Hyvinvointi ja turvallinen arki

Hyvinvointi ja turvallinen arki toimintakulttuuria ohjaavana periaatteena

Hyvinvoinnin ja turvallisen arjen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaa moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Jyväskylässä on opettajien muodostama hyvinvointiverkosto, mikä toimii yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopiston OKL:n kanssa. Hyvinvointiverkosto on kehittänyt hyvinvointioppimisen vuosikellon LINKKI (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot), jota hyödynnetään koulun vuosisuunnittelussa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, oppilaskunta ja huoltajat osallistetaan vuosikellon sisältöihin sopivissa kohdissa ja vanhempainiltoja kehitetään osallistaviksi, dialogisiksi kohtaamisiksi.

Koulun toimintakulttuurin arviointimenetelmiä ja hyvinvointiprofiilia kehitetään. Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opetuksessa käytetään lapsilähtöisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä. Hyvinvointikyselyt ja -keskustelut toteutetaan osana arviointikeskustelua sovituilla vuosiluokilla.


Mitä hyvinvointioppiminen on?


Hyvinvointia opitaan samoin kuin lukemista ja laskemista. Hyvinvointioppiminen alkaa syntymästä, jatkuu yli koko elämänkulun. Myös yhteisöt (perheet, koulut, kunnat, ym.) oppivat hyvinvointia ja pahoinvointia (oppivat organisaatiot). Aktiivisilla ennakoivilla toimilla pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Pedagogisessa hyvinvoinnissa oppiminen ja hyvinvointi voidaan hahmottaa yksilön kasvu- ja kehitysprosessin eri ulottuvuuksina. Riittävä hyvinvointi on tavoitteen suuntaisen oppimisen edellytys ja toisaalta oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia.

Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa positiivisia tunnekokemuksia, jotka tukevat oppimisen prosesseja ja edistävät yksilön kokonaisvaltaista kehitystä.

Pedagogisella hyvinvoinnilla on kaksi ulottuvuutta: tunnetuki ja opetuksellinen tuki
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot vuosiluokilla 1-2


ARJEN TAIDOT-vuosikello

MINÄ ITSE JA MINÄ RYHMÄSSÄ
elokuu

Tavoitteet
- harjoittelee ryhmässä toimimista
- itsetuntemuksen alkeet

Sisällöt
- ryhmään kuuluminen; luokkaan kuuluminen, ilmapiiri
- itsetuntemus; Kuka minä olen? Mistä pidän? Mitä osaan?

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 17-24, 85-94
Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle. MLL
Lajunen Turvataitoja lapsille.
www.kivakoulu.fi

MINÄ KOULULAISENA
syyskuu

Tavoitteet
- tunnistaa koulupäivän rytmin
- tunnistaa kouluajan ja vapaa-ajan eron
- osaa liikkua turvallisesti koulun alueella ja liikenteessä

Sisällöt
- päivän rytmi; lukujärjestys
- koulun tilat
- säännöt (koulu, iltapäivätoiminta, koti, harrastukset)
- turvallinen koulumatka

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 49-56
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Lajunen Turvataitoja lapsille.
Uusitalo-Malmivaara Huomaa hyvä!

TURVASSA YKSIN JA YHDESSÄ
lokakuu

Tavoitteet
- osaa nimetä oman turvaverkon jäseniä
- tietää, millainen on hyvä kaveri

Sisällöt
- turvaverkko; ketkä kuuluvat turvaverkkoon
- kaveri-tunnetaidot; Miten saan kavereita?
- välittämisen taito

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 33-40
www.liikenneturva.fi

MINÄ JA TUNTEET
marraskuu

Tavoitteet
- oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja nimeämään tunteita itsessä ja toisessa

Sisällöt
- perustunteet; niiden tunnistaminen, nimeäminen ja ilmaiseminen
- omassa kehossa tuntuvat perustunteet; Miltä minusta tuntuu?


Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 63-74
Värit ja tunteet. Lastenkulttuurikeskus, JKL
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Cacciatore, R. Agressiokasvtus, agressioportaat
www.edu.fi. Tunteesta tunteseen.

MINÄ LIIKKUJANA
joulukuu


Tavoitteet
- yhdessä liikkumisen ilo
- monipuolisten liikuntakokemusten lisääminen

Sisällöt
- välituntiliikkuminen
- oman luokan yhteiset pelit ja leikit
- omaehtoinen ulkoilu ja leikkiminen

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
wellou.fi
www.liikkuvakoulu.fi
www.tervekoululainen.fi

MINÄ JA MEDIA
tammikuu

Tavoitteet
- tunnistaa, mitä on media
- oppia omien laitteiden turvallista käyttöä
- tunnistaa sopiva, turvallinen ja iänmukainen median käyttö

Sisällöt
- ruutuaika
- ikätasolle sopivat pelit ja televisio-ohjelmat
- mobiililaitteiden järkevä käyttö

Materiaali
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Mediametka-opetusmateriaalit

MINÄ JA RAVINTO
helmikuu


Tavoitteet
- tutustua terveellisiin ja hyviin ruokailutapoihin

Sisällöt:
- ruoka-ajat
- aistien kautta ruokailemaan
- ruokailu sosiaalisena yhdessäolon muotona
- kouluruokailu

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
Aistien avulla ruokailemaan. Sapere menetelmä. 2009
wellou.fi
www.tervekoululainen.fi

KASVAN JA KEHITYN
maaliskuu


Tavoitteet
- oppia ymmärtämään kasvua ja kehitystä
- yksilöiden välisten erojen ymmärtäminen

Sisällöt
- elämänkaari; lapsesta koululaiseksi

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 103-138
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Mitä ihmettä? Seksuaalikasvatusta 3.-9.-vuotiaille.
Opas ammattilaisille.

MINÄ JA TERVEYS
huhtikuu

Tavoitteet
- oppia huolehtimaan omasta puhtaudesta; kädet, hampaat, koko keho
- tietää, miksi peseytyminen on tärkeää

Sisällöt
- kehon puhtaus

Materiaali
www.edu.fi. ihmisterveysoppi

MINÄ JA TURVALLINEN ARKI
toukokuu


Tavoitteet
- arvioida omaa hyvinvointia
- kerrata turvallisen ja terveellisen arjen tekijöitä


Sisällöt
- hyvinvoinnin itsearviointi; Onko hyvinvoinnissani tapahtunut muutosta? Olenko oppinut uutta hyvinvoinnista?

Materiaali
itsearviointi materiaalit (mielenterveyskäsi)

Suomen Mielenterveysseuran materiaalit
Liikkuva koulu
Edu.fi: Tunteesta tunteeseen
Lajunen ym. Turvataitoja lapsille
Mediametka-opetusmateriaalit
Edu.fi: Turvanetti

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot vuosiluokilla 3-4


ARJEN TAIDOT-vuosikello

MINÄ AJANKÄYTTÄJÄNÄ JA MINÄ RYHMÄSSÄ
elokuu

Tavoitteet
- tunnistaa arjen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- tekee suunnitelmia oman hyvinvoinnin edistämiseksi
- suunnittelee omaa ajankäyttöä ja arjen valintoja

Sisällöt
- päivän rytmi - voin itse vaikuttaa hyvään oloon ja hyvään mieleen
- ajankäyttö esim. oman ajankäytön tarkkailua erilaisten kyselyiden ja matematiikassa taulukoiden avulla
- ryhmäytyminen, läsnäolo: erilaisia leikkejä, pelejä ja harjoituksia ryhmäytymiseen ja läsnäoloon liittyen mm. draaman, liikunnan, musiikin ja taidekasvatuksen avulla

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 17-24, 85-94
Kaikille kaveri - Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen, MLL
Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle. MLL
Lajunen Turvataitoja lapsille.
www.kivakoulu.fi

MINÄ ITSE
syyskuu

Tavoitteet
- lisätä itsetuntemusta
- löytää ja nimeää omia vahvuuksia
- harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta

Sisällöt
- itsetuntemus – vahvuudet/heikkoudet, temperamentti
- itsetunto – olen tärkeä ja arvokas
- itseluottamus – osaaminen, arvostus, vastuu, osallistuminen

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 49-56
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Lajunen Turvataitoja lapsille.
Uusitalo-Malmivaara Huomaa hyvä!

TURVASSA YKSIN JA YHDESSÄ
lokakuu

Tavoitteet
- osaa määritellä, mitä tarkoittaa turvaverkko
- oppii, mistä ja miten saadaan apua
- tunnistaa ja osaa kertoa, millainen on hyvä kaveri
- harjoittelee toisen huomioimista, kuuntelemista ja tukemista

Sisällöt
- minä osana yhteisöä – jokaisella on paikkansa
- turvaverkko – ketkä kuuluvat turvaverkkoon, turvaverkon merkitys
- kaveri-tunnetaidot – miten saan kavereita, ylläpidän kaverisuhteita ja uskallan olla oma itseni
- yksinäisyys, yksin olo, yhdessä oleminen
- turvataidot – itsemääräämisoikeus, koskemattomuus

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 33-40
www.liikenneturva.fi
Selvitymistaidot materiaalipaketti opettajalle.
Lajunen Turvataitoja lapsille.

MINÄ JA TUNTEET
marraskuu

Tavoitteet
- oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja nimeämään tunteita
- löytää keinoja omien tunteiden säätelyyn
- oppii tunnistamaan toisen ihmisen tunteita

Sisällöt
- tunnetaidot: erilaiset tunteet, niiden tunnistaminen ja ilmaiseminen
- tunnehallinta, empatia ja kohtaaminen, oma keho tunteiden ilmentäjänä
- kaikkien tunteiden tarpeellisuus

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 63-74
Värit ja tunteet. Lastenkulttuurikeskus, JKL
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Cacciatore, R. Agressiokasvtus, agressioportaat
www.edu.fi. Tunteesta tunteseen.

LIIKUN JA LEPÄÄN
joulukuu


Tavoitteet
- ymmärtää ja tietää liikunnan ja levon merkityksen hyvinvoinnille
- myönteisten liikuntakokemusten lisääminen

Sisällöt
- jaksaminen ja uni
- aktiivisuuden, liikunnan ja levon välinen tasapaino
- koulutyön ja vapaa-ajan sopiva suhde

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
wellou.fi
www.liikkuvakoulu.fi
www.tervekoululainen.fi

MINÄ JA MEDIA
tammikuu

Tavoitteet
- harjoittelee turvallista median käyttöä ja käyttäytymistä
- tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä peleihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista

Sisällöt
- medialukutaito
- ruutuaika
- ikätasolle sopivat pelit
- nettikiusaaminen ja turvataidot

Materiaali
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4.-6.luokille. MLL
Mediametka-opetusmateriaalit

MINÄ JA RAVINTO
helmikuu


Tavoitteet
- osaa määritellä, millaiset ovat terveelliset ja hyvät ruokailutottumukset
- tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä hyvästä ruokailutilanteesta

Sisällöt:
- säännöllinen ruokailu
- ruoka-aineiden luokittelua
- ruokailu sosiaalisena yhdessäolon muotona

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
wellou.fi
www.tervekoululainen.fi

MINÄ JA TERVEYS

maaliskuu

Tavoitteet
- harjoittelee itsestä huolehtimista
- löytää omia keinoja itsestä huolehtimiseen
- ymmärtää kehityksen erilaisia vaiheita

Sisällöt
- huolenpito omasta hygieniasta
- kasvaminen, yksilölliset erot kasvamisessa ja kehittymisessä
- tutustuminen ikäkauden mukaiseen sukupuoliseen kehitykseen

Materiaali
www.edu.fi. ihmisterveysoppi

KASVAN JA KEHITYN
huhtikuu


Tavoitteet
- oppii määrittelemään ja ymmärtämään oman ikätason kasvua ja kehitysvaiheita

Sisällöt
- muuttuva minä – kasvu ja kehitys: mitä on olla tyttö ja poika
- elämänkaari
- kiinnostuminen ja tykkääminen
- fyysiset ja psyykkiset muutokset, esimurrosikä

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 103-138
www.edu.fi. ihmisterveysoppi
Cacciatore, R. Seksuaaliportaat
Lajunen Turvataitoja lapsille.

MINÄ JA TURVALLINEN ARKI
toukokuu


Tavoitteet
- tekee yhteenvetoa ja osaa perustella omaan hyvinvointiin liittyviä tekijöitä
- kertaa turvallisen ja terveellisen arjen tekijöitä


Sisällöt
- hyvinvoinnin itsearviointi; Onko hyvinvoinnissani tapahtunut muutosta? Olenko oppinut uutta hyvinvoinnista?
- ensiavun alkeita ja käytännön turvallisuusohjeita

Materiaali
itsearviointi materiaalit (mielenterveyskäsi)

Suomen Mielenterveysseuran materiaalit
Wellou-oppimisympäristö: ruoka, ravitsemus, liikunta, lepo ja uni
Liikkuva koulu
Edu.fi: Tunteesta tunteeseen
Lajunen ym. Turvataitoja lapsille
Mediametka-opetusmateriaalit
Edu.fi: Turvanetti

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot vuosiluokilla 5-6

MINÄ AJANKÄYTTÄJÄNÄ JA MINÄ RYHMÄSSÄ
elokuu

Tavoitteet
- arvioi omaa ajankäyttöä ja arjen valintoja
- tekee suunnitelmia oman hyvinvoinnin edistämiseksi
- harjoittelee, soveltaa ja analysoi omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa

Sisällöt
- päivän rytmi - voin itse vaikuttaa hyvään oloon ja hyvään mieleen
- toisten huomioiminen; omien valintojen vaikutukset ryhmään
- erilaiset vuorovaikutustilanteet; minä, sinä ja me

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 17-24, 85-94
Kaikille kaveri - Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen, MLL
Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle. MLL
Lajunen Turvataitoja lapsille.
www.kivakoulu.fi

MINÄ ITSE
syyskuu

Tavoitteet
- vahvistaa minäkuvaa
- oppii tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksia
- oppii löytämään ja nimeämään kehittymisen kohteitaan
- harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan myönteistä ja kielteistä palautetta

Sisällöt
- itsetuntemus - olen tärkeä ja arvokas, vahvuudet/heikkoudet, temperamentti
- itsetunto - turvallisuus, itseys, yhteenkuuluvuus, tehtävä- ja tavoitetietoisuus
- itseluottamus – osaaminen, arvostus, vastuu
- kehollinen minäkuva
- minä oppijana
- vertaisarviointi

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 49-56
Lajunen Turvataitoja lapsille.
Uusitalo-Malmivaara Huomaa hyvä!

MINÄ JA MUUT
lokakuu

Tavoitteet
- tietää, mikä on turvaverkon merkitys
- oppii mistä ja miten saadaan apua
- ymmärtää erilaisten ihmissuhteiden merkitys
- harjoittelee toisen huomioimista, kuuntelemista ja tukemista
- harjoittelee turvataitoja

Sisällöt
- turvaverkko – ketkä kuuluvat turvaverkkoon, turvaverkon merkitys, ystävyyssuhteet
- kaveri-tunnetaidot – Miten saan kavereita? Miten ylläpidän kaverisuhteita? Miten uskallan olla oma itseni?
- yksinäisyys - yksin oleminen, yhdessä oleminen
- omien rajojen tunnistaminen

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 33-40
www.liikenneturva.fi
Selvitymistaidot materiaalipaketti opettajalle.
Lajunen Turvataitoja lapsille.

MINÄ JA TUNTEET
marraskuu

Tavoitteet
- oppii tunnistamaan, ilmaisemaan ja nimeämään tunteita itsessä ja muissa
- löytää keinoja omien tunteiden säätelyyn ja hallintaan eri tilanteissa

Sisällöt
- kaveri-tunnetaidot: erilaiset tunteet
- tunteiden hallinta ja sietäminen
- myötätunto
- tunteiden vaikutus omaan kehoon

Hyvinvointiarviointi (5.lk) LINKKI:”SDQ”

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 63-74
Värit ja tunteet. Lastenkulttuurikeskus, JKL
Cacciatore, R. Agressiokasvtus, agressioportaat
Furman Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen
www.edu.fi. Tunteesta tunteseen.

LIIKUN JA LEPÄÄN
joulukuu

Tavoitteet
- ymmärtää ja tietää liikunnan merkityksen hyvinvoinnille, näkökulmana fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
- ymmärtää ja osaa perustella unen ja liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnille ja oppimiselle
- ymmärtää levon tärkeyden arjessa

Sisältö
- unen tarve, unen puutteen vaikutukset, unen eri vaiheet
- rentoutumiskeinot
- liikunnan vaikutukset, liikuntasuositukset, liikuntataidot

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
wellou.fi
www.liikkuvakoulu.fi
www.tervekoululainen.fi

MINÄ JA MEDIA
tammikuu

Tavoitteet
- käyttää vastuullisesti mediaa
- oppia arvioimaan mediaa ja sen luotettavuutta
- ymmärtää ruutuajan vaikutukset hyvinvointiin
- keskustella yhteisistä sopimuksista median käytössä

Sisältö
- arjen ajankäytön hallinta (ruutuaika, some-aika, peliaika…)
- internetin turvallinen käyttö
- vanhempien osallistaminen

Materiaali
Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4.-6.luokille. MLL
Mediametka-opetusmateriaalit
www.edu.fi. Turvanetti

MINÄ JA RAVINTO
helmikuu

Tavoitteet
- pohtii ja tietää, millä ravintoon liittyvillä tekijöillä on merkitystä kasvulle, kehitykselle ja terveydelle
- hallitsee hyvät ruokailutavat

Sisältö
- terveellinen ruoka (energiansaanti, ateriarytmi, ravintoaineet, juominen, arjen valinnat)
- säännöllinen ruokailu
- syömishäiriöt
- sosiaalinen yhdessäolo ja ruokailu

Materiaali
Kouluikäisen terveyden polku (materiaali)
wellou.fi
www.tervekoululainen.fi

MINÄ JA PÄIHTEET
maaliskuu

Tavoitteet
- ymmärtää päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuutta
- haluaa välttää terveyden kannalta haitallisten aineiden käyttöä
- tunnistaa ryhmäpaineen vaikutuksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tietää joitakin keinoja vastustaa niitä
- terveen itsetunnon vahvistaminen

Sisältö
- päihde- ja vaikuteaineiden riskit ja vaikutukset elimistöön
- ryhmäpaineen vastustaminen
- omien arvojen löytäminen
- tulevaisuuden unelmat

KASVAN JA KEHITYN
huhtikuu

Tavoitteet
- oppii arvostamaan murrosikää ja sen tuomia muutoksia
- tiedostaa itsemäärämisoikeuden omaan kehoon
- hyväksyy erilaisuutta

Sisältö
- mitä on olla tyttö ja poika
- elämänkaari
- murrosikä: fyysiset ja psyykkiset muutokset (yksilöllinen tahti)
- kiinnostuminen ja tykkääminen
- vastuu päivittäisestä puhtaudesta erilaisissa tilanteissa

Materiaali
Hyvää mieltä yhdessä käsikirja sv. 103-138

Cacciatore, R. Seksuaaliportaat
Lajunen Turvataitoja lapsille.

MINÄ JA TURVALLINEN ARKI
toukokuu

Tavoitteet
- oppii hoidon ja itsehoidon perusasiat
- harjoittelee auttamista ja ensiapua
- kertaa turvallisen ja terveellisen arjen tekijöitä

Sisältö
- kuumeen, flunssan, päänsäryn, väsymyksen, vatsa- ja hartiakivun lääkkeetön hoito
- tarkoituksenmukainen lääkkeiden käyttö
- ensiavun perustaidot (ensiavun alkeita, haavojen hoito, palovamma)
- hyvinvoinnin itsearviointi; Onko hyvinvoinnissani tapahtunut muutosta? Olenko oppinut uutta hyvinvoinnista?

Materiaali
itsearviointi materiaalit (mielenterveyskäsi)

Arviointi

Hyvinvointioppimista arvioidaan kahdella tasolla: koulun ja oppilaan tasolla.

Koulun tasolla hyvinvoitia mitataan ja arvioidaan koulun hyvinvointiprofiilin avulla.

Yksilötasolla hyvinvointioppimisen arviointiajankohdat ja arvioinnin kohteet ovat:
  • arviointikeskustelua varten marraskuussa teemat 1-4 (+SDQ)
  • helmi-maaliskuu teemat 5-7
  • toukokuu teemat 8-10

Arviointi on oppilaan itsearviointia.

Terveysosaamisen osa-alueet itsetuntemus ja vastuu painottuvat alakoulun arvioinnissa.

Taitojen osalta painotus on kannustavassa palautteessa ja arvioinnissa.

6.luokan osalta tulevat myös tiedolliset asiat mukaan.

SDQ mukaan arjen taitojen käsittelyyn.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä