Tekninen työ

V-valinnainen Tekninen työ 1 vuosiluokalla 8

Perinteiset käsityömenetelmät

Tavoitteet

Syventävissä teknisen työn opinnoissa on mahdollista painottaa joitakin tavoitteita. Arvioinnissa on silti otettava huomioon kaikki tavoitteet ja niille asetetut kriteerit.

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
 • Suunnitellaan työskentelyä itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Etsitään työhön omia ratkaisuvaihtoehtoja ideoinnissa, kokeilussa ja suunnittelussa.
 • Oppilaan rooli koko työskentelyprosessissa on merkittävä opettajan roolin vähentyessä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
 • Työskennellään opettajan antamien erilaisten tuotesuunnittelutehtävien ohjaamana kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmia ja työskentelyä jatkuvasti.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
 • Valitaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja käytetään niitä itse suunniteltuja tuotteita/teoksia valmistettaessa.

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan
 • Käytetään oikeita käsityön käsitteitä työskenneltäessä.
 • Esitetään omat tai yhteiset ideat selkeästi ja tehdään toteutuskelpoisia suunnitelmia.
 • Valmistetaan tuotteita tai teoksia suunnitelmien pohjalta.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.
 • Arvioidaan työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimitaan turvallisesti käsityöprosessissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinninssa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisessa
 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Tallennetaan prosessin vaiheet sähköiseen oppimisympäristöön.
 • Käytetään yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa esim. blogit, yhteisöpalvelut (Padlet, Pinterest.)
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
 • Tutkitaan esimerkkien avulla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Sisällöt

Käsityön syventävien opintojen oppimistehtävän pohjana voi olla tutkiva, keksivä ja kokeileva toiminta. Oppimistehtävä toteutetaan käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian keinoin:

- Käsityöilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, taide, pelit, harrastukset, kokemus, tunteet, aistit
- Muotoilun tehtävänantoesimerkki: arkielämän, esineiden, luonnon- ja rakennetetun ympäristön havainnointi uusien ideoiden kehittämiseksi.
- Teknologian tehtävänantoesimerkki: korostaa erityisesti esineen tai ilmiön toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää tietoa ja sen soveltamista

S1 Innovointi:

 • Lähtökohtana oppilaiden kanssa yhdessä sovittu oppimistehtävä, johon yhdessä asetetaan tavoitteita.
 • Kehitetään ideoita, käytäntöjä tai tuote, joita oppilas pitää uutena tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.
 • Integroidaan tarvittaessa muiden oppiaineiden sisältöjen kanssa hyödyntäen monipuolisesti ajankohtaisia ja koulukohtaisia teemoja.
 • Hyödynnetään innovoinnissa mm. yhteisöpalveluja. (esim. Pinterest)

S2 Muotoilu:

 • Tutkitaan harrastamiseen, sisustamiseen ja arjen käyttöesineisiin liittyviä ilmiöitä.
 • Huomioidaan tuotteen esteettisyys ja toimivuus.

S3 Kokeilu:

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita.
 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

S4 Dokumentointi ja arviointi:

 • Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa mm. kuvilla, videoilla, blogeilla tai yhteisöpalvelujen keinoin.
 • Arvioidaan käsityöprosessia sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä myös yhteisöllisesti.
 • Prosessi dokumentoidaan sähköisesti.

S5 Tekeminen:

 • 8. luokan syventävissä opinnoissa oppimistehtäviä toteutetaan perinteisin käsityön keinoin (esim. oiko- ja tasohöylä, vannesaha, metalli- ja puusorvi, hitsauslaitteet),
 • Valmistetaan omien ja yhteisöllisten suunnitelmien ja kokeilujen pohjalta käsityötuotteita ja teoksia, joissa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, innovatiivisuus, esteettisyys, ekologisuus ja eettinen kestävyys.
 • Käytetään monipuolisesti tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita.

S6 Työturvallisuus:

 • Ennen työskentelyä kartoitetaan ja arvioidaan työn vaarat sekä riskit. Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen:

 • Tehdään vierailuja käsityöyrittäjien pajoihin ja verstaisiin. Tutustuaan käsityöosaamisen ja motoristen taitojen merkitykseen työelämän eri ammateissa.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen:

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä, vaikuttaa tai osallistaa.

V-valinnainen Tekninen työ 2 vuosiluokalla 9

Teknologiataidot

Tavoitteet

Syventävissä teknisen työn opinnoissa on mahdollista painottaa joitakin tavoitteita. Arvioinnissa on silti otettava huomioon kaikki tavoitteet ja niille asetetut kriteerit.

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
 • Suunnitellaan työskentelyä itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Etsitään työhön omia ratkaisujavaihtoehtoja ideoinnissa, kokeilussa ja suunnittelussa.
 • Oppilaan rooli koko työskentelyprosessissa on merkittävä opettajan roolin vähentyessä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
 • Työskennellään opettajan antamien erilaisten tuotesuunnittelutehtävien ohjaamana kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmia ja työskentelyä jatkuvasti.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
 • Valitaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja käytetään niitä itse suunniteltuja tuotteita/teoksia valmistettaessa.

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan
 • Käytetään oikeita käsityön käsitteitä työskenneltäessä.
 • Esitetään omat tai yhteiset ideat selkeästi ja tehdään toteutuskelpoisia suunnitelmia.
 • Valmistetaan tuotteita tai teoksia suunnitelmien pohjalta.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.
 • Arvioidaan työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimitaan turvallisesti käsityöprosessissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinninssa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisessa
 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Tallennetaan prosessin vaiheet sähköiseen oppimisympäristöön.
 • Käytetään yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa esim. blogit, yhteisöpalvelut (Padlet, Pinterest.)
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
 • Tutkitaan esimerkkien avulla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Sisällöt

Käsityön syventävien opintojen oppimistehtävän pohjana voi olla tutkiva, keksivä ja kokeileva toiminta. Oppimistehtävien tarkoitus on oppia käyttäämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Oppimistehtävät toteutetaan käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian keinoin:

- Käsityöilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, taide, pelit, harrastukset, kokemus, tunteet, aistit
- Muotoilun tehtävänantoesimerkki: arkielämän, esineiden, luonnon- ja rakennetetun ympäristön havainnointi uusien ideoiden kehittämiseksi.
- Teknologian tehtävänantoesimerkki: korostaa erityisesti esineen tai ilmiön toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää tietoa ja sen soveltamista

S1 Innovointi:

 • Lähtökohtana oppilaiden kanssa sovittu teknologiapainotteinen oppimistehtävä, johon yhdessä asetetaan tavoitteita.
 • Integroidaan tarvittaessa muiden oppiaineiden sisältöjen kanssa hyödyntäen monipuolisesti ajankohtaisia ja koulukohtaisia teemoja.
 • Hyödynnetään innovoinnissa mm. yhteisöpalveluja. (esim. Pinterest, Thingiverse)

S2 Muotoilu:

 • Tutkitaan teknologiseen arkeen liittyviä ilmiöitä.
 • Huomioidaan työn esteettisyys ja toimivuus.

S3 Kokeilu:

 • Hyödynnetään luovasti ja rohkeasti teknologisia työmenetelmiä ja valmistustekniikoita.
 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

S4 Dokumentointi ja arviointi:

 • Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa mm. kuvilla, videoilla, blogeilla tai yhteisöpalvelujen keinoin.
 • Arvioidaan käsityöprosessia sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä myös yhteisöllisesti.
 • Prosessi dokumentoidaan sähköisesti.

S5 Tekeminen:

 • 9. luokan syventävissä opinnoissa oppimistehtäviä toteutetaan teknologisen käsityön keinoin (esim. rakentelusarjat, ohjelmointi, piirto-ohjelmat ja 3D-mallinnus, 3D-tulostus, CNC-jyrsin, lasertyöstökone).
 • Valmistetaan omien ja yhteisöllisten suunnitelmien ja kokeilujen pohjalta töitä ja projekteja, joissa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, innovatiivisuus, esteettisyys, ekologisuus ja eettinen kestävyys.
 • Käytetään monipuolisesti tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita.

S6 Työturvallisuus:

 • Ennen työskentelyä kartoitetaan ja arvioidaan työn vaarat sekä riskit. Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen:

 • Tehdään vierailuja teknologiaa hyödyntäviin lähialueen yrityksiin. Tutustuaan teknologiataitojen ja motoristen taitojen merkitykseen työelämän eri ammateissa.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen:

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä, vaikuttaa tai osallistaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä