Luku 8 Opiskeluhuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesti opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määrätyn opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta.

Näissä perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta käsitteestä oppilashuolto ilmaisua opiskeluhuolto, oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta opiskelijasta ilmaisua oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä. Mitä jäljempänä todetaan hyvinvointialueesta, koskee myös Helsingin kaupunkia.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilaalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä. Lisäksi oppilailla on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuoltopalvelut järjestetään lähipalveluna, jolle opetuksen järjestäjän tulee tarjota asianmukaiset tilat.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Yleiset tavoitteet ja toimintatavat

Jyväskylässä opiskeluhuolto muodostaa yhtenäisen jatkumon esiasteelta toiselle asteelle. Opiskeluhuolto ja kunnan muut lasten ja nuorten palvelut (mm. esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut) muodostavat toimivan kokonaisuuden. Opiskeluhuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu turvataan.

Opiskeluhuollon toimintatavoissa huomioidaan kaupunkistrategia ja kaupunkikohtaiset suunnitelmat kuten esimerkiksi hyvinvointisuunnitelma, Jyväskylän mielenterveys- ja päihdesuunnitelma ja osallisuusohjelma sekä menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen.

Opiskeluhuollon ohjaus- ja kehittämisryhmä arvioivat strategian ja suunnitelmien totetutumista perus- ja esiopetuksessa. Opiskeluhuollossa painopistettä siirretään ennalta ehkäisevään työhön ja muutoksen toteutumista arvioidaan vuosittain opiskeluhuoltoryhmissä sekä opiskeluhuollon ohjaus- ja kehittämisryhmässä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä