Kuopion joustava esi- ja alkuopetus

OPS

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on tehdä esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta yhtenäisempi kokonaisuus rakentamalla ammatillisessa yhteistyössä lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa jatkumoa ja sitä tukevaa pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyössä on mahdollista suunnitella lasten tarpeista lähteviä joustavia oppimisen käytäntöjä ja kohdentaa lapsille moniammatillista tukea.

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista  järjestää.

Kuopion joustavan esi- ja alkuopetuksen pedagogiikan rakentamiseen on tukimateriaaliksi laadittu Oma oppimispolku –käsikirja. Oma oppimispolku –käsikirjan tarkoitus on antaa yhteisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan rakentamiseen työkaluja. Käsikirjassa avataan Oma oppimispolku -toimintamallin tausta-ajattelua sekä oppimisen käytännön organisointia.

Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perustaitojen omatahtisen ja joustavan oppimisen mahdollistamiseksi on laadittu Oma oppimispolku –materiaalit ja niihin liittyvä Montako tähteä väritetään -open opas. Viimeistään lukuvuoden 2022 alusta esiopetusvuonna on käytössä vähintään lukemisen polku, ensimmäisellä luokalla vähintään kirjoittamisen polku ja toisella luokalla vähintään matematiikan polku.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Kuopiossa

 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Kuopiossa

1. Yhteistyön toteuttamisen rakenteet 
 • KOP-tiimi n. 1 krt/kk
 • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä n. 4 krt/v
 • Erityisopetuksen työryhmä n. 1 krt/kk
 • Oppilas- ja opiskelijahuollon esi- ja perusopetuksen työryhmä n. 1 krt/kk
 • Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen tiimeittäin
 • Tiimisopimukset liitetään varhaiskasvatuksessa osaksi esiopetuksen ryhmävasua ja perusopetuksessa koulujen lukuvuosisuunnitelmiin (luku 6, Kasvatus ja oppiminen)


2. Tiedonsiirtokäytänteet

 • Koulun erityisopettaja tutustuu esiopetuksesta kouluun siirtyviin ryhmiin tammi-maaliskuussa konsultoimalla tai vierailemalla ryhmissä.
 • Koulun erityisopettaja ja opiskeluhuoltohenkilöstöä voidaan kutsua esikoululaista koskevaan yhteispalaveriin huoltajien luvalla jo esikouluvuoden aikana.
 • Rehtori pyytää alustavat ryhmien muodostamista koskevat tiedot tammi-helmikuussa varhaiskasvatuksen erityisopettajilta. 
  Tavoitteena on ennakoida resurssien järjestämistä varten tulevien koululaisten tehostetun ja erityisen tuen tarve, jotta opetus voidaan järjestää mahdollisimman hyvin.
  • Lukumäärä lapsista, joilla on pidennys, tehostettu tai erityinen tuki

 • Rehtori kutsuu koolle ensitietopalaverin maaliskuussa. Annettavat tiedot
  • päätös tehostetusta tuesta (kopio pedagogisesta arviosta)
  • päätös erityisestä tuesta (kopio esiopetuksen pedagogisesta selvityksestä)
  • suomi toisena kielenä (S2). Lapsen suomen kielen taso (koonti KieliPedan havainnoista), lapsen äidinkieli sekä muut 
   käytössä olevat kielet. Kuvaus tehdään erilliselle paperille, joka annetaan ensitiedossa.

 • Ensitieto annetaan myös lapsista, joilla ei ole tehostetun tuen päätöstä, mutta koulupsykologin sekä huoltajien kanssa on sovittu ensitiedon antamisesta. Oppimiseen liittyvä tuen tarve kuvataan pedagoginen arvio –lomakkeeseen, josta annetaan kopio ensitiedossa.
  • Varhaiskasvatuksen opettaja keskustelee huoltajien kanssa maaliskuun ensitietopalaverista. Huoltajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua omaa lastaan koskevan asian käsittelyyn.
  • Lisätietoa varhaiskasvatuksen Kellomallissa. 

 • Luokanopettaja tutustuu mahdollisuuksien mukaan tuleviin oppilaisiinsa kevään aikana.
 • Esiopetuksesta annetaan tiedonsiirtolomakkeet huoltajien kautta terveydenhoitajalle kouluuntulotarkastuksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen opettaja luovuttaa kopion tiedonsiirtolomakkeesta luokanopettajalle. Jos luokanopettaja ei ole tiedonsiirtoa annettaessa tiedossa, tieto siirretään erityisopettajalle.
 • Tiedonsiirtopalaveriin osallistuvat luokanopettaja, erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja koulukohtaisesti joko huhti-toukokuussa tai elokuussa. Tiimisopimuksessa sovitaan siitä, kuka on tiedonsiirtopalaverin koollekutsuja ja kuka ilmoittaa ajankohdan huoltajille. Huoltajilla on mahdollisuus halutessaan osallistua tiedonsiirtopalaveriin.
 • Tiedonsiirtolomakkeen lisäksi tiedonsiirtopalaverissa luovutetaan koululle varhaiskasvatuksen Kellomallissa määritellyt asiakirjat.
 • Varhaiskasvatuksen opettaja vierailee koululla mahdollisuuksien mukaan koulun kutsumana alkusyksyn aikana ja saa palautetta edellisestä esiopetusvuodesta (esim. ryhmän kokonaistilanne, menetelmät, käytänteet, materiaalit).

3. Kouluun tutustuminen
 • Koulu järjestää kouluun tutustumispäivän koulutulokkaille.
 • Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii tiedon lasten erityisruokavalioista tulevan koulun kouluravintolaan tutustumispäivää varten.
 • Koulu vastaa tulevien ekaluokkalaisten vanhempainillan järjestämisestä koulun tiloissa. Vanhempainillassa mukana ovat rehtori, tuleva luokanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja mahdollisesti ip-kerhon ohjaaja(t) ja muita tarpeelliseksi koettuja yhteistyötahoja. Paras tilanne nivelvaiheen kannalta on, että tulevat 1. luokat opettajineen on tiedossa jo ennen kouluun tutustumispäivää ja vanhempainillan järjestämistä. Vanhempainillassa käsitellään yleisiä koulun aloitukseen liittyviä asioita ja nykykäytänteitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä