Luonnontieteet

V-valinnainen Luonnontieteet 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

Tutustutaan monipuolisesti luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen eri luonnontieteissä

 • ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
 • ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellisiä tutkimustaitoja
 • ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
 • opastaa oppilasta käyttämään luonnontieteiden tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa

Tehdään erilaisia omia luonnontieteen tutkimuksia itsenäisesti ja ryhmässä

 • ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
 • tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi luonnontieteellistä tietoa
 • ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

Syvennetään omaa osaamista luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisessä

 • ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
 • kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
 • rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun

Sisällöt

Valitaan sisältöjä oppilaiden mielenkiinnon, aiheiden ajankohtaisuuden sekä koulun lähiympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi monipuoliset luonnontieteen tutkimukset, tutkimusretket lähiympäristöön, elämän perusedellytykset maapallolla.

Oppimisympäristöt

Vierailut tutkimuslaitoksiin mahdollisuuksien mukaan, hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja esimerkiksi tietokantoja. Hyödynnetään koulun lähiympäristöä tutkimuskohteiden valinnassa.

Työtavat

Toteutetaan erilaisia pieniä ja isompia tutkimusprojekteja luonnontieteen oppiaineissa. Harjoitellaan esimerkiksi ryhmätyötä, mielipiteen esittämistä, perustelujen tekemistä, tulosten soveltamista, tulosten esittämistä, tiedon etsintää ja arviointia sekä käytetään erilaisia työskentelytapoja vaihdellen teoreettisesta pohdinnasta käytännön laboratoriotyöskentelyyn.

Tuki ja ohjaus

Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta ja edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille

V-valinnainen Luonnontieteet 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

Tutustutaan omaan lähiympäristöön luonnontieteiden näkökulmasta.

 • ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön
 • ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

Syvennetään omaa osaamista teknologiasta sekä globaaleista luonnontieteen ilmiöistä.

 • kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
 • ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä
 • innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
 • innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
 • aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

Tutustutaan erilaisiin opintopolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan luonnontieteiden osaamista.

 • ohjata oppilasta soveltamaan luonnontieteen tietojaan ja taitojaan erilaisissa oppimiskokonaisuuksissa
 • tarjota mahdollisuuksia tutustua luonnontieteiden soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Sisällöt

Valitaan sisältöjä oppilaiden mielenkiinnon, aiheiden ajankohtaisuuden sekä koulun lähiympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi kestävä kehitys, globalisaatio, ilmastonmuutos, luonnontieteet maailmankuvan rakentajana, luonnontieteiden koulutuspolut ja ammatit.

Oppimisympäristöt

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla, esimerkiksi tiedonhaussa, sisällöntuottamisessa ja verkostoitumisessa. Hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Työtavat

Eri aihealueisiin liittyen oppilaat tuottavat ryhmissä yhden ison tai useampia pienempiä projekteja. Yhtenä työtapana voi olla verkostoituminen koulun ulkopuolelle, jopa globaalisti esimerkiksi kestävän kehityksen teemaan liittyen.

Tuki ja ohjaus

Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta ja edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä