Tekstiilityö

V-valinnainen Tekstiilityö 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

T1
ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

 • Suunnitellaan työskentelyä itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Etsitään työhön omia ratkaisujavaihtoehtoja ideoinnissa, kokeilussa ja suunnittelussa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

 • Työskennellään yhdessä sovittujen, erilaisten tuotesuunnittelutehtävien mukaisesti kokonainen käsityöprosessi huomioiden.
 • Tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmia ja työskentelyä prosessin aikana.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T3
opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

 • Valitaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja käytetään niitä itse suunniteltuja tuotteita/teoksia valmistettaessa.

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T4
ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan
 • Käytetään oikeita käsityön käsitteitä työskenneltäessä.
 • Esitetään omat tai yhteiset ideat selkeästi ja tehdään toteutuskelpoisia suunnitelmia.
 • Valmistetaan tuotteita tai teoksia suunnitelmien pohjalta.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
 • Arvioidaan työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimitaan turvallisesti käsityöprosessissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6
ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinninssa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisessa
 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Tallennetaan prosessin vaiheet sähköisesti.
 • Käytetään yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa esim. blogit, yhteisöpalvelut (Padlet, Pinterest).
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7
ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä
 • Tutkitaan esimerkkien avulla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • Pohditaan omien valintojen merkitystä omassa työskentelyssä kestävän elämäntavan näkökulmasta.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sisällöt

Trendit ja sisustaminen

S1 Innovointi

 • Lähtökohtana oppilaiden kanssa yhdessä sovittu oppimistehtävä, johon yhdessä asetetaan tavoitteita.
 • Kehitetään ideoita, käytäntöjä tai tuote, joita oppilas pitää uutena tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.
 • Integroidaan tarvittaessa muiden oppiaineiden sisältöjen kanssa hyödyntäen monipuolisesti ajankohtaisia ja koulukohtaisia teemoja.
 • Hyödynnetään innovoinnissa mm. yhteisöpalveluja. (esim. Pinterest)

S2 Muotoilu

 • Tutkitaan sisustamiseen ja trendeihin liittyviä ilmiöitä.
 • Huomioidaan tuotteen esteettisyys ja toimivuus.

S3 Kokeilu

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita.
 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

S4 Dokumentointi ja arviointi

 • Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa mm. kuvilla, videoilla, blogeilla tai yhteisöpalvelujen keinoin.
 • Arvioidaan käsityöprosessia sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä myös yhteisöllisesti.
 • Prosessi dokumentoidaan sähköisesti.

S5 Tekeminen

 • Syvennetään koneiden ja laitteiden hallintaa (esim. saumuri, kirjova ompelukone, kangaspuut, silityskeskus).
 • Valmistetaan omien ja yhteisöllisten suunnitelmien ja kokeilujen pohjalta käsityötuotteita ja teoksia, joissa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, innovatiivisuus, esteettisyys, ekologisuus ja eettinen kestävyys.

S6 Työturvallisuus

 • Ennen työskentelyä kartoitetaan ja arvioidaan työn vaarat sekä riskit. Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

 • Tutustutaan käsityöyrittäjien pajoihin ja yrityksiin sekä alan oppilaitoksiin. Huomioidaan käsityöosaamisen ja motoristen taitojen merkitys eri ammateissa.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä, vaikuttaa tai osallistaa.
 • Huomioidaan käsityön merkitys osana ihmisen hyvinvointia.

V-valinnainen Tekstiilityö 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

T1
ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

 • Suunnittellaan työskentelyä itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.
 • Etsitään työhön omia ratkaisujavaihtoehtoja ideoinnissa, kokeilussa ja suunnittelussa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttaman niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

 • Työskennellään yhdessä sovittujen, erilaisten tuotesuunnittelutehtävien mukaisesti kokonainen käsityöprosessi huomioiden.
 • Tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmia ja työskentelyä prosessin aikana.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T3
opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

 • Valitaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja käytetään niitä itse suunniteltuja tuotteita/teoksia valmistettaessa.

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

 • Käytetään oikeita käsityön käsitteitä työskenneltäessä.
 • Esitetään omat tai yhteiset ideat selkeästi ja tehdään toteutuskelpoisia suunnitelmia.
 • Valmistetaan tuotteita tai teoksia suunnitelmien pohjalta.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

 • Arvioidaan työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimitaan turvallisesti käsityöprosessissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinninssa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisessa

 • Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Tallennetaan prosessin vaiheet sähköisesti.
 • Käytetään yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa esim. blogit, yhteisöpalvelut (Padlet, Pinterest).

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

 • Tutkitaan esimerkkien avulla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elintapaa

 • Pohditaan omien valintojen merkitystä omassa työskentelyssä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sisällöt

Muoti ja pukeutuminen

S1 Innovointi

 • Lähtökohtana oppilaiden kanssa yhdessä sovittu oppimistehtävä, johon yhdessä asetetaan tavoitteita.
 • Kehitetään ideoita, käytäntöjä tai tuote, joita oppilas pitää uutena tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.
 • Integroidaan tarvittaessa muiden oppiaineiden sisältöjen kanssa hyödyntäen monipuolisesti ajankohtaisia ja koulukohtaisia teemoja.
 • Hyödynnetään innovoinnissa mm. yhteisöpalveluja. (esim. Pinterest)

S2 Muotoilu

 • Tutkitaan muotiin ja pukeutumiseen liittyviä ilmiöitä.
 • Huomioidaan tuotteen esteettisyys ja toimivuus.

S3 Kokeilu

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita.
 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

S4 Dokumentointi ja arviointi

 • Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa mm. kuvilla, videoilla, blogeilla tai yhteisöpalvelujen keinoin.
 • Arvioidaan käsityöprosessia sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä myös yhteisöllisesti.
 • Prosessi dokumentoidaan sähköisesti.

S5 Tekeminen

 • Syvennetään koneiden ja laitteiden hallintaa (esim. saumuri, kirjova ompelukone, kangaspuut, silityskeskus).
 • Valmistetaan omien ja yhteisöllisten suunnitelmien ja kokeilujen pohjalta käsityötuotteita ja teoksia, joissa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, innovatiivisuus, esteettisyys, ekologisuus ja eettinen kestävyys.

S6 Työturvallisuus

 • Ennen työskentelyä kartoitetaan ja arvioidaan työn vaarat sekä riskit. Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

 • Tutustutaan esim. muotisuunnittelijoiden työhön, puvustukseen ammattina, vaatetusalan oppilaitoksiin, alan yrityksiin.
 • Huomioidaan käsityöosaamisen ja motoristen taitojen merkitys eri ammateissa.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä, vaikuttaa tai osallistaa.
 • Huomioidaan käsityön merkitys osana ihmisen hyvinvointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä