Liikunta

V-valinnainen Liikunta 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

Sisällöt, oppimisympäristöt ja työtavat

S1 Fyysinen toimintakyky

Fyysisessä toimintakyvyssä painotetaan motoristen taitojen opettelua. Liikuntalajit ja -muodot ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Liikuntalajien ja -muotojen valinnassa tulee huomioida monipuolisuus, eri vuodenaikojen mahdollisuudet sekä paikallinen toimintaympäristö. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään seuraavien liikuntamuotojen avulla:

 • perusliikunta (esim. yleisurheilu ja kuntoharjoittelu)
 • luontoliikunta (esim. suunnistus ja retkeily)
 • yleisimmät pallopelit ja viitepelit
 • voimistelu eri muodoissaan (esim. telinevoimistelu, parkour, sirkus)
 • talviliikuntalajit (esim. luistelu, hiihto tai laskettelu)
 • rytmiliikunta (esim. tanssi ja kuntoliikunta)
 • vesiliikunta (esim. uinti tai vesipelastus).

Toimintakyvyn seurannan tulee olla jatkuvaa, jotta oppilas kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita toimintakykynsä parantamiseksi. Apuna toimintakyvyn seuraamisessa voi käyttää esimerkiksi Move! - mittauksia. Oppilasta tulee ohjata oman toimintakyvyn arviointiin, oppilaiden keskinäistä vertailua tulee välttää.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

 • pari- ja ryhmätehtävät, leikit, harjoitukset ja pelit (toisten huomioon ottaminen, auttaminen ja avustaminen sekä vastuun ottaminen yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä)

S3 Psyykkinen toimintakyky

 • vastuun ottaminen sekä pitkäjänteisyyden harjoittelu yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • iloa ja virkistystä tuottavat liikuntatehtävät (pätevyyden kokemus, myönteinen minäkäsitys)
 • tieto liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, harjoittelun periaatteet
 • tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista

Leikinomaiset pelit ja kisat ovat osa koululiikuntaa. Kilpailullisuutta ja oppilaiden vertailua korostamatta voidaan harjoitella tavoitteellisuutta ja yhteiseen päämäärään pyrkimistä. Reilun pelin hengessä voidaan turvallisesti harjoitella voittamisen ja häviämisen kokemuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Liikunnanopetuksessa yksilöllisiä tarpeita tulee huomioida sekä lahjakkaiden että liikunnan haasteelliseksi kokevien oppilaiden tukemisessa. Opetusjärjestelyjen lisäksi eriyttämistä tai tukea voidaan tarjota esimerkiksi koulunkäynninohjaajan tai erityisopettajan avustuksella sekä tukiopetuksella. Opettajien perehdyttäminen ja koulutus erilaisten liikuntahaasteiden kanssa kamppailevien oppilaiden kohtaamiseen on myös tarpeen.

Oppilaiden eriyttämisessä voidaan lisähaastetta opintoihin tuoda opetusjärjestelyin, mahdollisuuksien mukaan myös erityisopettajan tai koulunkäynninohjaajan osaamista voidaan hyödyntää. Valinnaiskursseilla sekä koulun ja kaupungin kilpailu- ja liikuntatapahtumilla voidaan tarjota lisähaasteita niistä motivoituville.

V-valinnainen Liikunta 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

Sisällöt, oppimisympäristöt ja työtavat

S1 Fyysinen toimintakyky

Fyysisessä toimintakyvyssä painotetaan motoristen taitojen opettelua. Liikuntalajit ja -muodot ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Liikuntalajien ja -muotojen valinnassa tulee huomioida monipuolisuus, eri vuodenaikojen mahdollisuudet sekä paikallinen toimintaympäristö. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään seuraavien liikuntamuotojen avulla:

 • perusliikunta (esim. yleisurheilu ja kuntoharjoittelu)
 • luontoliikunta (esim. suunnistus ja retkeily)
 • yleisimmät pallopelit ja viitepelit
 • voimistelu eri muodoissaan (esim. telinevoimistelu, parkour, sirkus)
 • talviliikuntalajit (esim. luistelu, hiihto tai laskettelu)
 • rytmiliikunta (esim. tanssi ja kuntoliikunta)
 • vesiliikunta (esim. uinti tai vesipelastus).

Toimintakyvyn seurannan tulee olla jatkuvaa, jotta oppilas kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita toimintakykynsä parantamiseksi. Apuna toimintakyvyn seuraamisessa voi käyttää esimerkiksi Move! - mittauksia. Oppilasta tulee ohjata oman toimintakyvyn arviointiin, oppilaiden keskinäistä vertailua tulee välttää.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

 • pari- ja ryhmätehtävät, leikit, harjoitukset ja pelit (toisten huomioon ottaminen, auttaminen ja avustaminen sekä vastuun ottaminen yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä)

S3 Psyykkinen toimintakyky

 • vastuun ottaminen sekä pitkäjänteisyyden harjoittelu yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • iloa ja virkistystä tuottavat liikuntatehtävät (pätevyyden kokemus, myönteinen minäkäsitys)
 • tieto liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, harjoittelun periaatteet
 • tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista

Leikinomaiset pelit ja kisat ovat osa koululiikuntaa. Kilpailullisuutta ja oppilaiden vertailua korostamatta voidaan harjoitella tavoitteellisuutta ja yhteiseen päämäärään pyrkimistä. Reilun pelin hengessä voidaan turvallisesti harjoitella voittamisen ja häviämisen kokemuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Liikunnanopetuksessa yksilöllisiä tarpeita tulee huomioida sekä lahjakkaiden että liikunnan haasteelliseksi kokevien oppilaiden tukemisessa. Opetusjärjestelyjen lisäksi eriyttämistä tai tukea voidaan tarjota esimerkiksi koulunkäynninohjaajan tai erityisopettajan avustuksella sekä tukiopetuksella. Opettajien perehdyttäminen ja koulutus erilaisten liikuntahaasteiden kanssa kamppailevien oppilaiden kohtaamiseen on myös tarpeen.

Oppilaiden eriyttämisessä voidaan lisähaastetta opintoihin tuoda opetusjärjestelyin, mahdollisuuksien mukaan myös erityisopettajan tai koulunkäynninohjaajan osaamista voidaan hyödyntää. Valinnaiskursseilla sekä koulun ja kaupungin kilpailu- ja liikuntatapahtumilla voidaan tarjota lisähaasteita niistä motivoituville.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä