisuutta koulutuspolitiikan kehittämisessä. Lauri Palsan mukaan paikallinen näkökulma tulisi huomioida nykyistä paremmin osaamisperustaisessa opetuksessa. Palsan tutkimus lisää ymmärrystämme osaamisperustaisuudesta ja tarjoaa tukea opetussuunnitelman kehittämiseen sekä opetuksen suunnittelemiseen. Tiedote ja lisätietoja.


Pennanen M. et al: Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista, 2021

Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta tutoropettajatoiminnan toteutumista ja sen vaikuttavuutta. Keskeisimpänä havaintoja olivat sekä opettajien, että opetuksen järjestäjien pääsääntöisesti myönteiset kokemukset toiminnasta ja toive tutoropettajatoiminnan jatkamisesta tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteella tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat rahoituksen varmistaminen sekä opettajien, oppilaitosjohdon ja opetustoimen välisen yhteistyön parantaminen. Lisätietoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä