Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Tervetuloa opettajan tukisivulle kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvan oppilaan ymmärtämiseksi ja koulutyön tukemiseksi!

Tämän sivuston ideana on koota keskeistä tietoa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta Kuopiossa sekä tarjota käytännön apukeinoja tukea omaan kouluun tullutta kehittyvän kielitaidon oppilasta osana muuta koulutyötä ja koulun arkea. Tältä sivustolta löydät tiedon ja vinkkien ohella myös kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen parissa toimivien henkilöiden yhteystiedot. Tutustu ensiksi alla oleviin sivun käyttöohjeisiin, jotta saat parhaat hyödyt sivustosta irti:

Tältä pääsivulta löydät perustiedot Kuopion kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta sekä linkkejä yksityiskohtaisempaan perehtymiseen. Vasemmalta löytyvästä valikosta löydät alasivut, joista ensimmäisen kolmen pääotsikon alta löydät pääasiassa tietoa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen keskeisistä sisällöistä. Näihin on hyvä tutustua ennen varsinaisiin käytännön vinkkeihin siirtymistä:
  • Valmistava opetus: perustietoja valmistavan opetuksen kestosta, opetuksen sisällöistä, yleisopetukseen integroimisesta sekä oppilaiden erilaisista taustoista ja koulunkäyntivalmiuksista. Sivun tarkoitus on auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea oppilaan koulupolun alku valmistavassa opetuksessa sisältää ja sen kautta helpottaa jatkopolkujen suunnittelua lähikoulussa.
  • S2-opetus: perustietoja S2-opetuksesta, johon jokaisella oppilaalla, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on oikeus sekä vinkkejä toteuttaa S2-opetusta osana kaikkien oppiaineiden opetusta.
  • Oman äidinkielen opetus: perustietoja oikeudesta saada opetusta omassa äidinkielessä sekä Kuopion kouluissa tällä hetkellä opetettavien kielten lista kouluittain.

Näiden tietopakettien löydät "Minne peruskoulun jälkeen?" -sivuston, jossa kootaan yhteen erilaisia vaihtoehtoja jatkokouluttautua peruskoulun jälkeen. Sivulle on koottu erityisesti tietoa vaihtoehtoisista koulutusreiteistä tapauksissa, joissa oppilas ei saa päättötodistusta ennen oppivelvollisuusiän täyttymistä.

"Kodin ja koulun välinen yhteistyö" -sivulla on ohjeita ja vinkkejä yhteistyöhön monikulttuuristen perheiden kanssa. Sivulla on ohje esimerkiksi tulkkauksen järjestämiseen.

"Perusopetuksen lomakkeita ja ohjeita eri kielillä" -sivulta löytyvät oppilasilmoitus-, sitoutuminen oman äidinkielen opetukseen -, oppimiskeskustelu- ja ilmoitus erityisruokavaliosta -lomakkeet englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi käännettynä. Täältä löytyvät myös Wilman käyttöohjeet videoina.

Seuraavaksi löydät sivuston, johon on koottu käytännön vinkkejä kehittyvän kielitaidon oppilaan koulutyön tukemiseen sekä linkkivinkkejä lisätiedon hakemiseen. Vinkkisivuston ideana on jakaa ideoita ja omaan opetukseen sovellettaessa on tärkeää pohtia tilannekohtaisesti, mikä tapa sopii parhaiten kenellekin oppilaalle. 

Viimeisenä löydät listan usein kysytyistä kysymyksistä. Tämä sivu päivittyy jatkuvasti uusien kysymysten noustessa esiin ja sivun reunasta löydät yhteystiedot, joihin voit lähettää sinulle heränneitä uusi kysymyksiä.

Oppivelvollisuusikäisen maahanmuuttotaustaisen lapsen ja nuoren peruskoulupolku

Kaikki Suomessa asuvat 7 - 17-vuotiaat ovat oppivelvollisia. Kun Kuopioon muuttaa alle 17-vuotias (= oppivelvollisuusikäinen) lapsi/nuori, aloittaa hän mahdollisimman pian perusopetuksen tai perusopetukseen valmistavan opetuksen. Pääsääntönä on, että jokainen lapsi opiskelee oman osoitteensa mukaan määräytyvässä lähikoulussa. Perusopetukseen ei tarvita oleskelulupaa. Jos lapsi/nuori ei kuitenkaan hallitse suomen kieltä vielä niin hyvin, että hän voisi opiskella lähikoulunsa suomenkielisessä opetuksessa, aloittaa hän ensin valmistavassa opetuksessa. Tällöin perheen ensimmäinen kontakti on koordinaattori, joka ohjaa heidät eteenpäin lapsen/nuoren iän mukaan joko alakoulun valmistavalle luokalle Kalevalan kouluun tai yläkoulun valmistavalle luokalle Pyörön kouluun. Poikkeuksen muodostavat lyhyen aikaa Kuopiossa viipyvät lapset/nuoret, joiden koulupaikka katsotaan tilannekohtaisesti.

Valmistavassa opetuksessa on mahdollista opiskella valtion rahoittamana yhdeksän kuukautta. Yleensä tämän jälkeen oppilas siirtyy osoitteensa mukaiseen lähikouluun. Valmistavalle luokalle tulee oppilaita ympäri vuoden, mutta pääsääntöisesti oppilaat pyritään siirtämään osoitteensa mukaiseen lähikouluun lukukausien vaihteessa tai lomien jälkeen. Poikkeuksen muodostavat ne oppilaat, jotka siirtyvät valmistavaan opetukseen kesken yläkoulun, eli he, kellä on oppivelvollisuutta jäljellä valmistavan jälkeen enää 1 - 2 vuotta. Nämä nuoret suorittavat peruskoulunsa loppuun Pyörön koulussa. Lisätietoa valmistavan opetuksen sisällöistä ja toteutuksesta löydät välilehdeltä "Valmistava opetus".

Jokaisen lapsen/nuoren opiskeluvalmiudet ja kielitaito kehittyvät valmistavan opetuksen yhdeksän kuukauden aikana yksilöllisesti oppilaan taustasta, kouluhistoriasta ja oppimisvalmiuksista riippuen. Tästä johtuen kielitaito ei ole kaikilla sama lähikouluun siirryttäessä. Lapsi/nuori tarvitseekin aluksi yksilöllistä tukea opiskeluunsa sekä kielen kehittymiseen omassa ryhmässään. Jokaisella oppilaalla, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on oikeus saada S2-opetusta sekä opetusta omassa äidinkielessään, mikäli vähimmäisoppilasmäärä ryhmän syntymiseen täyttyy. Tämän lisäksi kaikkien lasta/nuorta opettavien opettajien tulee tukea kielen kehittymistä osana omaa opettamistaan esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamista. Lisätietoa oman äidinkielen opettamisesta sekä S2-opetuksen toteuttamisesta osana luokan- ja aineenopetusta löydät välilehdiltä "S2-opetus" sekä "Oman äidinkielen opetus".

Lähtökohtana on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori saa oppivelvollisuusiän täyttymiseen mennessä peruskoulun päättötodistuksen ja näin täyden jatko-opintokelpoisuuden. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kanssa on erilaisia joustomahdollisuuksia esimerkiksi osaamisen tunnistamisessa. Myös oppiaineista vapauttaminen on painavin perustein mahdollista. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on mahdollistaa päättötodistuksen saaminen lyhyemmässäkin ajassa. Aina kesken peruskoulun Suomeen muuttanut lapsi/nuori ei ehdi suorittaa koko peruskoulun oppimäärää ennen oppivelvollisuusiän täyttymistä, jolloin voi olla oppilaan edun mukaista antaa todistus vain suoritetuista aineista ja jatkaa peruskoulu loppuun aikuisten perusopetuksen puolella. Maahanmuuttotaustaisten jatkokoulutusvaihtoehdoista lisää välilehdellä "Minne peruskoulun jälkeen?".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä